KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Yazdır

6284 SAYILI KANUNA İLİŞKİN VERİLEN TEDBİR KARARININ İHLALİ DURUMUNDA İHLALİN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDEKİ MAHKEME YETKİLİDİR.

T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2022/14158
KARAR NO    : 2022/17953

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ           : Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ                     : 22/08/2022
NUMARASI             : 2022/400 - 2022/400
MAĞDUR                : U.Z.A.
ALEYHİNE TEDBİR
TALEP EDİLEN      :
A.A.

Taraflar arasındaki davada Balıkesir 1. Aile ile Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanun’un 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Korunması Kanunu uyarınca verilen tedbir kararının ihlal edilmesi nedeniyle kusurlu taraf hakkında zorlama hapsine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Balıkesir 1. Aile Mahkemesince, tedbir kararının Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verildiği, bu tedbir kararı ile ilgili olarak bir ihlal iddiası var ise bu iddianın ancak ilgili kararı vermiş olan mahkemece değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (Aile Mahkemesi sıfatıyla) ise, 27.09.2022 tarihinde meydana gelen tedbir kararına muhalefetin Balıkesir'de meydana geldiği gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.

6284 sayılı Kanun’un 13/1. maddesinde “Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.” hükmüne haizdir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 38/2. maddesinde ise; "Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı alanı içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mahkemenin yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açısından kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama hapsine karar verilip verilmediği hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar verilir." düzenlemesi mevcuttur.

Dosya kapsamından, Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/400 Değişik İş sayılı dosyası ile tedbir kararı verildiği anlaşılmakta ise de, tedbire ihlalin Balıkesir 1. Aile Mahkemesinin yargı alanı içerisinde gerçekleştiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın çözümünde ihlalin gerçekleştiği yer olan Balıkesir 1. Aile Mahkemesi yetkilidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı Kanun’un 36/3. maddesi gereğince; Balıkesir 1. Aile Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 12.12.2022 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

Başkan           Üye              Üye             Üye           Üye 
Ü.Görmez       M.Ürgüp       Z.Özbağ      S.Betin      V.Bektaş