İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞUNDAN NİSPİ VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMELİDİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


02 Tem
2021

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2021/653              2021/1770

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

DAVA TÜRÜ                  : İpoteğin Kaldırılması
TEMYİZ EDEN              : Davacı ve Davalı Vakıflar Bankası T.A.O

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından yargılama giderleri yönünden; davalı banka tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı bankanın tüm temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacı kadının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a- 6100 sayılı HMK’nın 332/3 maddesi gereğince hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, mahkemece ilamın altına yazılır. Mahkemece yargılama giderlerinin miktarı belirlenirken davacı kadın tarafından 17.09.2013 tarihinde yatırılan 2.250,85 TL tamamlama harcı gözetilmeyerek yargılama gideri miktarında yanlışlık yapılmış olması doğru görülmemiş ve kararın bu yönüyle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

b- İpoteğin kaldırılması davasının nispi harca tabi olduğu, yargılama sonucunda da davanın kabulüne karar verildiği dikkate alındığında, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca nispi vekalet ücreti takdiri gerekirken, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/a ve 2/b bentlerinde açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalı bankaya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 267.80 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 01.03.2021 (Pzt.)

Başkan                        Üye                     Üye                     Üye               Üye
Ömer Uğur Gençcan   Sedat Demirtaş   M. Kasım Çetin   Harun Can   Erdem Şimşek