Karamercan Hukuk

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Enerji Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Tüketici Hukuku.

I. Lisans Üstü (Yüksek Lisans - Doktora)

Yüksek Lisans:

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Kapıdan Satışlar,  İzmir 1998. (Yüksek Lisans Tezi)

II. Doktora:

Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, Ankara 2009, Genişletilmiş 2. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=587

III. Doçentlik:

- Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukukî Sorumluluğu, Ankara 2009. (Doçentlik Yayını)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=603

BAŞLICA ÇALIŞMALARI

A. Kitaplar /Tezler

- Tüketici Hukuku, Ankara 2021. (Dr. Öğr. Üyesi Nalan Kahveci ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786257802963

- Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri, Ankara 2020. (Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar Yağcıoğlu ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/kovid-19-salgininin-borc-iliskilerine-ve-yargilamaya-etkileri-9786257088596

Borçlar Özel Hukuku - Özel Borç İlişkileri - Sözleşmeler Hukuku, Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Dipnotlu 4. Baskı, Ankara, 2019. (Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053008590-1

Genel İşlem Koşulları Şerhi (Türk Borçlar Kanunu Madde 20-25), Ankara, 2018.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053004677

- Borçlar Özel Hukuku - Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 6. Bası, İzmir 2015. (Prof. Dr. Nevzat KOÇ ve Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053008590-1

- Tüketici Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Ankara 2017.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2366

- Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Ankara 2017. (Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=4820

- Tüketici Kılavuzu - Hukuk Rehberi, İstanbul 2014.

http://www.hukukmarket.com/kitap/142352/tuketici-kilavuzu-hukuk-rehberi.html

- Türk Borçlar Hukuku'nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku'nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.

http://seckin.com.tr/kitap/378865787

- Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemeler, 2. Baskı, Ankara 2014 (Yrd. Doç. Dr. Serkan AYAN ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=1271

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, 2. Baskı, İzmir 2013. (Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutcu, Ayşe/Cumalıoğlu, Emre ile birlikte)

- Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara 2013.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=1529

- Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler, Ankara 2010.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=756

- Borçlar Özel Hukuku - Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, Genişletilmiş 5. Baskı, İzmir 2014. (Prof. Dr. Nevzat KOÇ ve Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte)

- Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2004. (Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte)

- Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998. (Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER  ve Yrd. Doç. Dr. Hasan PETEK ile birlikte)

- İçtihatlı - Notlu Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük, İzmir 1997. (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ ve Prof. Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans)

I. Makaleler

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Akdettiği Kira Sözleşmelerinde Uygulanacak ve Uygulanmayacak Türk Borçlar Kanunu Hükümleri, Hakemsiz Makale, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2014, Sayı: 2  (2014/2), C.79, s. 142-158.

http://www.izmirbarosu.org.tr/IzmirBaro/pdf/yayinlar/yay%C4%B1n_17.10.2014/dergihaziran2014.pdf

- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı, Hakemli, Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, s. 571-621.

http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/15-Murat-AYDO%C4%9EDU.pdf

- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı, Hakemli Makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Yıl:2012, Sayı:2 s.1-50. (Basım Yılı: 2013)

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz13-2/murataydogdu.pdf

- Konut Ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342), Hakemli Makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 14, Sayı:1, 2012, s.1-53. (Basım Yılı: 2013)

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-14-1/murataydogdu.pdf

- Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2010/1, Cilt 12, s. 85-136. (Basım Yılı 2011)

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz12-1/murataydogdu.pdf

- Konut Finansman Sistemi (Mortgage) Ve Sözleşmeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl :2007/1, Cilt 9, s.1-32.

- Konut Finansman Sistemi (Mortgage) Ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl:2007/Özel Sayı, Cilt 9, s.553-632.

- Cemaatlere (Azınlıklara) Ait Vakıfların Taşınmaz Mal Edinmeleri Sorunundaki Son Hukuki Durum, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/1,Cilt III, s.197-253.

- Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl: 2002/1, s. 711-733.

- Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması), Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s. 13-29.

- Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Göre Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti, Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.1-28.

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 1997/4 s. 28-81.

- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip, Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan, Yıl 1997, s. 319-347.

- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcrada Yetki İtirazı, Manisa Barosu Dergisi, Yıl 1994, Sayı 50, s.21-24.

II. Tebliğ ve Sunumlar

- Kira Hukuku Sempozyumu I – Konut Ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342), Gediz Üniversitesi Organizasyonu ile -EBSO Salonunda 28 Şubat 2015 Tarihli Sunum.

- Kira Hukuku Sempozyumu II – Kiraya Verenden Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri, Gediz Üniversitesi Organizasyonu ile - EBSO Salonunda 9 Mayıs 2015 Tarihli Sunum.

- Konut Finansman Sözleşmesi, Gediz Üniversitesi Tüketici Hukuku Sempozyumu, 20.12.2014 tarihli Tebliğ.

- Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler, 22.11.2014, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Tüketici Hukuku Enstitüsü, Üsküdar-İstanbul.

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, İzmir Hukuk Merkezi, 23.01.2014 tarihli sunum.

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren  6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin sekizincisi (19-20 ve 22-23 Kasım 2012 tarihli Sunumlar, Samsun) “Genel İşlem Koşulları Konulu Sunum”

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile,  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren  “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin dokuzuncusu (03-04 ve 06-07 Aralık 2012 tarihleri arasındaki sunumlar) “Genel İşlem Koşulları ve 6101 Sayılı Yürürlük Kanunu Konulu sunum"

- Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Nükleer Enerjinin Geleceği Ve Hukuki Sorumluluk Paneli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Aralık 2011.

- Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.

- Türk Borçlar Kanununda Faiz, Marmara Üniversitesi Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu 09.06.2011 (Tebliğ).

- Yasadışı Hayvan Ticareti, I. Hayvan Hakları Sempozyum, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010 (Tebliğ).

- Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarında Yasal Açmazlar (Mortgage Kanunu ve Kredi Kartları Kanunları ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşılaştırması), D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, BUCA, Mart 2007.

- Evlat Edinmenin Koşulları ve Sonuçları, İzmir Barosu Konferansı, KONAK, Haziran 2006.

- Karşılaştırmalı Hukukta Kartelleşme ve Tüketicinin Korunması, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Ocak 2001.