KONKORDATO TALEP EDEN BORÇLU ŞİRKET YETKİLİSİNİN MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK DİNLENMESİ GEREKİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


27 Nis
2021

Yazdır

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2021/1380
KARAR NO    : 2021/508

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ                        : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi
TARİHİ                                  : 17/06/2020
NUMARASI                          : 2019/3158 - 2020/1071
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
KARAR TARİHİ                    : 11/07/2019
NUMARASI                          : 2019/75 - 2019/802
DAVACI                                : (iflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde N. Örme Kumaş Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi Vek. Av. E.D.
DAVALI                                 : Hasımsız
ASLİ MÜDAHİL                    : E.A. Vek. Av. H.B. ve diğer 20 kişi
KONKORDATO 
KOMİSERLERİ                    :
1- S.Ç. 2- C.B. 3- T.A.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davacının ödeme güçlüğüne düştüğünü, İİK’nın 285 ve 286. maddeleri uyarınca davacının alacaklılarıyla konkordato akdetmesini sağlamak amacı ile konkordato mühleti verilmesini ve konkordatonun tasdikini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen konkordato komiser raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacının – 5.080.046,30 TL borca batık durumda olduğu, geçici mühlet ve ek geçici mühlet süreleri boyunca mali yapısında düzelme olmadığı, porjede yer alan satış ve karlılık seviyesine ulaşılamadığı, şüpheli alacaklarla ilgili takiplerin sonuçsuz kaldığı, şirketin zararının artarak devam ettiği, konkordatonun başarıya ulaşma imkanının olmadığı gerekçesi ile geçici mühletin kaldırılmasına ve davacı şirketin iflasına karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından davacı şirketin çalışma kabiliyetini yitirdiği, Ocak 2019 döneminde 7 çalışanı varken haziranda 2 çalışanı kaldığı, firmanının üretim yapamadığı ve bu nedenle stoklarında ticari ürün bulunmadığı, verilen mühlet süresi içerisinde herhangi bir sipariş almadığı, şirketin 2018 yılı sonundaki zararın 2019 yılı ilk 6 ayında 3 kat arttığı, konkordatonun başarıya ulaşamayacağının sabit olduğu gerekçesi ile borçlu şirketin iflasına karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici sebeplere ve delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bent dışındaki sair temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir. 

2- İİK 287/5. maddesinin yollaması ile 292/ son fıkrası gereğince “Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.” hükmünü içermektedir. 

Somut olayda, konkordato talep eden borçlu şirketin yetkili temsilcisinin yargılama sırasında mahkemeye çağrılarak dinlenmediği, kanunun amir hükmünün yerine getirilmediği dosya kapsamından anlaşılmıştır. Bu durumda konkordato talep eden borçlu şirket yetkilisinin mahkemeye çağrılarak dinlenmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ : Yukarıda (1) no.lu bentte yazılan gerekçelerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) no.lu bentte açıklanan nedenlerle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı ile bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin kararı usul ve yasaya aykırı görüldüğünden BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, HMK'nun 373/1. maddesi gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 25.02.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan         Üye                   Üye                    Üye             Üye
M. KIYAK      B. AYDOĞAN   Ö. KIZILKAYA    M. AKSU    M. ÖZDEMİR