İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI SIRASINDA AİLE KONUTU İCRAYLA SATILIRSA GENEL MAHKEMELER GÖREVLİ OLUR.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


09 Kas
2018

Yazdır

T.C.
Y A R G I T A Y
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
2016/18373          2018/5693

TÜRK MİLLETİ ADINA   

Y A R G I T A Y   İ L A M I

DAVA TÜRÜ        : İptali - Tapu İptal - Tescil ve Aile Konutu Şerhinin Konulması
TEMYİZ EDEN     : Davacı ve Davalı T.İ. Bankası A.Ş. 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından tamamına yönelik olarak; davalı T.İ. Bankası A.Ş. tarafından ise vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, dava dilekçesinde davalılardan Hayati K. ile evli olduklarını, davalı eşinin aile konutu olarak kullanılan ev ve altında bulunan dükkanı kendisinin haberi olmadan davalı banka lehine ipotek ettirdiğini belirterek söz konusu ipoteğin kaldırılmasını talep etmiş, dava devam ederken taşınmazların icra yoluyla satılması sebebiyle, 04.01.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile taşınmazların, davalı ihale alıcısı T.İ. Bankası A.Ş ye satışının iptali ile davalı eş adına tapuya tescilini talep ettiğini bildirmiştir. Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir. Öyleyse, bu belirlemeye göre istek, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine dair 4787 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden değildir. İstek yönünden genel mahkemeler görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Bu bakımdan, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.05.2018 (Çrş.) 

Başkan                            Üye                   Üye                     Üye                   Üye
Ömer Uğur Gençcan       İnci Aytaç          Çetin Durak        Sevil Kartal        Hatıran Alper


BİLGİ : Cebri icra ile yapılan satışlarda aile konutu niteliğinin yitirildiğine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13 Aralık 2017 tarihli kararı için bkz.

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/cebri-icra-ile-yapilan-satislarda-aile-konutu-niteligi-yitirilmektedir