KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Yazdır

YETKİ BELGESİ VERİLMESİ YÖNÜNDEKİ BAŞVURUNUN, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDEDİLMESİ HALİNDE SÜRESİZ ŞİKAYET KONUSU OLACAKTIR.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No       : 2023/656 
Karar No      : 2023/7350

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L  M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                       : 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ                                 : 29/09/2022
SAYISI                                 : 2022/2907 - 2022/2781

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sibel Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı D. Madencilik İnş. San. Tic. Tur. ve Taş. Ltd. Şti. tarafından borçlu Kaan Lojistik AŞ hakkında İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nün 2016/21185 E. sayılı dosyası ile yapılan takip sırasında, ilgili icra müdürlüğünce İİK'nın 120/2. maddesi gereğince verilen yetki belgesinin iptali isteminde bulunduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile yetki belgesinin iptaline karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, şikayetin İİK’nın 16/2. maddesi uyarınca bir hakkın sürüncemede bırakılmasına dair süresiz şikayet niteliğinde olduğu, yetki belgesi verilmesinde İİK’nın 120/2. maddesi hükmüne aykırılık teşkil eden hal bulunmadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılması ile şikayetin reddine hükmedildiği, kararın şikayetçi üçüncü kişi tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nın 16. maddesinde; “Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İcra müdürlüğünün İİK’nın 120. maddesine göre yetki belgesi verilmesine ilişkin kararı ile yetki belgesinin iptali istemleri bir hakkın yerine getirilmemesi, sebepsiz sürüncemede bırakılması veya kamu düzenine aykırılık niteliği taşımadığından İİK'nın 16/1. maddesi gereğince öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük şikayet süresine tabidir. Öte yandan yetki belgesi verilmesi yönündeki başvurunun, icra müdürlüğünce reddedilmesi halinde anılan ret kararının iptali istemi bir hakkın yerine getirilmemesi niteliğinde olup İİK'nın 16/2. maddesi gereğince süresiz şikayet konusudur.

Somut olayda; üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu, yetki belgesinin iptali istemine ilişkin olup İİK'nın 16/1. maddesi kapsamında yasal 7 günlük süreye tâbidir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, şikayetin süre yönünden denetimi yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, istemin süresiz şikayet konusu olduğundan bahisle işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 29/09/2022 tarih ve 2022/2907 E. - 2022/2781 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.11.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan             Üye                  Üye                   Üye                    Üye
A. TUNCAL       N. ŞİMŞEK      M. ÇAMUR       S. ÖZTEMİZ       Y. ÇİFTCİ