TAPUDA CİNS TASHİHİ İSTEMLERİNDE ADLİ YARGI GÖREVLİDİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


04 Eyl
2021

Yazdır

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2020/1024
KARAR NO    : 2021/2377

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasında görülen cins tashihi davasında, mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen kararın davalı tarafından istinafı üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Dilek Postalıkara Vural tarafından düzenlenen rapor okundu, açıklamaları dinlendi, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapuda cins (vasıf) değişikliği isteğine ilişkindir.

Davacı, maliki olduğu 668 parsel sayılı taşınmazının tapuda "ahşap ev" niteliğinde kayıtlı iken 2011 yılında yörede 3402/22-a maddesi kapsamında yenileme çalışmalarının yapıldığını, adına kayıtlı taşınmazının 340 ada 38 parsel ve niteliğinin "arsa" olarak değiştirildiğini, taşınmaz üzerinde atıl, kullanılmayan ve kısmen yıkık eski taş ev ve eklentilerinin bulunduğunu, bilgisi ve rızası olmadan cins tashihinin yapıldığını, 22/08/2013 tarihli dilekçe ile Finike kadastro birimine başvuruda bulunarak yanlışlığın giderilmesini istediğini, talebinin reddedilmesi üzerine 09/10/2013 tarihli ret kararının iptali için Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1410 Esas sayılı dosyası kapsamında dava açıldığını, ancak uyuşmazlığın adli yargıda çözülmesi gerektiği gerekçesiyle davanın görev yönünden reddedildiğini ve temyiz incelemesi sonucu Danıştay 10. Dairesinin 2014/1082 Esas 2015/5759 Karar ve 10/12/2015 tarihli kararı ile onanarak 12/02/2016 tarihinde kesinleştiğini ileri sürerek, 340 ada 38 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydındaki "ahşap ev" niteliğinin değiştirilerek "arsa" olarak tescil edilmesine yönelik idari işlemin iptaline ve taşınmazın niteliğinin "ahşap ev" olarak tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.              

Davalı, 3402 SK.'nun 22-A mad. uygulama çalışmalarında, zeminde yıkık ve kullanılmaz şekilde olmasına bağlı olarak arsa olarak düzeltildiğini, belirlenen cins ahşap ev olmakla davacının da ısrarla belirttiği üzere zemindeki ev "Taş ev" olarak tanımlandığını beyanla davanın esas ve husumet yönünden reddini talep etmiştir.

Mahkemece, ara kararla merci tayini için başvurulan Uyuşmazlık Mahkemesince uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevli olduğuna karar verilmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün davalı tarafından istinafı üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından cins ve vasıf düzeltilmesi işlemlerinin tapu idaresince yapılacağı ve idari bir görev olduğu gerekçesiyle İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bilindiği üzere; Anayasa’nın 158. maddesi uyarınca adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye Uyuşmazlık Mahkemesi (UYM) yetkili kılınmış, 2247 Sayılı Kanunun 1. maddesinde aynı husus açıklanmış, 28/2 maddesinde "ilgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler" 29/1 maddesinde ise " uyuşmazlık mahkemesinin kararları kesindir" hükümleri düzenlenmiştir.

Somut olayda; her ne kadar cins tashihi istemleri idari görev kapsamında kalıyor ise de; Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.03.2018 tarihli 2018/74 Esas, 2018/140 Karar sayılı kesin nitelikli kararı ile uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevli olduğu belirtilerek Demre Asliye Hukuk Mahkemesinin başvurusunun reddine karar verildiğine göre, ilk derece mahkemesinin işin esasıyla ilgili verdiği kararın incelenmesi gerekirken yukarıda belirtilen kanun hükümleri ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararı gözardı edilerek sonuca gidilmesi hatalıdır.

Hal böyle olunca; işin esasının incelenmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Davacı vekilinin değinilen yön itibariyle yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 371/1-a maddesi uyarınca Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi kararının BOZULMASINA, HMK’nin 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine gönderilmesine, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan       Üye               Üye                Üye            Üye
H. KAYA      R. ÜLGER     T. T. GENÇ    İ. AYSAL    F. DEMİR