ÇALIŞMALARIMIZ

Karamercan Hukuk BürosuKatkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 4. Baskı - Kitap
03 Ara
2018

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın üçüncü baskısına ek olarak dördüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir.

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü’nün konusuna giren “Şirket Değerlemesi” alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup dördüncü baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan “Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları” kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/855924876

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
27 Şub
2018

Boşanma Davası İçerisinde Talep Edilen Tazminatlar İçin İhtiyatî Hacze Başvurulması

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt:92 Sayı:2018/1 - Ocak-Şubat 2018)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20181.pdf

HUMK dönemi uygulamasında, boşanma davaları içerisinde talep edilen maddî ve manevî tazminatların, güvence altına alınması amacı ile geçici hukukî koruma tedbirlerinden birisi olan ihtiyatî tedbir kurumuna başvurulmaktaydı. Boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, sonuçta para alacağı olduğu için ihtiyatî tedbir karar verilmesi son derece hatalı bir uygulamaydı. Bu yanlış uygulama, bu tazminatların para alacağı olmasından ve HMK m. 389 hükmünde “uyuşmazlık konusu” hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilebileceğinin açıkça düzenlenmesinden dolayı, HMK’nın yürürlüğe girmesi ile büyük ölçüde son bulmuştur. Boşanma davaları haricinde de genel anlamı ile para alacağını ilgilendiren davalarda doğru bir şekilde, çoğunlukla ihtiyatî tedbir kararı verilmediği görülmektedir.

Çoğu ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin doğru uygulaması ile boşanma davalarında talep edilen tazminatlar için artık ihtiyatî tedbir kararı verilmemektedir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 21.02.2014, 2013/1 E. - 2014/1 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğuna karar verildiğinden, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) yürürlüğe girmesinden sonra 20.07.2016 tarihinden sonra açılacak davalardaki geçici hukukî koruma tedbirlerine ilişkin itirazlara, istinaf kanun yolu ile BAM Hukuk Daireleri bakmaktadır. Çoğu ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin doğru uygulaması, ulaşabildiğimiz kararlara göre BAM Hukuk Daireleri tarafından da devam ettirilmektedir.

Boşanma davaları içerisinde talep edilen maddî ve manevî tazminatlar için ihtiyatî tedbir kararı verilmemesi, avukat meslektaşlarımız tarafından daha sonra değineceğimiz nedenlerden dolayı anlamsız bir şekilde tepkiyle karşılanmakta ve boşanma davaları sonucunda hükmedilecek tazminatlar için tahsil (icra) kabiliyetinin artık kalmadığı belirtilmektedir.

Çalışma konumuz ise bu noktada başlamaktadır. HMK döneminde açılacak boşanma davalarında talep edilecek maddî ve manevî tazminatların, hükümden sonra tahsil (icra) kabiliyetinin sağlanabilmesi veya başka bir ifadeyle bu tazminatların güvence altına alınabilmesi için yine geçici hukukî koruma tedbirlerinden birisi olan ihtiyatî haciz kurumuna başvurulup başvurulamayacağı, çalışma konumuzun odak noktasını oluşturmaktadır.

Çalışmamızda, öncelikli olarak konumuzu ilgilendirdiği kadarı ile geçici hukukî koruma tedbirlerinin amacı ile anayasal ilkeler arasında bağlantısı incelenecektir. Ardından, yaklaşık ispat ve ispat ölçüsünün derecesi üzerinde durularak uygulamadaki yanlışlıkların irdelemesi yapılacaktır. Devamında, uygulamada en çok çekince yaratan konuların başında gelen ihsas-ı rey (hâkimin oy ve görüşünü açıklaması) ve alacağın bilinememesi konusuna da zorunlu olarak değinilip, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararı verebilmek için gerekli olan şartlar kısaca belirtilecektir. Sonrasında, para alacağı davalarında, ihtiyatî hacze karar verilmesinin neden ihtiyatî tedbire göre avantajlı olduğu belirtilerek, boşanma davalarındaki tazminatların muacceliyet anı tespit edilmeye çalışılıp, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve BAM Hukuk Daire Kararları’nın analizi yapıldıktan sonra da görüşümüz ifade edilecektir.

İzmir Barosu Dergisi - Hakemli Makale
08 Ara
2017

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasının Haksız İşgal Tazminatına Etkisi (Yorum Yöntemleri Çerçevesinde Y. 1. HD. 25.09.2014, 10603/14850 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi)

The Impact of the Allocation of the Family Home Case to the Unfair Occupation Compensation (Evaluation of The Decision of the Case of Court of Appeal (Department Nr. 1) Dated 25.09.2014, Nr. 10603/14850 in the frame of Interpretation Methodology)

(İzmir Barosu Dergisi Yıl:82 Sayı:2 Mayıs 2017)

http://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2017-22017128115229200.pdf

Sağ kalan eşe, TMK m. 240 veya TMK m. 652 hükümleri uyarınca ve belli şartlar altında, muris eşi ile birlikte yaşadıkları konut için özgüleme davası açma hakkı verilmiştir. Sağ kalan eşe, bu haklar ilk önce mehaz kanunumuz olan İsviçre Medenî Kanunu’nun m. 219 ve m. 612a hükümleri ile tanınmıştır. Çalışmada, sağ kalan eşin, özgüleme davası açmasının, mirasçıların kendisine karşı TMK m. 995 (İsviçre Medenî Kanunu m. 940) hükmü uyarınca açmış oldukları haksız işgal tazminatı davasındaki rolü irdelenecektir.

Çalışmanın anlamlanabilmesi için ilk olarak temel kavramlara yer verilmiştir. Devamında, hukuk normlarının tahlilinde genel kabul görmüş yorum yöntemlerine ve çeşitlerine değinildikten sonra çalışmaya konu olmuş örnek yerel mahkeme ve Yargıtay Kararı’nın yorum yöntemleri ile analizi yapılarak hukukî sonuç belirtilmiştir.

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ
28 Eki
2017

Antalya Barosu tarafından 28 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen "Mal Rejimi Hukuku ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması" isimli, Av. Fatih KARAMERCAN'ın konuşmacı ve Av. Mehmet KAYA'nın moderatörü olduğu seminer, Antalya Barosu Konferans Salonu’nda yapıldı.

Youtube Linkleri :

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0_2OdvAPU&t=21s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 2

https://www.youtube.com/watch?v=3mYLMRZPU24&t=8s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 3

https://www.youtube.com/watch?v=7t9LKZK9MaU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 4

https://www.youtube.com/watch?v=t1vrFaZj2ks

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 5

https://www.youtube.com/watch?v=IPIobtm6bCU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 6

https://www.youtube.com/watch?v=PT-x7f2z7Ak

03 MART 2017 TARİHLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI BAŞVURUSU
17 Haz
2017

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 3. Baskı - Kitap
18 May
2016

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın ikinci baskısına ek olarak üçüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. İkinci baskıda belirtilen önemli dosyaların akıbetleri araştırılmış ve bu dosyalara ilişkin verilmiş yerel mahkeme kararları ve bu kararların temyiz incelemesi sonucunda verilmiş olan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararları da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıda, önemli görülen konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararları da okuyucuya sunulmuştur. Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. 

Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, doktrinsel olarak bazı konularda ayrıntılara girilmiştir. Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılarak görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısında IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

http://seckin.com.tr/kitap/256286981

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ÇAKIR, Aytuğ Ceyhun. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, İstanbul, 2018.

ALDEMİR, İpek Betül. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi, İstanbul, 2018.

ŞIPKA, Şükran; ÖZDOĞAN, Ayça. Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 2. Baskı, İstanbul, 2017.

ZEYTİN, Zafer. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2017.

İÇÖZ DEMİREL, Derya; BÜBERCİ, Afet Gülen. Boşanma Davaları, Cilt 2, Ankara, 2017.

KARAKİMSELİ, Ayşe. Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler, Ankara, 2017.

ACAR, Faruk. Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2016.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa ALPER. Türk Özel Hukuku Cilt III - Aile Hukuku, İstanbul, 2016.

MORTAŞ, Süleyman. Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri, Ankara, 2015.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ŞAHAN, Gökhan. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XIII, S: 1, Y: 2018.

POLATER, Salih. İsviçre Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Emeklilikten Doğan Hakların Paylaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 8, S: 2, Y: 2017.

ATLAN, Hülya; YAVUZ, Elif. Bir Yargıtay Kararı Işığında; İmara Aykırı (Kaçak) Yapının Mal Rejiminin Tasfiyesinde Katılma Alacağına Konu Olması Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 19, Özel Sayı (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ'a Armağan), Y: 2017.

Şükran, ŞIPKA; ÇELİKEL, Ali Yaşar. Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S: 1 (Prof. Dr. Musfata DURAL Anısına), Y: 2017.

ÇELEBİ, Ali Ergin. Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malvarlığına Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 133, Y: 2017.

GENÇ, Ali Ahmet. Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 15, Ocak 2017.

AKINCI, Şahin. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Karşılaşılan Bazı Meseleler ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 22, S: 3 (Prof. Dr. Cevdet YAVUZ'a Armağan), Y: 2016.

KÖROĞLU, Emre. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225), ERÜHFD, C: XI, S: 1, Y: 2016.

BADUR, Emel. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Kusurlu Eşin Artık Değerdeki Payı, Çankaya ÜHFD, C: 1, S: 2 (Prof. Dr. Turgut ÖNEN’e Armağan), Y: 2016.

GÖKÇE, Ziya. Edinilmiş Mallara Katılma, Ankara ÜHFD, C: 65, S: 4, Y: 2016.

KOÇ, Nevzat. Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Malların Gelirleri (TMK. m. 219/II,b.4), İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: II, S: 2, Y: 2015.

ŞIPKA, Şükran. "HAKKANİYET ORANI” Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanmanın, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Katılma Alacağına Etkisi (TMK. m. 236/f. 2), Prof. Dr. Hasan ERMAN’a Armağan, İstanbul, 2015.

ACAR, Faruk. Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimleri, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y: 35, S: 1, Y: 2015.

TURAN BAŞARA, Gamze. Eşlerden Birinin Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, C: 10, S: 111, Y: 2015.

TOPALOĞLU, Ali. Terditli Davalar Açısından HMK'nın Görev Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İzBD, S: 1, Y: 2014.

HUKUK DAVALARI - 4 - KİTAP
10 May
2016

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

http://www.seckin.com.tr/kitap/488317676

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü - KİTAP
09 Ara
2015

6100 sayılı HMK yürürlüğe gireli 4 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen uygulamada, eski alışkanlıklar devam etmektedir. Ne yazık ki, duruma göre, davacı veya davalı tarafın vekili olarak bu eksikliklerin tamamlanması yönündeki yerel mahkemedeki itirazlar, dikkate alınmadan yargılama devam ettirilmekle birlikte HMK m. 119 ve HMK m. 136/2 hükümleri uygulanamaz bir duruma sokulmaktadır. Konu ile ilgilenen okuyucuların konuya vakıf olabilmesi için Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 01.01.2012 - 01.09.2015 tarihleri arasındaki verilmiş içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitaptaki her bölümün sonuna ilgili içtihatlar sunulmuş ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup aynı yönde veya aksi yönde kararlar da kitapta belirtilmiştir. Bazı konulara daha önce değinilmemesinden veya öneminin anlaşılamamasından dolayı konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bazı içtihatları ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir. Diğer yandan yaşanabilecek durumlara ilişkin ihtimallere de yer verilmiştir.

Son olarak, bu kitabı yazmamın ana amacı, HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlerin artık uygulanmasının sağlanması ve ayrıca uygulama açısından sorun yaratabilecek durumların gösterilmesidir. HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlere örnek olarak, HMK m. 136/2 hükmü gösterilebilir. Bu kitabı yazdıktan sonra doktrin veya uygulamada eleştirilere maruz kalabilirim. Ancak, bu konularda tartışma platformu açmak en büyük amaçlarım arasındadır.

http://www.seckin.com.tr/kitap/874185472

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

ŞEKER, Hilmi. Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Adaleti (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu), İstanbul, 2018.

AKKAYA, Tolga. Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Ankara, 2017.

YARDIMCI, Taner Emre. Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul, 2017.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017.

BULUT, Uğur. Medenî Usûl Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi), Ankara, 2017.

BÖRÜ, Levent. Medenî Usûl Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara, 2016.

TEOMETE YALABIK, Fulya. İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi İle Delillerin Toplanmasında Hâkimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul, 2016.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

AŞİT, Recep. İşe İade Davalarında Somutlaştırma Yükü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 23, S: 2, Y: 2017.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2015

Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması

(Terazi Hukuk Dergisi Cilt:10 Sayı:102 - Şubat 2015)

http://seckin.com.tr/kitap/684839496

6100 sayılı HMK., iki ana yargılama usulü getirmiştir. Bunlar, yazılı ve basit yargılama usulleridir. İki yargılama usulü arasında, bazı ana farklılıklar olmakla birlikte ortak uygulandıkları hükümler de (HMK. m. 145) bulunmaktadır. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farklar kısa bir şekilde belirtilecektir. Ardından, basit yargılama usulünün getirilmiş amacı kapsama alındıktan sonra basit yargılama usulünde tanık deliline başvurulması durumunda tanık listesinin (tanıkların isim ve adreslerinin) ne zaman sunulacağı hususu irdelenecektir. Devamında ise, konuya ilişkin Yargıtay Kararları’na yer verilip bu kararlar ile ilgili gerektiği yerde yorum yaptıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 2. Baskı - Kitap
01 Ock
2015

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi ele alınmamıştır. Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden doktrin görüşlerine yer verilmiş ve kişisel görüşler de ortaya konulmuştur. Kitapta, bazı kişisel görüşler, konu ile ilk defa ileri sürülmüş olup hukuk dünyasına en azından bu konularda tartışma platformu açması hedeflenmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin bazı içtihatları ve tarafların yapmış oldukları hatalar ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir.

Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için kolay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep olmasından ötürü konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Yargılama sırasında yapılan hatalara ve mal rejiminin tasfiyesine dayalı alacak davalarındaki usuli konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin özellikli içtihatlarına yer verilerek uygulayıcıların bakmakta oldukları davayı daha kısa sürede bozma görmeden sonuçlandırmalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Kitabın ilk baskısında olduğu gibi ikinci baskısında da içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın sayfa sayısı, ilk baskıya göre %60 oranında artış gösterse de yer yer 2012-2013 yılına ait içtihatlar çıkartılmış ve bu çıkartılan içtihatların doğrultusunda verilmiş en güncel 2014 tarihli içtihatlar eklenmiştir.

http://seckin.com.tr/kitap/922611795

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Ara
2014

HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar

(Terazi Hukuk Dergisi 100. Özel Sayı - Cilt:9 Sayı:100 - Aralık 2014)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2572

6100 sayılı HMK.’nın getirdiği yeni kurumlardan birisi olan ön inceleme aşaması HMK.’nın bel kemiği olarak gösterilmektedir. Elbette, doğru ve hızlı bir şekilde yargılama yapılabilmesi için ön inceleme aşamasının mutlak suretle etkin bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ancak, ön inceleme aşamasına geçmeden önce, uygulamada davacının dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra, mahkemece düzenlenen tensip tutanağı ile dava dilekçesindeki uyuşmazlığın tabi olduğu yargılama usulünün tespiti yapılmaktadır. Çalışma konumuz da işte bu noktada başlamaktadır. Ön inceleme aşaması HMK.’nın bel kemiği ise yargılama usulünün doğru bir şekilde tespitini de, HMK.’nın oluşturduğu yargılama aşamalarının (davanın açılması ve karşılıklı  dilekçelerin  verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama  ve  hüküm) doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir kontrol mekanizmasına benzetmek mümkündür. Yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi ve yargılamanın bu kesitte devam etmesi yargılamanın tüm kimyasını bozmakta ve HMK. sistematiğinde düzenlenen yargılama usullerinden olan yazılı ve basit yargılama usullerinin davada doğuracağı sonuçları bizzat etkilemektedir. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farkları özet halinde belirttikten sonra yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi hususunda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararları irdeledikten sonra yargılama usulünün yanlış tespit edilmesinin,  yazılı ve basit yargılama usulleri açısından davada doğurduğu ve doğuracağı sonuçları değerlendireceğiz. Ardından ise, bu soruna ilişkin görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: I, İstanbul, 2017.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları - Kitap
18 Nis
2014

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Bunun için uygulayıcıların zamanlarının dar olmasından ötürü ve Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi incelenme konusu yapılmamıştır. Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için kolay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep olmasından ötürü ve uygulayıcıların da zamanlarının dar olması yüzünden kitabın her bölümünde konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Ayrıca Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin bazı içtihatları ve tarafların yapmış oldukları hatalar ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir.

Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini bir nebze de olsun azaltmak adına, konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden yer yer doktrin görüşlerine yer verilmiş ve kişisel görüşler de ortaya konulmuştur. Kitapta, bazı kişisel görüşler, konu ile ilk defa ileri sürülmüş olup hukuk dünyasına en azından bu konularda tartışma platformu açması hedeflenmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur.

http://seckin.com.tr/kitap/344758218

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Mar
2014

Basit Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesinin Tebliği Zorunlu Mudur?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:9 Sayı:91 - Mart 2014)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2342

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=THUK&ano=261510_2e453a812de59b6e9753dfe2d9167ee4

6100 sayılı HMK 316-322’nci maddeleri arasında yer alan basit yargılama usulünün düzenlenme amacı, HMK 316’ncı maddesinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, yargılamayı kısaltması ve basitleştirmesidir. Uygulama açısından, bazı yerel mahkemelerin, basit yargılama usulüne tabi bir yargılamada, davalının cevap dilekçesini davacıya tebliğ etmeyerek hüküm kurdukları gözlemlenmektedir. Çalışma konumuz; bazı yerel mahkemelerce yapılan söz konusu uygulamanın HMK’nın genel ruhuna ve de özellikle hukukî dinlenilme hakkına uygun olup olmadığıdır.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2014

Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:9 Sayı:90 - Şubat 2014)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2328

Alacaklı, yürütmekte olduğu icra takibinde, genellikle son çare olarak, borçlunun üstsoylarından birisinin veya birkaçının ölmesi durumunda, borçlunun ölmüş olan üstsoylarından borçluya intikal edecek hisseye haciz koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun murisine ait malvarlığı, elbirliği mülkiyetine tabi olduğu için de paylı mülkiyetteki gibi müstakil pay satışı yapılamadığı için alacaklı, icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesiyle, borçluyu da davaya dâhil ederek söz konusu malvarlığıyla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundadır. Çalışma konumuz; söz konusu ortaklığın giderilmesi davasında yapılan yargılama giderlerinin veya sulh hukuk mahkemesinin ortaklığın giderilmesi davası sonucunda hükmettiği yargılama giderlerinin alacaklının yürütmekte olduğu icra dosyası borcuna eklenip eklenemeyeceğidir.

İzmir Barosu Dergisi - Makale
01 Ock
2014

Aynı Tanığın/Tanıkların Yeniden Dinlenilmesinin Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

(İzmir Barosu Dergisi Yıl:79 Sayı:1 Ocak 2014)

http://www.izmirbarosu.org.tr/IzmirBaro/pdf/yayinlar/OCAK%202014.pdf

Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere, aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmemesi, çoğu zaman âdil ve hakkaniyetli kararların verilmesine engel olmakla birlikte usul ekonomisinin de gözardı edilmesine yol açmaktadır. Ancak, ilk bakışta aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmemesinin, usul ekonomisine zarar verdiği düşünülse de yargılamaya hâkim olan diğer ilkelerin de sağlıklı işlememesine neden olabilir. Kısacası, medenî yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler, birbirleri ile sıkı sıkıya bağlantılı olup birbirlerinin tamamlayıcısı konumundadırlar. Bu yüzden, çalışma konumuzda, aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmesini, medenî yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler çerçevesinde değerlendirilecektir. Devamında ise, Yargıtay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu içtihatları sunduktan ve uygulamaya yönelik olarak yaşanan/yaşanabilecek dava konusu olaylar açısından karşılanan/karşılaşılabilecek durumlara göz attıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: I - II, İstanbul, 2017.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
01 Kas
2013

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davalarında Hukuki Yarar Olgusu ve Yargıtay'ın Yorumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt:87 Sayı:2013/6 - Kasım-Aralık 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Dergi/doc/ibd201306.pdf

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarında Yargıtay, taraflar arasında görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasının ya da kamulaştırma işlemine tabi tutulan bir taşınmazın varlığı hâlinde muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılmasında hukukî yarar bulunduğu yönünde istikrar kazanmış içtihatlar vermektedir. Çalışma konumuz; muhdesat kavramının tanımını yaptıktan sonra muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açabilmek için sadece ortaklığın giderilmesi veya kamulaştırma davasının açılmış olmasının mı zorunlu olduğu yoksa taşınmaz hakkında yenilik doğurucu bir dava açılması ile muhdesatın aidiyeti tespiti davası için hukukî yarar olgusunun oluşması açısından yeterli olup olmadığıdır. Bu hususlar incelendikten sonra ise görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Eyl
2013

Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülme Anı ve Yargıtay'ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:8 Sayı:85 - Eylül 2013)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2222

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=THUK&ano=264142_5f0ab380f572efb5c70cc603adee942d

Boşanma davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1086 sayılı HUMK döneminde, boşanmaya karar verilinceye kadar dava süresince her aşamada, ayrıca harca ve ıslaha gerek olmaksızın yoksulluk nafakası, maddî tazminat ve manevî tazminat talep edilebileceği yönünde görüş belirterek kararlar vermekteydi. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK döneminde aynı Daire, HMK 141’inci maddesini gerekçe göstererek dilekçelerin teatisi aşamasına kadar (ön inceleme duruşmasına karşı tarafın mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda ön inceleme duruşmasında) yoksulluk nafakası, maddî ve manevî tazminat taleplerinin ileri sürülmesi gerektiğini aksi durumda iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında kalacağını bildiren kararlar vermektedir. Çalışmamızda, HUMK ile HMK arasında iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında ne gibi farklılıklar olduğu, boşanma davalarında yargılama usulünün hangi ilkeye tabi olduğu ve anılan Dairenin söz konusu kararları vermek için dayanak yaptığı maddenin hukukî anlamda doğru bir gerekçe oluşturup oluşturmadığı hususları üzerinde durulduktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ŞEKER, Hilmi. Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Adaleti (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu), İstanbul, 2018.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
01 May
2013

Islah Kurumunda Yargılama Giderine Vekalet Ücretinin Dâhil Edilip Edilemeyeceği ve Yargıtay'ın Tutumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt:87 Sayı:2013/3 - Mayıs-Haziran 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/15.pdf

Islah kurumu, 1086 sayılı HUMK’da 83-90. maddeleri arasında düzenlenmişken 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK’da 176-182. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çalışma konumuz ise; ıslaha giden tarafın, karşı tarafın istemi olması durumda, ıslah yapılıncaya kadar yargılama giderlerini ödemesi zorunluluğu açısından, söz konusu yargılama giderleri arasında vekalet ücretinin yer alıp alamayacağıdır. Şu an HMK döneminde verilmiş Yargıtay Kararı’na rastlayamadığımız için HMUK döneminde verilmiş Yargıtay Kararları’na yer vererek HMK döneminde verilebilecek kararlar açısından yorum yapılacaktır.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya. Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017.

TUTUMLU, Mehmet Akif. Medeni Usul Hukukunda Islah, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2015.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2013

Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay'ın Tutumu 

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:8 Sayı:78 - Şubat 2013)

http://www.seckin.com.tr/kitap/299971965

Çalışmamız özellikle son yıllarda dövize endeksli olarak borçlanarak Mortgage Kredisi almış Tüketicilerin, A.B.D.’de gerçekleşen ve tüm dünyayı etkisine alan küresel kriz sonucunda aşırı ifa güçlüğüne düşmüş olmaları sonucunda Sözleşmenin Uyarlanmasını talep edip edemeyecekleri, ne gibi gelişmeler yaşandıktan sonra 6098 sayılı TBK’ya genel bir hükme yerildiğinin, söz konusu maddenin yeni bir hüküm olup olmadığı ve bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar değerlendirilecektir.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

TÜZÜNER, Özlem; ÖZ, Kerem. Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin İçtihat İncelemesi, ABD, Y: 73, S: 2015/3.