DAVALININ BAŞKA KADINLA BERABER YAŞIYOR OLMASI TEK BAŞINA TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASINA SEBEP OLUŞTURMAZ.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


04 Mar
2023

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2022/8312            2022/10116

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, Türk Medeni Kanun’un 199. maddesine dayanarak davalının adına kayıtlı araçlar ile taşınmazlar üzerindeki tasarrufunu kendisinin rızasıyla yapılabileceğine karar verilmesini istemiştir. İlk derece mahkemesince “davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü ve davacı tanıklarının beyanları kapsamında sabit olduğu üzere davalının başka bir bayanla birlikte yaşadığının anlaşıldığı, buradan olarak mevcut aile hayatı dışında başka bir kadınla fiilen birlikte yaşayan davalının bu şekildeki yaşam tercihinin yasalara uygun şekilde kurulmuş ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığının değerlendirildiği, dolayısıyla ailenin ekonomik varlığının korunması için davalı üzerine tescilli bir kısım taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki davalının tek başına tasarruf etme yetkisinin sınırlandırılmasının gerektiği” gerekçesiyle davacı kadının davasının kısmen kabulüne karar verilmiş, kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine bölge adliye mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim belirleyeceği mal varlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır (TMK md. 199). Ailenin ekonomik varlığının tehlikede olduğu veya davalı erkeğin evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğü yerine getirmekten kaçındığı ispatlanamadığı gibi davalının başka kadınla beraber yaşıyor olması tek başına tasarruf yetkisinin sınırlanmasına sebep oluşturmaz. Türk Medeni Kanunu'nun 199. maddesi koşulları oluşmadığı halde, kanuna uygun olmayan gerekçe ile davacı kadının davasının kabulüne karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesinin kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesinin kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 07.12.2022 (Çrş.)

Başkan                        Üye                  Üye                      Üye                Üye
Ömer Uğur Gençcan   Çetin Durak     M. Kasım Çetin    Harun Can     Hatıran Alper