ÇOCUĞU DOĞURAN KADININ ANNE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİNDE HAZİNENİN TARAF SIFATI BULUNMAMAKTADIR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


19 Haz
2022

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2022/5908            2022/2738

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, anneliğin tespiti istemine ilişkindir. Davacı, davalı Medine’nin annesi olduğunu ileri sürerek, anneliğin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, DNA raporu ile sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı Hazine tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 1/a hükmü gereğince nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır. Taraf teşkilinin sağlanması kamu düzeninden olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen araştırılır.

Somut olayda dava “babalık davası” olarak aile mahkemesi'nde açılmış, aile mahkemesi'nce dava Hazine ve Cumhuriyet Savcısı'na dava ihbar edilmiştir. Yargılamaya devamla davanın nüfus davası olduğu gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğuna aile mahkemesinin görevsizliğine karar verilmiştir. İhbar olunan Hazine ise davaya katılma talebinde bulunmuş ancak talebi reddedilmiştir. Dava anneliğin tespiti istemine ilişkin olup, TMK m. 282 uyarınca çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulacağından, çocuğu doğuran kadının anne olduğunun tespiti istemi nüfus davasının konusunu oluşturacaktır. Her ne kadar karar başlığında davalı olarak gösterilmiş ise de, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasında Hazine'nin taraf sıfatı bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mahkemece taraf teşkili sağlanmadan karar verildiği ve Hazine'nin bu davada taraf sıfatı olmadığı gözetilerek istinaf incelemesi yapılması gerekirken yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 23.03.2022 (Çrş.)

Başkan                          Üye                   Üye                      Üye                  Üye
Ömer Uğur Gençcan     Rıza Sarıtaş      Seydi Kahveci     Çetin Durak      Hatıran Alper