DURUŞMANIN AÇILMASINDAN İKİ DAKİKA ÖNCE GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİ DİKKATE ALINMALIDIR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


29 Nis
2021

Yazdır

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO          : 2021/1454
KARAR NO       : 2021/1915
Tebliğname No :
KD - 2021/2686

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık Nurcan M. hakkındaki davanın müşteki veya vekilinin mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmadıklarından bahisle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 349. maddesi gereğince düşürülmesine dair İstanbul 17. İcra Ceza Mahkemesinin 10/03/2020 tarihli ve 2019/743 esas, 2020/116 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair İstanbul 18. İcra Ceza Mahkemesinin 17/07/2020 tarihli ve 2020/31 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığı'nın 08/12/2020 gün ve 94660652-105-34-17449-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/01/2021 gün ve KYB- 2021/2686 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede; 

Dosya kapsamına göre, her ne kadar İstanbul 17. İcra Ceza Mahkemesinin 10/03/2020 tarihli kararı ile müşteki vekilinin duruşma gün ve saatinden haberdar olmasına rağmen, mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verilmiş ise de; 10/03/2020 tarihli duruşma tutanağından da anlaşılacağı üzere söz konusu duruşmanın saat 12:50'de açıldığı, müşteki vekilinin anılan karara karşı dosyaya sunduğu itiraz dilekçesinin ekine mazeret dilekçesi tanzim ederek saat 12:48'de Mahkemeye sunduğuna dair Avukat Portal'dan aldığı bir belgeyi eklediği cihetle, müşteki vekilinin geçerli bir mazeretinin bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden İstanbul 18. İcra Ceza Mahkemesinin 17/07/2020 tarihli ve 2020/31 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılama yapılmamak üzere BOZULMASINA, 23/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan             Üye                  Üye                Üye               Üye
A. TUNCAL       S. ÖZTEMİZ    S. MUTTA      İ. YAVUZ       A. AYAN