EVLAT EDİNME BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVACI MAHKEMECE DİNLENİLMEDEN VEFAT ETTİĞİNDEN DAVANIN BU SEBEPLE REDDİ GEREKİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


23 Ara
2022

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2022/5465            2022/6032

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, evlat edinme istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince yasal şartların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı davacı mirasçıları tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince, “Bakım şartının gerçekleştiği hususunun ispatlanamadığı” gerekçesiyle davacı mirasçılarının istinaf başvurularının kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel olmaz (TMK.m.315/2). Buna göre, evlat edinme başvurusunda bulunan davacının ölümü, kural olarak davayı konusuz hale getirmez. Evlat edinenin ölümü, evlat edinmeye ilişkin diğer şartları etkiliyorsa evlat edinmeye karar verilemeyecektir. Kanuna göre, evlat edinmeye ancak evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden sonra karar verilir (TMK.m.316/1). Şu halde, karardan önce evlat edinenin ve edinilenin mahkemece dinlenmiş olması zorunludur. Dava 02.09.2019 tarihinde açılmış, evlat edinme başvurusunda bulunan davacı, dava açıldıktan sonra mahkemece dinlenilmeden 27.10.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda evlat edinme başvurusunda bulunan davacının mahkemece dinlenmesi olanağı kalmamıştır. Öyleyse, davanın bu sebeple reddi gerekirken, "Bakım şartının gerçekleşmediğinden" bahisle reddedilmesi doğru değil ise de, verilen ret kararı açıklanan sebeple sonucu itibarıyla doğru olduğundan gerekçenin bu şekilde düzeltilerek hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HMK m. 370/4).

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle, bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesi düzeltilerek ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine kesin olarak oy birliğiyle karar verildi. 20.06.2022 (Pzt.)

Başkan                         Üye                            Üye                   Üye                 Üye
Ömer Uğur Gençcan    A. Albayrak Doğan      Rıza Sarıtaş     Çetin Durak    Harun Can