MALİK OLMAYAN EŞİN TAPU KÜTÜĞÜNE KONUTLA İLGİLİ ŞERH KONULMASINI DOĞRUDAN DAVA YOLUYLA İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI YOKTUR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


28 Ağu
2022

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2022/2108            2022/4390

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından vekâlet ücreti ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı tarafından tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması talebiyle açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, ilk derece mahkemesince taşınmazın 15.08.2019 tarihinde satıldığı gerekçesi ile davanın reddine dair verilen kararın, davacı tarafından istinaf edilmesi üzerine bölge adliye mahkemesince taşınmaz satılmış olup, konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına ve davacının dava açmakta haklı olduğu gerekçesi ile lehine yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmiş; karar, yukarıda belirtilen sebeplerle davalı Yaşar Ö. tarafından temyiz edilmiştir.

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması talepli eldeki dava 24.07.2019 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinin üçüncü fıkrası, 06.02.2014 tarihli 6518 sayılı Kanunla değiştirilmiş, yapılan değişikle, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu müdürlüğünden isteyebileceği kabul edilmiştir. Bu değişiklik 6518 sayılı 19.02.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmakla aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Anılan yasal değişiklikten sonra, tapu müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe, malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki yararı yoktur. Çünkü aynı sonucu tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruyla elde etmesi imkan dahilindedir. Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması dava şartı (HMK m. 114/1-h) olup, davanın her aşamasında ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın hakim tarafından kendiliğinden gözetilir (HMK m. 115/1). Dosya kapsamında davacının öncelikle tapuya müracaat ettiğine ve tapu müdürlüğünden olumsuz yanıt alındığına dair beyanı ve herhangi bir bilgi ve belge de bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz dava tarihinden sonra satılmış olduğundan dava konusuz kalmakla beraber; öncelikle tapuya müracaat etmeksizin dava açma yoluna giden davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından artık haklılık durumu da tartışma konusu yapılamaz. Bu durumda davalı lehine yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken davacının dava açmakta haklı olduğu şeklindeki yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple yargılama giderleri ve vekâlet ücreti yönünden BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 12.05.2022 (Prş.)

Başkan                         Üye                          Üye                     Üye                Üye
Ömer Uğur Gençcan    A.Albayrak Doğan    Seydi Kahveci    Çetin Durak    Harun Can