Yargıtay Kararları

Blog Image

TOPLANTI YETER SAYISI OLUŞMADAN ALINAN KARARLARDA MUHALEFET ŞERHİNİN TUTANAĞA YAZDIRILMASI İLE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASI KOŞULLARI ARANMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre toplantı yeter sayısı oluşmadan alınan kararlarda muhalefet şerhinin tutanağa yazdırılması ile hak düşürücü süre içinde açılmış
Blog Image

KOOPERATİFİN ARACI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE UZUN SÜRELİ KİRAYA VERMESİ NEDENİYLE İŞLETEN SIFATINI HAİZ OLMAMASI HUSUMETİ ORTADAN KALDIRMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre kooperatifin aracı üçüncü kişiye uzun süreli kiraya vermesi nedeniyle işleten sıfatını haiz olmaması husumeti ortadan
Blog Image

KOOPERATİF ÜYESİ OLAN DAVACI ÖDEDİĞİ SERMAYE PAYINI İFLAS MASASINA ALACAK OLARAK KAYDETTİREMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre kooperatif üyesi olan davacı ödediği sermaye payını iflas masasına alacak olarak kaydettiremez.
Blog Image

KOOPERATİF TARAFINDAN HENÜZ TÜM İNŞAATLAR BİTMEDEN YAPILAN KESİN MALİYET HESABI HİÇBİR ZAMAN KESİN MALİYET SONUCUNU VERMEYECEKTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre kooperatif tarafından henüz tüm inşaatlar bitmeden yapılan kesin maliyet hesabı hiçbir zaman kesin maliyet
Blog Image

KOOPERATİFİN DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPTIĞI FERDİLEŞTİRMEYE İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ İLE İCRA TAKİBİYLE SINIRLI OLMAK HACİZ VE SATIŞ YETKİSİ VERİLMELİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre kooperatifin davalı üçüncü kişiye yaptığı ferdileştirmeye ilişkin tasarrufun iptali ile icra takibiyle sınırlı olmak haciz ve satış
Blog Image

KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK DÜZENLENEN GENEL KURUL KARARI HAKKINDA MUTLAK BUTLANLA BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak düzenlenen genel kurul kararı hakkında mutlak butlanla batıl olduğunun tespitine karar
Blog Image

İHRAÇ KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA İHRACA DAYANAK YAPILAN İHTARNAMELERDE BORCUN VE FAİZLERİNİN TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIK OLMASI GEREKİR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihraç kararının iptaline ilişkin davalarda ihraca dayanak yapılan ihtarnamelerde borcun ve faizlerinin tereddüte yer vermeyecek
Blog Image

DAVALI TARAF VERDİĞİ CEVABİ İHTARNAMEDE SÖZLEŞMEYİ İNKAR EDEREK YERİNE GETİRMEYECEĞİNİ BİLDİRDİĞİNDEN ZAMANAŞIMI BU ANDAN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre davalı taraf verdiği cevabi ihtarnamede sözleşmeyi inkar ederek yerine getirmeyeceğini bildirdiğinden zamanaşımı bu andan itibaren
Blog Image

SÖZLEŞMENİN YORUMUYLA KOOPERATİFİN DAVALI MAL SAHİBİNE KARŞI TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEREĞİ DOĞACAK TAZMİNATTA KENDİSİNİN HAK SAHİBİ OLACAĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2022 tarihli kararına göre sözleşmenin yorumuyla kooperatifin davalı mal sahibine karşı teslim yükümlülüğü gereği doğacak tazminatta kendisinin hak
Blog Image

GENEL KURULLARA KATILMAYIP KOOPERATİFLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLEMDE BULUNMAYANIN ÜYELİĞİNİN TESPİTİNİ TALEP ETMESİ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre genel kurullara katılmayıp kooperatifle ilgili herhangi bir işlemde bulunmayanın üyeliğinin tespitini talep etmesi hakkın kötüye
Blog Image

HÜKÜMDEKİ İPOTEK BEDELİ KARAR TARİHİNDEKİ İSTİNAF SINIRININ ALTINDA KALSA DA DAVALI TARAFIN İPOTEK BEDELİNE İLİŞKİN İTİRAZLARI DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararına göre hükümdeki ipotek bedeli karar tarihindeki istinaf sınırının altında kalsa da davalı tarafın ipotek bedeline ilişkin itirazları
Blog Image

DAVACI BAKANLIĞIN DAVALI KOOPERATİFİN MÜNFESİH OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE TASFİYE HEYETİ ATANMASINA İLİŞKİN TALEPTE BULUNDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Mart 2023 tarihli kararına göre davacı bakanlığın davalı kooperatifin münfesih olduğunun tespiti ile tasfiye heyeti atanmasına ilişkin talepte bulunduğu
Blog Image

TARAFIN HİÇ GÖSTERİLMEDİĞİ BİR DAVADA HMK 124. MADDESİ YOLUYLA DAVAYA TARAF EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30 Mart 2022 tarihli kararına göre tarafın hiç gösterilmediği bir davada HMK 124. maddesi yoluyla davaya taraf eklenmesi mümkün değildir.
Blog Image

VEKİL EDENİN İRADESİ DOĞRULTUSUNDA BEDELİ ALINARAK İŞLEM YAPILDIĞINDAN AYNI HAKLA İLGİLİ VEKİL ÜZERİNDEN YENİDEN TALEPTE BULUNULAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2022 tarihli kararına göre vekil edenin iradesi doğrultusunda bedeli alınarak işlem yapıldığından aynı hakla ilgili vekil üzerinden yeniden talepte bulunulamaz.
Blog Image

DÜRÜSTLÜK KURALININ DOĞAL BİR SONUCU OLARAK HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İLE ORTAKLIK PAYI DEVRİNİN HUKUKEN GEÇERLİ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2022 tarihli kararına göre dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak hisse devir sözleşmesi ile ortaklık payı devrinin hukuken geçerli olduğundan
Blog Image

OLAYDA ÖZEL GÖREV SIFATIYLA DAVA AÇILMADIĞINDAN VEYA ÖZEL GÖREV SIFATIYLA ARA KARAR KURULMADIĞINDAN GÖREV BOZMASI YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Ocak 2022 tarihli kararına göre olayda özel görev sıfatıyla dava açılmadığından veya özel görev sıfatıyla ara karar kurulmadığından görev bozması yapılamaz.
Blog Image

İFLAS DAVALARI KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞUNDAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDA BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 16 Şubat 2022 tarihli kararına göre iflas davaları kamu düzeni ile ilgili olduğundan dava şartı arabuluculuk kapsamında bulunmamaktadır.
Blog Image

TEMYİZ DİLEKÇESİNDE YER ALAN TEKRAR KELİMESİ DAHA ÖNCE SUNULAN TÜM DİLEKÇELERİN TEMYİZİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Ekim 2021 tarihli kararına göre temyiz dilekçesinde yer alan tekrar kelimesi daha önce sunulan tüm dilekçelerin temyizi anlamına gelmemektedir.
Blog Image

TBK YÜRÜRLÜĞÜNE KADAR KOOPERATİF GENEL KURULU FAİZ ORANI SONRA İSE SINIRLANDIRILMIŞ TEMERRÜT FAİZİ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre TBK yürürlüğüne kadar kooperatif genel kurulu faiz oranı sonra ise sınırlandırılmış temerrüt faizi uygulanmalıdır.
Blog Image

DAVACI VE DEVİR KARARI KESİNLEŞEN ESKİ ORTAKLAR ARASINDA ŞEKLİ BAKIMDAN ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Mart 2021 tarihli kararına göre davacı ve devir kararı kesinleşen eski ortaklar arasında maddi ya da şekli bakımdan zorunlu dava arkadaşlığı bulunmamaktadır.
Blog Image

KOOPERATİFTEN ÇIKARILAN ORTAKLARDAN GEÇ ÖDEME NEDENİYLE DOĞMUŞ FAİZLER TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Mart 2021 tarihli kararına göre kooperatiften çıkarılan ortaklardan geç ödeme nedeniyle doğmuş faizler talep edilemez.
Blog Image

KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN TÜKETİCİ VASFI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2021 tarihli kararına göre konut yapı kooperatifinin tüketici vasfı bulunmamaktadır.
Blog Image

AİLE KONUTUNA İLİŞKİN TAHSİSLİ KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİ İÇİN EŞİN AÇIK RIZASI GEREKLİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararına göre aile konutuna ilişkin tahsisli kooperatif hissesinin devri için eşin açık rızası gereklidir.
Blog Image

TOPLU REHİN KURULMUŞ OLAN TAŞINMAZLARIN HER BİRİ AYNI ZAMANDA SATILMAK ZORUNDADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 15 Haziran 2020 tarihli kararına göre toplu rehin kurulmuş olan taşınmazların her biri aynı zamanda satılmak zorundadır.
Blog Image

SORUMLULUĞA ESAS İŞLEM AYRICA TARTIŞILMADIKÇA VE BİLANÇODA GÖSTERİLMEDİKÇE İBRA GEÇERLİ OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 03 Kasım 2020 tarihli kararına göre sorumluluğa esas işlem ayrıca tartışılmadıkça ve bilançoda gösterilmedikçe ibra geçerli olamaz.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN MENFİ TESPİT DAVASI, İTİRAZIN İPTALİ DAVASINI BEKLETİCİ SORUN YAPMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02 Haziran 2020 tarihli kararına göre somut olay açısından menfi tespit davası itirazın iptali davasını bekletici sorun yapmalıdır.
Blog Image

TAŞINMAZIN PAYININ DAVACI ADINA TESCİL İSTEMİ TESPİT İSTEĞİNİ DE KAPSAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30 Mayıs 2018 tarihli kararına göre taşınmazın payının davacı adına tescil istemi tespit isteğini de kapsamaktadır.
Blog Image

ŞEKLİ (USULİ) BAKIMDAN MECBURİ DAVA ARKADAŞINA DA DAVANIN YÖNETİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28 Şubat 2018 tarihli kararına göre şekli (usuli) bakımdan mecburi dava arkadaşına da davanın yönetilmesi gerekir.
Blog Image

KOOPERATİF TACİR OLDUĞUNDAN FAALİYETLERİNE DAİR BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 29 Kasım 2017 tarihli kararına göre kooperatif tacir olduğundan faaliyetlerine dair bayilik sözleşmesinde ticaret mahkemesi görevlidir.
Blog Image

KAÇAK YAPI SAHİBİNİN İZİN BELGESİ ALMASI VE KAÇAK YAPIYLA İLGİLİ CEZA DAVASININ SONUCU BEKLENMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2017 tarihli kararına göre kaçak yapı sahibinin izin belgesi alması ve kaçak yapıyla ilgili ceza davasının sonucu beklenmelidir.