TARAFLARIN MERNİS ADRESLERİNİN FARKLI OLMASI EVLAT EDİNME AÇISINDAN BAKIM ŞARTININ GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ TEK BAŞINA GÖSTERMEZ.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


13 Haz
2022

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2021/7979            2022/2503

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, evlat edinme istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince, “davacı ile evlat edinilmek istenenin ikamet adreslerinin farklı olduğu, TMK m. 313/3 gereğince evlat edinmek isteyen ile evlat edinilmek isteyenin en az 5 yıldan beri aile halinde birlikte yaşamakta olma şartının oluşmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince “Dinlenen tanık beyanları ve toplanan deliller, evlat edinilmek istenenin davacının yeğeni olması nedeniyle yakın ilişki içinde olduklarını doğrulamakta ise de; evlat edinilmek istenen erginin küçükken beş yıl süreyle bakılıp eğitildiğini, en az beş yıldan beri aile halinde birlikte yaşadıklarını kanıtlamaya yeterli olmadığı” gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 313 uyarınca, erginlerin evlat edinilebilmesi için evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise evlat edinilebileceklerini düzenlemiştir.

Somut olayda, 19.1.2019 tarihli kolluk araştırma tutanaklarında fiilen birlikte yaşadıkları sabit olduğu gibi, dinlenen tanık beyanlarından da tarafların 5 yıldan uzun süreden beridir birlikte yaşadıkları, evlat edinilenin çocukluğundan bu yana arada anne-çocuk ilişkisinin var olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, tarafların mernis adreslerinin farklı olmasının bakım şartının gerçekleşmediğini tek başına göstermez. O hâlde, bakım şartının gerçekleştiği de gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 16.03.2022 (Çar.)

Başkan V.             Üye                       Üye                    Üye                       Üye
Rıza Sarıtaş         Seydi Kahveci       Çetin Durak       M.Kasım Çetin      Hatıran Alper