KONKORDATO TALEPLERİ YARGILAMA SIRASINDA DEĞİŞEN EKONOMİK PARAMETRELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNDEN DAVA TEORİSİNDEN AYRILMAKTADIR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


19 Eki
2022

Yazdır

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2021/6408
KARAR NO    : 2022/3612

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ              : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
TARİHİ                        : 15/10/2021
NUMARASI                : 2021/1652 - 2021/1723
İLK DERECE
MAHKEMESİ             :
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ                       : 12/04/2021
NUMARASI                : 2019/340-2021/342
DAVACI                      : A. İnşaat A.Ş. Vek. Av. S.D.
MÜDAHİLLER           : 1- SGK Başkanlığı Vek. Av. S.K.Ç.
                                     2- S.Ş. 3- H.O. 4- A.Y. Vek. Av. H.K.
                                     5- T.V. Bankası T.A.O. Vek. Av. E.C.A. ve diğer 121 Müdahil

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki alacaklılar SGK vekili, Sonay Ş., Hacı O., Aydın Yavaşçı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. vekilince istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, inşaat sektöründe faaliyet yürüten müvekkili borçlunun mali durumunda oluşan daralma ve finansal sıkıntısı, inşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki dengesizlikler nedeniyle borçlarını karşılayamaz duruma geldiğini ileri sürerek, tüm borçlarının 2 yıl ödemesiz, ilk ödeme 12/04/2023 tarihinde olmak üzere aylık dilimler halinde toplam 36 eşit taksitte ödenmesine ilişkin konkordato taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlk derece mahkemesince, şirketin rayiç ve kaydi değerlere göre borca batık olmadığı, tasdik için yasal nisabın sağlandığı, konkordato talebinin imtiyazsız alacaklılar tarafından kabul edildiği, davacı şirketin konkordato projesinin uygulanabilir olduğu gerekçesiyle konkordato talebinin adi alacaklar yönünden kabulüne dair karar ve rehinli alacaklılar yönünden konkordato talebinin reddine dair ek karar, davacı vekili ve bir kısım alacaklılar vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından, yapılan inceleme sonucunda, alacaklılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sonay Ş., Hacı O. ve Aydın Y. vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı usulden reddine, T. Vakıflar Bankası T.A.O vekilinin istinaf başvurusunun, alacaklı bankanın rehini aşan ve adi alacaklılar toplantısında yer alması gereken alacağı, ayrıca çekişmeli alacağı bulunmakta ise de, konkordato süreci içerisinde ve İİK'nın 304 maddesi kapsamında bu yönde bir itirazının bulunmaması, rehini aşan alacak ile çekişmeli alacağın miktarı, nisaba dahil edilmesi halinde nisaba olan etkisi, çekişmeli hale gelen alacağa yönelik alacaklı bankanın dava açma hakkının bulunması karşısında esastan reddine, davacı borçlunun ek karara ilişkin istinaf başvurusunun tasdik için gerekli nisap sağlanmadığından esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, alacaklılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sonay Ş., Hacı O. ve Aydın Y. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, alacaklılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sonay Ş., Hacı O. ve Aydın Y. vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Alacaklı T. Vakıflar Bankası T.A.O vekili temyiz istemi yönünden;

Talep, borçlu şirket hakkında, İİK’nın 285. vd. maddeleri uyarınca geçici ve kesin mühlet kararları verilmesi ile konkordato projesinin tasdiki istemine ilişkin olup, mahkemece konkordato talebinin imtiyazsız alacaklılar tarafından kabul edildiği ve davacı şirketin konkordato projesinin uygulanabilir olduğu gerekçesiyle konkordatonun tasdikine karar verilmiştir.

Konkordatonun kabulü için; projenin İİK’nın 302. maddesinde belirtilen oranlarda, hem alacak hem de alacaklı çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olmasının yanı sıra borçlunun durumu, hesaplarının hali, işlerindeki doğruluk derecesi, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepler gözönünde tutularak projenin alacaklıları zarara sokmak kastından ari ve borçlunun mevcudu ile mütenasip olması lazımdır.

Somut olayda, konkordato sürecinde alınan komiser raporlarında davacı şirketin proje gereğince bir kısım gayrimenkul satışı ve inşaatların tamamlanması ile borçlarını kapatılabileceği, Didim, Akbük ve Sapanca’daki villaların satışı aşamasında belli aşama kaydedilmiş olmasının konkordato projesinin uygulanabilirliği açısından olumlu karşılandığı, devam eden İDOL projesi kapsamında taşeron sözleşmesi yapılarak inşaatların yapım işleri yeniden başladığından konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu kanaatine varılmıştır.

Nitekim, tasdik kararından sonra alınan denetim kayyımı raporlarında, kayyım heyeti onayı ve imzalı talimatı olmaksızın davacı şirketin banka hesaplarından bir kısım ödemeler gerçekleştirildiği, banka hareketlerinin kayıtlara aktarılmadığı, kayyım heyetinin bilgisi ve onayı olmadan davacı şirket avukatına ödeme yapıldığı, kayyımın ve mahkemenin bilgisi dışında şirket adresinin taşındığı, şirket kayıtlarının incelemeye sunulmadığı, yeni atanan denetim kayyımına bilgi vermekten kaçınıldığı, denetim kayyımı talimatlarına uyulmadığı, kayyım masraflarının süresi içerisinde yatırılmadığı, tasdik kararı sonrasında şirketin gelir tablosunda herhangi bir satışın olmadığı, bu nedenle de gelir elde etmediği, alacakların tahsil edilememesi ve şirket yetkililerince şirkete kaynak aktarılmaması sebebiyle konkordato sürecinde başlatılan İ. inşaatının yapımının durduğu ve inşaat yapım sürecinin uzun süreceği tespiti yapılmıştır.

Konkordato talepleri yargılama sırasında değişen ekonomik parametrelere göre değerlendirilebileceğinden bu haliyle dava teorisinden ayrılır. Komiser raporları ve atanmış kayyım raporları çerçevesinde konkordato tasdiki sonrası gelişmeler de dahil olmak üzere borçlunun davranışları verilecek karar üzerinde etkili olacaktır. Bu durumda mahkemece, konkordato projesinin uygulanabilirliği ve başarıya ulaşma ihtimali noktasında borçlu şirketin tasdik kararı sonrası davranışları ile alacaklılarını zarara uğratma kastıyla hareket edip etmediği kayyım raporları nazara alınarak değerlendirilip sonuca göre bir karar verilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, alacaklılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sonay Ş., Hacı O. ve Aydın Y. vekillerinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, alacaklı T. Vakıflar Bankası T.A.O vekilinin temyiz istemi yönünden Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin, 15.10.2021 tarih ve 2021/1652 E., 2021/1723 K. sayılı kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi kararının re’sen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden alacaklı T. Vakıflar Bankası T.A.O’na iadesine, fazla yatırılan harcın temyiz eden müdahiller Sonay Ş., Hacı O. ve Aydın Y.'ya iadesine, SGK harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, 27.06.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan         Üye                    Üye                   Üye            Üye
M. KIYAK      Ö. KIZILKAYA    M. COŞKUN     İ. KARA     M. ÖZDEMİR