Yargıtay Kararları

Blog Image

SATIMDAN SONRA ALACAK YENİ MALİKE TEMLİK EDİLMEDİĞİNDEN TEMERRÜT SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASINDA YENİ MALİK TARAF OLAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Şubat 2024 tarihli kararına göre satımdan sonra alacak yeni malike temlik edilmediğinden temerrüt sebebiyle tahliye davasında yeni malik taraf
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞI YANİ TAKİBE KONU CEZA KOŞULU ALACAĞININ TAYİNİ YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN LİKİT BİR ALACAKTAN BAHSEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde feshin haklı olup olmadığı yani takibe konu ceza koşulu alacağının tayini yargılamayı gerektirdiğinden likit
Blog Image

KİRA BEDELİNİN BANKA HESABINA ARTIŞSIZ ÖDENMESİ VE ÖDEMENİN İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN ALINMIŞ OLMASI ARTIŞ KOŞULUNDAN VAZGEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin banka hesabına artışsız ödenmesi ve ödemenin ihtirazı kayıt ileri sürülmeden alınmış olması artış koşulundan
Blog Image

KUSURLU KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİKTEN SONRA KİRAYA VERENİN DAHA FAZLA BEDELLE YENİ KİRACI BULMUŞ OLMASINDAN FAYDA SAĞLAMASI HAKKANİYETE UYGUN DÜŞMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre kusurlu kiracının sözleşmeyi feshettikten sonra kiraya verenin daha fazla bedelle yeni kiracı bulmuş olmasından fayda sağlaması
Blog Image

İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEP EDİLMEDEN YALNIZCA TAHLİYE TALEP EDİLEMEYECEĞİ GİBİ İTİRAZIN KALDIRILMASININ ISLAH YOLUYLA DA TALEP EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre itirazın kaldırılması talep edilmeden yalnızca tahliye talep edilemeyeceği gibi
Blog Image

TAHLİYE BASKISI ALTINDA ON BEŞ GÜN SONRA BOŞALTILACAĞININ VE ALACAKLI İLE ANLAŞILACAĞININ BİLDİRİLMİŞ OLMASI YASADAN DOĞAN HAKKI ORTADAN KALDIRMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Haziran 2023 tarihli kararına göre tahliye baskısı altında on beş gün sonra boşaltılacağının ve alacaklı ile anlaşılacağının bildirilmiş olması yasadaN
Blog Image

ASIL KİRA BORCUNUN FERİLERİNİN İCRA DOSYASINA YATIRILMAMASI KİRACININ TEMERRÜDÜNDE ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Mayıs 2023 tarihli kararına göre asıl kira borcunun ferilerinin icra dosyasına yatırılmaması kiracının temerrüdünde esas alınamaz.
Blog Image

BORÇLU KİRACISINDAN DOLAYI KENDİNE HACİZ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLEMEYECEĞİNİ İDDİA EDEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYANANI ŞİKAYETTE BULUNABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09 Mart 2023 tarihli kararına göre borçlu kiracısından dolayı kendine haciz müzekkeresi gönderilemeyeceğini iddia eden finansal kiralama sözleşmesinin
Blog Image

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI SEBEBİYLE ALINAN İDARİ YASAK VE TEDBİRLERİN ETKİN OLDUĞU DÖNEMLE SINIRLI OLMAK ÜZERE KİRACI UYARLAMA DAVASI AÇABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2022 tarihli kararına göre Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınan idari yasak ve tedbirlerin etkin olduğu dönemle sınırlı olmak üzere kiracı uyarlama davası
Blog Image

KİRALANAN KULLANIMA ELVERİŞLİ BİR DURUMDA BULUNMASA BİLE KİRA BEDELİNİN TAM OLARAK ÖDENECEĞİ YÖNÜNDE SÖZLEŞMEYE KONULAN HÜKÜMLER GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2022 tarihli kararına göre kiralanan kullanıma elverişli bir durumda bulunmasa bile kira bedelinin tam olarak ödeneceği yönünde sözleşmeye konulan hükümler
Blog Image

KİRALANANDA OLAĞAN KULLANIM İLE OLUŞAN DEĞER AZALIŞI DIŞINDA BİR EKSİKLİK VE AYIBA SEBEBİYET VERİLMEMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Kasım 2022 tarihli kararına göre kiralananda olağan kullanım ile oluşan değer azalışı dışında bir eksiklik ve ayıba sebebiyet verilmemesi gerekir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASINDA ARTIRILMASI İSTENİLEN VEYA KARAR VERİLEBİLECEK MİKTAR ÖDENSE BİLE DAVA REDDEDİLMEYİP KİRA TESPİT KARARI VERİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2022 tarihli kararına göre kira bedelinin tespiti davasında artırılması istenilen veya karar verilebilecek miktar ödense bile dava reddedilmeyip kira tespit
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ BAKIMINDAN ISLAH SURETİYLE DAVAYA KONU EDİLEN DÖNEMİ TAKİP EDEN DİĞER DÖNEMLER DAVA KONUSU HÂLİNE GETİRİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin tespiti bakımından ıslah suretiyle davaya konu edilen dönemi takip eden diğer dönemler dava konusu hâline getirilemez.
Blog Image

UZUN SÜRELİ KİRALARDA ANCAK KİRA BEDELİNDE UYARLAMA TALEBİNDE BULUNULABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Ekim 2022 tarihli kararına göre uzun süreli kiralarda ancak kira bedelinde uyarlama talebinde bulunulabilir.
Blog Image

KİRA PARASININ TESPİTİ DAVALARINDA KESİNLİK SINIRI TESPİT EDİLEN KİRA PARASI FARKININ YILLIK MİKTARI ESAS ALINARAK BELİRLENMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2022 tarihli kararına göre kira parasının tespiti davalarında kesinlik sınırı tespit edilen kira parası farkının yıllık miktarı esas alınarak belirlenmelidir.
Blog Image

DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK SÖZLEŞME YAPMA DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASINDAN DOLAYI SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 06 Ekim 2022 tarihli kararına göre dövize endeksli olarak sözleşme yapma değişikliğinin kamu düzeni ile ilgili olmasından dolayı sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİ MAHKEME KARARINA DAYALI OLARAK HAKLI NEDENLE FESHEDİLMİŞ OLDUĞUNDAN YOKSUN KALINAN KÂR TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2022 tarihli kararına göre kira sözleşmesi mahkeme kararına dayalı olarak haklı nedenle feshedilmiş olduğundan yoksun kalınan kâr talep edilemez.
Blog Image

SÖZLEŞMEDE AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE KİRA SÜRECİ BOYUNCA KULLANIMIN GETİRDİĞİ YIPRANMA VE ESKİMELERDEN KİRACI SORUMLU TUTULAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2022 tarihli kararına göre sözleşmede aksi öngörülmemişse kira süreci boyunca kullanımın getirdiği yıpranma ve eskimelerden kiracı sorumlu tutulamaz.
Blog Image

ANAHTARLARIN NOTERE TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR İHTARNAMENİN TEBLİĞ TARİHİNE KADAR KİRACININ KİRA BORCUNDAN SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararına göre anahtarların notere teslim edildiğine dair ihtarnamenin tebliğ tarihine kadar kiracının kira borcundan sorumluluğu bulunmaktadır.
Blog Image

TAŞINMAZ KİRA SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYE EDİLİRSE SÖZLEŞMEDE FESHİ İHBAR SÜRESİ VARSA KİRACI FESHİ İHBAR SÜRESİ KADAR SORUMLU OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Nisan 2022 tarihli kararına göre taşınmaz kira süresi dolmadan tahliye edilirse sözleşmede feshi ihbar süresi varsa kiracı feshi ihbar süresi kadar
Blog Image

AÇIKÇA ATIF YAPILDIĞININ KABULÜ İÇİN SENEDİN, VADE VE TANZİM TARİHLERİYLE MİKTARLARININ BELİRTİLMESİ GEREKLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mart 2022 tarihli kararına göre açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BRÜT OLARAK BELİRTİLDİĞİNDEN KİRA NET OLARAK HESAPLANDIKTAN SONRA YÜZDE 18 KDV TUTARI DA İLAVE EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mart 2022 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde kira brüt olarak belirtildiğinden kira net olarak hesaplandıktan sonra yüzde 18 KDV tutarı da ilave edilmelidir.
Blog Image

TAHLİYE İHBARNAMESİ TEBLİĞİNİN SÖZLEŞME KOŞULLARINA GÖRE YAPILDIĞI İDDİASI İCRA MAHKEMESİNDE DİNLENMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ocak 2022 tarihli kararına göre tahliye ihbarnamesi tebliğinin sözleşme koşullarına göre yapıldığı iddiası icra mahkemesinde dinlenmez.
Blog Image

MALİKİN YAPMASI GEREKEN GÜÇLENDİRME KİRACI TARAFINDAN YAPILDIĞINDAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLARDAN YIPRANMA PAYI DÜŞÜLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Aralık 2021 tarihli kararına göre malikin yapması gereken güçlendirme kiracı tarafından yapıldığından zorunlu ve faydalı masraflardan yıpranma payı düşülemez.
Blog Image

TAHLİYE KOŞULU OLAN OTUZ GÜNLÜK SÜRE İÇİN ALACAKLIYA ÖDEMENİN YAPILABİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2021 tarihli kararına göre tahliye koşulu olan otuz günlük süre için alacaklıya ödemenin yapılabildiği tarihin esas alınması gerekir.
Blog Image

KİRACI İLE KİRAYA VEREN ARASINDA CEZA DAVALARI VARSA KİRA İLİŞKİSİ ÇEKİLMEZ HALE GELECEĞİNDEN TAHLİYE KARARI VERİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Aralık 2021 tarihli kararına göre kiracı ile kiraya veren arasında ceza davaları varsa kira ilişkisi çekilmez hale geleceğinden tahliye kararı verilmelidir.
Blog Image

SOMUT OLAYDA BORÇLULAR KİRALANANIN KENDİLERİNE TESLİM EDİLMEDİĞİ İDDİASINI YAZILI DELİLLE İCRA MAHKEMESİNDE İLERİ SÜRMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2021 tarihli kararına göre somut olayda borçlular kiralananın kendilerine teslim edilmediği iddiasını yazılı delille icra mahkemesinde ileri sürmelidir.
Blog Image

KİRA FARKIYLA İLGİLİ KİRA TESPİT KARARINA DAYALI İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN KALDIRILABİLMESİ İÇİN KARARIN KESİNLEŞMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Kasım 2021 tarihli kararına göre kira farkıyla ilgili kira tespit kararına dayalı icra takibinde itirazın kaldırılabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir.
Blog Image

HUKUKİ AYIBIN TACİRİN FAALİYET ALANI İÇİNDE KALDIĞI DURUMLARDA BASİRETLİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KATI BİR ŞEKİLDE UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Kasım 2021 tarihli kararına göre hukuki ayıbın tacirin faaliyet alanı içinde kaldığı durumlarda basiretli davranma yükümlülüğü katı bir şekilde uygulanmalıdır.
Blog Image

KENDİ KUSURUYLA SÖZLEŞMENİN FESHİNE SEBEP OLAN KİRACI TACİR MASRAFLARI VE KULLANAMADIĞI DÖNEME İLİŞKİN TAZMİNAT TALEP EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2021 tarihli kararına göre kendi kusuruyla sözleşmenin feshine sebep olan kiracı tacir masrafları ve kullanamadığı döneme ilişkin tazminat talep edemez.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN ŞİRKETİN İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2021 tarihli kararına göre somut olay açısından şirketin işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası kabul edilmelidir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN KİRAYA VERENİN BANKA HESABINA YATIRILMASI HALİNDE BANKA TARAFINDAN KESİLEN HAVALE GİDERİNDEN KİRACI SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre kira bedelinin kiraya verenin banka hesabına yatırılması halinde banka tarafından kesilen havale giderinden kiracı sorumludur.
Blog Image

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA GÖRE BEDEL ALMADAN DÖRT YIL BOYUNCA DAVALININ KİRALANANDA OTURMASINA İZİN VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Ekim 2021 tarihli kararına göre hayatın olağan akışına göre bedel almadan dört yıl boyunca davalının kiralananda oturmasına izin verilmesi mümkün değildir.
Blog Image

HESAPLANABİLİR OLMAYAN MAKUL SÜREYE İLİŞKİN KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 08 Eylül 2021 tarihli kararına göre hesaplanabilir olmayan makul süreye ilişkin kira bedeli üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilemez.
Blog Image

TAHLİYE TAAHHÜNDE DÜZENLEME VE BOŞALTMA TARİHLERİNİN SONRADAN TAMAMLANMASI BELGENİN GEÇERSİZLİĞİ SONUCUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28 Eylül 2021 tarihli kararına göre tahliye taahhünde düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliği sonucunu doğurmaz.
Blog Image

TESPİT EDİLEN KİRA BEDELİNDEN YERLEŞİK YARGITAY UYGULAMASI DOĞRULTUSUNDA HAK VE NESAFET İLKESİ UYARINCA İNDİRİM YAPILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre tespit edilen kira bedelinden yerleşik Yargıtay uygulaması doğrultusunda hak ve nesafet ilkesi uyarınca indirim yapılmalıdır.
Blog Image

OLAYDA ÇABA SARF EDİLİP SÖZLEŞMEDE BİLDİREN ADRESTE KİRALAYANIN ANNESİNE ANAHTAR TESLİM EDİLDİĞİNDEN TESLİM GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 26 Mayıs 2021 tarihli kararına göre olayda çaba sarf edilip sözleşmede bildiren adreste kiralayanın annesine anahtar teslim edildiğinden teslim gerçekleşmiştir.
Blog Image

TADİLAT VE DEKORASYONLARIN İMAR KANUNUNA AYKIRI TADİLATLAR OLMASI DAHİ DAVALI KİRAYA VERENİ SORUMLULUKTAN KURTARMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Haziran 2021 tarihli kararına göre tadilat ve dekorasyonların İmar Kanununa aykırı tadilatlar olması dahi davalı kiraya vereni sorumluluktan kurtarmaz.
Blog Image

İHTİYAÇ SEBEBİNE DAYALI TAHLİYE DAVASINDA İHTİYACIN YARGILAMA SIRASINDA DA DEVAM ETMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Haziran 2021 tarihli kararına göre ihtiyaç sebebine dayalı tahliye davasında ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.
Blog Image

İNŞAATIN TAMAMININ MAL SAHİBİNE AİT OLACAĞI KARARLAŞTIRILMIŞSA DA FAYDALI GİDER VE EKLENTİLERİN DEĞERİ TESPİT EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre inşaatın tamamının mal sahibine ait olacağı kararlaştırılmışsa da faydalı gider ve eklentilerin değeri tespit edilmelidir.
Blog Image

KAMU KURUMU OLAN TARAFIN TACİR OLMADIĞI VE DAVANIN TİCARİ DAVA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ AÇIKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli kararına göre kamu kurumu olan tarafın tacir olmadığı ve davanın ticari dava olarak kabul edilemeyeceği açıktır.
Blog Image

SADECE HACİZ TALEBİ İLE TAHLİYE ADRESİNDEKİ TAŞINMAZDAN KAYNAKLANAN İFADESİ MUĞLAK OLUP TAHLİYE İRADESİNİ YANSITMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Haziran 2021 tarihli kararına göre sadece haciz talebi ile tahliye adresindeki taşınmazdan kaynaklanan ifadesi muğlak olup tahliye iradesini yansıtmamaktadır.
Blog Image

SALT TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN VARLIĞI MAHKEME KARARI İLE TAHLİYE İLAMINA BAĞLANMADIĞI SÜRECE KENDİLİĞİNDEN AKDİ SONA ERDİREMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre salt tahliye taahhüdünün varlığı mahkeme kararı ile tahliye ilamına bağlanmadığı sürece kendiliğinden akdi sona erdiremez.
Blog Image

TEMLİK ALINAN KİRA ALACAĞINA DAYANAN UYUŞMAZLIK NİSPİ TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN TİCARET MAHKEMELERİNDE GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli kararına göre temlik alınan kira alacağına dayanan uyuşmazlık nispi ticari dava niteliğinde olduğundan ticaret mahkemelerinde görülür.
Blog Image

DAVACI TACİR OLDUĞUNDAN VE TBK 138 HÜKMÜNDEKİ KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN UYARLAMA DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Haziran 2021 tarihli kararına göre davacı tacir olduğundan ve TBK 138 hükmündeki koşullar oluşmadığından uyarlama davasının reddine karar verilmelidir.
Blog Image

HER YENİLEME SÖZLEŞMESİ TBK 347 HÜKMÜNDEKİ ON YILLIK SÜREYİ YENİDEN BAŞLATIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2021 tarihli kararına göre her yenileme sözleşmesi TBK 347 hükmündeki on yıllık süreyi yeniden başlatır.
Blog Image

SOMUT OLAYDA HAKSIZ FİİLE DAYANAN KAZANÇ TAZMİNATINDA HER GÜNÜN ZARARINA AİT ZAMANAŞIMI SÜRESİ O GÜNDEN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli kararına göre somut olayda haksız fiile dayanan kazanç tazminatında her günün zararına ait zamanaşımı süresi o günden başlar.
Blog Image

TAHLİYE TARİHİNDEN SONRAKİ ALACAK TAZMİNAT HUKUKUNU İLGİLENDİRMEKTEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18 Mart 2021 tarihli kararına göre tahliye tarihinden sonraki alacak tazminat hukukunu ilgilendirmektedir.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İNTİFA HAKKI SONA ERSE BİLE KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERMEYECEKTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Nisan 2021 tarihli kararına göre somut olay açısından kira sözleşmesi devam ederken intifa hakkı sona erse bile kira sözleşmesi sona ermeyecektir.
Blog Image

KİRA BORCUNUN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN VEYA TAKİPTEN ÖNCE ÖDENMİŞ OLDUĞU İCRA MAHKEMESİNDE İLERİ SÜRÜLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Mart 2021 tarihli kararına göre kira borcunun ödeme emrinin tebliğinden veya takipten önce ödenmiş olduğu icra mahkemesinde ileri sürülemez.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN DAVADA ISLAHLA BEDEL ARTIRILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Mart 2021 tarihli kararına göre kira bedelinin tespitine ilişkin davada ıslahla bedel artırılamaz.
Blog Image

PANDEMİ SEBEBİYLE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASINDA ŞARTLARI VARSA İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEBİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Haziran 2021 tarihli kararına göre pandemi sebebiyle kira bedelinin uyarlanmasında şartları varsa ihtiyati tedbir kararı verilebilir.
Blog Image

KİRACI TACİR BİLE OLSA KİRAYA VEREN KARŞISINDA ZAYIF KONUMDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17 Kasım 2020 tarihli kararına göre kiracı tacir bile olsa kiraya veren karşısında zayıf konumdadır.
Blog Image

MEŞRU HAKKA DAYANARAK ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETİ TAHLİYE ETTİRMEK SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYILAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 30 Eylül 2020 tarihli kararına göre meşru hakka dayanarak ortağı olduğu şirketi tahliye ettirmek sadakat yükümlülüğünün ihlali sayılamaz.
Blog Image

BELLİ BİR TARİHİ İÇERMEYEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 09 Mart 2020 tarihli kararına göre belli bir tarihi içermeyen tahliye taahhüdü geçersizdir.
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMAYAN ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE GENEL MAHKEMELER GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06 Ekim 2020 tarihli kararına göre kira sözleşmesine dayanmayan ecrimisil istemlerinde genel mahkemeler görevlidir.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 03 Ekim 2012 tarihli kararına göre somut olay açısından kira sözleşmesinin uyarlanması için ihtiyati tedbir kararı verilemez.
Blog Image

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE TALEBİNDEKİ YILLIK KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN İKİ VEKALET ÜCRETİ VERİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 19 Şubat 2020 tarihli kararına göre itirazın iptali ve tahliye talebindeki yıllık kira bedeli üzerinden iki vekalet ücreti verilmelidir.
Blog Image

UYARLAMA DAVASININ ALACAK DAVASI AÇISINDAN BEKLETİCİ SORUN YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 13 Kasım 2018 tarihli kararına göre uyarlama davasının alacak davası açısından bekletici sorun yapılması gerekir.
Blog Image

TAHLİYE TARİHİ İLE AYIP BİLDİRİMİ ARASINDAKİ 43 GÜNLÜK SÜRE TBK 335 ANLAMINDA MAKUL BİR SÜREDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Ocak 2020 tarihli kararına göre tahliye tarihi ile ayıp bildirimi arasındaki 43 günlük süre TBK 335 anlamında makul bir süredir.
Blog Image

TAŞINMAZ BİR YARGI KARARI VEYA İCRA MARİFETİYLE TAHLİYE EDİLMEDİĞİNDEN TAZMİNAT HAKKI DOĞMAMIŞTIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 17 Eylül 2019 tarihli kararına göre taşınmaz bir yargı kararı veya icra marifetiyle tahliye edilmediğinden tazminat hakkı doğmamıştır.
Blog Image

APARTMAN YÖNETİMİNCE KAT MALİKİNİN KİRACISINA YÖNELTİLEN ECRİMİSİL DAVASI GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 20 Haziran 2019 tarihli kararına göre apartman yönetimince kat malikinin kiracısına yöneltilen ecrimisil davası genel mahkemelerde görülür.
Blog Image

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE DAVALARINDA ÖNCEDEN ÇEKİLEN İHTAR DAVA SÜRESİNİ UZATIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 31 Mayıs 2018 tarihli kararına göre tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davalarında önceden çekilen ihtar dava süresini uzatır.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN İLAMLAR KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 13 Eylül 2018 tarihli kararına göre kira bedelinin tespitine ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez.
Blog Image

MÂLİK OLMAYAN KİRAYA VERENE YAPILAN ÖDEMELER KİRACININ TEMERRÜDÜNÜ ENGELLEMEZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 11 Nisan 2018 tarihli kararına göre mâlik olmayan kiraya verene yapılan ödemeler kiracının temerrüdünü engellemez.
Blog Image

CEZAİ ŞARTTA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMIŞ İSE İNDİRİM YAPILAN ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 26 Aralık 2017 tarihli kararına göre cezai şartta hakkaniyet indirimi yapılmış ise indirim yapılan aleyhine vekalet ücreti hükmedilemez.
Blog Image

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİNE DAYALI DAVADA KESİN YETKİ KURALI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2017 tarihli kararına göre temerrüt nedeniyle tahliye istemine dayalı davada kesin yetki kuralı geçerli değildir.
Blog Image

DAVADAKİ EKSİKLİK SONRADAN GİDERİLEBİLİRSE DE TAHLİYE İHTARNAMESİNDEKİ EKSİKLİK SONRADAN GİDERİLEMEZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 04 Ekim 2017 tarihli kararına göre davadaki eksiklik sonradan giderilebilirse de tahliye ihtarnamesindeki eksiklik sonradan giderilemez.
Blog Image

ÖDEME EMRİ VE TAKİP TALEBİNDE HANGİ AYLARA AİT KİRALARIN ÖDENMEDİĞİNİN BELİRTİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02 Kasım 2016 tarihli kararına göre ödeme emri ve takip talebinde hangi aylara ait kiraların ödenmediğinin belirtilmesi zorunlu değildir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARINDA ISLAH YOLUYLA ARTIŞ İSTENEMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 28 Eylül 2015 ve 23 Kasım 2015 tarihli kararlarına göre kira bedelinin tespiti davalarında ıslah yoluyla artış istenemez.
Blog Image

KİRA İLİŞKİSİNDE FAİZ SINIRLAMASI KARARI

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 02 Mart 2015 tarihli içtihatına göre TBK 120/2 maddesi gereğince getirilen faiz sınırlaması nazara alınarak karar verilmesi gerekir.
Blog Image

YABANCI PARA ÜZERİNDEN AKDEDİLEN KİRALARA İLİŞKİN KARAR

TBK m. 344/4 hükmü gereği davalının tespit konusu dönem için euro üzerinden kira parasını ödediği gözetilerek dövizdeki değişikliklerin kira parasına ne şekilde etki ettiği üzerinde durulmalıdır.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI KARARI

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 04 Mart 2015 tarihli içtihatına göre davacının istemi sadece kira bedelinin tespiti olduğundan kira uyarlaması istemli aşırı ifa güçlüğüne dayalı hüküm kurulamaz.