SOMUT OLAYA GÖRE EK DAVA AÇMAMAK VEYA DAVAYI ISLAH ETMEMEK TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU GEREKTİRMEZ.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


26 Tem
2020

Yazdır

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2018/5589
KARAR NO    : 2019/12841

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ                          : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
TARİHİ                                    : 28/06/2018
NUMARASI                            : 2017/2414 - 2018/1260
DAVACI-BİR.DOS.DAVALISI : M.D.S. vekili avukat F.M.
DAVALI                                   : M.A.Y. vekili avukat F.S.A.
DAVALI-BİR.DOS.DAVACISI : F.B.A. vekili avukat M.A.U.

Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davacı-karşı davalı vekili avukat Ö.B. tarafından mürafaa talepli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere meşruhatlı çağrı kağıdı gönderilmişti. Mürafaa için tazih edilen gün ve saatte davacı-karşı davalı vekili avukat Ö.B. ile davalı-karşı davacı Asil M.A.Y. ve diğer davalı-karşı davacı F.B.A. vekili avukat M.A.U. geldi. Hazır olan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı M.A.Y.'nun İstanbul Barosu'nda kayıtlı avukat olarak görev yaptığını, Ankara 1. Aile Mahkemesi'nin 2003/2..2 Esas ve Ankara 4. Aile Mahkemesi'nin 2004/.4 Esas sayılı dosyalarında boşanma ve malvarlığının tasfiyesi davalarında avukatı olarak görev yaptığını, davalı F.B.A.'ın da Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu, Ankara 1. Aile Mahkemesi'nin 2003/2..2 Esas ve 2005/1..1 Esas, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/2.6 Esas, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/3.6 Esas sayılı dosyalarında boşanma, malvarlığının tasfiyesi, nafaka ve sahte imzaya ilişkin davalarda avukatı olarak görev yaptığını, davalı avukat M.A.Y.'nun harca esas değer 100.000,00-TL iken davadan iki gün sonra davayı ıslah ederek değeri 500.000,00-TL'ye yükselttiğini, eşinden tasfiye alacağının 1.832.081,97-TL olduğunun tespit edildiğini, 1 yıllık zamanaşımı süresi içinde talep edilmesi gereken katılma alacağı bakımından ıslah edilen kısım dışında kalan 1.332.081,97-TL'lik bölüm açısından zarara uğradığını, davalı M.A.Y. görevini kötüye kullandığını, katılma alacağına ilişkin talepte bulunup malvarlığındaki değer artış payına ilişkin talepte bulunmadığını, faiz talep edilmediği için faize hükmedilmediğini ve boşanma davasında aldığı maddi tazminatın faizini davalının özen yükümlülüğüne aykırı eylemi sebebiyle alamadığını, diğer davalı F.B.A.’ın da zamanaşımı sürelerini dikkate almadığını, hak kaybının oluşmasına sebebiyet verdiğini, davalı F.B.A. diğer vekilin görevinden ayrılmasından sonra ek dava açmak gibi çalışma yapmadığını, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 1 yıllık zamanaşımı süresi içinde ek ıslah ile talep edilmesi gereken değer artış payı alacağını talep etmediğini, yasal olarak mümkün olmamasına rağmen dava değerini ıslah ederek vekalet ücretini arttırmayı düşündüğünü, bu suretle avukatlık görevini kötüye kullandığını, 02.03.2010 tarihinde davalı F.B.A.’ı Ankara 44. Noterliği'nin azilnamesi ile vekillikten azlettiğini, 1.332.081,97 TL'den fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00-TL maddi tazminatın, 20.000,00-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalılardan F.B.A.'a fazladan yapılan avans ödemelerinden şimdilik 10.000,00-TL'nin iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar, ayrı ayrı davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir. 

Birleşen Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/2.8 Esas sayılı dosyasında davacı F.B.A.; haksız azil nedeniyle vekalet ücretine hak kazandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000,00-TL'nin 18.03.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Melek D.S.’dan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 19.03.2015 günlü ıslah dilekçesi ile 20.000,00-TL'lik dava değerini 99.109,00-TL'ye ıslah etmiştir. 

Birleşen Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/2.6 Esas sayılı dosyasında davacı F.B.A.; davalının kendi kafasında yarattığı kurgular sonucunda hukuka aykırı yaptığı şikayet ve suçlamaların derin acı ve üzüntüye sebebiyet verdiğini belirterek haksız ve hukuka aykırı şikayet nedeniyle 100.000,00-TL manevi tazminatın davalı Melek D.S.’dan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesince, maddi ve manevi tazminata ilişkin asıl davanın reddine, birleşen Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/2.6 Esas sayılı dosyası ile açılan manevi tazminat davasının reddine, birleşen Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesine 2010/2.8 Esas sayılı dosyası ile açılan davanın kısmen kabulü ile 20.000,00-TL'nin 12/05/2010 dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Islah ile talep edilen fazlaya ilişkin talebin azil tarihi 02/03/2010 tarihinden 19/03/2015 ıslah tarihine kadar 5 yıllık zamanaşımı süresi geçtiğinden reddine karar verilmiş; karara karşı, davacı-birleşen davalı ve davalı-birleşen davacı F.B.A. istinaf başvurusunda bulunmuştur. 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince, Asıl davanın davacısı Melek D.S.'un tüm, birleşen dava dosyalarının davacısı F.B.A.'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair istinaf başvurularının HMK’nın 353/1/b/1 maddesi gereğince ayrı ayrı esastan reddine, Birleşen Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/2.8 Esas sayılı dava dosyasının davacısı F.B.A.'ın faiz başlangıcına yönelik istinaf talebinin kabulü ile Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12/06/2017 tarih ve 2010/.2 Esas ve 2017/2.6 Karar sayılı kararının 3 numaralı bendinin 1. fıkrasının kaldırılmasına, Birleşen Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/2.8 Esas sayılı dosyası ile açılan davanın kısmen kabulü ile 20.000,00-TL'nin 21/03/2010 temerrüt tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, İstinaf yoluna başvuran tarafların ileri sürdüğü istinaf sebepleri yerinde görülmediğinden, mahkeme kararının diğer bentleri yönünden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, hükmün diğer kısımlarının aynen muhafazasına, karar verilmiştir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı-birleşen davalı Melek D.S. vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

SONUÇ : Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı-birleşen davalı Melek D.S.’un yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacı F.B.A. ile diğer davalı M.A.Y.'na ödenmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda dökümü yazılı 988,75 TL. kalan harcın davacı-karşı davalı Melek D.S.'dan alınmasına, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN        ÜYE          ÜYE         ÜYE         ÜYE
A.S.Erkuş      A.Çolak   Ş.Bozer    İ.Kara      C.Balıkçı