ÇALIŞMALARIMIZ

Karamercan Hukuk BürosuKatkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 9. Baskı
13 Mar
2024

Öncelikle eserime ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın sekizinci baskısına ek olarak dokuzuncu baskısında, aradan geçen zaman zarfındaki Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin en güncel içtihatları (en yakın 13.12.2023 tarihli) ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. 2023 yılından itibaren onama ilâmları da açıklamalı olarak yazıldığından dokuzuncu baskıda tüm onama ilâmları tek tek incelenmiş ve özelliği olanlar kitapta ilgili yerlere işlenmiştir.

Kitabın sekizinci baskısına ek olarak dokuzuncu baskısında İsviçre Federal Mahkemesi’nin vermiş olduğu önemli ve güncel mal rejimine ilişkin (19.01.2015, 27.09.2022, 14.02.2023, 06.06.2023 tarihli) ve hem mal rejimlerine hem de usûl hukukuna ilişkin (14.02.2023 ve 20.09.2023 tarihli) kararlarına yer verilmiştir.

“Yetkili Mahkeme” başlığının altında “Aynî Hak Talep Edilmesi Durumunda” kısmı eklenmiştir.

"TMK 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları" başlığının altına "Hakların Birbirleriyle İlişkisi" kısmı eklenmiştir.

Her baskıda olduğu gibi hem mal rejimine hem de usûl hukukuna ilişkin en güncel eserler ve makaleler incelenmiş ve bu çalışmalara kitapta ilgili kısımlarda yer verilmiştir. Her baskıda olduğu gibi atıf yapılan eserlerin güncel baskılarına karşılık gelen sayfaları da güncellenmiştir.

Dokuzuncu baskıda aynı yönde verilmiş daha eski tarihli Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin kararları metinden çıkarılmış ve çıkarılan kararın künyesi dipnota verilerek kitabın sayfa sayısından tasarruf edilmeye çalışılmıştır.

Kanımca, üçüncü baskıdan beri ifade ettiğim üzere, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü’nün konusuna giren “Şirket Değerlemesi” alanı da bu çözümlemede yer aldırılarak görüşümüz de ifade edilmiş olup kitabımızdaki bu görüşlerin doktrin açısından da doğrulandığı görülmüştür. Görüşlerimizin doğrulandığı kısımlar, kitabın ilgili kısımlarında okuyucuya yol göstermesi açısından da açıkça gösterilmiştir.

Kitabımızın 4. baskısından (2018 yılı Mart ayından) bu yana, istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğumuz (şirket değerlemesi yapılırken dikkate alınması gereken kalemlere ilişkin) görüş, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı’nda da kabul görmüştür. Bu yüzden, mehaz kanunumuzu oluşturan İsviçre Hukuku açısından ortaya konulan bu içtihat, Türk Hukuk uygulaması tarafından kabul edilerek uygulanmalıdır.

Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan “Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usûl Uyarıları” kısmına, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmış olup “Eski Hale Getirme” kısmı eklenmiştir.

Kitabın dokuzuncu baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren “Hukuk yargılamasında takas def’ini ileri süren taraf lehine vekalet ücreti takdir edilip edilemeyeceği” konusundaki” 10.07.2020 başvuru tarihli içtihat aykırılıklarının giderilmesi yolundaki talebimiz, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından 30.05.2023 tarih ve 159 sayılı Kararı ile “Aykırılık bulunduğu ileri sürülen kararlar arasında aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından içtihatları birleştirme yoluna gidilmesine gerek olmadığı” gerekçesi ile ve “6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan hukuk davalarında davanın açılmış olduğu mahkemece verilen görevsizlik veya yetkisizlik kararı sonucunda, dosyanın HMK m. 20/1 hükmü prosedürüne göre yasal süresi içerisinde görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi durumunda, görevli veya yetkili mahkeme tarafından HMK m. 331/2 hükmü kapsamında vekille temsil edilen davalı lehine vekalet ücreti hükmedilip hükmedilemeyeceği” konusundaki 07.11.2019 başvuru tarihli içtihat aykırılıklarının giderilmesi yolundaki talebimiz, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından 30.11.2023 tarih ve 323 sayılı Kararı ile “Aykırılık bulunduğu ileri sürülen kararlar arasında aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından içtihatları birleştirme yoluna gidilmesine gerek olmadığı” gerekçesi ile reddedilmiş olup ilgili kısımda bu konuya ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

Son olarak kitabın sekizinci baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren tarafımca yapılan içtihadı birleştirme başvurusu sonucunda; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 28.04.2023 tarihli kararına göre “Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun incelenmesi gerekir” şeklindeki karar da kitapta ilgili kısımda yer aldırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/s-p-521472394

Mal Rejiminin Tasfiyesi (Mal ve Paraların Paylaşılması) 2. Baskı
13 Mar
2024

Öncelikle kitabımın 7 ay gibi kısa bir sürede ilk baskısının tükenmesi sebebi ile okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabımın ilk baskısında olduğu gibi ikinci baskısında da içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

Mal rejimine ilişkin en güncel eserler incelenmiş ve bu çalışmalara kitapta ilgili kısımlarda yer verilmiştir. Ayrıca atıf yapılan eserlerin güncel baskılarına karşılık gelen sayfaları da güncellenmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/s-p-543043866

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) 5. Baskı
07 Mar
2024

Öncelikle eserime ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Dördüncü baskının önsözünde de belirtildiği üzere, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne verilmiştir.

Bu yüzden eserin sistematiği bozulmadan eserin beşinci baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları’na yer verilerek eserin güncellemesi sağlanmıştır.

Çalışma konusuna ilişkin en güncel eserler incelenmiş ve bu çalışmalara kitapta ilgili kısımlarda yer verilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/s-p-758879461

Hukuk Yargılamasında Güncel Gelişmeler - Sorunlar ve Çözüm Önerileri
01 Mar
2024

Öncelikle, hukukî perspektifini genişletmek isteyen hukukçulara hizmet etmesi ümit edilen bu kitapta, hukuk yargılamasında yaşanan sorunlara çözüm bulunmak istenmiş olup yabancı ülkelerdeki üst kanun yolu mercilerinin (Almanya, Avusturya, İsviçre Federal Mahkemesi ve İsviçre Kanton Mahkemeleri’nin) Türk Hukuku’na temas edebilecek güncel kararlarına yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra özelliği bulunan Uyuşmazlık Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk Daireleri kararları ile birlikte Yargıtay Kararları’nın analizlerine de yer verilmiştir. HMK m. 293 hükmü anlamında verilen uzman görüşlerinin özetleri de bu kitapta sunulmuştur.

Uygulamanın yanı sıra akademik dünyaya ilgilendiren hususlara ilişkin eleştirilere de yer verilmiştir. Bu hususlar, akademik dergilerdeki atıf usûlleri ve akademik tezlerin belli bir kısmının sadece bir konu özelinde yazılmasıdır.

Hukuk uygulamasına istatistikî olarak yaklaşmak adına hem BAM hem de Yargıtay tarafından verilen kararların istatistikî bir şekilde şematik özeti de verilmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından reddedilen içtihatların birleştirilmesi başvuruları yayımlanmadığı için içtihatların birleştirilmesine yönelik başvuru dilekçeleri ve sonrasındaki süreçleri, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlere ve avukat meslektaşlarımızın yürüttüğü dava dosyalarında kendilerine fikir verebilmesi amacıyla kitapta paylaşılmıştır.

Son olarak, farklı bir metotla, deyim yerindeyse “hukuk takvimi” tarzında yazılan bu kitabın kaleme alınmasındaki en büyük amaç, hukukçulara farklı bakış açıları sunabilmek, hukukî sorunlarının bir kısmında onlara yardımcı olabilmek ve karşılaştırmalı hukukta yaşanan gelişmeleri kendilerine sunabilmektir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/-s-p-764767325

30 KASIM 2023 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
30 Kas
2023

Mal Rejiminin Tasfiyesi (Mal ve Paraların Paylaşılması)
15 Ağu
2023

743 sayılı TKM döneminde eşler arasında yasal mal rejimi "mal ayrılığı" rejimiydi. Bu dönemde Yargıtay içtihatları ile oluşturulmuş "katkı payı alacağı" ile mal rejimi uyuşmazlıkları çözülmeye çalışılmıştır. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK ile yasal mal rejimi ise "edinilmiş mallara katılma" rejimi olarak belirlenmiş ve hukukumuza "katılma alacağı", "değer artış payı" ve "denkleştirme" kavramları girmiştir.

Mal rejiminin tasfiyesi davaları genellikle uygulamada eşler arasında görülmekle birlikte sağ kalan eş tarafından ölen eşin mirasçılarına da (aynı şekilde ölen eşin mirasçıları tarafından sağ kalan eş aleyhine de) karşı açılabilmektedir. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davalarının, şirket tasfiyesi kadar karmaşık olduğu da dile getirilmektedir.

Kanunî mal rejimleri açısından temel bir bilgi eksikliği olduğunu gördüğümden dolayı, konuya yeni başlayacak hukukçulara hizmet edecek bu kitap kaleme alınmıştır. Bu kitapta, genel anlamı ile doktrinsel tartışmalara girmekten kaçınılmış, temel Yargıtay içtihatlarına yer verilmiş, usûl uyarılarına ise yer verilmemiştir. Örnek hesaplamalara, içtihat yorumlarına, önerilere, davacı ve davalı tarafın hatasına da yer verilerek okuyucunun kavramları ve konuyu benimsemesi sağlanmaya çalışılmıştır. Son olarak örnek dava ve cevap dilekçesine de kitabın sonunda yer verilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/756152322

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA YASAK DELİLLER
13 Haz
2023

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında 12 Haziran 2023 tarihinde düzenlemiş olduğu ve açılış konuşmasını İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER'in yaptığı ve sayın Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS moderatörlüğünde, konuşmacı olarak Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. "Çekişmeli Boşanma Davalarında Yasak Deliller" konusunu ele almıştır.

HUKUK YARGILAMASI SORUNLARI
08 Haz
2023

İstanbul Barosu tarafından 07-08 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve konuşmacıları arasında Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. yer aldığı "Hukuk Yargılaması Sorunları" isimli sempozyum programının 08 Haziran 2023  tarihli birinci oturumunda "Belirsiz Alacak Davasından Sonra Ek Dava Açılabilir Mi?" isimli konuya ilişkin sunum Anadolu Adalet Sarayı Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Youtube Linki :

https://www.youtube.com/watch?v=SE8xNcONo-o&t=20671s

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ - HAKEMLİ MAKALE
01 Haz
2023

BOŞANMA VE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA DELİL ELDE ETME YASAĞI

(PROHIBITION OF OBTAINING EVIDENCE IN THE DIVISION OF MATRIMONIAL PROPERTY AND DIVORCE LAWSUITS)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3083772

Çalışma konumuz, eşleri ilgilendiren davalarda (boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi davalarında), “delil elde etme yasağı” öğretisinin uygulama alanıdır. Bu yüzden, “delil (değerlendirme) yasakları” çalışma konumuzun kapsamı dışında olup Anglo/Amerikan hukuk sistemlerinde kendisine yer bulan kurumlardan “disclosure” ve “discovery” aşamaları da bu çalışmada, çalışma konusuna temas ettiği çerçevede incelenecektir. Eşler (veya mirasçıları) arasında gerçekleşecek mal rejiminin tasfiyesi davalarının öncüsü konumunda bulunan boşanma davasında, delillerin mahkeme aracılığı ile istenmesi sonucunda, ileride açılacak mal rejiminin tasfiyesi davaları açısından yeni dava konuları keşfedilmek veya yaratılmak istenmektedir. Uygulamada, böyle bir davranış içerisine girilmesinin sebebi, eşin malvarlığını diğer eşten gizlemesi olarak gösterilebilir.

30 MAYIS 2023 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
30 May
2023

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 8. Baskı
28 Mar
2023

Öncelikle eserime ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın yedinci baskısına ek olarak sekizinci baskısında, aradan geçen zaman zarfındaki Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin en güncel içtihatları (en yakın 13.12.2022 tarihli) ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır.

Kitabın yedinci baskısına ek olarak sekizinci baskısında İsviçre Federal Mahkemesi’nin vermiş olduğu önemli ve güncel mal rejimine ilişkin (25.01.2022, 21.02.2022, 16.03.2022, 24.11.2022 tarihli), medenî usûl hukukuna ilişkin (15.06.2020, 17.03.2021, 25.07.2022 tarihli) ve hem mal rejimlerine hem de usûl hukukuna ilişkin (08.06.2022, 28.11.2022, 16.12.2022 tarihli) kararlarına yer verilmiştir.

HMK’nın yürürlüğe girmesinden bu yana sürekli olarak yapılan bir hatayı da bu önsözde yer vermek zorunda kalıyorum. Her ne kadar bu kitap mal rejimine ilişkin yazılmışsa da usûl hukuku asla göz ardı edilmemelidir. Uygulamada gözden kaçan veya önemsenmeyen bir hususu belirtmek gereklidir. Davacı taraf, dilekçelerinde sıra numarası belirtmeden paragraflar halinde vakıalarını ileri sürmekte ve davalının savunmalarını yapması (cevap dilekçesi) vermesi zorlaşmaktadır. Şöyle ki, davalı taraf, davacı tarafın ortaya koyduğu vakıalara karşı sıra numarası altında cevap veremediği için taraflar arasındaki dilekçelerin teatisi aşamasındaki iddia ve savunma kesiti halk deyimiyle “kör dövüşü” şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yüzdendir ki, günah keçisi ilan edilen HMK’nın kimyası bozularak yargılamanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, taraflar ve sonrasında dolaylı da olsa (bu yöndeki eksikliğin giderilmesini talep eden davalının itirazlarına kulak tıkayan) mahkemelerce engellenmektedir. Bu görüşümü “Dava Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü” isimli kitabımın 2016 tarihli birinci baskısında ve 2021 tarihli ikinci baskısında da aynen ifade etmiştim. Bu yüzden de, ZPO Art. 221 Abs. 1 lit. d (HMK m. 119/1-e-f) hükmüne ilişkin verilmiş olan İsviçre Federal Mahkemesi’nin 08.06.2022 ve 28.11.2022 tarihli kararı ile birlikte Zürih Kanton (Bölge) Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin 08.08.2019 tarihli (PF190021-O/U) kararı da kitapta ilgili kısımda yer aldırılmıştır.

Kitabın sekizinci baskısında “İçindekiler” kısmının başlıklandırma sistemi değiştirilmiş olup daha sade ve anlaşılır bir görünüme kavuşturulmuştur.

“Paylı Mülkiyet Konusu Mallar” başlığının altına “Genel Olarak” ve “Sürüm Değeri” kısmı eklenmiştir.

Her baskıda olduğu gibi hem mal rejimine hem de usûl hukukuna ilişkin en güncel eserler ve makaleler incelenmiş ve bu çalışmalara kitapta ilgili kısımlarda yer verilmiştir. Her baskıda olduğu gibi atıf yapılan eserlerin güncel baskılarına karşılık gelen sayfaları da güncellenmiştir.

Sekizinci baskıda aynı yönde verilmiş daha eski tarihli Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin kararları metinden çıkarılmış ve çıkarılan kararın künyesi dipnota verilerek kitabın sayfa sayısından tasarruf edilmeye çalışılmıştır.

Kanımca, üçüncü baskıdan beri ifade ettiğim üzere, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü’nün konusuna giren “Şirket Değerlemesi” alanı da bu çözümlemede yer aldırılarak görüşümüz de ifade edilmiş olup kitabımızdaki bu görüşlerin doktrin açısından da doğrulandığı görülmüştür. Görüşlerimizin doğrulandığı kısımlar, kitabın ilgili kısımlarında okuyucuya yol göstermesi açısından da açıkça gösterilmiştir.

Kitabımızın 4. baskısından (2018 yılı Mart ayından) bu yana, istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğumuz (şirket değerlemesi yapılırken dikkate alınması gereken kalemlere ilişkin) görüş, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı’nda da kabul görmüştür. Bu yüzden, mehaz kanunumuzu oluşturan İsviçre Hukuku açısından ortaya konulan bu içtihat, Türk Hukuk uygulaması tarafından kabul edilerek uygulanmalıdır.

Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan “Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usûl Uyarıları” kısmına, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmış olup “Tahkikat”, “Uzman Görüşü”, “Zamanaşımı” ve “Hükmün Tamamlanması” kısmı eklenmiştir.

Son olarak kitabın sekizinci baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren tarafımca yapılan içtihadı birleştirme başvuruları sonucunda; Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 18.02.2022 tarihli kararına göre “ifa zamanı gelmemiş (vadesi gelmemiş, muaccel olmayan, müeccel) bir alacak için açılmış davada, mahkemece ifa zamanının henüz gelmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir” ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 03.06.2022 tarihli kararına göre “icra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerekir” şeklindeki kararları da kitapta ilgili kısımda yer aldırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/439162514

ATIF ALDIĞI KİTAP :

UYAR, Enes, Katılma Alacağının Hakim Kararıyla Azaltılması veya Kaldırılması, İstanbul, 2024.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

GAYRETLİ AYDIN, Seda; YAZICI, Ali Said, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde İspat Karineleri, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2023, s. 1-29.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) 4. Baskı
21 Mar
2023

Öncelikle eserime ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın dördüncü baskısında İsviçre Federal Mahkemesi’nin TMK m. 241 hükmünde düzenlenen davayı, miras hukukuna özgü tenkis davasına benzettiği 26.04.2012 tarihli kararına, mal rejiminin tasfiyesinin, mirasın paylaştırılması bakımından bir ön sorun olduğuna ilişkin 21.02.2022 ve 16.03.2022 tarihli kararlarına da yer verilmiş olup dördüncü baskı zamanına kadar yayımlanmış monografik ve genel eserler de incelenmiştir.

Mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 2009 yılının Mart ayına kadar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından yapılıyordu. 2009 yılının Mart ayından 01.07.2021 tarihine kadar ise bu görev Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından yürütülmekteydi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne verilmiştir. Bu yüzden eserin dördüncü baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları’na da yer verilmekle birlikte yine eserin dördüncü baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları’na da yer verilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/295714412

ATIF ALDIĞI KİTAP :

UYAR, Enes, Katılma Alacağının Hakim Kararıyla Azaltılması veya Kaldırılması, İstanbul, 2024.

İzmir Barosu Dergisi - Makale
10 Mar
2023

5235 SAYILI KANUNUN MADDE 35/1-b.3 HÜKMÜ UYARINCA UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR

(THE PROBLEMS IN SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISION OF ARTICLE 35/1-b.3 OF THE LAW NO. 5235)

(İzmir Barosu Dergisi Yıl: 87 Sayı: 3 Aralık 2022)

5235 sayılı Kanun’un m. 35/1-b.3 hükmü ihdas edilirken ve hatta 20.11.2017 tarihli bu hükümde yapılan değişiklik sonucunda, uygulamada bazı bölge adliye mahkemelerinin uyuşmazlığın giderilmesi yoluna başvurmayacağı veya deyim yerindeyse ayak direteceği düşünülmemişti. Pek tabidir ki, bir kanun ihdas edilirken pek çok ihtimal düşünülmekle birlikte uygulamada çıkabilecek bazı ihtimaller gözden kaçabilir. Bu çalışmanın yayımlanmasından sonra yargının üçlü sacayağını oluşturan avukatların, baroların da teşviki ile kanun komisyonlarında daimi kadroda yer alarak görüşlerinin dikkate alınmasını ve çalışma konusuna esas teşkil eden soruna çözüm bulabilecek kanun değişikliğinin de ivedilikle hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.

https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/5235-sayili-kan20233995956577.pdf

PROF. DR. SELÇUK ÖZTEK'E ARMAĞAN - HAKEMLİ MAKALE
11 Eki
2022

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 121. MADDE HÜKMÜNE AYKIRILIĞIN MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

THE ISSUES CAUSED BY CONTRARIETY TO ARTICLE 121 OF TURKISH CODE OF CIVIL PROCEDURE RELATED TO LAW OF CIVIL PROCEDURE

(Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan)

https://www.filizkitabevi.com/prof-dr-selcuk-ozteke-armagan

Çalışma konumuz, önemsiz gibi gözüken ancak son derece önemli olan HMK m. 121 hükmünün yargılama hukukunda yol açtığı sorunların ortaya konulmasıdır. Hukuk yargılamasında, iddianın ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının başlamasından sonra ilgili hükme riayet edilmemesi (veya eksikliğin sonradan tamamlanması) hukukî dinlenilme hakkının ve usul ekonomisi ilkesinin zarara uğratmaktadır. Öncelikle, çalışma konusu dönem olarak, 1086 sayılı HMUK ve 6100 sayılı HMK dönemi olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra yaşanan sorun, yargı kararları ile ortaya konulmuştur. Ardından ise karşılaştırmalı hukuk kısaca ele alınmıştır. En sonunda ise çözüm önerimiz ifade edilmiştir.

TRT RADYO 1 HUKUK VE HAYAT PROGRAMI
27 Eyl
2022

TRT Radyo 1 kanalında 27 Eylül, 29 Eylül, 04 Ekim, 06 Ekim, 10 Ekim, 12 Ekim, 17 Ekim ve 19 Ekim 2022 tarihlerinde Prof. Dr. Murat TOPUZ'un sunumu ile gerçekleştirilen "Hukuk ve Hayat" isimli radyo programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş, Boşanma ve Mal Rejimi Hukuku ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

TRT RADYO 1 AİLECE PROGRAMI
04 Ağu
2022

TRT Radyo 1 kanalında 04 Ağustos 2022 tarihinde Hakan URGANCI'nın sunumu ile gerçekleştirilen "Ailece" isimli radyo programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve Mal Rejimi Hukuku ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Radyo Programının Ses Kaydı Linki :

http://karamercanhukuk.com/radyo1.04.08.2022.mp3

TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN YÜRÜRLÜĞÜNÜN 20. YILINDA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMU
13 Haz
2022

İstanbul Yeditepe Üniversite Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve 13 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen "Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğünün 20. Yılında Aile Hukukuna İlişkin Güncel Meseleler" konulu sempozyumun konuşmacıları arasında Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. yer aldığı ikinci oturumunda "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı" isimli sunum Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

MAL REJİMİ TASFİYESİ VE UYGULAMADAKİ GÜNCEL SORUNLAR
14 May
2022

İstanbul Avukat Hakları Grubu tarafından düzenlenen ve 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen "Mal Rejimi Tasfiyesi ve Uygulamalı Güncel Sorunlar" konulu seminerin eğitmenleri arasında Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. yer aldığı eğitim programının "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı", "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Şirketlere İlişkin Hususlar" ve "Mal Rejimi Tasfiyesinde Yargıtay Uygulamaları ve Değişiklikler" isimli konulara ilişkin eğitim İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Youtube Linki :

https://www.youtube.com/watch?v=QDsyls4bi_g

AİLE HUKUKU İLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
16 Nis
2022

TÜRAVAK tarafından 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve eğitimcileri arasında Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. yer aldığı eğitim programının 16 Nisan 2022 tarihli 3. oturumunda "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı" ve "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Şirketlere İlişkin Hususlar" isimli konulara ilişkin eğitim Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu'nda yapıldı.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ - HAKEMLİ MAKALE
31 Mar
2022

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDAN SONRA EK DAVA AÇILABİLİR Mİ?

COULD ADDITIONAL CLAIMS BE FILED AFTER UNQUANTIFIED DEBT CLAIM?

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2022 Sayı:12)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2345698

İlk defa HMK m. 107 hükmü ile pozitif hukukumuza kazandırılan “belirsiz alacak davası” hem doktrin hem de uygulama anlamında beraberinde bazı tereddütleri de getirmiştir. Bu tereddütlerden birisi de belirsiz alacak davası açılmasından sonra ek dava açılıp açılamayacağı hususudur. Bu sebeple, çalışmamızın amacı, belirsiz alacak davası olarak açılmış bir dava hakkında ek dava açılıp açılamayacağının ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, belirsiz alacak davasının hukukî niteliği belirlenmiştir. Sonrasında, belirsiz alacak davası, kısmî dava ile karşılaştırılmıştır. Buna paralel olarak belirsiz alacak davası ile kısmî dava, dava konusu özelinde de bir karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Devamında da, bu konu ile ilgili verilmiş Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararları ile birlikte Yargıtay Kararları sunulmuştur. En sonunda ise bu bilgiler ışığında, çalışmamız açısından vardığımız sonuç ile birlikte konuya ilişkin çözüm önerimiz belirtilmiştir.

ATIF ALDIĞİ MAKALE :

ŞENGÜL, Ragıp, Gündemden Düşmeyen Bir Tartışma: İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilirliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 18, S: 217, Y: 2023, s. 1679-1732.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 7. Baskı
10 Mar
2022

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 2009 yılının Mart ayına kadar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından yapılıyordu. 2009 yılının Mart ayından 01.07.2021 tarihine kadar ise bu görev Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından yürütülmekteydi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne verilmiştir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin birkaç uygulaması haricinde doktrindeki görüşleri dikkate aldığı ve mal rejimleri alanında doktrinde ve uygulamada kabul edilen içtihatlar verdiği söylenebilir. Uygulamanın teoriyi, teorinin de uygulamayı dikkate alması durumunda hukukun gelişeceği şüphesizdir.

Kitabın altıncı baskısına ek olarak yedinci baskısında, aradan geçen zaman zarfındaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Ayrıca, kitabın yedinci baskısı aşamasına kadar (en yakın 06.12.2021 tarihli) yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları’na da yer verilmiştir.

Kitabın altıncı baskısına ek olarak yedinci baskısında İsviçre Federal Mahkemesi’nin mal rejimine ilişkin vermiş olduğu önemli ve güncel (20.03.2018, 10.10.2019, 31.08.2020, 01.09.2020, 30.06.2021 ve 27.08.2021 tarihli) kararlarına yer verilmiştir.

“Yetkili Mahkeme” başlığının altına “Yabancılık Unsuru Taşıyan Durumlarda” kısmı eklenmiştir.

“Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi” başlığının altına “Sürüm Değeri” kısmı eklenmiştir.

“Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar” başlığının altına ek kısımlar açılmış olup bu kısımlar sistematik hale getirilmiş olup bu konuya ilişkin kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir.

Her baskıda olduğu gibi hem mal rejimine hem de usûl hukukuna ilişkin en güncel eserler ve makaleler incelenmiş ve bu çalışmalara kitapta ilgili kısımlarda yer verilmiştir. Her baskıda olduğu gibi atıf yapılan eserlerin güncel baskılarına karşılık gelen sayfaları da güncellenmiştir.

Yedinci baskıda kitabın sayfa sayısının az bir şekilde artmasının sebebi, aynı yöndeki eski tarihli içtihatların kitaptan çıkartılması gösterilebilir.

Kanımca, üçüncü baskıdan beri ifade ettiğim üzere, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü’nün konusuna giren “Şirket Değerlemesi” alanı da bu çözümlemede yer aldırılarak görüşümüz de ifade edilmiş olup kitabımızdaki bu görüşlerin doktrin açısından da doğrulandığı görülmüştür. Görüşlerimizin doğrulandığı kısımlar, kitabın ilgili kısımlarında okuyucuya yol göstermesi açısından da açıkça gösterilmiştir.

Kitabımızın 4. baskısından (2018 yılı Mart ayından) bu yana, istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğumuz (şirket değerlemesi yapılırken dikkate alınması gereken kalemlere ilişkin) görüş, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı’nda da kabul görmüştür. Bu yüzden, mehaz kanunumuzu oluşturan İsviçre Hukuku açısından ortaya konulan bu içtihat, Türk Hukuk uygulaması tarafından kabul edilerek uygulanmalıdır.

Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan “Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usûl Uyarıları” kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmış olup “Karar Düzeltme Kanun Yolu” ve “Yargılamanın İadesi" kısmı eklenmiştir. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne verilmesinden dolayı özelliği bulunan 28.09.2017 - 24.11.2021 tarihleri arasında verilmiş Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları bu bölümde yer aldırılmıştır. Ayrıca, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu bazı içtihatlarını destekleyecek aynı yönde verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları’na da ilgili kısımda yer verilmiştir.

Son olarak kitabın altıncı baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren 14.05.2018 başvuru tarihli içtihat ayrılıklarının giderilmesi yolundaki talebimize ve Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından 27.12.2018 tarih ve 395 sayılı Kararı ile verilen cevaba yer verilmişti. Bu konu ile ilgili kitabın altıncı baskısından sonra verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.03.2021, 2017/(7)-9-1564 E., 2021/235 K. ve 24.06.2021, 2017/2241 E. - 2021/847 K. sayılı kararları ile 22.03.2017, 2015/8-881 E. - 2017/518 sayılı Kararı’nın aksine karar verdiği için ilgili kısımda önerimize yer verilmiştir.

Kitabın yedinci baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren 07.11.2019 başvuru tarihli içtihat ayrılıklarının giderilmesi yolundaki talebimiz ile Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından 01.04.2021 tarih ve 108 sayılı Kararı ile verilen cevaba ve 06.02.2020 başvuru tarihli içtihat ayrılıklarının giderilmesi yolundaki talebimiz ile Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından 25.02.2021 tarih ve 60 sayılı Kararı ile verilen cevaba da yer verilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/234628852

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

BAKIRCI, Halil Ahmet, Yargıtay Kararları Işığında Aile Konutu - Muvazaalı İşlemler - Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi, Ankara, 2023.

ŞAHİN ALTINTAŞ, Mehtap, Yasal Mal Rejiminde Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler, Ankara, 2023.

ÖZCAN, Zeynep, Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Etkisi ve Arabuluculuk Çözüm Yolunun Bu Kapsamda Uygulanabilirliği, Ankara, 2023.

RAMAZANOĞULLARI, Candan, Türk Aile Hukukunda Seçimlik Mal Rejimleri, İstanbul, 2023.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ERDOĞAN, Kemal, Mal Rejimi Sözleşmelerine Karşı Saklı Payın Korunması ve İsviçre Medenî Kanunu’nda Yapılan İlgili Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul Hukuk Mecmuası, C: 81, S: 2, Y: 2023, s. 377-410.

KAYA, Esra Bahar, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Mal Gruplarında Konjonktürel ve Endüstriyel Değer Artışı, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S: 1, Y: 2023, s. 187-208.

DURAK, Yasemin, Şans Oyunlarından Çıkan İkramiyelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Yeri, Terazi Hukuk Dergisi, S: 200, Y: 2023, s. 38-45.

SERT SÜTÇÜ, Selin, Piyango Biletinin Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Nasıl Değerlendirileceği Meselesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 1, Y: 2023, s. 151-159.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) 3. Baskı
23 Şub
2022

Öncelikle eserime ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim. Bir yüksek lisans tezinin iki yıl gibi bir sürede üç kez baskı yapması, sık rastlanan bir durum da olmadığından okuyucularıma bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Kitabın üçüncü baskısında İsviçre Federal Mahkemesi’nin eşlerin ortaklaşa şirket (GmbH) kurup şirkete ait aile dairesini eşin, diğer eşin rızası olmadan satması durumunda ZGB Art. 208 Ziff. 2 (TMK m. 229/1-b.2) hükmünün uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin vermiş olduğu 10.10.2019 tarihli kararına ve eşlerin tasarruf özgürlüğü ile ilgili vermiş olduğu 01.09.2020 tarihli kararına da yer verilmiş olup üçüncü baskı zamanına kadar yayımlanmış olan monografik eserler de incelenmiştir.

Mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 2009 yılının Mart ayına kadar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından yapılıyordu. 2009 yılının Mart ayından 01.07.2021 tarihine kadar ise bu görev Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından yürütülmekteydi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne verilmiştir. Bu yüzden eserin üçüncü baskısı aşamasına kadar yayınlanan ve konusunu ilgilendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları’na da yer verilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/147739291

ATIF ALDIĞI MAKALE :

SEZGİN, Sedat, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Göre Sosyal Kurumlarca Sağlanan Kazanımların Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 27, S: 2, Y: 2023, s. 523-542.

18 ŞUBAT 2022 TARİHLİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI BAŞVURUSU VE SONUCU
18 Şub
2022

İzmir Barosu Dergisi - Makale
04 Ock
2022

BASİT YARGILAMA USULÜNDE HMK m. 139/1-ç) HÜKMÜ UYGULANABİLİR Mİ?

(COULD ARTICLE 139/1-ç) PROVISION OF TURKISH CODE OF CIVIL PROCEDURE BE APPLIED IN SIMPLE PROCEDURE?)

(İzmir Barosu Dergisi Yıl: 86 Sayı: 3 Eylül 2021)

https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/basit-yargilama202214145535577.pdf

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hukuk yargılaması açısından iki tane yargılama usulü benimsenmiştir. Bunlar, yazılı ve basit yargılama usûlleridir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen uygulamada bu iki yargılama usulünün getiriliş amacı ve birbirleri arasındaki farklar anlaşılamamıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017 yılında vermiş olduğu karardan farklı olarak basit yargılama usulünü temelinden sarsacak 2021 yılı içerisinde iki karar vermiş olması, bu çalışmanın yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu çalışmanın en baştaki amacı, basit yargılama usulünde yapılacak temel hatanın engellenmesi ve yargılama sistematiğinin sağlıklı olarak yürütülmesidir. Gelinen aşama itibarı ile çözüm önerimiz de çalışmada ifade edilecektir.

09 ARALIK 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
09 Ara
2021

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ - HAKEMLİ MAKALE
06 Ara
2021

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA KONU OLMASI VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İLE İLİŞKİSİ

CLAIMS ARISING FROM DIVISION OF MATRIMONIAL PROPERTY AS SUBJECT MATTER TO ACTION FOR ANNULMENT OF OBJECTION AND RELATION WITH ENFORCEMENT DENIAL COMPENSATION

(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi Yıl: 2021 Sayı: 2)

https://www.academia.edu/attachments/75852319/download_file

https://portal.tnb.org.tr/Edergi/Hukuk_Dergisi/YIL8/SAYI2/index.html

Mal rejiminin tasfiyesine konu olan bir alacağın, mal rejiminin tasfiyesi gerçekleştirilmeden tespit edilmesi ve belirlenmesi mümkün değildir. Çalışma konumuz ise mal rejiminin tasfiyesine tabi olan bir alacağın, itirazın iptali davasına konu olması durumunda söz konusu alacağın itirazın iptali davası sonucunda belirlenmesinin ve bunun sonucunda inkar tazminatına hükmedilmesinin, ne derece sağlıklı olacağı üzerinedir. Çalışmamızda, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararları’na konu ilk derece mahkemesi kararlarına ve bilirkişi raporlarına yer verilmiştir. Devamında ise mal rejiminin tasfiyesi davaları, mal rejiminin tasfiyesi davalarına ilişkin ek davadaki durumlar ve son olarak itirazın iptali davası ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. En sonunda ise Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin Kararı’na konu olaya ilişkin görüşümüz de ifade edilmiştir.

MİRASIN REDDİ KURUMU VE İCRA HUKUKU UYGULAMASI
02 Kas
2021

İzmir Barosu tarafından 02 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen "Mirasın Reddi Kurumu ve İcra Hukuku Uygulaması" isimli ve Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olduğu seminer, İzmir Barosu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Youtube Linki :

https://www.youtube.com/watch?v=fRa-DWYmgRE

Seminerde bahsedilen kararlara ve açıklamalara ulaşmak için :

http://karamercanhukuk.com/izmir.barosu.02.11.2021.pdf

BOŞANMA DAVALARI VE MAL REJİMİ TV PROGRAMI
29 Haz
2021

TR35 kanalında 29 Haziran 2021 tarihinde Ali EYCE'nin sunumu ile gerçekleştirilen "Hakkımız Hukukumuz" isimli televizyon programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve kısmen İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı olarak boşanma davaları ve mal rejimi ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Youtube Linki : 

https://www.youtube.com/watch?v=oAqpOLq72rE

 

17 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
17 Haz
2021

01 NİSAN 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
01 Nis
2021

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü 2. Baskı
27 Mar
2021

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabımın ilk baskısının, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ABD'nin ulusal kütüphanesi olan ve Washington'da bulunan Kongre Kütüphanesi’nde yer aldığını siz değerli okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Kitabın ilk baskısından bu yana neredeyse beş yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu zaman zarfında, kitabın konusu ile ilgili olarak iki doktora ve iki doçentlik tezi savunulmuş ve sonrasında yayınlanmıştır. Yine bu zaman zarfında, HMK m. 119, 129, 130 ve 194 hükümlerinin uygulaması açısından da Yargıtay’ın görüşleri kısmen de olsa değişmiştir.

Kitabın ikinci baskısında, kitabın konusu ile ilgili olarak bu zamana kadar yayınlanmış genel eserler, monografik çalışmalar, makaleler incelenmiş ve bundan dolayı kitabın kaynakçası iki kat genişlemiştir. Ayrıca, kitabın ilk baskısındaki kaynakçada yer alan eserlerin çoğunun güncellenmesinden dolayı güncellenen bu eserlerin de kitabın ikinci baskısında dikkate alındığını belirtmek isterim.

Kitabın ilk baskısından (01.01.2016 tarihinden) sonra verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ile birlikte Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili olduğu kısımda bu kararlara yer verilmiştir. 01.01.2016 tarihinden önce verilmiş özelliği olan kararlar haricindeki kararların büyük bir çoğunluğu da kitaptan çıkarılmıştır. Aradan geçen zaman zarfında (numara sırası ile) Yargıtay 6., 7., 13., 17., 18., 19., 21., 22. ve 23. Hukuk Dairesi kapatılmış ve bu hukuk dairelerinin görevleri başka hukuk dairelerine devredilmiştir. Bu neden ile özelliği olan konular haricinde kapatılan Yargıtay Hukuk Daireleri’nin içtihatlarına azami derecede yer verilmemeye çalışılmıştır.

Kitaptaki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak İkinci Bölüme “CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM” isimli X. Başlık ve bu başlık altında alt başlıklar açılarak eser genişletilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/564498874

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ÖZTEK, Selçuk, Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve Temyiz, Ankara, 2021.

TRT RADYO 1 AİLECE PROGRAMI
03 Mar
2021

TRT Radyo 1 kanalında 03 Mart 2021 tarihinde Emre ŞİMŞEK'in sunumu ile gerçekleştirilen "Ailece" isimli radyo programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve Kira Hukuku ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Radyo Programının Ses Kaydı Linki :

http://karamercanhukuk.com/radyo1.03.03.2021.mp3

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARI
27 Şub
2021

İzmir Barosu tarafından 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları" isimli ve 4 saat süren Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olduğu seminer, İzmir Barosu'nda yapıldı.

Youtube Linki : 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Mag1vzyJ8

25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
25 Şub
2021

25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 2
25 Şub
2021

25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 3
25 Şub
2021

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARI
20 Şub
2021

İzmir Barosu tarafından 20 Şubat 2021 tarihinde "Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları" isimli ve 2 bölüm halinde gerçekleştirilen, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olduğu seminer, İzmir Barosu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Youtube Linki : 

1. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=1TTPIQZQCCM

2. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=eUh6ONjadbw

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 6. Baskı
20 Eki
2020

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabımın Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Princeton Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ABD'nin ulusal kütüphanesi olan ve Washington'da bulunan Kongre Kütüphanesi’nde yer aldığını siz değerli okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabın beşinci baskısına ek olarak altıncı baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararları ile birlikte geçici hukukî koruma tedbirlerini ilgilendiren bazı bölge adliye mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Kitabın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı artmış olup bu bağlamda ve diğer incelemeler sebebi ile kaynakça da artmıştır.

Kitabın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer almıştır. Altıncı baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüş ifade edilmiştir. Bu kişisel görüş, isviçre Federal Mahkemesi'nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı'nda da kabul görmüştür. Kitabın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/182834768

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

BÜBERCİ ÇİFÇİ, Afet Gülen; İÇÖZ DEMİREL, Derya, Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2022.

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı, Ankara, 2021.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

RAMAZANOĞULLARI, Candan, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme, Terazi Hukuk Dergisi, S: 191, Y: 2022, s. 129-137.

AKÇAAL, Mehmet, Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı ve Bunun Mirasın Tasfiyesine Etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Y: 2020, s. 231-247.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) 2. Baskı
13 Eki
2020

Öncelikle eserimin 6 ay gibi kısa bir sürede ilk baskısının bitmesi sebebi ile ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim. Eserimin biraz gecikmeli çıkmasının sebebi “Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları” isimli kitabımın 6. baskısı ile birlikte yayınlanmasını istememdir.

Eserimin Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde yer aldığını siz değerli okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Eserimin ikinci baskısında bazı konulardaki düşüncelerimizi desteklemek adına eserin çıkmasından sonra yayınlanan eserlere atıf yapılmıştır.

Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

İkinci baskıda, eserdeki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak son bölüm olan Üçüncü Bölüme "DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ" isimli VI. Başlık açılarak eser genişletilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/171624963

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

KILIÇOĞLU YILMAZ, Kumru, Mal Rejiminde Eklenecek Değerler ve Üçüncü Kişilerin Sorumlulukları, Ankara, 2021.

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı, Ankara, 2021.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

UYAR, Talih, Dava Konusu Taşınmazın Beşinci Alıcısı Hakkında ‘İİK.278/III-1’ ve ‘İİK.280/III’ Uyarınca ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir Mi?, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 160, Y: 2022, s. 299-350.

UYAR, Talih, Tasarrufun İptali Davalarında “Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması” Koşulu İle “Davacı Alacaklının, Davalı-Borçluya Takip Konusu Miktardaki Parayı Verebilecek (Ödeyebilecek) Parasal (Mali) Gücü Bulunması Gerektiği” Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 160, Y: 2022, s. 351-411.

TRT RADYO 1 AİLECE PROGRAMI
11 Eyl
2020

TRT Radyo 1 kanalında 11 Eylül 2020 tarihinde Emre ŞİMŞEK'in sunumu ile gerçekleştirilen "Ailece" isimli radyo programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve mal rejimleri ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Radyo Programının Ses Kaydı Linki :

http://karamercanhukuk.com/radyo1.mp3

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Hakemli Makale
02 Ock
2020

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

(TRANSLATION OF THE SWISS FEDERAL COURT DECISION OF NO. 5A_387 / 2010, 5A_405 / 2010 AND GENERAL OVERVIEW ABOUT VALUATION OF THE COMPANY IN THE REGIME OF LIQUIDATION OF THE PARTICIPATION OF AQUIRED GOODS)

(Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2019 Sayı: 2)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/915088

Mal rejiminin tasfiyesinin, bir şirketin tasfiyesinden zor olduğu dile getirilmektedir. Doğal olarak, edinilmiş mallara katılma rejiminde, dava konusu malvarlıkları arasında bir şirketin olması durumunda, mal rejiminin nasıl tasfiye edileceği hususu, hem mehazımızı oluşturan İsviçre Hukuku’nda hem de uygulamamızda tereddütlere yol açmaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarı ile bu konuda daha önce İsviçre Federal Mahkemesi Kararı ışığı altında böyle bir çalışma yapılmamıştır. Literatürde de, bu çalışmada yer alan Medeni Hukuk alanındaki birkaç eser dışında, mal rejiminin tasfiyesinde şirketlere ilişkin hususlar detaylıca ele alınmamıştır. Bu yüzden çalışmadaki kaynakçanın büyük bir kısmını İşletme Bölümü alanında yazılan eserler oluşturmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi Kararı’nın ele alındığı ve irdelendiği bu çalışmanın, Türk Hukuku’na da ışık tutacağından kuşku duymamak gerekir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ÖZCAN, Zeynep, Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Etkisi ve Arabuluculuk Çözüm Yolunun Bu Kapsamda Uygulanabilirliği, Ankara, 2023.

ODMAN BOZTOSUN, N. Ayşe; KAYA, Oğuzhan, Hukukta Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2022.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)
16 Eyl
2019

Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/749436795

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ŞAHİN ALTINTAŞ, Mehtap, Yasal Mal Rejiminde Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler, Ankara, 2023.

AKÇİN, Fahri; MERAL, Nadir; BEYAZ, Ebru, Yargıtay Uygulamasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2023.

AKÇİN, Fahri; MERAL, Nadir; AĞYEL, Ebru, Yargıtay Uygulamasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara, 2021.

TAK AYDUMAN, Damla, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Ölümle Sona Ermesi, Ankara, 2020.

GÜNDOĞDU ÖZBEK, Melisa, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eklenecek Değerler ve Uygulaması, İstanbul, 2020.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyetini Konu Alan Bağışlama Sözleşmesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2020.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

AKÇAAL, Mehmet, Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı ve Bunun Mirasın Tasfiyesine Etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Y: 2020, s. 231-247.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE TİCARÎ ŞİRKET PAYLARININ HUKUKÎ DURUMU
25 May
2019

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu tarafından 25 Mayıs 2019 günü gerçekleştirilen "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Ticarî Şirket Paylarının Hukukî Durumu" isimli, Av. Fatih KARAMERCAN'ın da konuşmacı olduğu seminer, Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Konferans Salonu'nda yapıldı.

Youtube Linki : 

https://youtu.be/lI4yayXiSCU

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 5. Baskı
18 May
2019

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın dördüncü baskısına ek olarak beşinci baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir. 

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup beşinci baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/786578357

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

MAKAS, İhsan, Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında Yargıtay Uygulaması (Pratik Uygulama Rehberi), Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2023.

GENÇCAN, Ömer Uğur, Mal Rejimleri Hukuku, 9. Baskı, Ankara, 2023.

AKÇİN, Fahri; MERAL, Nadir; BEYAZ, Ebru, Yargıtay Uygulamasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2023.

ERSÖZ, Oğuz, Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2022.

YILDIRIM, Ali Haydar, Yargı Kararları Işığında Aile Hukukunun Güncel Sorunları, Ankara, 2022.

ŞEKER, Muzaffer, Bilimsel Çalışmalar ve Güncel Yargıtay Kararlarıyla Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Bağlantılı Konular, İstanbul, 2022.

GÜNDOĞDU ÖZBEK, Melisa, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eklenecek Değerler ve Uygulaması, İstanbul, 2020.

ÇABRİ, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt-III, İstanbul, 2020.

ODENDAHL, Hanswerner, Die Auseinandersetzung der Errungenschaftsbeteiligung in der Rechtsprechung des Tuerkischen Kassationshofs, Berlin, 2020.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 2020.

Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı, Editör: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA, 26-27 Nisan 2019.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ZORLU, Süheyla, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eklemenin Konusu Olan Değerler (TMK. m. 229) ve Yargıtay Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11, S: 2, Y: 2021, s. 695-723.

BELGE, Ayşe Merve, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artışına Katılma, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 12, S: 1, Y: 2021, s. 33-47.

ÖZCAN, Zeynep; KOÇ, Yaren; Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mal Grubunun Önemi, Legal Hukuk Dergisi, S: 214, Y: 2020, s. 4459-4497.

ŞIPKA, Şükran; GÜNDOĞDU ÖZBEK, Melisa, Yargıtay Kararları Işığında Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Konu Malvarlığında Aynî Talep Hakkı (TMK m. 226/f.2), Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan, İstanbul, 2020, s. 545-558.

YILDIRIM, Ali Haydar; KAYIŞ, Ferhat, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C: 8, S: 32 (Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan), Y: 2019, s. 1693-1742.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Hakemli Makale
06 Mar
2019

BOŞANMA DAVALARINDA KESİN HÜKÜM

(RES JUDICATAIN DIVORCE CASES)

(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2019 Sayı: 1)

http://law.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/yuhfd_2019-1_v.5.pdf

Medenî usûl hukukunda kesin hüküm kurumunun anlaşılabilmesi için çalışmanın ilk bölümünde, hüküm ve karar kavramlarına yer verilmiş olup ikinci bölümde kesin hükmün amacı, çeşitleri, unsurları ve son bölümde ise kesin hükmün etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Boşanma davalarında kesin hüküm incelenirken boşanma davalarına ilişkin yaşanabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Konu ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş güncel kararlardan da faydalanılmıştır.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ŞAHİN ŞENGÜL, Eda, Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK m. 166/IV), İstanbul, 2022.

ÇAKMAK, Münci, İdari Yargılama Usulünde Vergi Davaları, Ankara, 2021.

TOPAK, Süleyman, Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, İstanbul, 2021.

27 ARALIK 2018 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
27 Ara
2018

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/basit-yargilama-140-5-basvuru-sonucu

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ERZURUMLU IŞIK, Nurbanu, Medenî Usûl Hukukunda Yorum - Hukuk Yaratma ve İçtihadı Birleştirme Kararları, İstanbul, 2023.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Hakemli Makale
13 Kas
2018

Türk Borçlar Hukukunda Takas

(Set off in the Turkish Code of Obligation no. 6098)

(Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2018 Sayı: 1)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1102269

Çalışmanın anlamlanabilmesi için öncelikle takas kavramı, takas kavramının hukukî niteliği ve işlevi, benzer müesseselerden farklılıkları ve takasın farkları ve çeşitleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında, takasın şartları ve kullanılması ise iki kısma ayrılarak olumlu ve olumsuz şartlar başlığı altında incelenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise takasın hukukî sonuçları üzerinde durulmuştur.

Çalışma ele alınırken, Yargıtay’ın konu ile ilgili TBK’nın yürürlüğe girmesinden sonraki güncel kararları da çalışmada ilgili kısımlarda yer almıştır.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

TUHAN BOZ, Reyhan, Medenî Hukukta Hakkın Etkisizleşmesi, Ankara, 2023.

YUSUFOĞLU BİLGİN, Fülürya, Markayı Lisans Yoluyla Kullanan Şirketin Markayı Satın Alması Durumunda Satış Fiyatının Belirlenmesi, Prof. Dr. Hasan Pulaşlı'ya Armağan, Ankara, 2023, s. 175-196.

YILMAZ, Onurcan, Vekalet Akdinin Sona Erme Halleri, Ankara, 2023.

TANERİ, Gökhan, Uygulama Örnekleriyle Menfi Tespit Davası, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2023.

AYHAN İZMİRLİ, Lale, Hukuki Yönleriyle Milletlerarası Karşı Ticaret: Karşı Alım (Counter-Purchase), Geri Alım (Buyback) ve Dengeleme (Offset) Anlaşmaları, Ankara, 2022.

ÖZSOY, Rânâ, Faktoring Sözleşmesi, Ankara, 2022.

BAYRAM, Aziz Erman, Alacaklının Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2022.

CEYLAN, Zeynep Şeyma, Para Borçlarının İfasında Faiz, İstanbul, 2020.

ÇIĞŞAR, Melis Gizem, Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Rehni, Ankara, 2019.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

DIRENİSA, Efe, Konkordatoda Takas, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, S: 189-190, Y: 2020, s. 493-548.

GÜNDEŞ, Altan Fatih, Medeni Usul Hukukunda Takas ve Mahsup İle İlgili Sorunlar, İstanbul Barosu Dergisi, C: 94, S: 2020/1, s. 188-205.

KAHVECİ, Nalan, Alacağın Devrinde Takas, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 24, S: 1, Y: 2020, s. 55-92.

Ankara Barosu Dergisi - Hakemli Makale
17 Eki
2018

Medenî Usûl Hukukunda Tanık ve Tanıklık

(Witness And Testimony In Civil Procedural Law)

(Ankara Barosu Dergisi Yıl: 2018 Sayı: 3)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555063

Hukuk yargılamasında taraflarca en çok başvurulan delillerin başında tanık delili yer almaktadır. Tanık delili, takdiri bir delil olmasına ve tanıklık yapacak kişinin tanık olduğu olayı zaman içerisinde unutma ihtimalinin de bulunmasına rağmen hukuk yargılaması açısından vazgeçilemeyecek bir delildir.

Çalışmanın anlamlanabilmesi için öncelikle, tanık ve tanıklık kavramına yer verilmiştir. İkinci kısımda, tanıklık kurumunun ilişkili olduğu kurumlar ile bağlantısına değinilmiş olup üçüncü kısımda tanık ve tanıklık kurumunun bağlı bulunduğu kurallar incelenmiştir. Son kısımda ise, tanıklığın delil sistemindeki yerine değinilmiş olup tüm kısımlarda konu ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel kararlara da yer verilmiştir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR : 

EROĞLU, Orhan, Islah, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 2023.

SÜTÇÜ, Nezih, Uygulama ve Teoride Tüm Yönleriyle Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara, 2023.

AKSOY, Muhammed Ramazan, Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü, Ankara, 2022.

BOZ, Selman Sacit; ARDIÇ, Selin; ÇAKICI, Buket; YEKEBAŞ, Dilara, Türk İdari Yargılama Hukukunda İspat ve Deliller, Ankara, 2022.

EROĞLU, Orhan, Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara, 2022.

TAŞKIN ADIYAMAN, Esra, Medenî Usûl Hukukunda Tanıklıktan Çekinme Hakkı, Ankara, 2022.

Hukukta Anlatı - Hukukun Anlatısı, Editörler: Gülriz UYGUR - Zeynep İSPİR, Ankara, 2021.

ÇAKMAK, Münci, İdari Yargılama Usulünde Vergi Davaları, Ankara, 2021.

TOPAK, Süleyman, Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, İstanbul, 2021.

SÜTÇÜ, Nezih, Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi El Kitabı, Ankara, 2021.

ELYILDIRIM, Hasan, Hukuk Yargılamasında Uzman Görüşü (Özel Bilirkişi), 2021.

TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi, İstanbul, 2021.

EROĞLU, Orhan, Islah, 4. Baskı, Ankara, 2021.

GÖZÜTOK, Zeki; ALBAYRAK, Adem, Alfabetik Medeni Usul El Kitabı, Ankara, 2021.

ÖZÇELİK, Volkan, Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi, Ankara, 2020.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

NUHOĞLU, Hatice, Boşanma Sürecine Kolektif Katılım: Tanıklık Müessesesi, International Journal of Social Inquiry, C: 15, S: 2, Y: 2022, s. 627-647.

TURAN, Mehmet, Tanık Listesi Sunulması, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S: 49, Y: 2022, s. 289-322.

SERT SÜTÇÜ, Selin; KAYA, Oğuzhan, Sağlık Hukukunda Deliller, Terazi Hukuk Dergisi, C: 16, S: 181, Y: 2021, s. 1747-1759.

TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Tanığın Hazır Bulunma Yükümlülüğü, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 8, S: 2, Y: 2021, s. 617-644.

ÖZTOPRAK, Sezin, Yargı Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Tanık, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 23, S: 2, Y: 2021, s. 1363-1404.

MÜCAHİT KÜÇÜK, Çolpan, İdari Yargıda Tanık Delili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XXV, S: 1, Y: 2021, s. 551-572.

ÇİÇEKLİ, Ali Fuat, Hukuk Yargılamasında Taraf Vekili Avukatın Tanıklığı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 2, S: 1, Y: 2021, s. 33-71.

AKİL, Cenk, Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme Hukukunda Tanık Listesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 149, Y: 2020, s. 153-186.

KÖROĞLU, Anıl; TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Tanık Delilinden Vazgeçme, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S:1, Y: 2020, s. 221-248.

KURDOĞLU ERSOY, Pınar, Görgü Tanığı Belleği Araştırmaları ve Yasal Uygulamalar: Tarihsel Bir Bakış, Yaşam Becerileri Psikolojisi Dergisi, C: 2, S: 4, Y: 2018, s. 271-279.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 4. Baskı
12 Mar
2018

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın üçüncü baskısına ek olarak dördüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir.

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü’nün konusuna giren “Şirket Değerlemesi” alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup dördüncü baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan “Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları” kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/855924876

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

BÜBERCİ ÇİFÇİ, Afet Gülen; İÇÖZ DEMİREL, Derya, Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2022.

YAZICI, Çiğdem, Medenî Usûl Hukukunda Karşı Dava, İstanbul, 2021.

DEMİR, Zeynep Rana, Artık Değerin Hesaplanmasında Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler, İstanbul, 2021.

ERSÖZ, Oğuz, Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma, İstanbul, 2018.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

DOĞAN, Gökcen, Mal Rejimi Sözleşmelerinde Sözleşme Serbestisi ve Sınırları, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 4, S: 1, Y: 2022, s. 243-272.

DEMİR GÖKYAYLA; ODENDAHL, Hanswerner, Die Neuregelung der Registrierung ausländischer Entscheidungenin Ehesachen in der Türkei, StAZ Das Standesamt, Jahrgang: 72, Nr.: 10, Oktober 2019, s. 289-320.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu, Eklenecek Değerler (TMK m. 229) Hakkındaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı - Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019, s. 115-128.

ŞAHAN, Gökhan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 27-56.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa, Türkiye'de Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı Alacağı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, 73-110.

ÖZDOĞAN, Ayça, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yargıtay Uygulamaları, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 163-192.

AKINCI, Şahin, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesabında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 193-210.

KARAKİMSELİ SEZGİN, Ayşe, Medenî Kanun Hükümleri Çerçevesinde Edinilmiş Mallara Katılma ve Mal Ortaklığı Rejimlerinin Alacaklılar Açısından Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 327-350.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Sürüm, Gelir ve Hakkaniyet Değerleri İle Yargıtay Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 359-389.

OKUR, Sinan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme (TMK m. 230), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 563-608.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu, Eşlerden Birinin Üçüncü Kişiyle Yaptığı Muvazaalı İşlemlerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin TMK Md. 229 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İstanbul Hukuk Mecmuası, C: 76, S: 2, Y: 2019, s. 443-480.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
27 Şub
2018

Boşanma Davası İçerisinde Talep Edilen Tazminatlar İçin İhtiyatî Hacze Başvurulması

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 92 Sayı: 2018/1 - Ocak-Şubat 2018)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20181.pdf

HUMK dönemi uygulamasında, boşanma davaları içerisinde talep edilen maddî ve manevî tazminatların, güvence altına alınması amacı ile geçici hukukî koruma tedbirlerinden birisi olan ihtiyatî tedbir kurumuna başvurulmaktaydı. Boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, sonuçta para alacağı olduğu için ihtiyatî tedbir karar verilmesi son derece hatalı bir uygulamaydı. Bu yanlış uygulama, bu tazminatların para alacağı olmasından ve HMK m. 389 hükmünde “uyuşmazlık konusu” hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilebileceğinin açıkça düzenlenmesinden dolayı, HMK’nın yürürlüğe girmesi ile büyük ölçüde son bulmuştur. Boşanma davaları haricinde de genel anlamı ile para alacağını ilgilendiren davalarda doğru bir şekilde, çoğunlukla ihtiyatî tedbir kararı verilmediği görülmektedir.

Çoğu ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin doğru uygulaması ile boşanma davalarında talep edilen tazminatlar için artık ihtiyatî tedbir kararı verilmemektedir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 21.02.2014, 2013/1 E. - 2014/1 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğuna karar verildiğinden, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) yürürlüğe girmesinden sonra 20.07.2016 tarihinden sonra açılacak davalardaki geçici hukukî koruma tedbirlerine ilişkin itirazlara, istinaf kanun yolu ile BAM Hukuk Daireleri bakmaktadır. Çoğu ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin doğru uygulaması, ulaşabildiğimiz kararlara göre BAM Hukuk Daireleri tarafından da devam ettirilmektedir.

Boşanma davaları içerisinde talep edilen maddî ve manevî tazminatlar için ihtiyatî tedbir kararı verilmemesi, avukat meslektaşlarımız tarafından daha sonra değineceğimiz nedenlerden dolayı anlamsız bir şekilde tepkiyle karşılanmakta ve boşanma davaları sonucunda hükmedilecek tazminatlar için tahsil (icra) kabiliyetinin artık kalmadığı belirtilmektedir.

Çalışma konumuz ise bu noktada başlamaktadır. HMK döneminde açılacak boşanma davalarında talep edilecek maddî ve manevî tazminatların, hükümden sonra tahsil (icra) kabiliyetinin sağlanabilmesi veya başka bir ifadeyle bu tazminatların güvence altına alınabilmesi için yine geçici hukukî koruma tedbirlerinden birisi olan ihtiyatî haciz kurumuna başvurulup başvurulamayacağı, çalışma konumuzun odak noktasını oluşturmaktadır.

Çalışmamızda, öncelikli olarak konumuzu ilgilendirdiği kadarı ile geçici hukukî koruma tedbirlerinin amacı ile anayasal ilkeler arasında bağlantısı incelenecektir. Ardından, yaklaşık ispat ve ispat ölçüsünün derecesi üzerinde durularak uygulamadaki yanlışlıkların irdelemesi yapılacaktır. Devamında, uygulamada en çok çekince yaratan konuların başında gelen ihsas-ı rey (hâkimin oy ve görüşünü açıklaması) ve alacağın bilinememesi konusuna da zorunlu olarak değinilip, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararı verebilmek için gerekli olan şartlar kısaca belirtilecektir. Sonrasında, para alacağı davalarında, ihtiyatî hacze karar verilmesinin neden ihtiyatî tedbire göre avantajlı olduğu belirtilerek, boşanma davalarındaki tazminatların muacceliyet anı tespit edilmeye çalışılıp, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve BAM Hukuk Daire Kararları’nın analizi yapıldıktan sonra da görüşümüz ifade edilecektir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ÖZDOĞAN, Ayça; UYANIK, Ayşe, Yargıtay Uygulaması ve Doktrinde Soru ve Cevaplarla Boşanma Davaları, İstanbul, 2024.

SARAÇOĞLU, Nuriye, Tespit Hükümlerinin ve İnşaî Hükümlerin İcra Hukuku Bakımından Durumu, Ankara, 2022.

TOPAK, Süleyman, Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, İstanbul, 2021.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

BUDUN, Merve, TMK m. 174 Uyarınca Açılan Tazminat Davalarında İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talebi, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 14, S: 181-182, Y: 2019, s. 1791-1814.

ERİŞİR, Evrim, Boşanma Davasında Malvarlığına Yönelik Geçici Hukukî Koruma, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı - Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019, s. 21-66.

İzmir Barosu Dergisi - Hakemli Makale
08 Ara
2017

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasının Haksız İşgal Tazminatına Etkisi (Yorum Yöntemleri Çerçevesinde Y. 1. HD. 25.09.2014, 10603/14850 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi)

The Impact of the Allocation of the Family Home Case to the Unfair Occupation Compensation (Evaluation of The Decision of the Case of Court of Appeal (Department Nr. 1) Dated 25.09.2014, Nr. 10603/14850 in the frame of Interpretation Methodology)

(İzmir Barosu Dergisi Yıl: 82 Sayı: 2 Mayıs 2017)

http://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2017-22017128115229200.pdf

Sağ kalan eşe, TMK m. 240 veya TMK m. 652 hükümleri uyarınca ve belli şartlar altında, muris eşi ile birlikte yaşadıkları konut için özgüleme davası açma hakkı verilmiştir. Sağ kalan eşe, bu haklar ilk önce mehaz kanunumuz olan İsviçre Medenî Kanunu’nun m. 219 ve m. 612a hükümleri ile tanınmıştır. Çalışmada, sağ kalan eşin, özgüleme davası açmasının, mirasçıların kendisine karşı TMK m. 995 (İsviçre Medenî Kanunu m. 940) hükmü uyarınca açmış oldukları haksız işgal tazminatı davasındaki rolü irdelenecektir.

Çalışmanın anlamlanabilmesi için ilk olarak temel kavramlara yer verilmiştir. Devamında, hukuk normlarının tahlilinde genel kabul görmüş yorum yöntemlerine ve çeşitlerine değinildikten sonra çalışmaya konu olmuş örnek yerel mahkeme ve Yargıtay Kararı’nın yorum yöntemleri ile analizi yapılarak hukukî sonuç belirtilmiştir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

AK, Burak, Haksız Kullanma Tazminatı (Ecrimisil), Ankara, 2021.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku C: III, Gözden Geçirilmiş Ondördüncü Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019.

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ
28 Eki
2017

Antalya Barosu tarafından 28 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen "Mal Rejimi Hukuku ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması" isimli, Av. Fatih KARAMERCAN'ın konuşmacı ve Av. Mehmet KAYA'nın moderatörü olduğu seminer, Antalya Barosu Konferans Salonu’nda yapıldı.

Youtube Linkleri :

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0_2OdvAPU&t=21s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 2

https://www.youtube.com/watch?v=3mYLMRZPU24&t=8s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 3

https://www.youtube.com/watch?v=7t9LKZK9MaU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 4

https://www.youtube.com/watch?v=t1vrFaZj2ks

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 5

https://www.youtube.com/watch?v=IPIobtm6bCU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 6

https://www.youtube.com/watch?v=PT-x7f2z7Ak

03 MART 2017 TARİHLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI BAŞVURUSU
17 Haz
2017

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 3. Baskı
18 May
2016

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın ikinci baskısına ek olarak üçüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. İkinci baskıda belirtilen önemli dosyaların akıbetleri araştırılmış ve bu dosyalara ilişkin verilmiş yerel mahkeme kararları ve bu kararların temyiz incelemesi sonucunda verilmiş olan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararları da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıda, önemli görülen konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararları da okuyucuya sunulmuştur. Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. 

Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, doktrinsel olarak bazı konularda ayrıntılara girilmiştir. Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılarak görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısında IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

http://seckin.com.tr/kitap/256286981

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

CÖMERT AKBAY, Büşra, Türk Aile ve Miras Hukukunda Ayni İkame, İstanbul, 2023.

ODMAN BOZTOSUN, N. Ayşe; KAYA, Oğuzhan, Hukukta Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2022.

ŞENGÜL, Tolga, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ve Sonuçları, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2022.

YARDIMCI ÇINAR, Yelda, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Terekenin Tasfiyesi ve Sağ Kalan Eşin Talepleri, Ankara, 2022.

SAKARYA GÜNEŞ, Nermin, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağı, Ankara, 2022.

KAYA, Ayşegül, Mal Ortaklığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi, Ankara, 2021.

CİVELEK ACAR, Esra, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Sermaye Ortaklıkları Payı, İstanbul, 2018.

ÇAKIR, Aytuğ Ceyhun, Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, İstanbul, 2018.

ALDEMİR, İpek Betül, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi, İstanbul, 2018.

ŞIPKA, Şükran; ÖZDOĞAN, Ayça, Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 2. Baskı, İstanbul, 2017.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2017.

İÇÖZ DEMİREL, Derya; BÜBERCİ, Afet Gülen, Boşanma Davaları, Cilt 2, Ankara, 2017.

KARAKİMSELİ, Ayşe, Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler, Ankara, 2017.

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2016.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa ALPER, Türk Özel Hukuku Cilt III - Aile Hukuku, İstanbul, 2016.

MORTAŞ, Süleyman, Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri, Ankara, 2015.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ŞAHAN, Gökhan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XIII, S: 1, Y: 2018, s. 71-99.

POLATER, Salih, İsviçre Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Emeklilikten Doğan Hakların Paylaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 8, S: 2, Y: 2017, s. 453-478.

ATLAN, Hülya; YAVUZ, Elif, Bir Yargıtay Kararı Işığında; İmara Aykırı (Kaçak) Yapının Mal Rejiminin Tasfiyesinde Katılma Alacağına Konu Olması Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 19, Özel Sayı (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ'a Armağan), Y: 2017, s. 513-533.

ŞIPKA, Şükran; ÇELİKEL, Ali Yaşar, Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S: 1 (Prof. Dr. Musfata DURAL Anısına), Y: 2017, s. 177-188.

ÇELEBİ, Ali Ergin, Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malvarlığına Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 133, Y: 2017, s. 423-448.

GENÇ, Ali Ahmet, Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 15, Ocak 2017, s. 87-105.

AKINCI, Şahin, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Karşılaşılan Bazı Meseleler ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 22, S: 3 (Prof. Dr. Cevdet YAVUZ'a Armağan), Y: 2016, s. 165-190.

KÖROĞLU, Emre, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XI, S: 1, Y: 2016, s. 229-251.

BADUR, Emel, Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Kusurlu Eşin Artık Değerdeki Payı, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 1, S: 2 (Prof. Dr. Turgut ÖNEN’e Armağan), Y: 2016, s. 39-63.

GÖKÇE, Ziya, Edinilmiş Mallara Katılma, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 65, S: 4, Y: 2016, s. 3457-3492.

KOÇ, Nevzat, Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Malların Gelirleri (TMK. m. 219/II,b.4), İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: II, S: 2, Y: 2015, s. 157-181.

ŞIPKA, Şükran, "HAKKANİYET ORANI” Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanmanın, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Katılma Alacağına Etkisi (TMK. m. 236/f. 2), Prof. Dr. Hasan ERMAN’a Armağan, İstanbul, 2015, s. 851-860.

ACAR, Faruk, Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimleri, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y: 35, S: 1, Y: 2015, s. 143-156.

TOPALOĞLU, Ali, Terditli Davalar Açısından HMK'nın Görev Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, S: 1, Y: 2014, s. 64-100.

HUKUK DAVALARI - 4
10 May
2016

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

http://www.seckin.com.tr/kitap/488317676

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü
09 Ara
2015

6100 sayılı HMK yürürlüğe gireli 4 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen uygulamada, eski alışkanlıklar devam etmektedir. Ne yazık ki, duruma göre, davacı veya davalı tarafın vekili olarak bu eksikliklerin tamamlanması yönündeki yerel mahkemedeki itirazlar, dikkate alınmadan yargılama devam ettirilmekle birlikte HMK m. 119 ve HMK m. 136/2 hükümleri uygulanamaz bir duruma sokulmaktadır. Konu ile ilgilenen okuyucuların konuya vakıf olabilmesi için Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 01.01.2012 - 01.09.2015 tarihleri arasındaki verilmiş içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitaptaki her bölümün sonuna ilgili içtihatlar sunulmuş ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup aynı yönde veya aksi yönde kararlar da kitapta belirtilmiştir. Bazı konulara daha önce değinilmemesinden veya öneminin anlaşılamamasından dolayı konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bazı içtihatları ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir. Diğer yandan yaşanabilecek durumlara ilişkin ihtimallere de yer verilmiştir.

Son olarak, bu kitabı yazmamın ana amacı, HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlerin artık uygulanmasının sağlanması ve ayrıca uygulama açısından sorun yaratabilecek durumların gösterilmesidir. HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlere örnek olarak, HMK m. 136/2 hükmü gösterilebilir. Bu kitabı yazdıktan sonra doktrin veya uygulamada eleştirilere maruz kalabilirim. Ancak, bu konularda tartışma platformu açmak en büyük amaçlarım arasındadır.

http://www.seckin.com.tr/kitap/874185472

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ÇAKIN, Ahmet Kerem, Avukatlar İçin Dilekçe Yazım Teknikleri, Ankara, 2022.

KILIÇOĞLU, Evren, Medenî Yargılama Hukukunda Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilmiş Deliller, İstanbul, 2021.

BUDAK, Ali Cem, Medenî Usul Hukukunda Kavram İçtihadı ve Menfaat İçtihadı, İstanbul, 2021.

YAZICI, Çiğdem, Medenî Usûl Hukukunda Karşı Dava, İstanbul, 2021.

TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi, İstanbul, 2021.

YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı, Ankara, 2021.

BÖRÜ, Levent; KOÇYİĞİT, İlker, Ticari Dava, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2021.

GÖRGÜN, L. Şanal; BÖRÜ, Levent; TORAMAN, Barış; KODAKOĞLU, Mehmet, Medenî Usûl Hukuku, 28.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanunla Değiştirilmiş, Güncellenmiş 9. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2020.

ÖZÇELİK, Volkan, Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi, Ankara, 2020.

YAVAŞ, Murat, Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, 2. Baskı, Ankara, 2020.

BÖRÜ, Levent, Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalede İspat ve Somutlaştırma Yükü, III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı (9 - 12 Ekim 2019 Antalya), Cilt: 1, Ankara, 2019.

BOLAYIR, Nur, Medenî Usûl Hukuku'nda Hâkimin Hukuku Re'sen Uygulaması İlkesi, İstanbul, 2019.

AKYOL ASLAN, Leyla, Medenî Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları, Ankara, 2019.

ŞEKER, Hilmi, Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Adaleti (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu), İstanbul, 2018.

AKKAYA, Tolga, Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Ankara, 2017.

YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul, 2017.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017.

BULUT, Uğur, Medenî Usûl Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi), Ankara, 2017.

BÖRÜ, Levent, Medenî Usûl Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara, 2016.

TEOMETE YALABIK, Fulya, İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi İle Delillerin Toplanmasında Hâkimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul, 2016.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

KODAKOĞLU, Mehmet, Konkordato Taleplerinde Görevli Mahkeme Kavramı ve İş Dağılımı Sorunu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 26, S: 2, Y: 2022, s. 73-122.

YARDIMCI, Taner, Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Tebligat, Ankara Barosu Dergisi, C: 73, S: 2019/3, s. 1-38.

AŞİT, Recep, İşe İade Davalarında Somutlaştırma Yükü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 23, S: 2, Y: 2017, s. 423-466.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2015

Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması

(Terazi Hukuk Dergisi Cilt:10 Sayı:102 - Şubat 2015)

http://seckin.com.tr/kitap/684839496

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBMk1qYzFOUT09

6100 sayılı HMK., iki ana yargılama usulü getirmiştir. Bunlar, yazılı ve basit yargılama usulleridir. İki yargılama usulü arasında, bazı ana farklılıklar olmakla birlikte ortak uygulandıkları hükümler de (HMK. m. 145) bulunmaktadır. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farklar kısa bir şekilde belirtilecektir. Ardından, basit yargılama usulünün getirilmiş amacı kapsama alındıktan sonra basit yargılama usulünde tanık deliline başvurulması durumunda tanık listesinin (tanıkların isim ve adreslerinin) ne zaman sunulacağı hususu irdelenecektir. Devamında ise, konuya ilişkin Yargıtay Kararları’na yer verilip bu kararlar ile ilgili gerektiği yerde yorum yaptıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

EROĞLU, Orhan, Islah, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 2023.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 2. Baskı
01 Ock
2015

Öncelikle kitabımın 7 ay gibi kısa bir sürede ilk baskısının bitmesi sebebi ile okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi ele alınmamıştır. Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden doktrin görüşlerine yer verilmiş ve kişisel görüşler de ortaya konulmuştur. Kitapta, bazı kişisel görüşler, konu ile ilk defa ileri sürülmüş olup hukuk dünyasına en azından bu konularda tartışma platformu açması hedeflenmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin bazı içtihatları ve tarafların yapmış oldukları hatalar ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir.

Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için kolay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep olmasından ötürü konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Yargılama sırasında yapılan hatalara ve mal rejiminin tasfiyesine dayalı alacak davalarındaki usuli konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin özellikli içtihatlarına yer verilerek uygulayıcıların bakmakta oldukları davayı daha kısa sürede bozma görmeden sonuçlandırmalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Kitabın ilk baskısında olduğu gibi ikinci baskısında da içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın sayfa sayısı, ilk baskıya göre %60 oranında artış gösterse de yer yer 2012-2013 yılına ait içtihatlar çıkartılmış ve bu çıkartılan içtihatların doğrultusunda verilmiş en güncel 2014 tarihli içtihatlar eklenmiştir.

http://seckin.com.tr/kitap/922611795

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

BAYRAM ŞAHİN, Ayşegül, Aile Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar, İstanbul, 2022.

UÇKAN, Mertkan, Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Sorumluluğu, Ankara, 2022.

ERTEKİN, Oğuzhan, Türk Medeni Hukukunda Aile Konutu ve Aile Konutu Şerhi, Ankara, 2021.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ERİŞİR, Evrim, Boşanma Davasında Malvarlığına Yönelik Geçici Hukukî Koruma, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı - Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019, s. 21-66.

TURAN BAŞARA, Gamze, Eşlerden Birinin Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, C: 10, S: 111, Y: 2015, s. 58-77.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Ara
2014

HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar

(Terazi Hukuk Dergisi 100. Özel Sayı - Cilt: 9 Sayı: 100 - Aralık 2014)

https://www.seckin.com.tr/kitap/218431569

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRNU56TTVPUT09

6100 sayılı HMK.’nın getirdiği yeni kurumlardan birisi olan ön inceleme aşaması HMK.’nın bel kemiği olarak gösterilmektedir. Elbette, doğru ve hızlı bir şekilde yargılama yapılabilmesi için ön inceleme aşamasının mutlak suretle etkin bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ancak, ön inceleme aşamasına geçmeden önce, uygulamada davacının dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra, mahkemece düzenlenen tensip tutanağı ile dava dilekçesindeki uyuşmazlığın tabi olduğu yargılama usulünün tespiti yapılmaktadır. Çalışma konumuz da işte bu noktada başlamaktadır. Ön inceleme aşaması HMK.’nın bel kemiği ise yargılama usulünün doğru bir şekilde tespitini de, HMK.’nın oluşturduğu yargılama aşamalarının (davanın açılması ve karşılıklı  dilekçelerin  verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama  ve  hüküm) doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir kontrol mekanizmasına benzetmek mümkündür. Yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi ve yargılamanın bu kesitte devam etmesi yargılamanın tüm kimyasını bozmakta ve HMK. sistematiğinde düzenlenen yargılama usullerinden olan yazılı ve basit yargılama usullerinin davada doğuracağı sonuçları bizzat etkilemektedir. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farkları özet halinde belirttikten sonra yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi hususunda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararları irdeledikten sonra yargılama usulünün yanlış tespit edilmesinin,  yazılı ve basit yargılama usulleri açısından davada doğurduğu ve doğuracağı sonuçları değerlendireceğiz. Ardından ise, bu soruna ilişkin görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

DUMAN, İlker Hasan, İnşaat Hukukunda Alacak ve Tazminat Hesapları, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2023.

DUMAN, İlker Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir?, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2023.

DUMAN, İlker Hasan, İnşaat Davalarında İspat, Güncellenmiş 4. Baskı, Ankara, 2022.

KÜÇÜK, Alper Tunga, Vakıaların Toplanması Açısından Teksif İlkesi, İstanbul, 2021.

DIRENİSA, Efe, Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşaması, İstanbul, 2021.

CAN, Hasan, Tüketici Bakış Açısıyla Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara, 2021.

DUMAN, İlker Hasan, İnşaat Davalarında İspat, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2020.

ATALI, Murat; ERMENEK, İbrahim; ERDOĞAN, Ersin, Medenî Usûl Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2020.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: I, İstanbul, 2017.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları
18 Nis
2014

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Bunun için uygulayıcıların zamanlarının dar olmasından ötürü ve Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi incelenme konusu yapılmamıştır. Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için kolay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep olmasından ötürü ve uygulayıcıların da zamanlarının dar olması yüzünden kitabın her bölümünde konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Ayrıca Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin bazı içtihatları ve tarafların yapmış oldukları hatalar ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir.

Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini bir nebze de olsun azaltmak adına, konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden yer yer doktrin görüşlerine yer verilmiş ve kişisel görüşler de ortaya konulmuştur. Kitapta, bazı kişisel görüşler, konu ile ilk defa ileri sürülmüş olup hukuk dünyasına en azından bu konularda tartışma platformu açması hedeflenmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur.

http://seckin.com.tr/kitap/344758218

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

YILMAZ, Süleyman, Medeni Hukuk Cilt III Aile Hukuku, Ankara, 2023.

YILMAZ, Süleyman, Mirasbırakanın Mirasçılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemleri ve Sonuçları (Muris Muvazaası), Ankara, 2021.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Mar
2014

Basit Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesinin Tebliği Zorunlu Mudur?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 9 Sayı: 91 - Mart 2014)

https://www.seckin.com.tr/kitap/436561652

https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM056RTVPUT09?

6100 sayılı HMK 316-322’nci maddeleri arasında yer alan basit yargılama usulünün düzenlenme amacı, HMK 316’ncı maddesinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, yargılamayı kısaltması ve basitleştirmesidir. Uygulama açısından, bazı yerel mahkemelerin, basit yargılama usulüne tabi bir yargılamada, davalının cevap dilekçesini davacıya tebliğ etmeyerek hüküm kurdukları gözlemlenmektedir. Çalışma konumuz; bazı yerel mahkemelerce yapılan söz konusu uygulamanın HMK’nın genel ruhuna ve de özellikle hukukî dinlenilme hakkına uygun olup olmadığıdır.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

EROĞLU, Orhan, Islah, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 2023.

RUHİ, Ahmet Cemal, Türk Hukukunda Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara, 2023.

CAN, Hasan, Tüketici Bakış Açısıyla Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara, 2021.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2014

Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir Mi?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 9 Sayı: 90 - Şubat 2014)

https://www.seckin.com.tr/kitap/682991749

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVME1UVXpNdz09

Alacaklı, yürütmekte olduğu icra takibinde, genellikle son çare olarak, borçlunun üstsoylarından birisinin veya birkaçının ölmesi durumunda, borçlunun ölmüş olan üstsoylarından borçluya intikal edecek hisseye haciz koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun murisine ait malvarlığı, elbirliği mülkiyetine tabi olduğu için de paylı mülkiyetteki gibi müstakil pay satışı yapılamadığı için alacaklı, icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesiyle, borçluyu da davaya dâhil ederek söz konusu malvarlığıyla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundadır. Çalışma konumuz; söz konusu ortaklığın giderilmesi davasında yapılan yargılama giderlerinin veya sulh hukuk mahkemesinin ortaklığın giderilmesi davası sonucunda hükmettiği yargılama giderlerinin alacaklının yürütmekte olduğu icra dosyası borcuna eklenip eklenemeyeceğidir.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

YENİCE CEYLAN, Özge, Ortaklığın Giderilmesinde Dava Şartı Arabuluculuk, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 14, S: 2, Y: 2023, s. 510-525.

İzmir Barosu Dergisi - Makale
01 Ock
2014

Aynı Tanığın/Tanıkların Yeniden Dinlenilmesinin Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

(İzmir Barosu Dergisi Yıl: 79 Sayı: 1 Ocak 2014)

http://www.izmirbarosu.org.tr/IzmirBaro/pdf/yayinlar/OCAK%202014.pdf

Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere, aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmemesi, çoğu zaman âdil ve hakkaniyetli kararların verilmesine engel olmakla birlikte usul ekonomisinin de gözardı edilmesine yol açmaktadır. Ancak, ilk bakışta aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmemesinin, usul ekonomisine zarar verdiği düşünülse de yargılamaya hâkim olan diğer ilkelerin de sağlıklı işlememesine neden olabilir. Kısacası, medenî yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler, birbirleri ile sıkı sıkıya bağlantılı olup birbirlerinin tamamlayıcısı konumundadırlar. Bu yüzden, çalışma konumuzda, aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmesini, medenî yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler çerçevesinde değerlendirilecektir. Devamında ise, Yargıtay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu içtihatları sunduktan ve uygulamaya yönelik olarak yaşanan/yaşanabilecek dava konusu olaylar açısından karşılanan/karşılaşılabilecek durumlara göz attıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: I - II, İstanbul, 2017.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
01 Kas
2013

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davalarında Hukukî Yarar Olgusu ve Yargıtay'ın Yorumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 87 Sayı: 2013/6 - Kasım-Aralık 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Dergi/doc/ibd201306.pdf

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarında Yargıtay, taraflar arasında görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasının ya da kamulaştırma işlemine tabi tutulan bir taşınmazın varlığı hâlinde muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılmasında hukukî yarar bulunduğu yönünde istikrar kazanmış içtihatlar vermektedir. Çalışma konumuz; muhdesat kavramının tanımını yaptıktan sonra muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açabilmek için sadece ortaklığın giderilmesi veya kamulaştırma davasının açılmış olmasının mı zorunlu olduğu yoksa taşınmaz hakkında yenilik doğurucu bir dava açılması ile muhdesatın aidiyeti tespiti davası için hukukî yarar olgusunun oluşması açısından yeterli olup olmadığıdır. Bu hususlar incelendikten sonra ise görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ERDOĞAN, Kemal, Başkasının Arazisinde Muhdesat Meydana Getiren Kişinin Muhdesat Bedeli Talebi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XXVII, S: 2023/1, s. 69-111.

AKÇAAL, Mehmet, Yargıtay’ın Güncel İçtihatları Işığında Muhdesat, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S: 51, Y: 2022, s. 77-112.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Eyl
2013

Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülme Anı ve Yargıtay'ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 8 Sayı: 85 - Eylül 2013)

https://www.seckin.com.tr/kitap/447641591

https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNd01qUXhNUT09?

Boşanma davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1086 sayılı HUMK döneminde, boşanmaya karar verilinceye kadar dava süresince her aşamada, ayrıca harca ve ıslaha gerek olmaksızın yoksulluk nafakası, maddî tazminat ve manevî tazminat talep edilebileceği yönünde görüş belirterek kararlar vermekteydi. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK döneminde aynı Daire, HMK 141’inci maddesini gerekçe göstererek dilekçelerin teatisi aşamasına kadar (ön inceleme duruşmasına karşı tarafın mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda ön inceleme duruşmasında) yoksulluk nafakası, maddî ve manevî tazminat taleplerinin ileri sürülmesi gerektiğini aksi durumda iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında kalacağını bildiren kararlar vermektedir. Çalışmamızda, HUMK ile HMK arasında iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında ne gibi farklılıklar olduğu, boşanma davalarında yargılama usulünün hangi ilkeye tabi olduğu ve anılan Dairenin söz konusu kararları vermek için dayanak yaptığı maddenin hukukî anlamda doğru bir gerekçe oluşturup oluşturmadığı hususları üzerinde durulduktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

KAYA KIZILIRMAK, Cansu, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, İstanbul, 2021.

ŞEKER, Hilmi, Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Adaleti (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu), İstanbul, 2018.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

ÖZŞENOL, Yaren Didem, Yargıtay Kararları Işığında Asgari Ücret Düzeyinde Gelir Elde Etmenin Yoksulluk Nafakasının Kabulü Üzerindeki Etkisi, Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, C: 7, S: 40, Y: 2021, s. 87-104.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
01 May
2013

Islah Kurumunda Yargılama Giderine Vekalet Ücretinin Dâhil Edilip Edilemeyeceği ve Yargıtay'ın Tutumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 87 Sayı: 2013/3 - Mayıs-Haziran 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/15.pdf

Islah kurumu, 1086 sayılı HUMK’da 83-90. maddeleri arasında düzenlenmişken 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK’da 176-182. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çalışma konumuz ise; ıslaha giden tarafın, karşı tarafın istemi olması durumda, ıslah yapılıncaya kadar yargılama giderlerini ödemesi zorunluluğu açısından, söz konusu yargılama giderleri arasında vekalet ücretinin yer alıp alamayacağıdır. Şu an HMK döneminde verilmiş Yargıtay Kararı’na rastlayamadığımız için HMUK döneminde verilmiş Yargıtay Kararları’na yer vererek HMK döneminde verilebilecek kararlar açısından yorum yapılacaktır.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

EROĞLU, Orhan, Islah, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 2023.

TUTUMLU, Mehmet Akif, Kuram ve Uygulama Işığında Medeni Usul Hukukunda Islah, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 2022.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2013

Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay'ın Tutumu 

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 8 Sayı: 78 - Şubat 2013)

http://www.seckin.com.tr/kitap/299971965

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJNE5qVXlNZz09

Çalışmamız özellikle son yıllarda dövize endeksli olarak borçlanarak Mortgage Kredisi almış Tüketicilerin, A.B.D.’de gerçekleşen ve tüm dünyayı etkisine alan küresel kriz sonucunda aşırı ifa güçlüğüne düşmüş olmaları sonucunda Sözleşmenin Uyarlanmasını talep edip edemeyecekleri, ne gibi gelişmeler yaşandıktan sonra 6098 sayılı TBK’ya genel bir hükme yer verildiğinin, söz konusu maddenin yeni bir hüküm olup olmadığı ve bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar değerlendirilecektir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

AYDOĞDU, Murat, KAHVECİ, Nalan, Tüketici Hukuku, Ankara, 2023.

ERDOĞAN, Ersin, Medenî Usûl Hukuku Açısından Uyarlama Davası, Ankara, 2023.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Teorisiyle ve Yargıtay Uygulamasıyla Sözleşmenin Uyarlanması (TBK m. 138), Ankara, 2022.

TİLE, Latif, Uyarlama Sebebi Olarak Aşırı İfa Güçlüğü, Ankara, 2021.

AYDOĞDU, Murat, KAHVECİ, Nalan, Tüketici Hukuku, Ankara, 2021.

YANIK, Ercüment,  Yabancı Para Borçları, Ankara, 2020.

GÖRMEZ, Mustafa, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması, İstanbul, 2019.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

TÜZÜNER, Özlem; ÖZ, Kerem, Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin İçtihat İncelemesi, Ankara Barosu Dergisi, Y: 73, S: 2015/3, s. 422-470.