Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M.


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Aile Hukuku, Mal Rejimleri Hukuku ve Medeni Usul Hukuku.

BAŞLICA ÇALIŞMALARI

A. Kitaplar

- Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2021.

https://www.seckin.com.tr/kitap/564498874

- Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241), Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2020.

https://www.seckin.com.tr/kitap/171624963

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 2020.

https://www.seckin.com.tr/kitap/182834768

- Hukuk Davaları - 4, Ankara, 2016.

http://www.seckin.com.tr/kitap/488317676

B. Makaleler

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

(TRANSLATION OF THE SWISS FEDERAL COURT DECISION OF NO. 5A_387 / 2010, 5A_405 / 2010 AND GENERAL OVERVIEW ABOUT VALUATION OF THE COMPANY IN THE REGIME OF LIQUIDATION OF THE PARTICIPATION OF AQUIRED GOODS)

(Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2019 Sayı: 2)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/915088

- BOŞANMA DAVALARINDA KESİN HÜKÜM

(RES JUDICATAIN DIVORCE CASES)

(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2019 Sayı: 1)

http://law.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/yuhfd_2019-1_v.5.pdf

Türk Borçlar Hukukunda Takas

(Set off in the Turkish Code of Obligation no. 6098)

(Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl:2018 Sayı:1)

http://medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/hukuk_dergisi/Turk_Borclar_Hukukunda_Takas.pdf

Medenî Usûl Hukukunda Tanık ve Tanıklık

(Witness And Testimony In Civil Procedural Law)

(Ankara Barosu Dergisi Yıl:2018 Sayı:3)

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/555063

- Boşanma Davası İçerisinde Talep Edilen Tazminatlar İçin İhtiyatî Hacze Başvurulması

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt:92 Sayı:2018/1 - Ocak-Şubat 2018)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20181.pdf

- Aile Konutunun Özgülenmesi Davasının Haksız İşgal Tazminatına Etkisi (Yorum Yöntemleri Çerçevesinde Y. 1. HD. 25.09.2014, 10603/14850 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi)

The Impact of the Allocation of the Family Home Case to the Unfair Occupation Compensation (Evaluation of The Decision of the Case of Court of Appeal (Department Nr. 1) Dated 25.09.2014, Nr. 10603/14850 in the frame of Interpretation Methodology)

(İzmir Barosu Dergisi Yıl:82 Sayı:2 Mayıs 2017)

http://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2017-22017128115229200.pdf

Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması

(Terazi Hukuk Dergisi Cilt:10 Sayı:102 - Şubat 2015)

http://seckin.com.tr/kitap/684839496

HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar

(Terazi Hukuk Dergisi 100. Özel Sayı - Cilt:9 Sayı:100 - Aralık 2014)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2572

Basit Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesinin Tebliği Zorunlu Mudur?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:9 Sayı:91 - Mart 2014)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2342

Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:9 Sayı:90 - Şubat 2014)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2328

- Aynı Tanığın/Tanıkların Yeniden Dinlenilmesinin Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

(İzmir Barosu Dergisi Yıl:79 Sayı:1 Ocak 2014)

http://www.izmirbarosu.org.tr/IzmirBaro/pdf/yayinlar/OCAK%202014.pdf

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davalarında Hukuki Yarar Olgusu ve Yargıtay'ın Yorumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt:87 Sayı:2013/6 - Kasım-Aralık 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/BaroDergileri/ibd201306.pdf

Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülme Anı ve Yargıtay'ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:8 Sayı:85 - Eylül 2013)

http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=2222

Islah Kurumunda Yargılama Giderine Vekalet Ücretinin Dâhil Edilip Edilemeyeceği ve Yargıtay'ın Tutumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt:87 Sayı:2013/3 - Mayıs-Haziran 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/proje/dergi/15/files/assets/basic-html/page183.html

Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay'ın Tutumu 

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl:8 Sayı:78 - Şubat 2013)

http://www.seckin.com.tr/kitap/299971965

C. Konferanslar, Seminerler ve Sempozyumlar

- Aile Hukuku ve Bilirkişilik Semineri'nde Eğitmenlik - (23 - 24 Temmuz 2016, İzmir Reform Eğitim)

- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi Semineri - (28 Ekim 2017, Antalya Barosu)

Youtube Linkleri :

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0_2OdvAPU&t=21s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 2

https://www.youtube.com/watch?v=3mYLMRZPU24&t=8s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 3

https://www.youtube.com/watch?v=7t9LKZK9MaU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 4

https://www.youtube.com/watch?v=t1vrFaZj2ks

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 5

https://www.youtube.com/watch?v=IPIobtm6bCU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 6

https://www.youtube.com/watch?v=PT-x7f2z7Ak

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE TİCARÎ ŞİRKET PAYLARININ HUKUKÎ DURUMU SEMİNERİ

http://youtu.be/lI4yayXiSCU

İZMİR BAROSU - YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARI

https://www.youtube.com/watch?v=aZhMOqlcB2A

https://www.youtube.com/watch?v=1tHfCw97MIU

İZMİR BAROSU - MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARI

http://www.youtube.com/watch?v=AknB4w26y2o

D. Başvurular

- 03 MART 2017 TARİHLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI BAŞVURUSU

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/sair-vs-her-turlu-deliller-hakim-yemin-teklif-etme-hakkini-hatirlatamaz-03-mart-2017-yibhgk

- 27 ARALIK 2018 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/basit-yargilama-140-5-basvuru-sonucu

- 25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/belirsiz-alacak-faiz-isletilmesi-basvuru-sonucu

- 25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 2

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/belirsiz-alacak-dava-sarti-basvuru-sonucu

- 25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 3

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/kismen-islah-sure-basvuru-sonucu