ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR ARASINDA SAYILMAMIŞTIR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


12 Eyl
2021

Yazdır

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2019/1725
KARAR NO    : 2021/3718

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ           : Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ                     : 01/03/2016 Ek Karar Tarihi: 12/03/2019
NUMARASI             : 2013/352 - 2016/163
DAVACI                   : M.B.
DAVALILAR            : K.U. vd.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 26/04/2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; temyiz başvurusunun süresinde olmadığından HUMK'nın 437-426/F maddelerine göre reddine dair verilen 12/03/2019 günlü ek kararın Yargıtayca incelenmesi davalı Kezban U. vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, dava konusu Düzce ili, Merkez ilçesi, Azmi Milli Mahallesi 1.2 ada 197 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim, mümkün değilse satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Davalı Kezban U. vekili, dava konusu taşınmaz üzerindeki kat irtifakının sonlandırılması ile ilgili davanın devam ettiğini, kesinleşmesinin beklenmesini, tapudaki yüzölçüm ve hisse hatalarının düzeltilmesini sonra taraflar arasında paylaştırılmasını savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu 1.2 ada 197 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı Kezban U. vekili temyiz etmiştir. Davalı Kezban U. vekilinin temyiz başvurusu süresinde olmadığından HMK 437-426/F maddelerine göre temyiz talebinin reddine ilişkin ek karar verilmiştir. Bu ek kararı davalı Kezban U. vekili temyiz etmiştir.

1- 12.03.2019 tarihli ek kararın incelenmesinde;

6100 sayılı HMK'nın 103. maddesinde adli tatilde görülecek dava ve işler sayılmış olup ortaklığın giderilmesi davaları adli tatilde görülecek davalar arasında sayılmamıştır. HMK'nın 104. maddesinde ise adli tatile tabi olan dava ve işlerde kanuni sürelerin bitmesi adli tatil zamanına rastlarsa, adli tatilin bittiği tarihten itibaren bu sürelerin bir hafta uzayacağı hükme bağlanmıştır.

Somut olay incelendiğinde; davalı Kezban U. vekiline karar 26.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi 27.08.2018 tarihinde yani adli tatil zamanında verilmiştir. Bu nedenle temyiz talebi süresinde olup mahkemenin temyiz isteminin reddine dair 12.03.2019 tarihli ek kararın kaldırılmasına ve davalı Kezban U. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmesine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı Kezban U. vekilinin hükmün esasına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) No'lu bentte açıklanan nedenlerle mahkemenin 12.03.2019 tarihli 2013/352 Esas 2016/163 Karar sayılı ek kararının KALDIRILMASINA, (2) No'lu bentte açıklanan nedenlerle davalı Kezban U. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 44,40 TL’nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, 02.06.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan        Üye                   Üye                  Üye             Üye
H. ONAT      A. S. ERKUŞ    S. ARSLAN      M. EROL     B. ŞEN