RÜÇHAN HAKKI VEKALETNAME UMUMİ İSE İŞ SAHİBİ ADINA ÜCRET KONUSU İLE İLGİLİ İLK YAPILAN RESMİ BAŞVURMA TARİHİNE GÖRE SIRA ALIR

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


25 Şub
2022

Yazdır

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2021/2414
KARAR NO    : 2021/1917

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki şikayet olunan Pehlül E. vekili ile birleşen davada şikayetçi C.M Denizcilik Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Asıl davada şikayetçi vekili, İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2012/2.4 Esas sayılı dosyasından düzenlenen derece kararında 18. sırada yer aldığını, vekalet ücreti alacağının Avukatlık Kanunu'nun 166. maddesi gereğince öncelik hakkı tanınması gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen 2013/642 Esas sayılı davada şikayetçi vekili, vekalet ücreti alacağının Avukatlık Kanunu'nun 166. maddesi gereğince öncelik hakkı tanınması gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen 2013/656 Esas sayılı davada şikayetçi vekili, şikayet olunanların hacizlerinin düştüğünü ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini istemiştir.

Mahkemece, asıl davanın reddine, 2013/642 Esas sayılı davanın kabulü ile şikayetçi vekilinin Avukatlık Kanunu'nun 166. maddesine göre alacağının rüchanlı ödenmesine, birleşen 2013/656 Esas sayılı davada şikayet olunan Pehlül E.'a yönelik şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Karara karşı Birleşen 2013/656 Esas sayılı davada şikayetçi vekili ve şikayet olunan Pehlül E. vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafndan şikayet olunan Pehlül E.’ın ilama dayalı alacağı olduğu, İş Mahkemesi tarafından verilen kararın 19.11.2013 tarihinde tefhim edildiği, sürenin tefhimle başladığı ve bu tarihten itibaren ihtiyadi haciz zımnında verilen ihtiyadi tedbirin 1 ay içerisinde takibe koyulmadığı haciz kararının hükümsüz kaldığı ve bu gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiği, 2013/642 Esas sayılı davada şikayetçinin alacağının Avukatlık Kanunu uyarınca rüchanlı olduğu gerekçesi ile istinaf talebinin esastan reddine, birleşen dosyalar yönünden sıra cetvelinin iptali ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmediğinden il derece mahkemesi kararının kaldırılarak asıl dosya yönünden davanın reddine birleşen dosyalar yönünden sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.

Karar, şikayet olunan Pehlül E. vekili ile birleşen davada şikayetçi C.M Denizcilik Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, C.M Denizcilik Ltd. Şti vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Birleşen 2013/656 Esas sayılı davada şikayetçi vekili alacağının rüçhanlı olduğunu ileri sürerek iptalini talep etmiştir. Avukatlık Kanunu'nun 166/2. maddesine göre avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkına haizdir. Rüçhan hakkı vekaletnamenin düzenlenme tarihine göre, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır ancak, Avukatlık Kanunu'nun 164/2. maddesi kapsamındaki sınırlar kapsamında kalmak kaydıyla, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olduğu gözetilerek, sıra cetvelinin düzenlenmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile vekalet sözleşmesindeki miktar üzerinden şikayetin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

3) Şikayet olunan Pehlül E.’ın temyiz itirazları yönünden ise; şikayet olunanın ilama dayalı takip yaptığı, dava tarihinin ilk sıra takip tarihinden önce olduğu, davada ihtiyati haciz zımnında ihtiyadi tedbir kararı verildiği, kararın 19.11.2013 tarihinde verildiği, kararın 30.01.2014 tarihinde tebliğ edildiği ve İİK’nın 264/3 maddesi uyarınca haczin geçerliliğini koruması için kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde takibe koyulması gerektiği, şikayetçi tarafından süresi içerisinde 10.02.2014 tarihinde takibe koyulduğu anlaşıldığından mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, tefhimden itibaren 1 ay içerisinde takibe koyulmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle C.M Denizcilik Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) no.lu bentte açıklanan nedenlerle C.M Denizcilik Ltd. Şti ve Şikayet olunan Pehlül E. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü alacaklı ile İstnabul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılarak yeniden esas hakkında verdiği karar usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, 30.11.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan          Üye               Üye                       Üye            Üye
M. KIYAK       A. ERGİN      Ö. KIZILKAYA      İ. KARA      D. AĞIRMAN