KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Yazdır

TİCARET SİCİLİNDEN TASFİYEYLE TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİNDE, HUSUMETİN TASFİYE MEMURUYLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİ YETERLİDİR.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ

Esas No       : 2022/5016
Karar No      : 2023/5626

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L  M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                       :
 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
TARİHİ                                 : 24.05.2022
SAYISI                                 : 2022/384 Esas, 2022/851 Karar

Taraflar arasındaki şirketin ihyası davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalı Cenk S., İpek Sırma Y. vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı Cenk S., İpek Sırma Y. vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının S. Kuyumcu Tic. Ltd. Şti. aleyhine 17.12.2016 tarihinde tespit davası açtığını, yine anılan şirkete karşı tazminat davası açtığını, yargılama sırasında şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin anlaşıldığı, davacıya şirketin ihyası için Mahkemece süre verildiğini ileri sürerek şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

1.Davalı Cenk S., Seyhan S., İpek Sırma Y. vekili cevap dilekçesinde; şirketin tasfiyesinin hukuka uygun olduğunu, davacının şirketin ihyasını talep hakkı bulunmadığını, davanın süresinde açılmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

2. Davalı Ünye Ticaret Sicil Müdürlüğü davaya cevap vermemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile şirket hakkında 16.02.1016 tarihinde, Ünye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/94 E. sayılı dosyasında hizmet sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davası açıldığı, dava sürerken şirketin genel kurul kararı ile 13.07.2018 tarihinde ticaret sicilinden terkin edildiğinin anlaşıldığını, taraf ehliyeti ortadan kalkan bir şirket hakkında yargılamanın sürdürülüp karar verilmesi mümkün olmadığından şirket alacaklısının ek tasfiye için şirketin yeniden tescili talebinde bulunmakta hukuki yararı bulunduğu gerekçesiyle Tasfiye Halinde S. Kuyumcu Tic. Ltd. Şti.'nin ihyasına, Cenk S.'ın tasfiye memurluğu görevinin devamına, karar kesinleştiğinde tescil ve ilanına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı Cenk S. ve İpek Sırma Y. vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davalı Cenk S. ve İpek Sırma Y. vekili istinaf dilekçesinde özetle; Cenk S. ve İpek Sırma Y.'in Faruk S.'ın mirasçısı olduğunu, mirasçı olmaları nedeniyle davaya dahil edildiğini, dahili dava dilekçesinin usule uygun olmadığını, şirketin yasal prosedüre uygun olarak tasfiye edildiğini, davacının hukuki yararının bulunmadığını, davanın süresinde açılmadığını, tasfiye tarihinde tasfiyeye engel bir durumun bulunmadığını, şirketin ortağının vefat ettiğini belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile tasfiye edilerek sicilden terkin edilen şirketin tasfiyesine engel aleyhine açılmış dava varken tasfiye edilmesinin yerinde olmadığını, davacının bu davayı açmakta hukuki yararı bulunduğu gerekçesiyle davalı Cenk S. ve İpek Sırma Y. vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı Cenk S. ve İpek Sırma Y. vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı Cenk S. ve İpek Sırma Y. vekilince, istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeler ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması istenmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, tasfiye sonucu sicilden terkin edilen şirketin ihyası istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (6102 sayılı Kanun) 547 nci maddesinin birinci fıkrası.

3. Değerlendirme

Dava, 6102 sayılı Kanun'un 547 nci maddesi uyarınca ticaret sicilinden tasfiye sonucu terkin edilen limited şirketin ihyası istemine ilişkindir. Bu davada husumetin ihyası istenen şirketin tasfiye memuru ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekli ve yeterli olup, ayrıca şirketin ortaklarına husumet yöneltilmesi gerekmez. Somut olayda, şirketin tasfiye memuru Cenk S. ile birlikte şirket ortağı ve sonrasında şirket ortağının mirasçıları davaya dahil edilmesi usul ve Kanun'a aykırıdır. Bu nedenle şirket ortağı ve şirket ortağının mirasçılarının davaya dahil edilme isteminin ve bunlar yönünden davanın pasif husumet yokluğundan reddi gerekirken davalı İpek Sırma Y. yönünden yargılama giderlerinden dahi sorumlu tutulacak şekilde aleyhine hüküm tesisi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Bozma sebebine göre davalı Cenk S. ve İpek Sırma Y. vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgililere iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

05.10.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan V.                           Üye                        Üye                         Üye                      Üye 
Hafize Gülgün Vuraloğlu      Ahmet Tuncay       Mehmet Durgun      Mehmet Tunç       Mikail Özdemir