MİRAS PAYINA MAHSUBEN AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ KARARI HMK 362 GEREĞİ TEMYİZ EDİLEMEZ.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


23 Kas
2018

Yazdır

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2017/5025
KARAR NO  : 2018/4468

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ    : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi
TARİHİ              : 07/07/2017
NUMARASI      : 2017/391 - 2017/618
DAVACI            : F.B.
DAVALILAR     : E.E. v.d.

İLK DERECE
MAHKEMESİ   :
Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ             : 10/01/2017
NUMARASI     : 2015/596 - 2017/50

Davacı vekili tarafından, 12.06.2015 tarihinde verilen dilekçeyle miras hakkına mahsuben aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda davanın reddine dair verilen 10.01.2017 tarihli hükmün İzmir Bölge Adliye Mahkemesince istinaf yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından talep edilmiştir. Bölge adliye mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ve içeriği incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü. 

KARAR

6100 sayılı HMK'nın 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, 361 ve 362. maddelerinde de temyiz edilebilen ve temyiz edilmeyen kararlar belirlenmiştir. 

Temyiz edilemeyen kararlar başlıklı 362/1-b maddesinde "4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar" hükmü yer almaktadır. HMK'nın 4. maddesinde münhasıran Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına giren miras payına mahsuben aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesine ilişkin olan ve 20.06.2016 tarihinden sonra verilen kararlar temyiz kanun yoluna tabi değildir. 

Bu nedenle temyiz dilekçesinin reddiyle dosyanın mahalline iadesine karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK'nın 362/1-b maddeleri uyarınca davacı vekilinin temyiz talebinin reddine, dosyanın mahalli mahkemeye İADESİNE, 05.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                Üye                     Üye                     Üye              Üye
H.N.Yılmazcan    A.T.Erginbay       S.Türközmen      S.Arslan       H.Onat