KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Yazdır

DOSYA BORCUNU KARŞILAR KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU SUNULDUĞUNDAN BORÇLULAR HAKKINDA UYGULANAN HACİZLER KALDIRILMALIDIR.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No       : 2022/12294
Karar No      : 2023/3703

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L  M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                       :
 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi
TARİHİ                                 : 26.09.2022
SAYISI                                 : 2022/3253 E., 2022/1931 K.

Taraflar arasındaki icra memur muamelesini şikayet üzerine yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne, icra müdürlüğünün 03.06.2022 tarihli kararının kaldırılmasına, mehil vesikası kararından önceki hacizlerin eski hale getirilmesine karar verilmiştir.

Kararın borçlular tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin reddine verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi Armağan Keskin Sarıbaş tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Alacaklı; icra takibinin kesinleşmesi ve borçluların malvarlığına haciz konulmasından sonra tehir-i icra kararı alındığından bahisle icra müdürlüğünce borçlular hakkında uygulanan hacizlerin kaldırılmasına karar verildiğini, tehiri icra kararının takibi olduğu yerde durduracağını, konulan hacizlerin kaldırılamayacağını, bu sebeple icra müdürlüğünün hacizlerin kaldırılmasına dair 03.06.2022 tarihli kararının ve buna bağlı işlemlerin iptali ile hacizlerin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Borçlular; takibe konu ilama yönelik alacağı fazlasıyla karşılayan teminat mektubu sunularak mehil vesikası alındığını, alacak teminat altına alındığından uygulanan hacizlerin taşkın hale geleceğini, bu nedenle icra müdürlük kararının ve hacizlerin kaldırılmasının yerinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; tehiri icra kararının takibi olduğu yerde durduracağı, tehiri icra kararından önce konulmuş hacizlere etkisinin olmayacağı, icra müdürlüğünün haciz kaldırma kararının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne, icra müdürlüğünün 03.06.2022 tarihli kararının kaldırılmasına, mehil vesikası kararından önceki hacizlerin eski hale getirilmesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlular istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Borçlular; cevap dilekçesindeki hususları tekrarla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; borçlular takip dayanağı ilamı istinaf etmiş ise de, tehiri icra süreci içerisinde yaşanan gecikme nedeniyle alacaklının borçluların malvarlığına haciz koydurduğu, ancak borçluların icra müdürlüğünce 01.06.2022 tarihinde hesaplanan 3.144.912,90 TL borcu karşılar 3.230.000,00TL tutarlı kesin ve süresiz teminat mektubunu sunduğu, teminat mektubunun icra hakimliğince kabul edildiği ve mehil vesikası düzenlenerek tehiri icra kararı verildiği, böylelikle borçlu tarafından yatırılan teminat, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşıladığından, mevcut hacizlerin aşkın hale geldiği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK'nın 85/son maddesiyle de bağdaşmadığı, bu durumda ilgilinin talebi üzerine hacizlerin icra mahkemesince kaldırılması gerekmekte ve icra müdürlüğünce doğrudan hacizlerin kaldırılması doğru değil ise de, sonucu itibarıyla aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına dair icra müdürlük karar ve işleminin alacaklı ve borçlunun menfaatleri gözetildiğinde yerinde olduğu, icra organları alacaklı ile borçlunun haklarını telif etmekle mükellef olduğu, aksi düşünce ile alacak teminat mektubu ile güvence altında olduğu halde, borçlunun takip dayanağı ilam kesinleşene kadar haciz yükü altında bırakılmasına, dolayısıyla mağduriyetine neden olacağı, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun esastan kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin reddine verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Alacaklı; şikayet dilekçesindeki aynı hususları tekrarla birlikte yasal hakların kullanılması ile konulan hacizlerin, tehiri icra kararı alınması ve teminat yatırılması ile değil, borçlunun hacizlerin kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde dava açması ile, şartın gerçekleşmiş olacağından dava tarihi itibari ile hesaplama yapılması gerektiği, taşkın haczin gerçekten var olduğu durumlarda dahi icra memurunun taşkın haczi kendi başına kaldırma yetkisinin bulunmadığı, taşkın haczin tespiti ve kaldırma yetkisinin münhasıran icra hukuk mahkemesine ait olduğu, icra memurunun haczi kaldırma yetkisinin bulunmadığı ve taşkın hacizlerin talep halinde sadece icra hukuk mahkemesince kaldırılabileceği, yargılama harç, masraf ve avukatlık ücretinin tarafına tahmil edildiği bu durumun başlı başına hak arama ve mahkemeye erişim hakkının ihlali niteliğinde olduğu, halen borçlu tarafından yatırılan teminatın karşılamadığı yaklaşık 300.000,00 TL alacağının bulunduğu, her ay yaklaşık 30.000,00 TL'nin bu teminatsız miktara ekleneceği, gerçek faiz oranlarının çok altında yasal faiz talep etmek zorunda kaldığı gibi uzun istinaf ve temyiz yargılamaları sonunda yasal faizini de tahsil edebilme imkanının çok zorlaştırıldığı hususlarını ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, ilamlı icra takibinde, icra müdürlüğünün, tehir-i icra kararı alınıp dosya borcunu karşılar kesin ve süresiz teminat mektubu sunulduğundan bahisle borçlular hakkında uygulanan hacizlerin kaldırması işlemini şikayete ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 16, 85. maddeleri ve sair tüm yasal mevzuat.

3. Değerlendirme

Her ne kadar icra müdürü işleminden kendiliğinden dönemez, hacizleri kaldıramaz ise de, şikayete konu işlemin şikayet yoluyla mahkeme denetiminden geçmekle geçerlilik kazanmış olduğunun anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre alacaklının yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

07.06.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan V.               Üye                   Üye                         Üye                         Üye 
Nebahat Şimşek      Refik Cemal      Mehmet Çamur      Dr. Şanver Keleş     Ayhan Ayan
                                Hanedan