MÜHLET KARARI İLE İİK 294 HÜKMÜ KAPSAMINDA TAKİP DURMAKLA BU KARAR TARİHİNDEN SONRA BORÇLU İÇİN HACİZ KARARI VERİLMEYECEKTİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


29 Eki
2021

Yazdır

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2020/8667
KARAR NO    : 2021/5103

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ          :
 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
TARİHİ                    : 24/09/2020
NUMARASI            : 2020/983 - 2020/2060
DAVACI                  : Borçlu  : V. Prefabrike Yapılar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
DAVALI                  : Alacaklı : E.S.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nevin Taş Çörekçi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İlamsız takipte borçlu; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen geçici mühlet kararı gereği, aleyhine hiçbir takip yapılamayacağını evvelce başlamış takiplerin duracağını, ihtiyati tebdir ve ihtiyati hacizde dahil olmak üzere herhangi bir haczin uygulanamayacağını ancak karara rağmen alacaklı tarafın talebi üzerine, mühlet süresi içerisinde haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece hacizlerin geçici mühlet kararından önce konulduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ise Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/14.2 Esas 11/12/2018 tarihli geçici mühlet kararının 3. Bendinde, “7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonucunu doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, 6183 dahil mühlet içinde her türlü ihtiyati tedbir ihtiyati haciz iik 89 dahil olmak üzere muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, yapılmış takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına....” şeklinde karar verildiği, akabinde yine aynı mahkemece 08.03.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı, 08.03.2020 tarihinde de; verilen kesin mühletin altı ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

İ.İ.K. m. 294/1. fıkrasında; ‘Mühlet içinde borçlu aleyhine 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez’ denilmektedir.

Somut olayda, takip tarihinin 03.11.2017 olduğu, borçlu lehine verilen, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 3 (üç) aylık geçici konkordato mühlet konulu karar tarihinin ise 11/12/2018 olduğu, dolayısıyla şikayet konusu takibin, geçici mühlet kararından önce başlatıldığı anlaşılmış olduğundan takibin durdurulması yerindedir. Ancak, mühlet kararı sonrasında; alacaklının talebi üzerine, borçlu şirketin menkul ve gayrimenkullerine yönelik haciz talebi kabul edilerek 07/02/2020 tarihinde araçlarına yine 19.02.2020 tarihinde de, taşınmazına haciz konulmuştur. Bu durumda borçlu şirket hakkında verilen mühlet kararı ile İİK 294. madde kapsamında takip durmakla, bu karar tarihinden sonra artık şirketin malvarlığı için haciz kararı verilmeyecektir.

O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile borçlu hakkında, mühlet kararından sonra verilen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece şikayetin reddine ve ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 24/09/2020 tarih, 2020/983 E. 2020/2060 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 09/03/2020 tarih, 2020/174 Esas - 2020/194 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan           Üye                Üye                  Üye                 Üye
A. TUNCAL     M. ÇAMUR    S. ÖZTEMİZ    M. T. UYAR     S. MUTTA