KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Yazdır

TARIMSAL SULAMA ABONELİĞİ ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETTEN YARARLANAN TÜKETİCİ OLMADIĞINDAN UYUŞMAZLIĞA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BAKMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ

Esas No       : 2023/1367
Karar No      : 2023/3066

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L  M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                       : 
Elazığ 4. Asliye Hukuk (Tüketici) Mahkemesi
TARİHİ                                 : 01.12.2022
SAYISI                                 : 2021/569 E., 2022/657 K.

Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen tüketicinin hakem heyeti kararına itiraz davasında davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı; 18.08.2021 tarihinde tarlasındaki artezyendeki dalgıç motorunun davalı şirkete ait enerji nakil hattındaki gerilim dalgalanmasından dolayı yanarak kullanılamaz hale geldiğini, tarladaki ağaçlar ile ekili arazisinin su ihtiyacını karşılamak için 23.08.2021 tarihinde dalgıç motoru satın aldığını, satın almış olduğu dalgıç pompasının parasını almak için davalı şirkete yaptığı başvurunun reddedildiğini, Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvurunun ise 16.12.2021 tarihli kararla görev yönünden reddedildiğini, dalgıç motoru panosunun tüm koruma fonksiyonlarının tam ve eksiksiz olduğu halde davalı şirketin kusuru nedeniyle dalgıç motorunun yanmasına sebep olduğunu ileri sürerek; Tüketici Hakem Heyetinin 16.12.2021 tarihli kararının kaldırılmasını, dalgıç motorunun bedeli olan 4.700,00 TL'nin ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili; Bölgede OG sigorta atması olduğunu ancak cihaz hasarına sebebiyet verecek bir olayın oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; davacının dalgıç motorunun gerilim dalgalanması nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldiği, yenisini 4.700,00 TL' ye satın aldığı ve bu zarardan davalı şirketin sorumlu olduğu iddiasıyla hakem heyetine başvurduğu, hakem heyeti tarafından görevsizlik nedeniyle talebin reddine dair karar verildiği, davacı tarafça 4.700,00 TL zararın davalıdan tazmininin talep edildiği, alınan bilirkişi raporunda 18.08.2021 tarihinde davalı tarafından işletilen dağıtım şebekesinde meydana gelen OG sigorta arızası nedeniyle gerilim dalgalanmaları yaşandığı, sonrasında kesinti olduğu, meydana gelen gerilim dalgalanmasının yönetmelik ile belirlenen eşik değerler dışında kalan gerilimlere sebep olduğu, neticesinde uygun olmayan gerilim değerlerinin davacıya ait cihazda hasar meydana getirdiği, davacı tüketici tarafından sunulan faturanın makul olduğu, tüketiciden kaynaklanan bir kusurun bulunmadığı ve meydana gelen zararın davalının sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle; davanın kabulüne, Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanlığının 16.12.2021 tarihli kararının iptaline, 4.700,00 TL'nin davacıya iadesine karar verilmiştir.

IV. KANUN YARARINA TEMYİZ

A. Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvuran

İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiştir.

B. Temyiz Sebepleri

Adalet Bakanlığının 21.02.2023 tarihli yazısında; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (6502 sayılı Kanun) 70 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tüketici hakem heyeti kararlarına karşı ancak tüketici mahkemeleri nezdinde itiraz olunabileceğinden Mahkemece davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması yerinde ise de, tarımsal sulama aboneliği üzerinden verilen hizmetten yararlanan davacı tüketici olmadığından olayda 6502 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi mümkün olmadığı gibi söz konusu uyuşmazlığa tüketici hakem heyetinin bakma yetkisinin bulunmadığını, Mahkemece, hakem heyeti kararına yapılan itiraza ilişkin davanın reddi ile hakem heyeti kararının onanmasına karar verilmesi gerekirken, davanın kabulü ile hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı bulunduğu ileri sürülerek; kararın, kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, tüketici hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 1, 2, 115 inci maddeleri,

2.6502 sayılı Kanun'un 70 inci maddesi.

3. Değerlendirme

1. Davaya konu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 16.12.2021 tarihli kararıyla; davacının tarımsal sulama abonesi olduğu gerekçe gösterilerek talebin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.

2. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Kanun'un "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra, "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Kanun'un 3 üncü maddesinde, "Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem" olarak tanımlanmıştır.

3. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için, Kanun'un amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.

4. Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında ise; 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tüketici hakem heyeti kararlarına karşı ancak tüketici mahkemeleri nezdinde itiraz olunabileceğinden Mahkemece davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması yerinde ise de, tarımsal sulama aboneliği üzerinden verilen hizmetten yararlanan davacı tüketici olmadığından olayda 6502 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi mümkün olmadığı gibi söz konusu uyuşmazlığa tüketici hakem heyetinin bakma yetkisi de bulunmamaktadır.

5. O halde Mahkemece; davanın reddi ile İl Tüketici Hakem Heyetince verilen kararın onanmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile hakem heyeti kararının iptaline karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

V. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile 6100 sayılı Kanun'un 363 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA,

Kararın bir örneğinin ve dava dosyasının Adalet Bakanlığına gönderilmesine,

02.11.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan              Üye                      Üye                              Üye                 Üye
Ömer Kerkez      Halil Özdemir       Adviye Füsun Ayaz      Emir Ateş        İsmail Ulukul