Yargıtay Kararları

Blog Image

TİCARET SİCİLİNDEN TASFİYEYLE TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİNDE, HUSUMETİN TASFİYE MEMURUYLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİ YETERLİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre ticaret sicilinden tasfiyeyle terkin edilen limited şirketin ihyası isteminde, husumetin tasfiye memuruyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİ DAVALIYA TEBLİĞ EDİLMEDEN VE ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 11 Aralık 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden ve ön inceleme duruşması yapılmadan davanın usulden reddine karar verilemez.
Blog Image

İCRA MAHKEMESİ TARAFINDAN TEFHİM EDİLEN KISA KARAR USULÜNE UYGUN OLUP SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMEDİĞİ İÇİN İSTİNAF SÜRESİ BAŞLAMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre icra mahkemesi tarafından tefhim edilen kısa karar usulüne uygun olup süre tutum dilekçesi verilmediği için istinaf süresi
Blog Image

KEŞİDECİ BORÇLUNUN BORCU KABUL ETTİĞİ NAZARA ALINMADAN SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre keşideci borçlunun borcu kabul ettiği nazara alınmadan senedin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiş
Blog Image

ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ HAKKINDA VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNMASINA KARAR VERİLMESİ SÖZLEŞMEYE VASİYETNAME NİTELİĞİ VERMEYECEKTİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 18 Eylül 2023 tarihli kararına göre ölünceye kadar bakım sözleşmesi hakkında vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verilmesi sözleşmeye vasiyetname
Blog Image

ASIL ALACAĞA BAĞLI OLARAK TAZMİNATA VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİĞİNDEN KESİNLİK SINIRININ TESPİTİNDE ASIL ALACAK MİKTARI ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacağa bağlı olarak tazminata ve para cezasına hükmedildiğinden kesinlik sınırının tespitinde asıl alacak miktarı
Blog Image

KOOPERATİF ÜYESİ OLAN DAVACI ÖDEDİĞİ SERMAYE PAYINI İFLAS MASASINA ALACAK OLARAK KAYDETTİREMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre kooperatif üyesi olan davacı ödediği sermaye payını iflas masasına alacak olarak kaydettiremez.
Blog Image

SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA VEKALET ÜCRETİNİN PEŞİN ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILDIĞINDAN BU SÖZLEŞMEDE YAPILDIĞI BİLDİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DE YAZILI YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 03 Nisan 2023 tarihli kararına göre sözleşmede açıkça vekalet ücretinin peşin ödeneceği kararlaştırıldığından bu sözleşmede yapıldığı bildirilen değişikliklerin de
Blog Image

MUACCEL OLMAMIŞ BİR BORÇ İÇİN ALACAKLI İCRA TAKİBİNİN VE İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ HİMAYESİNDEN İSTİFADE EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre muaccel olmamış bir borç için alacaklı icra takibinin ve itirazın iptali davasının hukuki himayesinden istifade edemez.
Blog Image

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE ÇIKARILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT, TEBLİĞ ANINDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLMESİ VE YENİ YETKİLİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Aralık 2023 tarihli kararına göre tek ortaklı limited şirkete çıkarılan elektronik tebligat, tebliğ anında şirket yetkilisinin ölmesi
Blog Image

İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ON GÜN ŞEKLİNDE BELİRTİLDİĞİNDEN İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre istinaf başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on gün şeklinde belirtildiğinden istinaf başvuru süresi tebliğden
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA BOZMADAN SONRA YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI DURUMUNDA TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasında bozmadan sonra yeni bir bilirkişi raporu alınması durumunda talep artırım dilekçesi verilebilir.
Blog Image

İLGİLİLERİN ÖLÜM SAATLERİNİN KESİN OLARAK TESPİT EDİLEMEMESİ DURUMUNDA BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre ilgililerin ölüm saatlerinin kesin olarak tespit edilememesi durumunda birlikte ölüm karinesi dikkate alınmalıdır.
Blog Image

İNŞAATIN SEVİYESİ BELİRLENİRKEN YÜKLENİCİNİN TEK BAŞINA VEYA ARSA SAHİPLERİ İLE BİRLİKTE HER ZAMAN DÜZENLEMESİ MÜMKÜN OLAN BELGEYE İTİBAR EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre inşaatın seviyesi belirlenirken yüklenicinin tek başına veya arsa sahipleri ile birlikte her zaman düzenlemesi mümkün olan
Blog Image

ALACAKLI BAŞKA TAKİP DOSYALARINDAKİ ALACAĞINI DA KESİNLEŞMİŞ OLMASI ŞARTIYLA İHALE BEDELİNDEN MAHSUP YAPABİLECEKTİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 05 Aralık 2023 tarihli kararına göre alacaklı başka takip dosyalarındaki alacağını da kesinleşmiş olması şartıyla ihale bedelinden mahsup yapabilecektir.
Blog Image

İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK SALT KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK SONUCUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre imar mevzuatına aykırılık salt komşuluk hukukuna aykırılık sonucunu doğurmaz.
Blog Image

KOOPERATİF TARAFINDAN HENÜZ TÜM İNŞAATLAR BİTMEDEN YAPILAN KESİN MALİYET HESABI HİÇBİR ZAMAN KESİN MALİYET SONUCUNU VERMEYECEKTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre kooperatif tarafından henüz tüm inşaatlar bitmeden yapılan kesin maliyet hesabı hiçbir zaman kesin maliyet
Blog Image

İFLAS KARARINA İLİŞKİN BOZMADAN SONRA YENİDEN VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA KARAR TARİHİNE EN YAKIN TARİH ESAS ALINARAK DEPO EMRİ DÜZENLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre iflas kararına ilişkin bozmadan sonra yeniden ve mümkün olduğunca karar tarihine en yakın tarih esas alınarak depo emri
Blog Image

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN SON KISMI KISMİ BUTLANLA GEÇERSİZ İSE DE AÇIKÇA RAKAM BELİRLENEN KISMI GEÇERLİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre avukatlık ücret sözleşmesinin son kısmı kısmi butlanla geçersiz ise de açıkça rakam belirlenen kısmı geçerlidir.
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ, TAZMİN TALEBİ YA DA ÖDEME İHTARININ GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmazın maliki üçüncü kişiye hesap özeti, tazmin talebi ya da ödeme ihtarının
Blog Image

TAKİBİN TARAFI OLMAYAN ŞİKAYETÇİNİN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ANCAK GENEL MAHKEMEDE AÇILACAK DAVADA TARTIŞILABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre takibin tarafı olmayan şikayetçinin haczin kaldırılması istemi ancak genel mahkemede açılacak davada tartışılabilir.
Blog Image

MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEP EDİLEN DAVADA, TÜM PAYDAŞLARIN TAŞINMAZDAKİ FİİLİ KULLANIM DURUMUNA İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil talep edilen davada, tüm paydaşların taşınmazdaki fiili kullanım durumuna ilişkin araştırma
Blog Image

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNCA VERİLEN USULDEN BOZMA KARARINDAN SONRA MAHKEME ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Mart 2023 tarihli kararına göre Yargıtay hukuk genel kurulunca verilen usulden bozma kararından sonra mahkeme özel daire bozma kararına uyamaz.
Blog Image

YARGILAMADA İLERİ SÜRÜLMEYEN VE KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMEYEN HUSUSLAR İSTİNAF AŞAMASINDA İNCELENEMEZSE DE SOMUT OLAYA GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yargılamada ileri sürülmeyen ve kamu düzenini ilgilendirmeyen hususlar istinaf aşamasında incelenemezse de somut olaya göre
Blog Image

BİR BELGENİN DELİL BAŞLANGICI OLABİLMESİ İÇİN YAZILI OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre bir belgenin delil başlangıcı olabilmesi için yazılı olması şartı aranmayacaktır.
Blog Image

ÖNALIM HAKKI SAHİBİNİN SATIŞI KESİN OLARAK BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖĞRENMİŞ OLMASI SÜRENİN İŞLEMESİNE YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre önalım hakkı sahibinin satışı kesin olarak başka bir şekilde öğrenmiş olması sürenin işlemesine yol açmaz.
Blog Image

UYAP SİSTEMİNDEN SİLİNMİŞ EVRAKLAR BAŞLIĞI İNCELENDİĞİNDE DAVALI VEKİLİNİN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN YASAL SÜRESİNDE SUNDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre UYAP sisteminden silinmiş evraklar başlığı incelendiğinde davalı vekilinin istinaf dilekçesini yasal süresinde
Blog Image

SÖZLÜ YARGILAMA İÇİN SÜRE VERİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLEREK AYNI CELSEDE YARGILAMANIN SONLANDIRILMASI ADİL YARGILANMA HAKKININ KISITLANMASI MAHİYETİNDEDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre sözlü yargılama için süre verilmesi talebinin reddedilerek aynı celsede yargılamanın sonlandırılması adil yargılanma hakkının
Blog Image

SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİA BİR HUKUKİ FİİL İSE BU HUKUKİ FİİL TANIKLA İSPAT OLUNABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre senede karşı ileri sürülen iddia bir hukuki fiil ise bu hukuki fiil tanıkla ispat olunabilir.
Blog Image

DAVACI TARAFIN MİRAS BIRAKANIN TEREKESİ ÜZERİNDE DAVALI MİRASÇILAR TARAFINDAN TASARRUFTA BULUNDUĞU İDDİASINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacı tarafın miras bırakanın terekesi üzerinde davalı mirasçılar tarafından tasarrufta bulunduğu iddiasına ilişkin inceleme
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILMASINDAN SONRA EK DAVA AÇILAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasının açılmasından sonra ek dava açılamaz.
Blog Image

MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA, MİRASBIRAKAN TARAFINDAN YAPILAN TEMLİKİN MUVAZAALI VE TEREKEDEN MAL KAÇIRMA AMACIYLA YAPILDIĞINI İSPAT YÜKÜ DAVACI TARAFA AİTTİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre muris muvazaası davalarında, mirasbırakan tarafından yapılan temlikin muvazaalı ve terekeden mal kaçırma amacıyla
Blog Image

TTK 124 HÜKMÜNDE SAYILAN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre TTK 124 hükmünde sayılan şahıs ve sermaye şirketlerinde ticareti usulüne aykırı terk etme suçu oluşmaz.
Blog Image

HMK 208/4 GEREĞİNCE MAHKEME KARARLARININ SAHTELİĞİNİN TESPİTİ İSTENİP HÂKİMLER ALEYHİNE DAVA AÇILDIĞINDAN DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre HMK 208/4 gereğince mahkeme kararlarının sahteliğinin tespiti istenip hâkimler aleyhine dava açıldığından davanın
Blog Image

ASIL ALACAKLAR BAKIMINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARABULUCULUĞUN BU ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMİŞ FAİZİ DE KAPSADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacaklar bakımından gerçekleştirilen arabuluculuğun bu alacaklara ilişkin işlemiş faizi de kapsadığı kabul edilmelidir.
Blog Image

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ARASINDAKİ DUVARLARIN KALDIRILIP FİİLEN BİR BÜTÜN OLARAK KULLANILMAKTA BULUNMASI ARALARINDA TİCARİ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLDUĞUNU GÖSTERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre bağımsız bölümler arasındaki duvarların kaldırılıp fiilen bir bütün olarak kullanılmakta bulunması aralarında ticari ve ekonomik
Blog Image

ŞİRKETİN SIRF SERMAYE ŞİRKETİ OLMASININ ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE GEREKÇE YAPILMASI HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre şirketin sırf sermaye şirketi olmasının adli yardım talebinin reddine gerekçe yapılması hâkimin tazminat sorumluluğunu
Blog Image

ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI GİBİ GAYRİ AYNİ VEYA KİRA GİBİ ŞAHSİ HAK BULUNAN TAŞINMAZ MALİKİ DAHİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇABİLİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre üzerinde intifa hakkı gibi gayri ayni veya kira gibi şahsi hak bulunan taşınmaz maliki dahi el atmanın önlenmesi davası açabilir.
Blog Image

GÖREV HUSUSU ESAS HÜKÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMİŞ VE DAİRE İLAMLARINDA AÇIKÇA DEĞİNİLMEMEKLE DERECETTAN GEÇİP KESİNLEŞTİĞİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEZ

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre görev hususu esas hükümle birlikte değerlendirilmiş ve daire ilamlarında açıkça değinilmemekle derecettan geçip kesinleştiğinden
Blog Image

ARABULUCUYA BAŞVURU İÇİN ALACAK MUACCEL OLMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre arabulucuya başvuru için alacak muaccel olmalıdır.
Blog Image

AKDİ VEKALET ÜCRETİ, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA KARARLAŞTIRILABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 03 Temmuz 2023 tarihli kararına göre akdi vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kararlaştırılabilir.
Blog Image

BOŞANMAYA İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞEREK NÜFUSA İŞLEM OLMASI NEDENİYLE YABANCI MAHKEMEDE VERİLEN BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİNDE HUKUKİ YARAR KALMAMIŞTIR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşerek nüfusa işlem olması nedeniyle yabancı mahkemede verilen boşanma kararının tanıma ve tenfizinde
Blog Image

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR ALACAĞIN, KARŞI TARAFIN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ALACAĞI İLE TAKASI MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre sözleşmeden doğan bir alacağın, karşı tarafın haksız fiilden doğan tazminat alacağı ile takası mümkündür.
Blog Image

ORGANİK BAĞIN VARLIĞI TEK BAŞINA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASINI GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre organik bağın varlığı tek başına tüzel kişilik perdesinin aralanmasını gerektirmemektedir.
Blog Image

HASAR KAYNAKLI DEĞER KAYBININ BİRLİKTE İFA KURALI GEREĞİNCE ARACIN DAVALIYA TESLİMİ SIRASINDA ÖDENMESİ HALİNDE MİSLİYLE DEĞİŞTİRME KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Ekim 2023 tarihli kararına göre hasar kaynaklı değer kaybının birlikte ifa kuralı gereğince aracın davalıya teslimi sırasında ödenmesi halinde misliyle değiştirme
Blog Image

ALACAK DAVASINDA INTERPOL TARAFINDAN ARAMA KARARININ AKIBETİNİN SORULMASI, HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre alacak davasında Interpol tarafından arama kararının akıbetinin sorulması, hâkimin tazminat sorumluluğuna yol açmaz.
Blog Image

HENÜZ PEŞİN HARÇ VE GİDER AVANSI DAHİ YATIRILMADAN İHTİYATÎ HACİZ TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ, HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre henüz peşin harç ve gider avansı dahi yatırılmadan ihtiyatî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi hâkimin tazminat
Blog Image

MİRASIN REDDİ VEYA MİRASTAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI, İLGİLİ KİŞİNİN MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMESİNE ENGEL DEĞİLDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre mirasın reddi veya mirastan feragat edilmiş olması, ilgili kişinin mirasçılık belgesi istemesine engel değildir.
Blog Image

ARABULUCULUK AŞAMASINDA DAVALI HAYATTA OLUP DAVA TARİHİNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE VEFAT ETTİĞİNDEN HMK 124/4 HÜKMÜ UYGULANABİLİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk aşamasında davalı hayatta olup dava tarihinden kısa bir süre önce vefat ettiğinden HMK 124/4 hükmü uygulanabilir.
Blog Image

VASİYET ALACAKLISININ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU ÖĞRENDİĞİ TARİHİN, HAZIR OLMAYANLAR İÇİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre vasiyet alacaklısının ölüme bağlı tasarrufu öğrendiği tarihin, hazır olmayanlar için tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi
Blog Image

DAVACININ SADECE MAHKUM OLAN DAVALININ TAŞINMAZ VE ARAÇLARI ELİNDEN ÇIKARDIĞINDAN BAHİSLE TBK 19 HÜKMÜNDE DAYANMAKSIZIN DAVA AÇMASINDA HUKUKİ YARARI YOKTUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacının sadece mahkum olan davalının taşınmaz ve araçları elinden çıkardığından bahisle TBK 19 hükmünde dayanmaksızın dava
Blog Image

YÖNETİCİNİN TEMSİL YETKİSİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE YAPTIĞI SÖZLEŞMELERDEKİ UYUŞMAZLIKLARA DAİR RÜCU DAVALARINDA YÖNETİM KURULU, KAT MALİKLERİNİ TEMSİL EDEBİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre yöneticinin temsil yetkisiyle üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerdeki uyuşmazlıklara dair rücu davalarında yönetim kurulu,
Blog Image

TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI, TARAFLARIN AÇIK TAHKİM İRADELERİNİN MEVCUT BULUNMASINA BAĞLIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre tahkim sözleşmesinin varlığı, tarafların açık tahkim iradelerinin mevcut bulunmasına bağlıdır.
Blog Image

EŞİNE ALO DİYE HİTAP ETMEK BOŞANMA SEBEBİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 25 Aralık 2023 tarihli kararına göre eşine alo diye hitap etmek boşanma sebebidir.
Blog Image

DELİL AVANSININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE VERİLECEK KARAR DAVANIN ESASINA İLİŞKİN OLACAKTIR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 04 Aralık 2023 tarihli kararına göre delil avansının yerine getirilmemesi halinde verilecek karar davanın esasına ilişkin olacaktır.
Blog Image

KAYIT MALİKİ İLE VEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GERÇEK MAHİYETİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI AÇISINDAN VEKİLE DE HUSUMET YÖNELTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt maliki ile vekil arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetinin açıklığa kavuşturulması açısından vekile de husumet
Blog Image

BORÇLUYA RIZAİ SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ İPOTEKLİ TAKİPLERİ KAPSAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre borçluya rızai satış yetkisi verilmesi ipotekli takipleri kapsamaz.
Blog Image

HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA ZARAR ANCAK TÜM MAL VARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLİP DAVACININ ALACAĞINA KAVUŞAMAMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre hâkimin tazminat sorumluluğunda zarar ancak tüm mal varlığının paraya çevrilip davacının alacağına kavuşamaması halinde ortaya
Blog Image

MAZERET KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN SÖZLÜ YARGILAMA YAPILMADAN YARGILAMAYA SON VERİLMESİ HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre mazeret kabul edilmesine rağmen sözlü yargılama yapılmadan yargılamaya son verilmesi hatalı olmuştur.
Blog Image

TENKİS DAVASININ VARLIĞI MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ DAVASI İÇİN HUKUKÎ YARAR DAVA ŞARTINI İÇERMEKTEDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre tenkis davasının varlığı muhdesatın aidiyeti tespiti davası için hukukî yarar dava şartını içermektedir.
Blog Image

BOZMADAN SONRA BOŞANMANIN FER'ÎSİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNATLAR YÖNÜNDEN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA YENİDEN KURULAN HÜKÜMDE AYRICA VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre bozmadan sonra boşanmanın fer'îsi niteliğindeki tazminatlar yönünden yapılan yargılama sonunda yeniden kurulan
Blog Image

MUHTIRADA EKSİK MASRAFIN MAHKEMEYE YATIRILMASI ŞEKLİNDEKİ İHTAR USULSÜZDÜR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre muhtırada eksik masrafın mahkemeye yatırılması şeklindeki ihtar usulsüzdür.
Blog Image

DAVALILARIN YAKINLIKLARI İSPATLANMADIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA SALT AYNI SEKTÖRDE İŞ YAPMIŞ OLMAK İİK 280 HÜKMÜNE GÖRE TASARRUFUN İPTALİNE NEDEN OLAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre davalıların yakınlıkları ispatlanmadığı dikkate alındığında salt aynı sektörde iş yapmış olmak İİK 280 hükmüne göre tasarrufun iptaline
Blog Image

İŞLEMİN SIRF DİĞER PAYDAŞLARIN ÖNALIM HAKLARINI KULLANMALARININ ENGELLENİLMESİ İÇİN TRAMPA OLARAK GÖSTERİLMESİ HÂLİNDE KANUNUN DOLANILMASI SÖZ KONUSU OLUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre işlemin sırf diğer paydaşların önalım haklarını kullanmalarının engellenilmesi için trampa olarak gösterilmesi
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞI YANİ TAKİBE KONU CEZA KOŞULU ALACAĞININ TAYİNİ YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN LİKİT BİR ALACAKTAN BAHSEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde feshin haklı olup olmadığı yani takibe konu ceza koşulu alacağının tayini yargılamayı gerektirdiğinden likit
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİRE SAHİP EŞİN AKSİ KANITLANMADIKÇA YAPABİLECEĞİ TASARRUF ORANINDA KATKIDA BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde düzenli ve sürekli gelire sahip eşin aksi kanıtlanmadıkça yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun
Blog Image

İİK AÇISINDAN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF SÜRESİNİN DE ON GÜN OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK açısından katılma yoluyla istinaf süresinin de on gün olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN BANKA HESABINA ARTIŞSIZ ÖDENMESİ VE ÖDEMENİN İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN ALINMIŞ OLMASI ARTIŞ KOŞULUNDAN VAZGEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin banka hesabına artışsız ödenmesi ve ödemenin ihtirazı kayıt ileri sürülmeden alınmış olması artış koşulundan
Blog Image

HMK 181 HÜKMÜ FARKLI BİR ANLAM YÜKLENEMEYECEK KADAR AÇIK VE KESİN BİR KANUN HÜKMÜ DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre HMK 181 hükmü farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmü değildir.
Blog Image

İİK 89/3 HÜKMÜNE GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK 89/3 hükmüne göre üçüncü kişi tarafından açılan menfi tespit davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
Blog Image

DAVACI İŞÇİ İLE ARABULUCULUK SÜRECİNDE TELEFONLA GÖRÜŞMEK VE SONUNDA MUTABAKATA VARMAK ARABULUCULUK TUTANAĞININ SIHHATİNİ ETKİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacı işçi ile arabuluculuk sürecinde telefonla görüşmek ve sonunda mutabakata varmak arabuluculuk tutanağının sıhhatini etkilemez.
Blog Image

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLMİŞ KARAR KAMU DÜZENİ GEREĞİ İPTAL EDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre verilmiş karar kamu düzeni gereği iptal edilebilir.
Blog Image

2918 SAYILI KANUNUN MADDE 97 VE 99 HÜKÜMLERİNE GÖRE DAVA AÇMADAN ÖNCE DAVALIYA MÜRACAAT SONRADAN YARGILAMA SIRASINDA TAMAMLANAMAZ BİR DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİDİR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre 2918 Sayılı Kanunun madde 97 ve 99 hükümlerine göre dava açmadan önce davalıya müracaat sonradan yargılama sırasında tamamlanamaz.
Blog Image

TARIMSAL SULAMA ABONELİĞİ ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETTEN YARARLANAN TÜKETİCİ OLMADIĞINDAN UYUŞMAZLIĞA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BAKMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2023 tarihli kararına göre tarımsal sulama aboneliği üzerinden verilen hizmetten yararlanan tüketici olmadığından uyuşmazlığa tüketici hakem heyetinin bakma
Blog Image

TASDİK EDİLMEYEN KONKORDATO DOĞRUDAN DOĞRUYA BORÇLUNUN İFLÂSINA NEDEN OLMAYABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre tasdik edilmeyen konkordato doğrudan doğruya borçlunun iflâsına neden olmayabilir.
Blog Image

İİK 308 HÜKMÜ UYARINCA, ŞİRKET YETKİLİSİ MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK DİNLENMEDEN İFLÂS KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre İİK 308 hükmü uyarınca, şirket yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden iflâs kararı verilemez.
Blog Image

GİZLİCE DOĞUM KONTROL HAPI KULLANMAK BOŞANMA SEBEBİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05 Temmuz 2023 tarihli kararına göre gizlice doğum kontrol hapı kullanmak boşanma sebebidir.
Blog Image

İLK DERECE MAHKEMESİNİN GEREKÇESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE YENİDEN KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 18 Ekim 2023 tarihli kararına göre ilk derece mahkemesinin gerekçesinin değiştirilmesi halinde bölge adliye mahkemesince yeniden karar verilmesi gerekir.
Blog Image

YABANCI MAHKEMEDE GERÇEKLEŞEN BOŞANMA KARARINA İLİŞKİN TASFİYE ZAMANAŞIMI, YABANCI MAHKEMEDEKİ BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre yabancı mahkemede gerçekleşen boşanma kararına ilişkin tasfiye zamanaşımı, yabancı mahkemedeki boşanma kararının
Blog Image

YETKİ BELGESİ VERİLMESİ YÖNÜNDEKİ BAŞVURUNUN, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDEDİLMESİ HALİNDE SÜRESİZ ŞİKAYET KONUSU OLACAKTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre yetki belgesi verilmesi yönündeki başvurunun, icra müdürlüğünce reddedilmesi halinde süresiz şikayet konusu olacaktır.
Blog Image

MADDİ VAKIAYI ETKİLEMEMEK KAYDIYLA SALT HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ İDDİA VE SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre maddi vakıayı etkilememek kaydıyla salt hukuki sebebin değiştirilmesi iddia ve savunmayı değiştirme veya genişletme yasağı
Blog Image

MİRASÇILIKTAN ÇIKARILAN KİMSENİN ALTSOYU, O KİMSE MİRAS BIRAKANDAN ÖNCE ÖLMÜŞ GİBİ SAKLI PAYINI İSTEYEBİLİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2023 tarihli kararına göre mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.
Blog Image

KONKORDATONUN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ VAR İSE DE TÜMÜNÜN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre konkordatonun kamu düzeni ile ilgili hükümleri var ise de tümünün kamu düzeni ile ilgili olduğu kabul edilemez
Blog Image

TALEP İLERİYE ETKİLİ SONUÇ DOĞURACAK ŞEKİLDE MUARAZANIN GİDERİLMESİ NİTELİĞİ TAŞIDIĞINDAN YALNIZCA SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN KESİNLİK SINIRI TESPİT EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre talep ileriye etkili sonuç doğuracak şekilde muarazanın giderilmesi niteliği taşıdığından yalnızca sözleşme bedeli üzerinden
Blog Image

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ DAVA KONUSU TAŞINMAZLA İLGİLİ OLARAK DEVAM EDEN BİR DAVANIN, SATIŞ TARİHİNDE DEĞERİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ ARAŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 14 Şubat 2023 tarihli kararına göre tasarrufun iptali davasının dava konusu taşınmazla ilgili olarak devam eden bir davanın, satış tarihinde değerini etkileyip
Blog Image

LİMİT AŞIMINA İLİŞKİN ŞİKAYET, SÜRESİZ OLARAK HER ZAMAN İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre limit aşımına ilişkin şikayet, süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir.
Blog Image

DAVACI, SAĞ OLAN BABASININ KANUNİ TEMSİLCİSİ OLMAMAKLA BİRLİKTE MUHTEMEL MİRASÇISI OLUP EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI DAVAYI AÇMAKTA HUKUKİ YARARI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacı, sağ olan babasının kanuni temsilcisi olmamakla birlikte muhtemel mirasçısı olup ehliyetsizlik nedenine dayalı davayı
Blog Image

ADLİ TIP İHTİSAS KURULUNUN RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİNİN BULUNMASI DURUMUNDA ADLİ TIP ÜST KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporları arasında çelişkinin bulunması durumunda Adli Tıp Üst Kurulundan rapor alınması gerekir.
Blog Image

KARAR, YARGITAY TARAFINDAN DAVALI LEHİNE BOZULDUĞUNDAN MÜRAFAA TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ NEDENİYLE DAVALININ ZARARA UĞRAMADIĞI AÇIKTIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararına göre karar, Yargıtay tarafından davalı lehine bozulduğundan murafaa talebinden vazgeçilmesi nedeniyle davalının zarara
Blog Image

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ BİR MALVARLIĞINDA ORTAKLARIN MÜNFERİT PAYLARINDAN BAHSEDİLEMEYECEĞİNDEN DAVACININ FERAGATİ HERHANGİ BİR HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre elbirliği mülkiyetine tabi bir malvarlığında ortakların münferit paylarından bahsedilemeyeceğinden davacının feragati herhangi
Blog Image

HMUK 429/4 HÜKMÜNE İLİŞKİN TEMYİZ İNCELEMESİ DURUŞMA SINIRININ ÜSTÜNDEYSE TALEP HALİNDE DURUŞMALI OLARAK YAPILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre HMUK 429/4 hükmüne ilişkin temyiz incelemesi duruşma sınırının üstündeyse talep halinde duruşmalı olarak yapılabilir.
Blog Image

İHALENİN FESHİ TALEBİNDE HARCIN YATIRILMAMASI HALİNDE DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILIR ANCAK PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre sıra ihalenin feshi talebinde harcın yatırılmaması halinde dosya işlemden kaldırılır ancak para cezasına hükmedilemez.
Blog Image

YABANCI HAKEM KARARINA KONU UYUŞMAZLIĞIN TÜRK MAHKEMELERİNDE DAVA KONUSU OLMASI HER DURUMDA YABANCI HAKEM KARARININ TANIMA VE TENFİZİNE ENGEL OLMAYABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre yabancı hakem kararına konu uyuşmazlığın Türk mahkemelerinde dava konusu olması her durumda yabancı hakem kararının
Blog Image

İCRA DOSYASINDAKİ BORÇ, TAHSİL HARCI DA DAHİL OLMAK ÜZERE TAMAMEN KAPATILMADIĞI SÜRECE İİK 72/7 HÜKMÜNDEKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İŞLEMEYE BAŞLAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre icra dosyasındaki borç, tahsil harcı da dahil olmak üzere tamamen kapatılmadığı sürece İİK 72/7 hükmündeki hak düşürücü süre
Blog Image

UYUŞMAZLIĞIN BULUNUP BULUNMADIĞINI BELİRLEME VAZİFESİ YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE DEĞİL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULUNA AİTTİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 23 Kasım 2023 tarihli kararına göre uyuşmazlığın bulunup bulunmadığını belirleme vazifesi Yargıtay ilgili hukuk dairesine değil Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri
Blog Image

HMK 141 HÜKMÜ GEREĞİ MUVAZAA VE VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINA DAİR DAVACININ YARGILAMANIN İLERLEYEN SAFHALARINDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARI DİNLENEMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre HMK 141 hükmü gereği muvazaa ve vekâlet görevinin kötüye kullanıldığına dair davacının yargılamanın ilerleyen safhalarında ileri
Blog Image

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA TAŞINMAZIN BİRBİRİNE YAKIN TARİHLERDE DEVREDİLMESİ DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ KİŞİ DAVALILARIN KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre tasarrufun iptali davasında taşınmazın birbirine yakın tarihlerde devredilmesi dördüncü ve beşinci kişi davalıların kötü niyetli
Blog Image

GÖREVLİ MAHKEMEDE ESASA GİRİLMEDEN ÖNCE ARABULUCULUK İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDAN DAVA ŞARTI YERİNE GETİRİLMİŞ OLUP İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre görevli mahkemede esasa girilmeden önce arabuluculuk işlemi tamamlandığından dava şartı yerine getirilmiş olup işin esasına
Blog Image

KUSURLU KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİKTEN SONRA KİRAYA VERENİN DAHA FAZLA BEDELLE YENİ KİRACI BULMUŞ OLMASINDAN FAYDA SAĞLAMASI HAKKANİYETE UYGUN DÜŞMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre kusurlu kiracının sözleşmeyi feshettikten sonra kiraya verenin daha fazla bedelle yeni kiracı bulmuş olmasından fayda sağlaması
Blog Image

ERKEĞİN KADINA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLARI KADININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre erkeğin kadına yönelik ekonomik şiddet içeren davranışları kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir.