MAHKEMECE ONAYLANMAYAN BOŞANMA PROTOKOLÜNDEN KAYNAKLI DAVADA GENEL MAHKEMELER GÖREVLİDİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


06 Ara
2018

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2016/23071          2018/2512

TÜRK MİLLETİ ADINA   

Y A R G I T A Y   İ L A M I

DAVA TÜRÜ        : Alacak
TEMYİZ EDEN     : Davacı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, davalı ile anlaşmalı olarak (TMK m. 166/3) boşandıklarını, boşanma davasından önce davalı ile boşanma protokolü düzenlediklerini, bu protolde ortak çocuk Sıla’nın tüm giderlerini karşılamak üzere kendisinin 300.000 TL’yi yatıracağının kararlaştırıldığını, boşanma protokolüne istinaden 300.000 TL yi boşanma davasından önce yatırdığını, boşanma davasında da çocuk için aylık 2000 TL iştirak nafakası ödeneceğinin hüküm altına alındığını ve bu şekilde anlaşmalı olarak boşandıklarını, bu nedenle ödediği 300.000 TL’nin boş yere karşı tarafın hesabına geçtiğini belirterek, davalının hesabında bulunan 300.000 TL’yi dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, Aile Mahkemesince yapılan yargılama sonunda ise davanın reddine karar verilmiştir.

Dava, taraflar arasında düzenlenen boşanma protokolü sebebiyle ortak çocuk Sıla’nın giderlerini karşılamak üzere davacı tarafından boşanma dava tarihinden önce davalının hesabına yatırılan, 300.000 TL’nin davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Davacının anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ekindeki protokolün boşanma davası sırasında hakim tarafından onaylanmadığı ve hükme esas alınmadığı boşanma dava dosyasından anlaşılmaktadır. Taraflar düzenlenen boşanma protolü uyarınca boşanmamışlardır. O halde taraflar arasında yapılan bu protokol, genel hükümlere tabi bir sözleşme niteliğinde olup uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklanmamaktadır. Görev kamu düzenindendir ve mahkemece yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir (HMK m. 1). Gerçekleşen bu durum karşısında mahkemece uyuşmazlık hakkında uyuşmazlığın genel yetkili mahkemelerin görev alanı kapsamında kaldığından bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esasına girilerek ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.02.2018 (Pzt.)

Başkan                            Üye                   Üye                     Üye                  Üye
Ömer Uğur Gençcan       İnci Aytaç          Sevil Kartal         Harun Can       Hatıran Alper