KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Yazdır

2918 SAYILI KANUNUN MADDE 97 VE 99 HÜKÜMLERİNE GÖRE DAVA AÇMADAN ÖNCE DAVALIYA MÜRACAAT SONRADAN YARGILAMA SIRASINDA TAMAMLANAMAZ BİR DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİDİR

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ

Esas No       : 2021/23765
Karar No      : 2023/1845

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L  M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                       :
 İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ                                 : 15.09.2021
SAYISI                                 : 2021/634 Değişik İş - 2021/648 Karar

Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda Uyuşmazlık Hakem Heyetince başvurunun kabulüne karar verilmiştir.

Karara davalı vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, İtiraz Hakem Heyetince itirazın kabulüne karar verilmiştir.

İtiraz Hakem Heyeti kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; motosiklet sürücüsü olan müvekkili ile davalıya sigortalı araç sürücüsü arasında meydana gelen 22.11.2019 tarihli kazada davacının %18 oranında malul kaldığını, davalı tarafından bir kısım ödeme yapılmış ise de yeterli olmadığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 4.200,00 TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 100,00 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 100,00 TL bakıcı gideri ve 600,00 TL rapor ücreti olmak üzere toplam 5.000,00 TL'nin temerrüt tarihi olan 09.03.2021 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan talep etmiş, 18.05.2021 tarihinde sürekli iş göremezlik tazminatını 85.815,77 TL geçici iş göremezlik tazminatını 17.829,18 TL, bakıcı giderini 1.750,00 TL olarak artırmıştır.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesi ibraz etmemiştir.

III. UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ KARARI

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; "davalıya sigortalı araç sürücüsünün %70 oranında kazada kusurunun bulunduğunu, alınan hesap raporu ile sürekli iş göremezlik zararının 119.563,50TL, geçici iş göremezlik tazminatının 17.829,18 TL, bakıcı giderinin ise 1.750,00 TL olarak hesaplandığını, davalının 25.01.2021 tarihinde 32.691,00 TL ödeme yaptığını bu nedenle ek rapor alınmasını talep ettiğini, alınan 15.05.2021 tarihli rapor ile yapılan hesaplama neticesinde davacının 85.815,77 TL bakiye sürekli iş göremezlik tazminatı, 17.829,18 TL geçici iş göremezlik tazminatı ve 1750,00TL bakıcı giderinin hesaplandığı gerekçesi ile” talebin kabulü ile 85.815,77 TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 17.829,18 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 1.750,00 TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 105.994,95 TL tazminatın 09.03.2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

IV. İTİRAZ

A. İtiraz Yoluna Başvuranlar

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili itiraz başvurusunda bulunmuştur.

B. İtiraz Sebepleri

Davalı vekili itiraz dilekçesinde; Maluliyet raporunun esas alınması gereken Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmadığını, raporu hazırlayan kurumun yetkili olmadığını, kurulun teşekkül etmediğini, iyileşme süreci tamamlanmadan raporun hazırlandığını, bu haliyle raporun başvuru şartını sağlayan bir rapor olarak kabul edilemeyeceğini, dolayısıyla davalının temerrüde düşmüş de sayılamayacağını, maluliyet oranını kabul etmediklerini, olması gerekenden fahiş tespit yapıldığını, davacının zararının davalı tarafından karşılandığını, bakiye borç olmadığını, tazminat hesaplamasının TRH 2010 yaşam tablosu 1.8 teknik faize göre yapılması gerektiğini, davacının geçici iş göremezlik tazminatı, geçici bakıcı gideri ile rapor ücretinin poliçe teminatı kapsamında olmadığını, ayrıca davacıya bakıcı tutulduğunun belgelendirilmediğini, bakıcı giderinin net asgari ücret üzerinden hesaplanması gerektiğini, ıslah dilekçesi kendilerine tebliğ edilmeden karar verildiğini, ayrıca ıslaha konu edilen miktar için ıslah tarihinden itibaren faiz işletilebileceği, faizin türünün de yasal faiz olabileceği, karşı taraf lehine 1/5 oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği gerekçeleri ile karara itiraz etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; "2918 Sayılı Kanun'un 97. maddesi ve aynı Kanun'un 99. maddelerine göre gerekli evraklarla ve bu arada usulüne uygun hazırlanmış engellilik raporu ile dava açmadan önce davalıya müracaat, sonradan yargılama sırasında tamamlanamaz bir dava şartı eksikliği olduğunu, Alt ekstremiteye ilişkin maluliyetlerde, mağdurun sürekli iş görmezlik tespitinin yapılabilmesi için yönetmeliğe göre 1 yıllık iyileşme sürecinin tamamlanmasının gerekmesine rağmen başvuran tarafından ibraz edilen raporun bir yıllık iyileşme süreci tamamlanmadan tanzim edildiğinin anlaşıldığı, davalıya müracaat sırasında sunulan raporun belirtilen gerekçe nedeni ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmış bir rapor olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile" davalının itirazının kabulü ile başvurunun usulden reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde; maluliyet raporunun mevzuata uygun olduğunu, rapor tanzimi için bir yıllık sürenin beklenmesine gerek olmadığını, davacının maluliyetinin sürekli olduğunu, raporun alanında uzman kişiler tarafından tanzim edildiğini belirtmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, davalı sigorta şirketi tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) Poliçesi ile teminat altına alınan aracın karıştığı 22.11.2019 tarihli trafik kazası sonucu yaralanıp malul kalan davacı sürücünün uğradığı sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatı, bakıcı gideri ve rapor ücreti talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85, 89, 90, 91 inci maddeleri, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

3. Değerlendirme

1. İtiraz Hakem Heyetinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere ve temyiz edenin sıfatına göre, Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre devamlı engellik raporu verilmeden önce hastanın iyileşmesinin durduğu, son bir senedir herhangi bir düzelmenin olmadığı hususunun tespit edilmesi gerektiğinin belirtildiği, davacının, davalıya başvuru esnasında ibraz ettiği raporun söz konusu yönetmelik hükmüne uygun olarak tanzim edilmediği, bu hususun dava sırasında tamamlanamaz dava şartı olduğundan, karar usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile temyiz olunan İtiraz Hakem Heyeti kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davacıya yükletilmesine,

Dosyanın İtiraz Hakem Heyetine iletilmek üzere saklama kararını veren mahkemeye gönderilmesine,

15.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Vekili              Üye                      Üye                       Üye                      Üye
Mustafa Çakmak         Mehmet Erol       Yunus Yılmaz      Salim Küçük       Mehmet Arı

BİLGİ : “Karayolları Trafik Kanunu 97. maddesi hükmündeki sigortacıya yazılı başvuru şartı tamamlanabilir dava şartıdır” şeklindeki Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 27 Mayıs 2021 tarihli kararı için bkz.

http://karamercanhukuk.com/yargitay-karari/karayollari-trafik-kanunu-97-maddesi-hukmundeki-sigortaciya-yazili-basvuru-sarti-tamamlanabilir-dava-sartidir