HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN İLAMLAR ŞAHSIN HUKUKUNA AİT OLMASI NEDENİYLE KESİNLEŞMEDEN TAKİP KONUSU YAPILAMAZ.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


31 Ock
2023

Yazdır

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2022/6735 
KARAR NO    : 2022/12019

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ          :
 Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi
TARİHİ                    : 07/04/2022
NUMARASI            : 2021/28 - 2022/513
DAVACILAR           : Borçlular   : A.A., I. Bitkisel İlaç Ve Doğal Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
DAVALILAR           : Alacaklılar : A.M., B. Yayınevi Basım Dağıtım Kitabevi Ve Kırtasiye Anonim Şirketi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayet eden-borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Karakoç Karaibrahim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçluların ilamlı icra takibine dayanak ilam kesinleşmeden takibe konamayacağına dair şikayet ile takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, yerel mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği, kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararı kaldırılarak şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince bu nitelikteki kararlar, kesinleşmeden icra olunamazlar. (Y.12.H.D.’nin 15.4.1997 T. - 4159/4679 s.k.)

Somut olayda, Ankara 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 16/09/2020 T. ve 2018/36 E., 2020/235 K. sayılı FSEK'ten doğan haklarına tecavüzün önlenmesi, maddi-manevi tazminata ilişkin karara dayalı olarak şikayet eden-borçlular hakkında maddi-manevi tazminat, ilam vekalet ücreti, yargılama giderinin işlemiş faiz ile tahsili istemiyle ilamlı takip başlatılmış olup, dayanak ilam kesinleşmeden takibe konulduğu sabittir.

Karardaki maddi-manevi tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderleri gibi ilamın ferileri niteliğindeki bölümlerin de takibe konulabilmesi için asla bağlı olarak kesinleşmesi gerekir (Y. 12. HD’nin 16.06.2008 T. ve 2008/9378 E., 2008/12614 s.K.).

Açıklanan nedenlerle borçluların şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayet eden-borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 07.04.2022 tarih ve 2021/28 E. - 2022/513 K. nolu kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/11/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan           Üye                 Üye                   Üye              Üye
A. TUNCAL     M. ÇAMUR     S. ÖZTEMİZ     İ. YAVUZ      A. AYAN