Yargıtay Kararları

Blog Image

DAVALI TARAFINDAN FAİZİN BAŞLANGICI YÖNÜNDEN İSTİNAF EDİLMEDİĞİNDEN FAİZİN BAŞLANGICI YÖNÜNDEN DAVACI LEHİNE USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Haziran 2023 tarihli kararına göre davalı tarafından faizin başlangıcı yönünden istinaf edilmediğinden faizin başlangıcı yönünden davacı lehine usuli
Blog Image

ALACAĞIN FER'İ İBARESİNİN KAPSAMINA FAİZİN DE GİRDİĞİ AÇIKTIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 19 Eylül 2023 tarihli kararına göre alacağın fer'i ibaresinin kapsamına faizin de girdiği açıktır.
Blog Image

DAVACIYA ÇEK İLE YAPILAN ÖDEMELER İFA YERİNE GEÇEN ÖDEME MAHİYETİNDE OLDUĞUNDAN DAVACI KUR FARKI ADI ALTINDA BİR TALEPTE BULUNAMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre davacıya çek ile yapılan ödemeler ifa yerine geçen ödeme mahiyetinde olduğundan davacı kur farkı adı altında bir talepte
Blog Image

MAL BEDELİNİN ÇEKİNCE KONULMADAN ALINMASI, VADE FARKI ALACAĞININ İSTENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08 Mart 2023 tarihli kararına göre mal bedelinin çekince konulmadan alınması, vade farkı alacağının istenmesine engel teşkil etmez.
Blog Image

DAVACININ ASIL TALEBİ ALACAĞA İLİŞKİN FAİZ BAŞLANGICI YÖNÜNDEN İSTİNAF İTİRAZI OLDUĞUNDAN KABUL EDİLEN BU MİKTARDAN İSTİNAF SINIRI BELİRLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre davacının asıl talebi alacağa ilişkin faiz başlangıcı yönünden istinaf itirazı olduğundan kabul edilen bu miktardan istinaf
Blog Image

KESİNLEŞEN HESAP KAT İHTARNAMESİNİN DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN TEMERRÜDE DÜŞÜLEN TARİHE KADAR İŞLEYEN VE İŞLEYECEK FAİZ ORANI ŞİKAYET KONUSU YAPILABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07 Mart 2023 tarihli kararına göre kesinleşen hesap kat ihtarnamesinin düzenlendiği tarihten, temerrüde düşülen tarihe kadar işleyen ve işleyecek faiz oranı şikayet
Blog Image

ASIL ALACAĞA BAĞLI FERİ NİTELİKTE BİR ALACAK OLAN FAİZİN YÜRÜTÜLMESİ TALEBİNİN REDDİ NEDENİYLE DAVALILAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 06 Nisan 2023 tarihli kararına göre asıl alacağa bağlı feri nitelikte bir alacak olan faizin yürütülmesi talebinin reddi nedeniyle davalılar lehine vekalet ücreti
Blog Image

FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENDİĞİ HÜKÜM HAKKINDA TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA BU HUSUS RESEN GÖZETİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Mart 2023 tarihli kararına göre faizin başlangıç tarihinin belirlendiği hüküm hakkında temyiz incelemesi sırasında bu husus resen gözetilemez.
Blog Image

FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN BİR HUSUS OLMAYIP RE’SEN İNCELENMESİ İMKÂNI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2022 tarihli kararına göre faizin başlangıç tarihi kamu düzenine ilişkin bir husus olmayıp re’sen incelenmesi imkânı bulunmamaktadır.
Blog Image

TBK 120 HÜKMÜ TİCARİ İŞLERDE UYGULANAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Aralık 2022 tarihli kararına göre TBK 120 hükmü ticari işlerde uygulanamaz.
Blog Image

FAİZİN TÜRÜ BAKIMINDAN DA USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 21 Mart 2022 tarihli kararına göre faizin türü bakımından da usuli kazanılmış hak oluşur.
Blog Image

ISLAH YOLUYLA DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 22 Ekim 2018 tarihli kararına göre ıslah yoluyla dava dilekçesindeki faiz türünün değiştirilmesi mümkündür.
Blog Image

KISMİ DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ İSTEMİ ISLAH İLE ARTTIRILAN ALACAK TUTARI İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2022 tarihli kararına göre kısmi dava dilekçesindeki faiz istemi ıslah ile arttırılan alacak tutarı için de geçerlidir.
Blog Image

ISLAH DİLEKÇESİYLE FAİZİN CİNSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2022 tarihli kararına göre ıslah dilekçesiyle faizin cinsinin değiştirilmesi mümkün değildir.
Blog Image

FAİZ İSTENMEDEN ASIL ALACAK İÇİN AÇILAN DAVA, BİR KISMİ DAVA OLMAYIP TAM DAVADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05 Temmuz 2022 tarihli kararına göre faiz istenmeden asıl alacak için açılan dava, bir kısmi dava olmayıp tam davadır.
Blog Image

KAZAYA KARIŞAN DAVALI ARAÇ TİCARİ ARAÇ OLDUĞUNDAN BORÇLUDAN AVANS FAİZİ ORANINDA TEMERRÜT FAİZİ İSTENEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Mayıs 2022 tarihli kararına göre kazaya karışan davalı araç ticari araç olduğundan borçludan avans faizi oranında temerrüt faizi istenebilir.
Blog Image

KREDİ BORÇLUSUNUN EDİMİ İLE İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARININ TAZMİN İSTEME KOŞULLARI OLUŞTUĞUNDAN BANKA EK FAİZ ÖDEMESİ TALEP EDEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2022 tarihli kararına göre kredi borçlusunun edimi ile ilgili teminat mektuplarının tazmin isteme koşulları oluştuğu için banka ek faiz ödemesi talep edebilir.
Blog Image

DAVACI TARAF TEMYİZİNDE FAİZ BAŞLANGICINA İLİŞKİN İTİRAZDA BULUNMAMIŞ OLDUĞUNDAN DAVALILAR LEHİNE USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 27 Nisan 2022 tarihli kararına göre davacı taraf temyizinde faiz başlangıcına ilişkin itirazda bulunmamış olduğundan davalılar lehine usuli kazanılmış hak oluşmuştur.
Blog Image

FAİZE FAİZ YÜRÜTME YASAĞININ KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASI SEBEBİYLE MAHKEMECE RESEN GÖZETİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 26 Ocak 2022 tarihli kararına göre faize faiz yürütme yasağının kamu düzeni ile ilgili olması sebebiyle mahkemece resen gözetilmesi gerekir.
Blog Image

ASIL ALACAK İÇİN AÇILMIŞ BULUNAN DAVA DERDEST OLDUĞUNDAN AYRI AÇILAN FAİZ DAVASI İÇİN ZAMANAŞIMININ DOLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 24 Kasım 2021 tarihli kararına göre asıl alacak için açılmış bulunan dava derdest olduğundan ayrı açılan faiz davası için zamanaşımının dolduğundan söz edilemez.
Blog Image

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN HANGİ ORANDA FAİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ HUSUSLARINDA İCRA MAHKEMESİNİN SONUCA VARMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2021 tarihli kararına göre hangi tarihten itibaren hangi oranda faiz uygulanması gerektiği hususlarında icra mahkemesinin sonuca varması mümkün değildir.
Blog Image

TAKİPTE BELLİ BİR ORANDAN AZ OLMAMAK ÜZERE ARTAN ORANLARDA FAİZ TALEP EDİLDİĞİNDEN BELİRTİLEN ORANDAN AZ FAİZ HESAPLANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre takipte belli bir orandan az olmamak üzere artan oranlarda faiz talep edildiğinden belirtilen orandan az faiz hesaplanamaz.
Blog Image

KREDİ KARTI BORÇLARI İLE İLGİLİ ÖZEL BİR FAİZ DÜZENLEMESİ BULUNDUĞUNDAN TBK 88 VE 120 HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlemesi bulunduğundan TBK 88 ve 120 hükümleri uygulanamaz.
Blog Image

TBK YÜRÜRLÜĞÜNE KADAR KOOPERATİF GENEL KURULU FAİZ ORANI SONRA İSE SINIRLANDIRILMIŞ TEMERRÜT FAİZİ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre TBK yürürlüğüne kadar kooperatif genel kurulu faiz oranı sonra ise sınırlandırılmış temerrüt faizi uygulanmalıdır.
Blog Image

İİK 40/2 HÜKMÜ GEREĞİ ÇIKARILAN MUHTIRA İLE BORÇLUNUN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İSTEĞİ YERİNE GETİRİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli kararına göre İİK 40/2 hükmü gereği çıkarılan muhtıra ile borçlunun ödeme tarihinden itibaren faiz isteği yerine getirilemez.
Blog Image

EN YÜKSEK FAİZ ORANLARININ İLGİLİ DEVLET BANKALARININ GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDEN SORULARAK TESPİTİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Nisan 2021 tarihli kararına göre en yüksek faiz oranlarının ilgili Devlet Bankalarının genel müdürlüklerinden sorularak tespiti gerekir.
Blog Image

ÇEKLERLE YAPILAN ÖDEMELERDE KUR FARKI İSTENEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Mart 2021 tarihli kararına göre çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez.
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP EDİLMESE BİLE ISLAH İLE FAİZ TALEP EDİLEBİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 04 Mart 2021 tarihli kararına göre dava dilekçesinde faiz talep edilmese bile ıslah ile faiz talep edilebilir.
Blog Image

YASAL FAİZ İSTENİRKEN TİCARİ FAİZ İSTEME HAKKI SAKLI TUTULSA BİLE BAKİYE TİCARİ FAİZ İSTENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2020 tarihli kararına göre yasal faiz istenirken ticari faiz isteme hakkı saklı tutulsa bile bakiye ticari faiz istenemez.
Blog Image

HAKSIZ ŞART OLAN KESİNTİ AÇISINDAN FAİZ İSTENEBİLMESİ İÇİN BANKANIN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mart 2020 tarihli kararına göre haksız şart olan kesinti açısından faiz istenebilmesi için bankanın temerrüde düşürülmesi gerekir.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN SÖZLEŞME İLİŞKİSİ BULUNSA DA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Şubat 2020 tarihli kararına göre somut olay açısından sözleşme ilişkisi bulunsa da sebepsiz zenginleşme ortaya çıkmıştır.
Blog Image

İFADAN ÖNCE ÇEKİLEN İHTARMADE İŞLEYECEK OLAN FAİZ İBARESİ BULUNDUĞUNDAN FAİZ HAKKI SAKLI TUTULMUŞTUR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Şubat 2020 tarihli kararına göre ifadan önce çekilen ihtarnamede işleyecek olan faiz ibaresi bulunduğundan faiz hakkı saklı tutulmuştur.
Blog Image

SOMUT OLAYA GÖRE BANKA TARAFINDAN YAPILAN KESİNTİ LİKİT NİTELİKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26 Şubat 2020 tarihli kararına göre somut olaya göre banka tarafından yapılan kesinti likit niteliktedir.
Blog Image

FATURALAR İLE TAKİP TALEBİNDEKİ FAİZ ORANLARI FARKLI OLDUĞUNDAN LİKİT FAİZ ALACAĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06 Şubat 2020 tarihli kararına göre faturalar ile takip talebindeki faiz oranları farklı olduğundan likit faiz alacağından söz edilemez.
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TEMERRÜT OLGUSU YOKSA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 02 Mart 2020 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasında temerrüt olgusu yoksa dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir.
Blog Image

ECRİMİSİL ALACAĞINDA KADEMELİ FAİZE HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN AÇIK TALEBİN BULUNMASI GEREKLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28 Kasım 2019 tarihli kararına göre ecrimisil alacağında kademeli faize hükmedilebilmesi için açık talebin bulunması gereklidir.
Blog Image

DAVA VE ISLAH TARİHİ ARASINDA ALACAĞINDAN VAZGEÇMEYEN VE ALACAĞI TAMAMEN ÖDENMEYEN FAİZ İSTEYEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Mayıs 2018 tarihli kararına göre dava ve ıslah tarihi arasında alacağından vazgeçmeyen ve alacağı tamamen ödenmeyen faiz isteyebilir.
Blog Image

FAİZ ALACAĞI, ASIL ALACAK İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2017 tarihli kararına göre faiz alacağı, asıl alacak için öngörülen zamanaşımı süresine tabidir.
Blog Image

TALEP EDİLMEYEN FAİZ ALACAĞI KISMİ DAVA ŞEKLİNDE TALEP EDİLİR İSE ZAMANAŞIMI İŞLEMEYE DEVAM EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Mayıs 2017 tarihli kararına göre talep edilmeyen faiz alacağı kısmi dava şeklinde talep edilir ise zamanaşımı işlemeye devam eder.
Blog Image

HAKSIZ FİİLE DAYALI DAVADA ISLAHLA ISLAHTAN İTİBAREN FAİZ İSTENSE BİLE FAİZ İÇİN EK DAVA AÇILABİLİR.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 27 Mart 2017 tarihli kararına göre haksız fiile dayalı davada ıslah ile ıslahtan itibaren faiz istense bile faiz için ek dava açılabilir.
Blog Image

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN FAİZ KONUSUNDA VERDİĞİ KARARLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 02 Ekim 2013, 06 Mayıs 2015 ve 15 Mayıs 2015 tarihlerinde faiz konusunda kararlar vermiştir.
Blog Image

FAHİŞ FAİZ ORANININ UYARLANMASI KARARI

Yargıtay 13. HD. 29 Ocak 2015 tarihinde İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin fahiş faiz oranının uyarlanması ile ilgili vermiş olduğu kararı onamıştır.
Blog Image

KİRA İLİŞKİSİNDE FAİZ SINIRLAMASI KARARI

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 02 Mart 2015 tarihli içtihatına göre TBK 120/2 maddesi gereğince getirilen faiz sınırlaması nazara alınarak karar verilmesi gerekir.