Yargıtay Kararları

Blog Image

TASDİK EDİLMEYEN KONKORDATO DOĞRUDAN DOĞRUYA BORÇLUNUN İFLÂSINA NEDEN OLMAYABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre tasdik edilmeyen konkordato doğrudan doğruya borçlunun iflâsına neden olmayabilir.
Blog Image

İİK 308 HÜKMÜ UYARINCA, ŞİRKET YETKİLİSİ MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK DİNLENMEDEN İFLÂS KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre İİK 308 hükmü uyarınca, şirket yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden iflâs kararı verilemez.
Blog Image

KONKORDATONUN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ VAR İSE DE TÜMÜNÜN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre konkordatonun kamu düzeni ile ilgili hükümleri var ise de tümünün kamu düzeni ile ilgili olduğu kabul edilemez
Blog Image

ADİ ALACAKLILARIN FAİZ GİBİ BİR KISIM ALACAKLARINDA TENZİLAT YAPILMASI TASDİK EDİLEN KONKORDATO PROJESİNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre adi alacaklıların faiz gibi bir kısım alacaklarında tenzilat yapılması tasdik edilen konkordato projesinde eşitlik ilkesine aykırı
Blog Image

DERDESTLİĞE İLİŞKİN DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN DAVA TARİHİNE GÖRE DEĞİL İSTİNAF İNCELEMESİNİN YAPILDIĞI KARAR TARİHİNE GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 09 Mart 2023 tarihli kararına göre derdestliğe ilişkin dava şartı eksikliğinin dava tarihine göre değil istinaf incelemesinin yapıldığı karar tarihine göre belirlenmesi
Blog Image

KONKORDATO PROJESİNDE TEKLİF EDİLEN TUTAR, BORÇLUNUN KAYNAKLARI İLE ORANTILI OLMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 07 Mart 2023 tarihli kararına göre konkordato projesinde teklif edilen tutar, borçlunun kaynakları ile orantılı olmalıdır.
Blog Image

MÜHLETLER VE UZATMA KARARLARI ARASINDAKİ BOŞLUK NEDENİYLE KONKORDATO TALEBİNİN USULDEN REDDEDİLMESİ KUSURU OLMAYAN TARAFLAR AÇISINDAN DOĞRU OLMAMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Şubat 2023 tarihli kararına göre mühletler ve uzatma kararları arasındaki boşluk nedeniyle konkordato talebinin usulden reddedilmesi kusuru olmayan
Blog Image

KONKORDATO UCUZ KREDİ TEMİNİ YOLU OLARAK KULLANILMAMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 06 Mart 2023 tarihli kararına göre konkordato ucuz kredi temini yolu olarak kullanılmamalıdır.
Blog Image

ADİ ALACAKLILARIN ANAPARA KISMI HARİÇ FAİZ VE DİĞER BÜTÜN FER’İLERİNDEN FERAGAT ETMİŞ SAYILMALARI BİR TENZİLAT KONKORDATOSU ÖRNEĞİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 31 Ekim 2022 tarihli kararına göre adi alacaklıların anapara kısmı hariç faiz ve diğer bütün fer’ilerinden feragat etmiş sayılmaları bir tenzilat konkordatosu örneğidir.
Blog Image

TASDİK DURUŞMASINDAN ÖNCE İTİRAZLARINI BİLDİREN ALACAKLI, KONKORDATONUN TASDİKİ KARARINI İSTİNAF EDEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2022 tarihli kararına göre tasdik duruşmasından önce itirazlarını bildiren alacaklı, konkordatonun tasdiki kararını istinaf edebilir.
Blog Image

KONKORDATO TALEPLERİ YARGILAMA SIRASINDA DEĞİŞEN EKONOMİK PARAMETRELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNDEN DAVA TEORİSİNDEN AYRILMAKTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Haziran 2022 tarihli kararına göre konkordato talepleri yargılama sırasında değişen ekonomik parametrelere göre
Blog Image

KONKORDATO TALEP EDEN ŞİRKET VEKİLİ VEYA YETKİLİSİ DİNLENMEDEN İFLÂS KARARI VERİLMESİ YERİNDE OLMAMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Mayıs 2022 tarihli kararına göre konkordato talep eden şirket vekili veya yetkilisi dinlenmeden iflâs kararı verilmesi yerinde olmamıştır.
Blog Image

KONKORDATODA BORÇLUNUN MALVARLIĞI DEĞERLERİ PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE BELİRLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 06 Haziran 2022 tarihli kararına göre konkordatoda borçlunun malvarlığı değerleri piyasa rayiçlerine göre belirlenmelidir.
Blog Image

KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO KONUSUNDA KARAR VERİLMEMESİ HALİNE BİR SONUÇ BAĞLANACAKSA BU HÜKMÜN KANUNA DERCEDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 23 Mayıs 2022 tarihli kararına göre kesin mühlet içinde konkordato konusunda karar verilmemesi haline bir sonuç bağlanacaksa bu hükmün kanuna dercedilmesi gerekir.
Blog Image

İTİRAZLARINI TASDİK DURUŞMASINDAN EN AZ ÜÇ GÜN ÖNCE BİLDİRMEYEN VE BU DURUŞMAYA KATILMAYAN RET OYU VEREN ALACAKLI İSTİNAFA BAŞVURAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mart 2022 tarihli kararına göre itirazlarını tasdik duruşmasından en az üç gün önce bildirmeyen ve bu duruşmaya katılmayan ret oyu veren
Blog Image

KONKORDATO PROJESİ ÜZERİNDE İSTİNAF YARGILAMASI SIRASINDA ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN NİSABI HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mart 2022 tarihli kararına göre konkordato projesi üzerinde istinaf yargılaması sırasında çekişmeli alacakların nisabı hakkında değerlendirme yapılamaz.
Blog Image

KESİN MÜHLETİN UZATILMASI KARARI ESASA MÜNHASIR OLMADIĞINDAN SOMUT OLAYDA KESİN MÜHLET USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE UZATILMIŞTIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 28 Mart 2022 tarihli kararına göre kesin mühletin uzatılması kararı esasa münhasır olmadığından somut olayda kesin mühlet usulüne uygun bir şekilde uzatılmıştır.
Blog Image

KONKORDATODA ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDAKİ DAVA ZORUNLU ARABULUCUK KAPSAMINDA SAYILAMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 14 Mart 2022 tarihli kararına göre konkordatoda çekişmeli alacaklar hakkındaki dava zorunlu arabulucuk kapsamında sayılamaz.
Blog Image

ALACAKLILAR TOPLANTISINDA VEYA İLTİHAK SÜRESİ İÇİNDE RED OYU VERMİŞ ALACAKLILAR TASDİK KARARINI İSTİNAF EDEBİLİRLER.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 24 Şubat 2022 tarihli kararına göre alacaklılar toplantısında veya iltihak süresi içinde red oyu vermiş alacaklılar tasdik kararını istinaf edebilirler.
Blog Image

KONKORDATO TALEBİNDEN SONRA OLAĞAN MASRAFLARINI DAHİ ÖDEMEYEN ŞİRKET KONKORDATO MÜESSESESİNDEN FAYDALANAMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 17 Şubat 2022 tarihli kararına göre konkordato talebinden sonra olağan masraflarını dahi ödemeyen şirket konkordato müessesesinden faydalanamaz.
Blog Image

KONKORDATO TALEBİ KESİN YETKİ NEDENİYLE REDDEDİLİRSE TALEP HALİNDE HMK 20 HÜKMÜ UYGULANARAK TEDBİR KARARLARI KALDIRILMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 25 Kasım 2021 tarihli kararına göre konkordato talebi kesin yetki nedeniyle reddedilirse talep halinde HMK 20 hükmü uygulanarak tedbir kararları kaldırılmalıdır.
Blog Image

MÜHLET KARARI İLE İİK 294 HÜKMÜ KAPSAMINDA TAKİP DURMAKLA BU KARAR TARİHİNDEN SONRA BORÇLU İÇİN HACİZ KARARI VERİLMEYECEKTİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20 Mayıs 2021 tarihli kararına göre mühlet kararı ile İİK 294 hükmü kapsamında takip durmakla bu karar tarihinden sonra borçlu için haciz kararı verilmeyecektir.
Blog Image

KONKORDATO PROJESİNDE ALACAKLILAR ARASINDA ADİL VE DENGELİ DAĞITIM İLKESİNE AYKIRI DAVRANILAMAZ.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 02 Mart 2021 tarihli kararına göre konkordato projesinde alacaklılar arasında adil ve dengeli dağıtım ilkesine aykırı davranılamaz.
Blog Image

KONKORDATO TALEP EDEN BORÇLU ŞİRKET YETKİLİSİNİN MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK DİNLENMESİ GEREKİR.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 25 Şubat 2021 tarihli kararına göre konkordato talep eden borçlu şirket yetkilisinin mahkemeye çağrılarak dinlenmesi gerekir.
Blog Image

İPOTEKLERLE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAKLI NİSAPTA ADİ ALACAK OLARAK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 16 Şubat 2021 tarihli kararına göre ipoteklerle teminat altına alınan alacaklı nisapta adi alacak olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Blog Image

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ İBARELERİN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08 Haziran 2016 tarihli kararına göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ipotek akit tablosundaki ibarelerin gözetilmelidir.