AVUKATLIK KANUNUN 35/A MADESİNE DAYALI BELGE İLE MÜLKİYET NAKLİ SAĞLANAMAZ.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


24 Şub
2022

Yazdır

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2021/2463
KARAR NO    : 2021/6804

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, Yerel Mahkemece tapu iptali ve tescil talebi yönünden davanın kabulüne, ecrimisil talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın davalılar vekili tarafından istinafı üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince; 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-1 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, taraf vekillerince ibraz edilen uzlaşma tutanağı üzerine ise, davalılar vekilinin; taraflarca düzenlenen uzlaşma tutanağı doğrultusunda ek karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen 07.04.2021 tarihli ek karar, davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Fethiye Gül Oğuz’un raporu okundu, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-             

Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde bedel isteğine ilişkindir.

Davacı, mirasbırakan eşi İbrahim U.'ın ölümünün ardından resmi işlemlerin yapılması için İnegöl 4. Noterliğinin 02/03/2015 tarihli ve 2052 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile davalılardan Emine G.'ın eşi olan dava dışı Musai Kazım G.'ı vekil tayin ettiğini, vekilin davalılar ile birlikte hareket ettiğini, vekaletnameye dayanarak taksim sözleşmesi ile mirasbırakandan kalan taşınmazların paylaşıldığını, sadece 72 parsel sayılı taşınmazın kendisine, kalan tüm taşınmazların davalılara verildiğini, taksimin bilgisi dışında yapıldığını ve adaletsiz olduğunu, miras payına uygun bir paylaşım yapılmadığını vekalet görevinin kötüye kullanıldığını ileri sürerek, dava konusu tüm taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile miras payları oranında tüm mirasçılar adına tesciline, olmadığı takdirde taşınmazlardaki paylarının bedelinin faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiş, cevaba cevap dilekçesi ile ecrimisil isteğinde bulunmuştur.

Davalılar, davacının iddialarının doğru olmadığını, tüm işlemlerin bilgisi dahilinde yapıldığını belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacının ecrimisil isteğine ilişkin olarak dava değeri bildirmediği gibi bu isteme yönelik herhangi bir harç ikmali de yapılmadığı, usulüne uygun bir talep bulunmadığı gerekçesiyle ecrimisil talebi bakımından karar verilmesine yer olmadığına, vekilin vekalet görevini kötüye kullandığı, davalıların ise iyiniyetli olmadıkları gerekçesiyle tapu iptali ve tescil talebinin kabulüne karar verilmiş, kararın davalılar vekili tarafından istinafı üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince; 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-1 maddesi uyarınca, davalıların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu karardan sonra davalılar vekili ve davacı vekili aralarında anlaşma sağladıklarını bildirerek uzlaşma tutanağı ibraz etmişler, bunun üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince, 07.04.2021 tarihli ek karar ile; taraflar ve vekillerince düzenlenen uzlaşma tutanağının dava konusu taşınmazların tamamını kapsamadığı, dava konusu 65 ve 72 parsel sayılı taşınmazların davacıya bırakılacak olmasının şarta bağlandığı, ancak bu şartın yerine getirileceğine ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı gerekçesiyle davalılar vekilinin uzlaşma tutanağı doğrultusunda ek karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; 1982 doğumlu mirasbırakan İbrahim U.'ın 11.01.2013 tarihinde ölümü ile mirasçı olarak davacı eşi Hatice ile davalı annesi Mürüvet, davalı kardeşleri Emine, Gülbani, Reşan ve Reyhan'ın kaldıkları, mirasbırakan İbrahim'in babası olan Ahmet U.'ın ise 07.06.2001 tarihinde öldüğü ve mirasçıları olarak yine anılan kişilerin kaldığı, davacı ve davalıların İnegöl 4. Noterliğinin 02/03/2015 tarihli ve 2052 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile dava dışı Musai Kazım G.'ı mirasbırakanları Ahmet U. ve İbrahim U.'dan kalan malların intikali ve taksimi yetkilerini içerir şekilde vekil tayin ettikleri, mirasbırakanlar Ahmet ve İbrahim'den kalan dava konusu taşınmazların intikalen davacı ve davalılar adına tescil edildiği, 22/04/2015 tarihli ve 9023 yevmiye numaralı resmi senet ile davacı ile davalılar Mürüvet, Reşan, Reyhan ve Gülbani'ye vekaleten vekil Musai ile davalı Emine'nin bizzat mirasın taksimi işlemini yaptıkları, buna göre dava konusu 130 ada 72 parsel sayılı taşınmazın davacı adına, dava konusu diğer taşınmazların ise davalılar adına tescil edildiği, Yerel Mahkemece tapu iptali ve tescil talebinin kabulüne, ecrimisil talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, kararın istinafı üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince davalıların istinaf başvurusunun esastan reddedildiği, bu karardan sonra davalılar vekilinin 31.03.2021 tarihinde, davacı vekilinin ise 06.04.2021 tarihinde ibraz ettikleri dilekçeleri ile, tarafların aralarında anlaşma sağladıklarını, 1136 Sayılı Yasa'nın 35/A maddesi uyarınca ekte sunulan 02/10/2019 tarihli ''Uzlaşma Tutanağı''nın düzenlendiğini bildirdikleri, bunun üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 07.04.2021 tarihli ek karar ile uzlaşma tutanağı doğrultusunda ek karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 706, Türk Borçlar Kanunu'nun 237, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. maddesi hükümleri gereğince tapulu taşınmazların temlikleri resmi şekilde yapılmadıkça geçersizdir.

Resmi şekilden maksat taşınmazın mülkiyetinin nakline esas sözleşmenin noter ve tapu sicil memuru (müdürü) tarafından düzenlenmesidir. Bu kural, kamu düzeniyle ilgili olup, aktin sıhhat koşuludur.

02/10/2019 tarihli belgenin 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 35/A maddesi gereğince düzenlendiği ve aynı madde hükmü uyarınca da anılan belgenin İcra İflas Yasası'nın 38. maddesinde öngörülen “ilam” niteliğinde olduğu tartışmasızdır. İfade edilmelidir ki, Yasa Koyucunun 1136 sayılı Yasa'nın 35/A maddesi çerçevesinde düzenlenen belgeye “ilam” gücü tanıması doğrudan takip hukuku bakımından önem arzetmekte ve buna ilişkin usul ve esasların gözetilmesi ile ilgilidir. Esasen, bu husus İcra İflas Yasası'nın 38. maddesi hükmünde ilam niteliğindeki belgeler sayıldıktan sonra anılan belgelere göre yapılacak icra takiplerinin, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olduğu şeklinde ifade edilmiştir.

Somut olayda, taraf vekillerince Bölge Adliye Mahkemesine sunulan 02/10/2019 tarihli ''Uzlaşma Tutanağı'' başlıklı belge her ne kadar 1136 Sayılı Kanun'un 35/A maddesinde bildirilen belgelerden olduğu belirtilerek talepte bulunulmuşsa da, anılan madde hükmünün, tapulu taşınmazlarda mülkiyetin naklini sağlayacak sözleşmelerin resmi geçerlilik şartına bağlanmış olması nedeniyle, mülkiyet naklini sağlaması mümkün değildir. Ancak taraflar ve vekilleri dava konusu taşınmazlara ilişkin uyuşmazlık konusu ile ilgili uzlaşma şartlarını belirlediklerini bildirdiklerine göre, 02/10/2019 tarihli anılan belgenin HMK'nın 312. maddesinde belirlenen sulh sözleşmesi olarak kabulü ile takip eden 314. madde hükmü uyarınca sulh ile ilgili bir değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Davalıların yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 371/1-a maddesi uyarınca Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi 07/04/2021 tarihli ek kararının BOZULMASINA, HMK’nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine gönderilmesine, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 15.11.2021 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Başkan         Üye                               Üye                 Üye                 Üye
H. KAYA        N. B. KUŞÇUOĞLU     R. ÜLGER       T. T. GENÇ     F. DEMİR