Yargıtay Kararları

Blog Image

İNŞAATIN SEVİYESİ BELİRLENİRKEN YÜKLENİCİNİN TEK BAŞINA VEYA ARSA SAHİPLERİ İLE BİRLİKTE HER ZAMAN DÜZENLEMESİ MÜMKÜN OLAN BELGEYE İTİBAR EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre inşaatın seviyesi belirlenirken yüklenicinin tek başına veya arsa sahipleri ile birlikte her zaman düzenlemesi mümkün olan
Blog Image

YÜKLENİCİ ARSA SAHİBİNE KARŞI EDİMİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEDEN KAZANACAĞI ŞAHSİ HAKKI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMİŞSE ARSA SAHİBİ İFAYA ZORLANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre yüklenici arsa sahibine karşı edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden kazanacağı şahsi hakkı üçüncü kişiye temlik
Blog Image

MALZEME SAHİBİ KÖTÜNİYETLİ İSE ARSA SAHİBİ MALZEMENİN KENDİSİ YÖNÜNDEN TAŞIDIĞI EN AZ DEĞERİ ÖDEMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre malzeme sahibi kötüniyetli ise arsa sahibi malzemenin kendisi yönünden taşıdığı en az değeri ödemelidir.
Blog Image

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İCRASINA BAĞLI OLARAK İLERİDE TAŞINMAZIN BORÇLUYA DEVRİ ŞARTINA BAĞLI OLARAK HACİZ YAPILMASI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 29 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına bağlı olarak ileride taşınmazın borçluya devri şartına bağlı olarak haciz yapılması
Blog Image

SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLMİŞ OLMASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE HACİZ KOYMA HAKKI VERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Ocak 2023 tarihli kararına göre satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu kütüğüne şerh edilmiş olması, üçüncü kişi adına kayıtlı taşınmaz üzerine haciz
Blog Image

DAVALI YÜKLENİCİ FAZLA İMALATA YÖNELİK SAVUNMASINI AYRICA KARŞI DAVA AÇMAKSIZIN ELDEKİ DAVADA TAKAS DEF’Î VE MAHSUP İTİRAZI ŞEKLİNDE İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre davalı yüklenici fazla imalata yönelik savunmasını ayrıca karşı dava açmaksızın eldeki davada takas def’î ve mahsup
Blog Image

HACİZ TARİHLERİNDE TAPUDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ŞERH OLMADIĞINDAN HACZİ KOYDURAN BANKALARIN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre haciz tarihlerinde tapuda kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerh olmadığından haczi koyduran bankaların araştırma
Blog Image

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR İLE DAVALI YÜKLENİCİNİN DİĞER HİSSEDARLARLA SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ FARKLI DURUMLARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre taşınmazın imar durumu ile ilgili yaşanan sorunlar ile davalı yüklenicinin diğer hissedarlarla sözleşme yapma yükümlülüğü
Blog Image

BORÇLU İLE ARSA SAHİPLERİ ARASINDAKİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERH EDİLMİŞ OLMASI BORÇLUNUN BORCUNDAN DOLAYI HACİZ HAKKI VERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Ocak 2023 tarihli kararına göre borçlu ile arsa sahipleri arasındaki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmiş olması borçlunun borcundan
Blog Image

İNŞAAT BİTİMİNE KADAR HER AY ARSA SAHİBİNE KİRA ÖDENECEĞİ BELİRTİLMİŞSE DE BU BELGE BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30 Mart 2022 tarihli kararına göre inşaat bitimine kadar her ay arsa sahibine kira ödeneceği belirtilmişse de bu belge borç ikrarını içeren belge olarak kabul edilemez.
Blog Image

SOSYAL DONATI ALANLARININ EKSİK OLDUĞU İDDİASI İLE AÇILAN DAVA İHBAR KOŞULUNA BAĞLI OLMAKSIZIN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Şubat 2022 tarihli kararına göre sosyal donatı alanlarının eksik olduğu iddiası ile açılan dava ihbar koşuluna bağlı olmaksızın on yıllık
Blog Image

YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA KREDİ VEREN BANKANIN KURDUĞU İPOTEK GEÇERSİZ OLACAKTIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 03 Mart 2022 tarihli kararına göre yüklenicinin edimini yerine getirmemesi durumunda kredi veren bankanın kurduğu ipotek geçersiz olacaktır.
Blog Image

YÜKLENİCİ EDİMİNİ İFA ETMEZSE ARSA SAHİBİNİN AVANS VERDİĞİ PAY İPTAL EDİLECEĞİNDEN DEVRALAN İYİNİYET İDDİASINI İLERİ SÜREMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Aralık 2021 tarihli kararına göre yüklenici edimini ifa etmezse arsa sahibinin avans verdiği pay iptal edileceğinden devralan iyiniyet iddiasını ileri süremez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA BODRUM KATLARIN DAHİL OLMAYACAĞI YÖNÜNDE DÜZENLEME YOKSA DA DAİRE TESLİM ETME BORCU GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMİŞTİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Ekim 2021 tarihli kararına göre somut olayda bodrum katların dahil olmayacağı yönünde düzenleme yoksa da daire teslim etme borcu gereği gibi ifa edilmemiştir.
Blog Image

İMARA AYKIRI YAPININ UYGUN HALE GETİRİLECEĞİ SAPTANIRSA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN YETKİ VE SÜRE VERİLMELİDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2021 tarihli kararına göre imara aykırı yapının uygun hale getirileceği saptanırsa yapı kullanma izin belgesi alınması için yetki ve süre verilmelidir.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN YAPI DENETİM ŞİRKETİNİN GEREKLİ DENETİMİ YAPMAMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Eylül 2021 tarihli kararına göre somut olay açısından yapı denetim şirketinin gerekli denetimi yapmaması sebebiyle manevi tazminat talep edilemez.
Blog Image

İFAYA EKLİ CEZAİ ŞARTIN İSTENEBİLMESİ İÇİN KURAL OLARAK GECİKMİŞ İFANIN ÇEKİNCESİZ OLARAK KABUL EDİLMEMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Haziran 2021 tarihli kararına göre ifaya ekli cezai şartın istenebilmesi için kural olarak gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir.
Blog Image

YÜKLENİCİNİN İLERİYE ETKİLİ FESİH HAKKINI KULLANABİLMESİ İÇİN İNŞAATIN EN AZ YÜZDE 90 SEVİYEYE GETİRİLMİŞ OLMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Haziran 2021 tarihli kararına göre yüklenicinin ileriye etkili fesih hakkını kullanabilmesi için inşaatın en az yüzde 90 seviyeye getirilmiş olması zorunludur.
Blog Image

İNŞAATIN TAMAMININ MAL SAHİBİNE AİT OLACAĞI KARARLAŞTIRILMIŞSA DA FAYDALI GİDER VE EKLENTİLERİN DEĞERİ TESPİT EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre inşaatın tamamının mal sahibine ait olacağı kararlaştırılmışsa da faydalı gider ve eklentilerin değeri tespit edilmelidir.
Blog Image

İMARA UYGUN AMA PROJESİZ YAPIDA KAT MÜLKİYETİNE ENGEL EKSİKLİKLER VARSA BUNLARIN GİDERİLİP GİDERİLEMEYECEĞİ ARAŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Haziran 2021 tarihli kararına göre imara uygun ama projesiz yapıda kat mülkiyetine engel eksiklikler varsa bunların giderilip giderilemeyeceği araştırılmalıdır.
Blog Image

GEÇ TESLİM, EKSİK İFA, AYIPLI İMALAT, VS. NEDENİYLE ZARAR MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİNDE HUKUKİ YARAR BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2021 tarihli kararına göre geç teslim, eksik ifa, ayıplı imalat, vs. nedeniyle zarar miktarının tespiti isteminde hukuki yarar bulunmamaktadır.
Blog Image

ESER SÖZLEŞMESİ KAYNAKLI MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 15 Mart 2021 ve 18 Mart 2021 tarihli kararlarına göre eser sözleşmesi kaynaklı menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranmaz.
Blog Image

TEMLİK İŞLEMİNE DAYALI DAVADA ARSA SAHİPLERİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI VARDIR.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin 24 Şubat 2021 tarihli kararına göre temlik işlemine dayalı davada arsa sahipleri ile yüklenici arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.
Blog Image

İMAR PLANI İPTAL EDİLDİĞİNDEN İNŞAATIN SÜRESİNDE BİTİRİLEMEMESİ NEDENİYLE KUSUR İZAFE EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06 Ekim 2020 tarihli kararına göre imar planı iptal edildiğinden inşaatın süresinde bitirilememesi nedeniyle kusur izafe edilemez.
Blog Image

İMAR MEVZUATI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17 Haziran 2020 tarihli kararına göre imar mevzuatı kamu düzenine ilişkindir.
Blog Image

YAPI KAYIT BELGESİ TAŞINMAZI İMARA AYKIRI VE KAÇAK YAPI OLMA VASFINDAN ÇIKARMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Haziran 2020 tarihli kararına göre yapı kayıt belgesi taşınmazı imara aykırı ve kaçak yapı olma vasfından çıkarmaz.
Blog Image

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLÜR

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 13 Şubat 2020 tarihli kararına göre arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemelerinde görülür.
Blog Image

DEVRALANIN HAKKINI ARSA SAHİBİNE KARŞI İLERİ SÜRMESİ, YÜKLENİCİNİN EDİMİNİN İFASINA BAĞLIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Mayıs 2018 tarihli kararına göre devralanın hakkını arsa sahibine karşı ileri sürmesi, yüklenicinin ediminin ifasına bağlıdır.
Blog Image

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE YAPILAN DEVİRLERDE ÖNALIM HAKKI KULLANILAMAZ.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin 09 Mart 2017 tarihli kararına göre inşaat sözleşmesi gereğince yapılan devirlerde önalım hakkı kullanılamaz.
Blog Image

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE DAVALI USULÜNE UYGUN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEMİŞ İSE GECİKME TAZMİNATI İSTENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 09 Mart 2016 tarihli kararına göre inşaat sözleşmesinde davalı usulüne uygun temerrüde düşürülmemiş ise gecikme tazminatı istenemez.