Karamercan Hukuk

Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Deniz Ticareti Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku.

BAŞLICA ÇALIŞMALARI

A. Kitaplar

- Sermaye Piyasası Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2022.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786257467629

- Taşıma Hukuku (Deniz Ticareti Hariç), Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2020.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053009443

- Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının (MTO) Sorumluluğu, Ankara 2014.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2396

- Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 2. Bası Ankara 2012.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=1350

- İpotekli Sermaye Piyasası Araçları, İstanbul 2007.

http://seckin.com.tr/kitap/n/637266513

I. Makaleler

A. Armağanlarda Yayımlanan Makaleler

Sigorta Hukukunda Sözleşme Serbestisi İlkesinin Sınırları Bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Tasarı Hükümlerinin Karşılaştırılması, Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt:III, Ankara, 2009.

- Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Taşıyanın Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan, Ankara, 2008.

- Karayolu İç Taşıma Sigortaları ile CMR Sigortasının Karşılaştırılması, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan Cilt:I, Ankara, 2010.

- Kasko Sigortalarında Aracın Kendi Anahtarı ile Çalınmasını Teminat Dışında Tutan Kloz Geçerli Bir Özel Şart mıdır? Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan, İstanbul, 2011.

B. Hakemli Makaleler

5582 Sayılı Kanun İle Getirilen Konut Finansman Sisteminde Yeni Sermaye Piyasası Araçları, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl:3 Sayı:29

- 5582 Sayılı Kanun İle Getirilen Konut Finansman Sisteminde Tüketiciler İle Konut Finansman Kuruluşlarının Hak ve Borçlarına Ait Hükümler, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl:3 Sayı:3

- Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Karayolu İle Eşya Taşıyıcısının Sorumluluğu Üzerine Hükümler, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl:3 Sayı 32.

- Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Donatan ve Donatanını Sorumluluğu Üzerine Hükümler, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:3-4, Aralık 2007.

- Eşya Taşımalarında Taşıyıcı Yardımcısı Kavramı ve Yardımcıların Taşıyıcının Sorumluluğuna Etkisi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:III, Sayı:2, 2008.

Uluslararası Taşımada Kullanılan Taşıma Senetleri ve Senetlerin Taşıyıcının Sorumluluğunda Etkileri, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:IV, Sayı:1, 2009.

- Sermaye Piyasasında Yeni Bir Menkul Kıymet: Kira Sertifikası (Sukuk), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:V, Sayı:1-2, 2010.

- Türk Sermaye Piyasasında Yeni Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Varant, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:XIV, Sayı:3-4, Erzincan, 2010.

http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2010_IV_2.8.pdf

- Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Eşya Taşıma Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt, 18, Sayı, 2 (Özel Sayı "6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken" 10 - 11 - 12 Mayıs 2012 - Sempozyum), İstanbul, 2013. (16. Oturumun 2. Konuşmacısı olarak)

http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2012C.18.S.2/16.oturum.pdf

- Konut Yapı Kooperatiflerinde İflas Erteleme Süreci ve Borca Batıklık Sorunu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:VIII, Sayı:1, Kayseri, 2013.

http://www.seckin.com.tr/kitap/n/443782455/title/erciyes-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi-cilt-8-sayi-1

Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Özel Sayı (M. Polat SOYER'e Armağan), İzmir, 2013.

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-15-ozel/2-ozel/4-burakadiguzel.pdf

- Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması veya Kaldırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, Ankara, 2014.

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/18_1_1.pdf

- Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiili Taşıyıcı Kavramı ve Fiili Taşıyıcının Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:71, Sayı:2, İstanbul, 2013.

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/viewFile/1023022281/1023020822

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler

Yargıtay Kararlarında CMR m. 29'daki Kasta Eşdeğer Kusur Kavramının Yorumlanması, XXIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu: 10-11 Aralık 2010, Ankara, 2012.

http://www.seckin.com.tr/kitap/n/785463886