SOMUT OLAY AÇISINDAN EĞLENCE MEKANINDA GERÇEKLEŞEN ÖLDÜRME OLAYINDAN KAYNAKLI ZARARLARDAN İŞLETME SAHİBİ SORUMLUDUR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


18 Eki
2021

Yazdır

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ESAS NO       : 2020/5310
KARAR NO    : 2021/6421

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ              :
BAKIRKÖY 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
TARİHİ                        : 20/02/2019
NUMARASI                 : 2016/1107 - 2019/80
DAVACI                       : 1- B.S.B., 2- B.S.Y., 3- C.A. B., 4- E.B., 5- G.B.,
                                       6- M.B., 7- S.B., 8- U.B. VEK. AV. S.T.
HER İKİ DAVANIN
DAVALISI                    :
T.A. VASİ S.A.
DAVALI-KARŞI
DAVACI                       :
K.K. VEK. AV. M.U.
KARŞI DAVALI           : 1- A.K., 2- A.Ç., 3- Ü.Ş.,4- T.A. VASİ S.A.

Taraflar arasındaki asıl ve karşı davada maddi ve manevi tazminat istemli davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Davacılar, 24/10/2010 tarihinde murisleri Gürkan B.'ün, davalılardan Kazanfer K.'nun işlettiği müzikhole gittiğini, müzikholde diğer davalı Turgay A.'ın, davacıların murisi Gürkan B.’e sataştığını ve silahla ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek; şimdilik eşi Uysal B. için 50.000,00 TL maddi, 50.000,00-TL manevi, çocuğu Buse Su B. için 15.000,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi, çocuğu Canberk Akın B. için 15.000,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi, çocuğu Beyza Sude B. için 18.000,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi, müteveffanın annesi Güllü B. için 20.000,00-TL manevi, babası Mahmut B. için 20.000,00-TL manevi, kardeşi Serkan B. için 10.000,00-TL manevi, kardeşi Erkan B. için 10.000,00-TL manevi tazminat ile hastane ve defin masrafı için 2.000,00-TL olmak üzere ; maddi ve manevi tazminatların yasal faizi, ile birlikte müteveffanın ölümüne sebebiyet veren davalı Turgay A. ile iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerini almayan iş yeri sahibi davalı Kazanfer K.'dan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmişler, bilahare vermiş olduğu 30/01/2013 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat taleplerini 154.725,33-TL ye çıkarmışlardır.                   

Davalı Turgay A., davaya cevap vermemiştir.

Diğer davalı Kazanfer K., ise; olayda kusurunun olmadığını savunarak davanın reddini dilemiş, açtığı karşı dava ile işletmesinin seçilmesinin mağduriyetine neden olduğunu, işyerinin bir gün kapalı kaldığını ve gelirinin ciddi şekilde azaldığını ileri sürerek, 15.000 TL maddi,15.000 TL manevi tazminatın karşı davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece göreve ilişkin yapılmış olan bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda

A) Asıl dava yönünden;

- Davacılar tarafından davalı Kazanfer K.'ya karşı açılan maddi ve manevi tazminat davasının reddine,

- Davacılar tarafından davalı Turgay A.'a karşı açılan davanın KISMEN KABULÜ ile davacı Uysal B. için 109.021,15 TL, davacı Buse Su B. için 12.435,98 TL, davacı Canberk Akın B. için 7.772,07 TL, davacı Beyza Sude B. için 25.496,13 TL olmak üzere toplam 154.725,33 TL destekden yoksun kalma tazminatının davalı Turgay A.'tan 24/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara verilmesine,

B) Davacı eş Uysal B. için 1.450,00 TL cenaze ve defin giderinin davalı Turgay A.'tan 24/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara verilmesine,

C) Davacı eş Uysal B. için 10.000,00 TL, davacı anne Güllü B. için 15.000,00 TL, davacı baba Mahmut B. için 15.000,00 TL, davacı çocuk Buse Su B. için 8.000,00 TL, davacı çocuk Canberk Akın B. için 8.000,00 TL, davacı çocuk Beyza Sude B. için 8.000,00 TL, davacı kardeş Erkan B. için 7.000,00 TL, davacı kardeş Serkan B. için 7.000,00 TL olmak üzere toplam 78.000,00 TL manevi tazminatın davalı Turgay A.'tan 24/10/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine,      

B) Karşı dava yönünden; Kazanfer K.'nun açmış olduğu maddi ve manevi tazminat davasının ispatlanamaması nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, davalılardan Kazanfer K.'nun işlettiği müzikholde, diğer davalı Turgay A.'ın, davacıların murisini öldürmesi nedeniyle doğan zararının tazminine ilişkin olup, dosya içeriği itibariyle davacıların murisi olan Gürkan B.'ün, davalılardan davalı Turgay A. tarafından öldürüldüğü sabittir

Bakırköy 6 Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/1.7 esas 2012/8. karar sayılı dosyasında; maktulün Gürkan B., katılanların Uysal, Güllü, Serkan, Erkan B. olduğu, sanıkların Turgay A., Abdullah K., Ahmet Ç. olduğu, 17/10/2012 tarihinde meydana gelen olayda sanık Turgay A.'ın maktul Gürkan'ı kasten öldürme eylemi nedeniyle müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırıldığı, verilen kararın 01/04/2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgeler ile özellikle bilirkişi raporlarının incelenmesinde; ’---müzikholde silahlı kişinin bulunmasına rağmen bu durumun tespit edilememesi, gerekli güvenlik tedbirinin alınmaması sebepleri ile D....n 2 İşletmesinde müşteri olarak bulunduğu sırada Gürkan B.’ün öldürülmesinde, davalı Kazanfer K.’nun can ve mal güvenliğini asgari özen yükümlülüğünde koruyup kollamadığı işletmede güvenlik zaafiyeti bulunduğunun kabulünun gerekeceği--’ belirtilmiştir.

Davalılardan Kazanfer K.'nun işlettiği müzikhole gelen müşterinin can güvenliğini korumak ve kollamak zorunda bulunduğu, davalının işyerine gelen müşterinin yapılan reklam ve hizmete güvenerek geldiği, müşterilerin davalının hakimiyeti alanında olduğu, müşterilerin zararlandırıcı eylemlerden korunması gerektiğinin kabulü zorunludur.

Eğlence mekanı sahibinin, bu mekana gelen kişilerin mal ve canlarının güven içinde olmalarını, tehlikelerden korunmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaması, sağladığı güven duygusunu boşa çıkarması hukuka ve M.K.nun 2. maddesinde yerini bulan dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu nedenle davalılardan Kazanfer K., işlettiği mekanın kendi yedinde bulunduğu zaman zarfında husule gelen zarardan kusursuzluğunu kanıtlayamadığı sürece kural olarak sorumludur. Yasal kural bu olmakla birlikte bu sorumluluktan ancak, gerekli tüm tedbirleri aldıkları halde zararın meydana gelmesini önleyemediklerini ispat ettikleri takdirde kurtulabilir.

Öyle ise mahkemece, davalılardan Kazanfer K. nun işleten sıfatı ile meydana gelen zarardan sorumlu olduğu gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre davacıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davacıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 44,40 TL harcın istek halinde davacılara iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nın 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan            Üye                    Üye               Üye               Üye
M. DUMAN       H. ÖZDEMİR     H. KANIK      E. ATEŞ        İ. ULUKUL