ALACAKLILAR TOPLANTISINDA VEYA İLTİHAK SÜRESİ İÇİNDE RED OYU VERMİŞ ALACAKLILAR TASDİK KARARINI İSTİNAF EDEBİLİRLER.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


03 May
2022

Yazdır

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2021/2657
KARAR NO    : 2022/1003

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ              : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi
TARİHİ                        : 08/10/2020
NUMARASI                : 2020/225 - 2020/1040
İLK DERECE 
MAHKEMESİ              :
Turgutlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ                        : 13/12/2018
NUMARASI                : 2018/252 - 2018/433
DAVACI                      : 1- Ş.E. 2- G. Tarım Gübre Zirai İlaç Kimya Gıda Turizm İnş.
                                          Pazarlama San.Ticaret Limited Şirketi  Vek. Av. B.A.A. 
FERİ MÜDAHİL         : 1- T.V. Bankası Anonim Ortaklığı Vek. Av. S. M.B. 
                                     2- A. A.Ş. Vek. Av. H.M. 
                                     3- Y.v.K. Bankası Anonim Şirketi Vek. Av. G.A.
                                     4- T.C. Z. Bankası A.Ş. Vek. Av. A.D. ve diğer 72 Fer'i Müdahil

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki müdahiller A. A.Ş., Y.v.K. Bankası A.Ş., T.C. Z. Bankası A.Ş., Türkiye V. Bankası Anonim Ortaklığı vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, müvekkili şirketin fosfatlı ve potasyumlu gübreler, iki veya üç besin maddesi içeren gübreler ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı işiyle uğraştığını, şirketin ekonomik sıkıntıya düştüğünü ileri sürerek konkordato projesinin tasdikine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, konkordato projesinin tasdikine karar verilmiştir.

Anılan karara karşı bir kısım alacaklılar vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesince alacaklı Y. v.K. A.Ş. vekilinin istinaf başvurusunun oylamaya katılmaması nedeniyle istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunmadığı gerekçesiyle diğer alacaklılar vekillerinin istinaf başvurularının ise konkordatonun tasdiki için gereken şartların oluştuğu gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, alacaklılar T.C. Z. Bankası A.Ş., Y.v.K. Bankası A.Ş., V. Bankası T. A.O ile A. A.Ş. vekilleri temyiz etmiştir.

1- Alacaklı Y.v.K. Bankası A.Ş. vekili temyiz istemi yönünden;

Talep İİK 276. ve devamı maddeleri çerçevesinde konkordatonun tasdiki talebine ilişkindir.

İlk derece mahkemesinin davacının konkordato talebini İİK 306 madde çerçevesinde tasdik etmesi üzerine karar alacaklı tarafından istinaf edilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından talep İİK 308/a maddesi gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.

Konkordato hakkında verilen karara karşı İİK 308/a maddesi uyarınca itiraz edenler kanun yoluna başvurabilir. İtiraz edenler kavramı İİK 304. maddesinde belirlenen şekliyle dar yorumlandığı takdirde, sadece duruşma öncesi itiraz eden alacaklıların kararı kanun yoluna taşıyabileceklerini kabul etmek gerekir. Ancak böyle bir yorum hak arama özgürlüğü ile bağdaşmaz. Bu nedenle kanun koyucunun itiraz edenlerden kastının konkordato toplantılarında veya iltihak süresi içinde olumsuz oy kullananlar olduğunun kabulü gerekir. Bu bağlamda kanundaki "itiraz edenler" ifadesinin konkordatoya red oyu verenlere teşmil edilmesi hukuk usulünün genel hükümlerine uygun düşer. Nitekim öğretide alacaklılar toplantısında veya iltihak süresi içinde red oyu vermiş alacaklıların tasdik kararını istinaf edebilecekleri kabul edilmektedir. (Prof Dr. Selçuk Öztek, Prof Dr.Ali Cem Budak, Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Doç.Dr. Serdar Kale, Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, Yeni Konkordoto Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2019, shf. 569)                    

Somut olayda, Y.v.K. Bankası A.Ş. vekilinin 17.09.2018 tarihli katılma talepli dilekçesinde konkordato talebine itiraz ederek reddini istediği, 20.09.2019 tarihli konkordatonun tasdiki kararı verilen duruşmaya katıldığı ve önceki beyanlarının tekrar ettiğini bildirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda Y.v.K. Bankası A.Ş.'nin istinaf hakkının bulunduğunun kabulü gerekir.

Hal böyle olunca, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin istinaf talebinin reddine karar vermesinde isabet bulunmamış olduğundan kararının bozulmasına, alacaklı Y.v.K. Bankası A.Ş.’nin istinaf itirazları hakkında inceleme yapılmak üzere dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

2- Bozma nedenine göre, alacaklılar Z. Bankası A.Ş., V. Bank T. A.O ile A. A.Ş. vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, alacaklı Y.v.K. Bankası A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin, 08.10.2020 T., 2020/225 E. - 2020/1040 K. sayılı kararının BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre diğer alacaklılar vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde müdahiller A. T.A.Ş., Y.v.K. Bankası A.Ş., T.C. Z. Bankası A.Ş., Türkiye V. Bankası Anonim Ortaklığı'na iadelerine, Y.v.K. Bankasının istinaf istemlerinin incelenmesi için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 24.02.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan         Üye                Üye                      Üye              Üye
M. KIYAK      B. SONER      M. COŞKUN       İ. KARA        D. AĞIRMAN


BİLGİ : "Tasdik duruşmasından önce itirazlarını bildiren alacaklı, konkordatonun tasdiki kararını istinaf edebilir" şeklindeki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2022 tarihli kararı için bkz.

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/tasdik-durusmasindan-once-itirazlarini-bildiren-alacakli-konkordatonun-tasdiki-kararini-istinaf-edebilir