TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TESİS EDİLDİĞİ TARİHTE TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMELİDİR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


30 Ock
2022

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2021/4646            2021/8037

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

DAVA TÜRÜ                 : Tapu iptali ve tescil
TEMYİZ EDEN              : Davacı-Davalı S.K. ve R.K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kararın tümü yönünden; davalılar Sait K. ve Ramazan K. tarafından ise iki ayrı vekâlet ücretine hükmolunmaması yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 02.11.2021 günü duruşmalı temyiz eden davalılar Ramazan K. ve Sait K. vekili Av. Z.T. geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı Beyhan Ü. ve vekilleri ile davalı Yavuz Ü. vasisi ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili müvekkilinin rızası dışında davalı erkek eş Yavuz Ü. ile davalı Ramazan K. arasında aile konutuna ilişkin olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, bu durumun Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine aykırı olduğunu iddia ederek taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlk derece mahkemesince davanın davalı Sait K. yönünden husumet yönünden reddine, diğer davalılar yönünden esastan reddine karar verilmiş, karar davacı ile davalılardan Ramazan ve Sait tarafından istinaf edilmiş, bölge adliye mahkemesince davacı kadının istinaf talebi hükmün gerekçesi yönünden kısmen kabul edilerek diğer istinaf taleplerinin reddine, davalıların vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin istinaf talebi kabul edilerek yeniden esas hakkında hüküm tesis edilmesine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde ve davalılardan Ramazan ve Sait’in sunduğu cevap dilekçesinde açıkça dayanılan İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/2.9 esas sayılı ferağa icbar dosyasının kül halinde getirtilmesi, ayrıca adı geçen davalıların cevap dilekçesinde dayandıkları Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/.7 esas - 2002/4.0 karar sayılı müdahalenin meni, Kartal 1. Aile Mahkemesinin 2010/5.9 esas ve 2011/5.0 karar sayılı aile konutu şerhi dosyası, ve Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1996/7.1 esas sayılı vesayet dosyalarının getirtilmesi, gerektiğinde mahallinde yeniden keşif yapılarak tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde davaya konu 1 nolu bağımsız bölümün, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tesis edildiği tarihte aile konutu olup olmadığı tespit edilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalıların temyiz itirazlarıyla davacının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 02.11.2021 (Salı)

Başkan V.          Üye                      Üye                     Üye                      Üye
Rıza Sarıtaş      Sedat Demirtaş    Seydi Kahveci     M. Kasım Çetin    Erdem Şimşek