Yargıtay Kararları

Blog Image

SÖZLEŞMEYİ AYAKTA TUTUP RİZİKOYU BİLMESİNE RAĞMEN PRİM TAHSİLATINI YAPAN SİGORTACININ SÖZLEŞMEYLE BAĞLI OLMADIĞINI İDDİA ETMESİ DÜRÜSTLÜK İLKESİYLE BAĞDAŞMAZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Eylül 2023 tarihli kararına göre sözleşmeyi ayakta tutup rizikoyu bilmesine rağmen prim tahsilatını yapan sigortacının sözleşmeyle bağlı olmadığını iddia
Blog Image

GELİR KORUMA SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Şubat 2023 tarihli kararına göre gelir koruma sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın tahsili istemiyle açılan dava, belirsiz alacak davası
Blog Image

TÜKETİCİ İŞLEMİ SAYILAN BANKA KREDİSİNE DAİR HAYAT SİGORTALARINDA BANKA POLİÇE LİMİTLERİNDE KREDİ ALACAĞINI ÖNCELİKLE SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİL ETMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 10 Nisan 2023 tarihli kararına göre tüketici işlemi sayılan banka kredisine dair hayat sigortalarında banka poliçe limitlerinde kredi alacağını öncelikle sigorta
Blog Image

SİGORTA AKDİ ÖNCESİ GERİYE DÖNÜŞ SÜRESİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN TAZMİN TALEBİNDEN HABERDAR OLUNDUĞUNDAN RİZİKO TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Ekim 2022 tarihli kararına göre sigorta akdi öncesi geriye dönüş süresi içinde gerçekleşen tazmin talebinden haberdar olunduğundan riziko teminat kapsamı dışındadır.
Blog Image

UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİNCE DİRENME KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Eylül 2022 tarihli kararına göre Uyuşmazlık Hakem Heyetince direnme kararı verilemez.
Blog Image

ARAÇ MALİKİNE HASAR TAZMİNATI ÖDEYEN KİRACI SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAZMİNAT İSTEYEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Mayıs 2022 tarihli kararına göre araç malikine hasar tazminatı ödeyen kiracı sigorta şirketinden tazminat isteyemez.
Blog Image

ÖZEL ŞARTLARA İLİŞKİN BASILI BELGENİN SİGORTALIYA VERİLMEMİŞ OLMASI BİLGİLENDİRMENİN YAPILMADIĞINI TEK BAŞINA GÖSTERMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararına göre özel şartlara ilişkin basılı belgenin sigortalıya verilmemiş olması bilgilendirmenin yapılmadığını tek başına göstermez.
Blog Image

SOMUT OLAYDAKİ SİGORTA POLİÇESİNDE YER ALAN MUAFİYET ŞARTI, HAKSIZ ŞART OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Mart 2022 tarihli kararına göre somut olaydaki sigorta poliçesinde yer alan muafiyet şartı, haksız şart olarak nitelendirilemez.
Blog Image

MİRASÇIYA ÖDENEN HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA ÖDENEN TAZMİNAT TEREKEYE DAHİL BİR PARA OLMAYIP MİRASI KABUL OLARAK YORUMLANAMAZ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 09 Aralık 2021 tarihli kararına göre mirasçıya ödenen hayat sigortası kapsamında ödenen tazminat terekeye dahil bir para olmayıp mirası kabul olarak yorumlanamaz.
Blog Image

HAKEM HEYETİNCE ŞİKAYETÇİNİN TEMİNAT MUAFİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 25 Ekim 2021 tarihli kararına göre hakem heyetince şikayetçinin teminat muafiyetinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Blog Image

HAKEM KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre hakem kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Blog Image

SİGORTACIYA BAŞVURU KONUSU YAPILMAYIP ARABULUCULUK KONUSU ZARAR İÇİN DAVALI ARABULUCUYA BAŞVURU TARİHİNDE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 13 Eylül 2021 tarihli kararına göre sigortacıya başvuru konusu yapılmayıp arabuluculuk konusu zarar için davalı arabulucuya başvuru tarihinde temerrüde düşmüştür.
Blog Image

SİGORTA DAVALARINDA DAİN MÜRTEHİNDEN MUVAFAKAT ALINMASI ŞARTI TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTIDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 08 Haziran 2021 tarihli kararına göre sigorta davalarında dain mürtehinden muvafakat alınması şartı tamamlanabilir dava şartıdır.
Blog Image

SOMUT OLAYDAKİ 05.07.2015 TARİHLİ KAZADA DESTEK TAM KUSURUYLA ÖLDÜĞÜNDEN SİGORTACI DA ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Nisan 2021 tarihli kararına göre somut olaydaki 05.07.2015 tarihli kazada destek tam kusuruyla öldüğünden sigortacı da zararlardan sorumlu değildir.
Blog Image

YETERSİZ İLK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASI USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İHLALİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30 Mart 2021 tarihli kararına göre yetersiz ilk bilirkişi raporunun hükme esas alınması usuli kazanılmış hakkın ihlali olarak kabul edilemez.
Blog Image

CIF TESLİMLİ SATIŞLARDA KURAL OLARAK BEDELİN ALICIYA PEŞİNEN ÖDENMİŞ OLDUĞU KABUL EDİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 28 Eylül 2020 tarihli kararına göre CIF teslimli satışlarda kural olarak bedelin alıcıya peşinen ödenmiş olduğu kabul edilir.
Blog Image

TBK 158 HÜKMÜNDEKİ EK SÜRE KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI İSE ONAMA İLAMININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01 Ekim 2020 tarihli kararına göre TBK 158 hükmündeki ek süre karar düzeltme yolu kapalı ise onama ilamının tebliğinden itibaren başlar.
Blog Image

DAİNİ MÜRTEHİN HAKKINA SAHİP BANKANIN ŞARTA BAĞLI MUVAFAKATİ GEÇERLİ KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun tarihli kararına göre daini mürtehin hakkına sahip bankanın şarta bağlı muvafakati geçerli kabul edilemez.
Blog Image

POLİÇE AYNI İSİMDEKİ BAŞKA BİRİSİNE DÜZENLENSE BİLE PRİMLER ÖDENDİĞİNDEN SİGORTACI SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 11 Kasım 2020 tarihli kararına göre poliçe aynı isimdeki başka birisine düzenlense bile primler ödendiğinden sigortacı sorumludur.
Blog Image

SOMUT OLAYA GÖRE SABİT MİKTARLI OTUZ YIL SÜREN KAR PAYLI HAYAT SİGORTASINDA UYARLAMA YAPILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07 Ekim 2020 tarihli kararına göre somut olaya göre sabit miktarlı otuz yıl süren kar paylı hayat sigortasında uyarlama yapılmalıdır.
Blog Image

GERÇEKLEŞEN RİZİKONUN TEMİNAT KAPSAMI İÇİNDE KALDIĞINI SİGORTA ETTİREN İSPATLAMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Şubat 2020 tarihli kararına göre gerçekleşen rizikonun teminat kapsamı içinde kaldığını sigorta ettiren ispatlamalıdır.
Blog Image

TRAFİK KAZASI KAYNAKLI SİGORTA ŞİRKETİNE AÇILAN DAVA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN OLDUĞU YER DE YETKİLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 11 Şubat 2020 tarihli kararına göre trafik kazası kaynaklı sigorta şirketine açılan dava bölge müdürlüğünün olduğu yer de yetkilidir.
Blog Image

İŞLETEN VEYA SÜRÜCÜ TAM KUSURLU OLSALAR BİLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VERİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14 Mart 2019 tarihli kararına göre işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile destekten yoksun kalma tazminatı verilmelidir.
Blog Image

ZAMANAŞIMININ, YABANCI MAHKEME KARARININ O ÜLKEDEKİ KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18 Ekim 2018 tarihli kararına göre zamanaşımının, yabancı mahkeme kararının o ülkedeki kesinleşme tarihinden itibaren başlaması gerekir.
Blog Image

KASKO BEDELİNDEN KAYNAKLI ALACAK LİKİT NİTELİKTE DEĞİLDİR.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 18 Nisan 2018 tarihli kararına göre kasko bedelinden kaynaklı alacak likit nitelikte değildir.
Blog Image

AKTÜERYAL RAPORA GÖRE SULH YAPILIRSA BELİRSİZ ALACAK DAVASI HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN REDDEDİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 07 Mayıs 2018 tarihli kararına göre aktüeryal rapora göre sulh yapılırsa belirsiz alacak davası hukuki yarar yokluğundan reddedilir.
Blog Image

SİGORTA ŞİRKETİ RİZİKONUN, İHBAR EDİLENDEN FARKLI GERÇEKLEŞTİĞİNİ SOMUT DELİLLERLE KANITLAMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2017 tarihli kararına göre sigorta şirketi rizikonun, ihbar edilenden farklı gerçekleştiğini somut delillerle kanıtlamalıdır.
Blog Image

RÜCUEN TAZMİNAT ALACAĞI LİKİT NİTELİKTE DEĞİLDİR.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 18 Ekim 2017 tarihli kararına göre rücuen tazminat alacağı likit nitelikte değildir.
Blog Image

75 YAŞINDAKİ MÜŞTERİYE HAYAT SİGORTASI YAPAN BANKA YARGITAY'A TAKILDI KARARI

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 25 Ekim 2017 tarihli kararına göre 75 yaşındaki müşteriye hayat sigortası yapan banka hayat sigortası bedelini ödemelidir.
Blog Image

20 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN SONRA VERİLEN SİGORTACILIK TAHKİMİ KARARLARI İSTİNAF KANUN YOLUNA TABİDİR.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 07 Temmuz 2017 tarihli kararına göre 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra verilen sigortacılık tahkimi kararları istinaf kanun yoluna tabidir.
Blog Image

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SİGORTA ŞİRKETİNE AÇILAN DAVADA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN OLDUĞU YER DE YETKİLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26 Nisan 2017 tarihli kararına göre sigorta şirketi aleyhine açılan tazminat davasında, sigorta şirketinin bölge müdürlüğünün bulunduğu yer de yetkilidir.
Blog Image

SÜRÜCÜ BELGESİ KARARI

Yargıtay HGK. 13 Mart 2015 tarihli kararı ile kaza tarihinde davalı sürücünün ehliyet sınavında başarılı olmasına rağmen sürücü belgesini almadığından hasarın ZMSS poliçesi teminatı dışında kaldığını