KESİN MÜHLETİN UZATILMASI KARARI ESASA MÜNHASIR OLMADIĞINDAN SOMUT OLAYDA KESİN MÜHLET USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE UZATILMIŞTIR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


07 Haz
2022

Yazdır

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2021/4882 
KARAR NO    : 2022/1680

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ              : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi
TARİHİ                        : 05/07/2021
NUMARASI                : 2021/683 - 2021/1076
İLK DERECE 
MAHKEMESİ              :
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ                        : 22/10/2020
NUMARASI                : 2018/743 - 2020/419
DAVACI                      : S. İnşaat Harfiyat Petrol Taşımacılığı İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
                                      Şirketi Vek. Av. C.S.
MÜDAHİLLER           : 1- M. - B. Finansman Türk Anonim Şirketi Vek. Av. E.Ö. 
                                     2- B.M.O.A. Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 
                                          Vek.  Av. İ.K. ve diğer 5 müdahil

Taraflar arasındaki konkordato davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hüküm süresi içinde davacı vekili ile müdahil M.B. Finansman Türk A.Ş. Vekili ve B.M.O.A. Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Vekilince ayrı ayrı temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı vekili, motorlu kara taşıtları yakıtı ticareti ile şehirlerarası yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren müvekkili şirketin ülke genelinde yaşanan ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiğini öne sürerek konkordato projesi kapsamında şirketin borçlarını ödeme imkanına kavuşacağından bahisle müvekkili şirket hakkında geçici mühlet ve sonrasında 1 yıllık kesin mühlet verilerek konkordatonun tasdikini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davacının konkordato projesine ilişkin teklifin kanunda aranan nisapla kabul edildiği gerekçesiyle davanın kabulü ile davacı hakkında talep edilen konkordatonun tasdikine karar verilmiştir. Davacının ve bir kısım alacaklıların istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesince yapılan resen inceleme neticesinde kesin mühlet süresi bittikten sonra mühletin uzatılmasına karar verildiğinden bahisle konkordato prosedürünün mevcudiyetinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesine ve davacının konkordato isteminin usulden reddine karar verilmiştir.

Kararı, bir kısım alacaklılar vekilleri ve davacı vekili ayrı ayrı temyiz etmiştir.

1) İcra ve İflas Kanunu’nun “Konkordatonun mahkemede incelenmesi” başlıklı 304. maddesi uyarınca, komiserin nihai raporunu hazırlayıp mahkemeye sunmasıyla birlikte duruşma safahatı başlar. Bu aşamadan önce yapılan duruşmalar mahkemenin dosya takibini sağlamak amacıyla açtığı duruşmalardır. Somut olayda, mahkemece 11.03.2019 tarihinde davacı şirkete 1 yıl süre ile kesin mühlet verildiği ve yukarıda izah edildiği üzere dosyanın takibini sağlamak amacıyla açılan 10.03.2020 tarihinde yapılan duruşma sırasında 1.No.lu ara kararla kesin mühletin 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu karardan sonra verilen 13.03.2020 tarihli “kesin mühletin uzatılması” kararı ise esasa münhasır olmadığı için kesin mühletin usulüne uygun bir şekilde 11.03.2020 tarihinden itibaren 3 ay uzatıldığının kabulü gerekir. Bu itibarla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin dosyada 13.03.2020 tarihli kararı dayanak yaparak kesin mühletin usulüne uygun olarak uzatılmadığından bahisle usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bu itibarla hükmün bozularak diğer istinaf sebeplerinin incelenmesi için dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine iadesi gerekmiştir.

2) Bozma nedenine göre bir kısım alacaklılar vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma sebebine göre bir kısım alacaklılar vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesine, kararın bir suretinin ilk derece mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, 28.03.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan         Üye              Üye                    Üye                   Üye
M. KIYAK      A. ERGİN     B. AYDOĞAN    Ö.KIZILKAYA    İ. KARA