17 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


05 Tem
2021

Yazdır

BAŞVURU DİLEKÇESİ:

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

TALEP EDEN              : Av. Fatih KARAMERCAN - (T.C. Kimlik No: 3.........8)
                                      (Adres antettedir)

TALEBİN KONUSU : Hukuk davalarında ıslah ile dava konusu artırılırken ıslah harcının hiç yatırılmaması sebebi ile kanun yolu incelemesi yapan mercinin ıslah harcının yatırılması konusunda ıslah ile dava konusunu artırana ıslah hakkını tamamlaması için süre verip veremeyeceği konusu oluşturmaktadır.

KONUNUN GELİŞİMİ

Doktrinde savunulan görüşlere göre, hukuk davalarında ıslah ile dava konusu artırılırken ıslah harcının hiç yatırılmaması üzerine bu ıslahın bir sonuç doğurmayacağı ve bu ıslah hakkının tekrar kullanılamayacağı ifade edilmektedir.

“Islah hakkı, belli duruşmada karşı taraf hazır iken yapılıyorsa ıslah iradesinin açıklanmasıyla; eğer karşı taraf hazır değilse, o tarafa tebliğ koşuluyla, dilekçeyle ıslah iradesinin açıklanmasıyla kullanılmış olur. Islahtan sonra yapılması gerekli bazı işlemlerin yapılıp yapılmaması veya ıslahın amacına ulaşıp ulaşmaması önemli değildir.” (EK-1 YILMAZ, Ejder, Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 6100 sayılı HMK’na göre değiştirilmiş 4. Bası, Ankara, 2013, s. 478)

“Farklı sebeplerle ıslahın sonuç doğurmaması veya geçerli olmaması halinde dahi bu imkân tekrar kullanılamayacaktır. Islah yapan tarafın ıslahın gereklerini yerine getirmemesi ya da bu konudaki gerekli giderleri vs. vermemesi halinde dahi bu hak kullanılmış olacaktır.” (EK-2 ÖZEKES, Muhammet, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017, s. 1529)

BİLGİ: Talep konumuz ile ilgili bire bir uyan Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları (her bir daireye ilişkin en fazla 5 karar) aşağıda sunulmaktadır.

ISLAH HARCININ YATIRILMASI KONUSUNDA ISLAH İLE DAVA KONUSUNU ARTIRANA ISLAH HAKKINI TAMAMLAMASI İÇİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI

(YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… 2- Davacı dava dilekçesi ile ihbar tazminatı olarak 4.619,10 TL. talep etmiş olup, bu talebini ıslah ile 5.736,98 TL.ye çıkartmıştır. Ancak davacının dava dilekçesinde istediği alacaklar toplamı ıslah ile istediği alacaklar toplamından daha fazla olduğundan, ıslah harcı yatırmamışlardır. İhbar tazminatı talebi ıslahen artırıldığına göre artırılan miktar kadar ıslah harcı yatırılması zorunludur. Islah harcı yatırılmadığına ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre bozma sonrasında ıslah yapılamadığından artık tamamlanmasının da mümkün olmamasına göre davacının ıslahına değer verilmez. Mahkemece ıslah yokmuş gibi sadece dava dilekçesindeki talepler gözetilerek karar verilmesi, bu bağlamda ihbar tazminatının 4.619,10 TL. olarak kabulü gerekirken yazılı şekilde 4.838,57 TL. olarak hüküm altına alınması hatalıdır.” (EK-3 Y. 9. HD. 29.05.2019, 2016/2947 E. - 2019/12485 K.)

* * *

“… Islah tahkikat tamamlanana kadar yapılabilir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun bozmadan sonra ıslah yapılamayacağına ilişkin 06.05.2016 tarih ve 2015/1 E. 2016/1 K. sayılı kararı karşısında bu aşamadan sonra ıslah harcının tamamlatılması da mümkün değildir. Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, harcı yatırılmayan ıslah işlemini yok sayarak karar vermekten ibarettir.(EK-4 Y. 9. HD. 20.05.2019, 2017/10866 E. - 2019/11472 K.)

* * *

“… 2- Taraflar arasında ıslah harcı yatırılmasının gerekip gerekmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta davacı, dava dilekçesinde belirlediği ihbar tazminatı ile yıllık izin taleplerini ıslah beyanı ile arttırmış ise de ıslah harcının yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Yapılacak iş, harcı yatırılmayan ıslah işlemi yok sayılarak karar vermekten ibaret olup, mahkemece, tamamlama harcı yatırılmayan ve dolayısıyla yok hükmünde olan ıslah beyanına değer verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.(EK-5 Y. 9. HD. 28.03.2019, 2574/7089 sayılı Kararı)

* * *

“… Talep arttırımına ilişkin ıslah harca tabi olup, harcı yatırılmayan ıslah hukuken geçerli bir ıslah değildir. Bu nedenle mahkemece harcı yatırılmayan ıslaha değer verilmesi hatalıdır. Bozmadan sonra ıslah yapılamayacağına ilişkin Y.İ.B.K. dikkate alındığında bu aşamadan sonra yatırılacak ıslah harcınında, bozmadan sonra ıslah yapılamayacağından, tamamlatılması yoluna gidilemeyecektir. Yapılması gereken sadece dava dilekçesindeki miktarlara itibar edilerek karar vermektir.(EK-6 Y. 9. HD. 20.02.2019, 958/4225 sayılı Kararı)

* * *

“… davacının ilk ıslah işleminde harç yatırmadığından vazgeçilmiş olmakla ve ayrıca bozmadan sonra ıslah yapılamayacağından ilk ıslaha yönelik olarak bozma sonrası harç yatırılamayacağından ilk ıslaha değer verilmeksizin ve harcı yatırılan ıslah işleminin de ikinci ıslah olup hükümsüz olduğu dikkate alınarak mahkemece gerek ilk, gerekse ikinci ıslaha değer verilmeden hüküm kurulması gerekirken ikinci ıslaha değer verilerek hüküm kurulması hatalıdır.” (EK-7 Y. 9. HD. 08.01.2019, 2016/461 E. - 2019/294 K.)

(YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… davacı 14.04.2016 havale tarihli dilekçesi ile davayı ıslah etmiş ise de, 6100 sayılı HMK'nin 176 vd. maddeleri uyarınca bu dilekçesini harçlandırmamış olduğundan mahkemece, ıslah talebinin kabulü de doğru görülmemiş; bu nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir.” (EK-8 Y. 14. HD. 23.05.2019, 2017/3761 E. - 2019/4733 K.)

* * *

“… Somut olayda, davacının 03.03.2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile talebini değiştirip genişlettiği ancak ıslah harcını yatırmadığı, dolayısıyla ıslahın usulüne uygun yapılmış, geçerli bir ıslah olmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen geçersiz bir ıslaha değer verilmek sureti ile karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir. (EK-9 Y. 21. HD. 30.03.2017, 2016/13457 E. - 2017/2617 K.)

* * *

“… Somut olayda, davacının 03.02.2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile talebini değiştirip genişlettiği ancak ıslah harcını yatırmadığı, dolayısıyla ıslahın usulüne uygun yapılmış, geçerli bir ıslah olmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen geçersiz bir ıslaha değer verilmek sureti ile karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.(EK-10 Y. 21. HD. 21.06.2016, 2015/18242 E. - 2016/10355 K.)

(YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… yıllık izin ücreti alacağı bakımından dava değerinin ıslah ile yükseltildiğine yönelik dilekçe sunulmuş ise de ıslah harcı yatırılmadığından ve bu aşamadan sonra da harcın yatırılması için süre verilmesi mümkün olmadığından ıslahın yapılmamış sayılması gerektiği anlaşılmakla, her iki tarafın yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,(EK-11 Y. 22. HD. 21.05.2019, 2016/13026 E. - 2019/11289 K.)

* * *

“… mahkemece öncelikle davacının ıslah harcını yatırıp yatırmadığı araştırılmalı, ıslah harcının yatırılmadığı tespit edildiği takdirde, ıslah yapılmamış kabul edilerek fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle karar verilmelidir. Islah harcının yatırıldığı tespit edildiği takdirde ise, yatırılan ıslah harcına göre ıslaha konu toplam miktar da dikkate alınarak, davacının ıslah dilekçesindeki kötüniyet tazminatı miktarını 2.740,08 TL yerine, sehven 3.653,44 TL olarak yazdığına yönelik beyanı ilgili yeniden değerlendirme yapıldıktan sonra davanın esası hakkında karar verilmelidir.” (EK-12 Y. 22. HD. 27.03.2018, 2015/28332 E. - 2018/7866 K.)

* * *

“… Davacı vekili 06/08/2015 tarihli dilekçesi ile kısmi ıslah yaparak talep konusu miktarı artırmışsa da ıslah harcı yatırdığına ilişkin makbuza dosya içeriğinde rastlanmamıştır. Davacı vekili şayet ıslah harcını yatırmamışsa mahkeme dava konusu yapılan 5.000,00 TL'nin üzerindeki miktarı hüküm altına alamayacaktır. Yani ıslah yapılmamış gibi karar verilmelidir. Mahkemece bu husus araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.” (EK-13 Y. 22. HD. 31.10.2017, 38726/23708 sayılı Kararı)

ISLAH HARCININ YATIRILMASI KONUSUNDA ISLAH İLE DAVA KONUSUNU ARTIRANA ISLAH HAKKINI TAMAMLAMASI İÇİN SÜRE VERİLEBİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI

(YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… Somut olayda davacı vekili dava değerini 07.07.2015 havale tarihli dilekçe ile 7.079.367,60-TL'ye arttırmış ise de; ıslah harcının yatırılmadığı anlaşıldığından mahkemece ıslah harcını tamamlamak üzere davacı tarafa süre verilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,(EK-14 Y. 5. HD. 25.10.2018, 2017/8637 E. - 2018/18937 K.)

* * *

“… Somut olayda davacı vekili dava dilekçesinde 10.000-TL olarak açıkladığı tazminat talebini 04.07.2013 tarihli dilekçe ile 71.838,00-TL'ye arttırmış ise de; ıslah harcının yatırılmadığı anlaşıldığından mahkemece ıslah harcını tamamlamak üzere davacı tarafa süre verilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi,” (EK-15 Y. 5. HD. 20.09.2018, 2017/1403 E. - 2018/14923 K.)

(YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… Somut olayda davacı talebini 2.880,27 TL artırmış ancak ıslah harcı yatırmamıştır. Mahkemece, ıslah harcı tamamlatılıp, ıslah dilekçesi davalı tarafa usûlüne uygun olarak tebliği ile beyanları alındıktan sonra, işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir.” (EK-16 Y. 13. HD. 28.03.2019, 2016/22441 E. - 2019/4144 K.)

* * *

“… Somut olayda davacı talebini 3.500,00 TL artırmış ancak ıslah harcı yatırmamıştır. Mahkemece, ıslah harcı tamamlatılıp, ıslah dilekçesi taraflara usûlüne uygun tebliğ edildikten sonra işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken, harcı yatırılmayan ıslah beyanına değer verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir.” (EK-17 Y. 13. HD. 30.11.2016, 2015/11676 E. - 2016/22440 K.)

(YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… davacı-karşı davalı mahkemeye vermiş olduğu 07.01.2016 tarihli dilekçesi ile talebini 36.773,00 TL daha arttırarak 66.773,00 TL'ye çıkartmış fakat ıslah harcı yatırmamıştır.

Islah dilekçesi verilmesi halinde ve kısmi ıslah yolu ile talep edilen bedelin arttırılması halinde arttırılan miktara göre Harçlar Kanunu'nun 28/1.a maddesi gereğince hesaplanacak karar ve ilam harcının 1/4'ü olan nispi ilam harcının peşin olarak yatırılması gerekir. Yatırılmaması halinde ise mahkemece Harçlar Kanunu'nun 30. maddesine göre takip edilen celseye kadar süre verilmesi, verilen süre içerisinde eksik harcın tamamlanmaması halinde 6100 sayılı HMK'nın 178. maddesi gereği ıslah yapılmamış sayılarak davanın sonuçlandırılması gerekir (emsal Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2016/582 Esas, 2017/2786 Karar sayılı ilamı).

Bu halde mahkemece, davacı-karşı davalıya ıslah için arttırdığı kısım yönünden peşin nispi harcı tamamlamak üzere süre verilip tamamlanırsa yargılamaya devam edilip ıslah talebi de dikkate alınarak, tamamlanmaz ise ıslah yapılmamış kabul edilerek ıslah yapılmamış gibi davada talep edilen miktara göre davanın sonuçlandırılması gerekirken bu hususlar değerlendirilmeden hüküm kurulması ve davacı karşı davalının ıslah talebinin değerlendirilmediğine yönelik de temyiz itirazının bulunması nedeni ile kararın bozulması uygun bulunmuştur.” (EK-18 Y. 15. HD. 04.04.2019, 788/1553 sayılı Kararı)

* * *

“… mahkemece davacıya ıslahla artırılan bölümün değeri üzerinden yatırılması gereken peşin nispi ilâm harcını yatırmak üzere süre verilip, yatırılması halinde yargılamaya devamla davanın sonuçlandırılması aksi halde 6100 sayılı HMK'nın 178. maddesi gereğince ıslah yapılmamış sayılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken kamu düzeninden olan harç hususu gözden kaçırılarak davanın esastan sonuçlandırılması doğru olmamıştır.” (EK-19 Y. 15. HD. 06.07.2017, 2016/582 E. - 2017/2786 K.)

(YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… 3- Davacı taraf, 67.000,00 TL maluliyet tazminatının davalı sigorta şirketinden tahsili talebinde bulunmuş, yargılama sırasında alınan 24/03/2015 tarihli bilirkişi raporuyla belirlenen 81.936,19 TL bedel için talebini ıslah etmiştir. Davacı vekili 08/04/2015 tarihli ıslah dilekçesi ibraz edilmiş ise de, ıslah harcının yatırılmadığı görülmüştür. Hakem heyeti ve itiraz hakem heyetince de ortada usulüne uygun ıslah edilen bir dava olmamasına rağmen, sanki usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak ıslah edilmiş bir dava varmış gibi ıslah edildiği belirtilen miktar üzerinden karar verilmiştir. O halde mahkemece davacı tarafa ıslah harcını yatırması için süre verilmesi, yatırılmadığı taktirde dava dilekçesinde talep edilen miktarla sınırlı olarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (EK-20 Y. 17. HD. 09.10.2018, 2015/15933 E. - 2018/8879 K.)

* * *

“… Davacı taraf, 15.000,00 TL. hasar bedelinin davalı sigorta şirketinden tahsili talebinde bulunmuş, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava açmış, yargılama sırasında alınan 02.11.2015 tarihli bilirkişi raporuyla belirlenen 19.000,00 TL. bedel için talebini ıslah etmiştir. Davacı vekili tarafından UYAP sistemi üzerinden 04.01.2016 tarihli ıslah dilekçesi gönderilmiş ise de, ıslah harcının yatırılmadığı görülmüştür. Mahkemece ortada usulüne uygun ıslah edilen bir dava olmamasına rağmen, sanki usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak ıslah edilmiş bir dava varmış gibi ıslah edildiği belirtilen miktar üzerinden karar verilmiştir. O halde mahkemece davacı tarafa ıslah harcını yatırması için süre verilmesi, yatırılmadığı taktirde dava dilekçesinde talep edilen miktarla sınırlı olarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (EK-21 Y. 17. HD. 19.06.2018, 2017/5282 E. - 2018/6124 K.)

(YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ KARARLARI)

“… Somut olayda, davacı vekili dava dilekçesinde 1.000.-TL tazminat talebinde bulunmuş, dava niteliği itibariyle nisbi harca tâbi olmasına rağmen, hiç harç yatırmamış, sonra da ıslah dilekçesi ile dava değerini arttırmış ancak ıslah harcını da yatırmamıştır.

Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ortaya konulan ilkeler gözardı edilerek, başvurma ve peşin nisbi harç ve ıslah harcı tamamlanmadan yargılamaya devamla işin esası hakkında hüküm kurulmuştur.

Bu durumda mahkemece; yürürlükteki harçlar tarifesi uyarınca başvurma ve peşin nisbi harç ile ıslah edilen dava değeri üzerinden ıslah harcını ödemesi konusunda davacılara usulünce süre verilip harcı tamamlanan miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, harcı yatırılmayan dava ve ıslah dilekçesine değer verilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” (EK-22 Y. 20. HD. 18.04.2019, 2016/13910 E. - 2019/2795 K.)

* * *

“… Somut olayda, davacı vekili dava dilekçesinde 10.000.-TL tazminat talebinde bulunmuş, dava niteliği itibariyle nisbi harca tâbi olmasına rağmen, dava harcını 25,20.-TL maktu harç yatırmış, sonra da; ıslah dilekçesi ile dava değerini arttırmış ancak ıslah harcını yatırmamıştır.

Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ortaya konulan ilkeler gözardı edilerek, dava ve ıslah harcı tamamlanmadan yargılamaya devamla işin esası hakkında hüküm kurulmuştur.

Bu durumda mahkemece; yürürlükteki harçlar tarifesi uyarınca dava ve ıslah edilen dava değeri üzerinden dava ve ıslah harcını ödemesi konusunda davacıya usulünce süre verilip harcı tamamlanan miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, harcı tamamlanmayan dava ve ıslah dilekçesine değer verilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” (EK-23 Y. 20. HD. 17.05.2018, 2016/7390 E. - 2018/3923 K.)

* * *

“… 02/06/2015 tarihli dilekçesi ile tazminat miktarını 2.698.680,81 TL artırmış ancak ıslah harcını yatırmamıştır.

Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ortaya konulan ilkeler gözardı edilerek, birleşen dosyadaki dava harcı ile ıslah harcı tamamlanmadan yargılamaya devamla işin esası hakkında hüküm kurulmuştur.

Bu durumda mahkemece; yürürlükteki harçlar tarifesi uyarınca birleşen dosyadaki dava değeri ve ıslahla artırılan değeri üzerinden harcın tamamlanması konusunda davacıya usulünce süre verilip harç tamamlanırsa birleşen davada gösterilen değer ve ıslahla artırılan miktar üzerinden, aksi takdirde asıl dosyadaki dava dilekçesinde gösterilen miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, harcı yatırılmayan birleşen dava ve ıslah dilekçesine değer verilerek yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.” (EK-24 Y. 20. HD. 17.04.2018, 2016/6329 E. - 2018/3152 K.)

* * *

“… Somut olayda, davacı vekili dava dilekçesinde 10.000.-TL tazminat talebinde bulunmuş, dava niteliği itibariyle nisbi harca tâbi olmasına rağmen, dava harcını 25,20.-TL maktu harç yatırmış, sonra da; ıslah dilekçesi ile dava değerini arttırmış ancak ıslah harcını yatırmamıştır.

Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ortaya konulan ilkeler gözardı edilerek, dava ve ıslah harcı tamamlanmadan yargılamaya devamla işin esası hakkında hüküm kurulmuştur.

Bu durumda mahkemece; yürürlükteki harçlar tarifesi uyarınca dava ve ıslah edilen dava değeri üzerinden dava ve ıslah harcını ödemesi konusunda davacıya usulünce süre verilip harcı tamamlanan miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, harcı tamamlanmayan dava ve ıslah dilekçesine değer verilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” (EK-25 Y. 20. HD. 15.03.2018, 2016/4641 E. - 2018/1867 K.)

* * *

“Somut olayda, davacı vekili dava dilekçesinde 10.000.-TL tazminat talebinde bulunmuş, dava niteliği itibariyle nisbi harca tâbi olmasına rağmen, dava harcını 25,20.-TL maktu harç yatırmış, sonra da; ıslah dilekçesi ile dava değerini 192.150,00..-TL-TL’ye arttırmış ancak ıslah harcını yatırmamıştır.

Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ortaya konulan ilkeler gözardı edilerek, dava ve ıslah harcı tamamlanmadan yargılamaya devamla işin esası hakkında hüküm kurulmuştur.

Bu durumda mahkemece; yürürlükteki harçlar tarifesi uyarınca dava ve ıslah edilen dava değeri üzerinden dava ve ıslah harcını ödemesi konusunda davacıya usulünce süre verilip harç tamamlanırsa ıslah edilen miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, harcı tamamlanmayan dava ve ıslah dilekçesine değer verilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” (EK-26 Y. 20. HD. 22.02.2018, 2016/2669 E. - 2018/1323 K.)

(YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ KARARI)

“… Davacı tarafça ıslah dilekçesi sunulmasına rağmen ıslah harcının yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Islah harcının yatırılmaması halinde 492 sayılı Harçlar Kanununun 30 uncu maddesi gereğince işlem yapılması ve ıslah harcını yatırması için davacı tarafa kesin süre verilmesi gerekirken mahkemece bu hususun gözardı edilerek hüküm kurulması hatalıdır.” (EK-27 Y. 22. HD. 05.03.2018, 2683/5658 sayılı Kararı)

SONUÇ           : Her türlü takdir hakkı sayın Yargıtay Birinci Başkanlığı’na ait olmak üzere TALEP KONUMUZA AİT YARGITAY HUKUK DAİRELERİ’NCE VERİLMİŞ OLAN İÇTİHATLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NEDENİ İLE İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ saygı ile dilerim. 07.11.2019

Talep Eden
Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M.

 

 

EKİ         : Kimlik fotokopisi.

1-) YILMAZ, Ejder, Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 6100 sayılı HMK’na göre değiştirilmiş 4. Bası, Ankara, 2013, s. 478.

2-) ÖZEKES, Muhammet, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017, s. 1529.

3-) Y. 9. HD. 29.05.2019, 2016/2947 E. - 2019/12485 K.

4-) Y. 9. HD. 20.05.2019, 2017/10866 E. - 2019/11472 K.

5-) Y. 9. HD. 28.03.2019, 2574/7089 sayılı Kararı.

6-) Y. 9. HD. 20.02.2019, 958/4225 sayılı Kararı.

7-) Y. 9. HD. 08.01.2019, 2016/461 E. - 2019/294 K.

8-) Y. 14. HD. 23.05.2019, 2017/3761 E. - 2019/4733 K.

9-) Y. 21. HD. 30.03.2017, 2016/13457 E. - 2017/2617 K.

10-) Y. 21. HD. 21.06.2016, 2015/18242 E. - 2016/10355 K.

11-) Y. 22. HD. 21.05.2019, 2016/13026 E. - 2019/11289 K.

12-) Y. 22. HD. 27.03.2018, 2015/28332 E. - 2018/7866 K.

13-) Y. 22. HD. 31.10.2017, 38726/23708 sayılı Kararı.

14-) Y. 5. HD. 25.10.2018, 2017/8637 E. - 2018/18937 K.

15-) Y. 5. HD. 20.09.2018, 2017/1403 E. - 2018/14923 K.

16-) Y. 13. HD. 28.03.2019, 2016/22441 E. - 2019/4144 K.

17-) Y. 13. HD. 30.11.2016, 2015/11676 E. - 2016/22440 K.

18-) Y. 15. HD. 04.04.2019, 788/1553 sayılı Kararı.

19-) Y. 15. HD. 06.07.2017, 2016/582 E. - 2017/2786 K.

20-) Y. 17. HD. 09.10.2018, 2015/15933 E. - 2018/8879 K.

21-) Y. 17. HD. 19.06.2018, 2017/5282 E. - 2018/6124 K.

22-) Y. 20. HD. 18.04.2019, 2016/13910 E. - 2019/2795 K.

23-) Y. 20. HD. 17.05.2018, 2016/7390 E. - 2018/3923 K.

24-) Y. 20. HD. 17.04.2018, 2016/6329 E. - 2018/3152 K.

25-) Y. 20. HD. 15.03.2018, 2016/4641 E. - 2018/1867 K.

26-) Y. 20. HD. 22.02.2018, 2016/2669 E. - 2018/1323 K.

27-) Y. 22. HD. 05.03.2018, 2683/5658 sayılı Kararı.

 

BAŞVURU SONUCU:

T.C.
YARGITAY
Birinci Başkanlığı

25.06.2021

Sayı    : E-60482426/5141/7831-2800
Konu  : Kurul Kararı

 

Sayın Avukat Fatih KARAMERCAN
Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad.
No:1 (Martı Tower) Kat:8 Daire:804

Konak/İZMİR
 

İlgi     : 07.11.2019 tarihli dilekçeniz.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 17.06.2021 tarih ve 189 sayılı karar sureti ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                              Fevzi YILDIRIM
                                                                                              Yargıtay Üyesi
                                                                                              Genel Sekreter 

 

EK    : Karar Sureti

 

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 17.06.2021 tarihli ve 189 sayılı
Kararı
Yargıtay Kanunu'nun 10. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:

 

Hukuk davalarında ıslah ile dava konusu artırılırken ıslah harcının hiç yatırılmaması sebebi ile kanun yolu incelemesi yapan mercinin ıslah harcının yatırılması konusunda ıslah ile dava konusunu artırana ıslah hakkını tamamlaması için süre verip veremeyeceği konusunda; Avukat Fatih Karamercan imzalı, 2019/37957 sayılı, 07.11.2019 tarihli içtihatları birleştirme başvurularında:

Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığının: 25.10.2018 tarih, 2017/8637 K:2018/18937; 20.09.2018 tarih, E:2017/1403 K:2018/14923;

Dokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanlığının: 29.05.2019 tarih, E:2016/2947 K:2019/12485; 20.05.2019 tarih, E:2017/10866 K:2019/11472; 28.03.2019 tarih, E:2019/2574 K:2019/7089; 20.02.2014 tarih, E:2019/958 K:2019/4225; 08.01.2019 tarih, E:2016/461 K:2019/294;

(Kapatılan) Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığının: 28.03.2019 tarih, E:2016/22441 K:2019/4144; 30.11.2016 tarih, E:2015/11676 K:2016/22440; 

Ondördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığının: 23.05.2019 tarih, E:2017/3 761 K:2019/4733;

Onbeşinci Hukuk Dairesi Başkanlığının: 04.04.2019 tarih, E:2019/788 K:2019/1553; 06.07.2017 tarih, E:2016/582 K:2017/2786;

(Kapatılan) Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığının: 09.10.2018 tarih, E:2015/15933 K:2018/8879; 19.06.2018 tarih, E:2017/5282 K:2018/6124;

(Kapatılan) Yirminci Hukuk Dairesi Başkanlığının: 18.04.2019 tarih, E:2016/13910 K:2019/2795; 17.05.2018 tarih, E:2016/7390 K:2018/3923; 17.04.2018 tarih, E:2016/6329 K:2018/3152; 15.03.2018 tarih, E:2016/4641 K:2018/1867; 22.02.2018 tarih, E:2016/2669 K:2018/1323;

(Kapatılan) Yirmibirinci Hukuk Dairesi Başkanlığının: 30.03.2017 tarih, E:2016/13457 K:2017/2617; 21.06.2016 tarih, E:2015/1 8242 K:2016/10355;

(Kapatılan) Yirmiikinci Hukuk Dairesi Başkanlığının: 21.05.2019 tarih, E:2016/13026 K:2019/11289; 27.03.2018 tarih, E:2015/28332 K:2018/7866; 31.10.2017 tarih, E:2017/38726 K:2017/23708; 05.03.2018 tarih, E:2018/2683 K:2018/5658; sayılı kararları arasında göriiş aykırılığı bulunduğu ve bu aykırılığın içtihatları birleştirme yolu ile giderilmesi istenilmiştir.

İlgili Daire Başkanlıkları ve Hukuk Genel Kurulu Başkanlığının görüşleri üzerine Yargıtay Üyesi tarafından hazırlanan ön inceleme raporu okundu.

Gereği görüşüldü:

Aykırılık bulunduğu ileri sürülen kararlar arasında içtihat aykırılığı sonucunu doğuracak sürekli bir durum mevcut olmadığı anlaşıldığından içtihatları birleştirme yoluna gidilmesine gerek olmadığına;

17.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.