Yargıtay Kararları

Blog Image

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK HUSUSLARIN HAKLI AZİL SEBEBİ OLUP OLMAYACAĞINI DEĞERLENDİRMEK HÂKİMİN GÖREVİ KAPSAMINDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre bilirkişi tarafından tespit edilecek hususların haklı azil sebebi olup olmayacağını değerlendirmek hâkimin görevi kapsamındadır.
Blog Image

SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA VEKALET ÜCRETİNİN PEŞİN ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILDIĞINDAN BU SÖZLEŞMEDE YAPILDIĞI BİLDİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DE YAZILI YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 03 Nisan 2023 tarihli kararına göre sözleşmede açıkça vekalet ücretinin peşin ödeneceği kararlaştırıldığından bu sözleşmede yapıldığı bildirilen değişikliklerin de
Blog Image

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN SON KISMI KISMİ BUTLANLA GEÇERSİZ İSE DE AÇIKÇA RAKAM BELİRLENEN KISMI GEÇERLİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre avukatlık ücret sözleşmesinin son kısmı kısmi butlanla geçersiz ise de açıkça rakam belirlenen kısmı geçerlidir.
Blog Image

AKDİ VEKALET ÜCRETİ, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA KARARLAŞTIRILABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 03 Temmuz 2023 tarihli kararına göre akdi vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kararlaştırılabilir.
Blog Image

KARAR, YARGITAY TARAFINDAN DAVALI LEHİNE BOZULDUĞUNDAN MÜRAFAA TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ NEDENİYLE DAVALININ ZARARA UĞRAMADIĞI AÇIKTIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararına göre karar, Yargıtay tarafından davalı lehine bozulduğundan murafaa talebinden vazgeçilmesi nedeniyle davalının zarara
Blog Image

TAKDİR EDİLECEK AKDİ VEKALET ÜCRETİ TAKİP EDİLEN DAVANIN HARÇLANDIRILMIŞ DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre takdir edilecek akdi vekalet ücreti takip edilen davanın harçlandırılmış dava değeri üzerinden hesaplanmalıdır.
Blog Image

DAVACI ÜSTLENDİĞİ EDİMİNİ İFA EDERKEN DAVALI TARAFÇA AZLEDİLDİĞİNDEN AZİL NEDENİYLE DOĞAN ÜCRET ALACAĞI İDDİASINI DAVALI AVUKATA İLERİ SÜRMESİ DOĞALDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre davacı üstlendiği edimini ifa ederken davalı tarafça azledildiğinden azil nedeniyle doğan ücret alacağı iddiasını davalı avukata
Blog Image

HER NE KADAR VEKİLİN MAZERETİ GEÇERLİ İSE DE, DİĞER VEKİL TARAFINDAN DA İLGİLİ İŞLEMLER YAPILABİLECEĞİNDEN ESKİ HALE GETİRME İSTEMİNİN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre her ne kadar vekilin mazereti geçerli ise de, diğer vekil tarafından da ilgili işlemler yapılabileceğinden eski hale getirme isteminin
Blog Image

KANUN YOLU SÜRESİNİN BAŞLANGICININ SADECE GİRDİĞİ DURUŞMA İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ OLAN AVUKATA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLATILMASI HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre kanun yolu süresinin başlangıcının sadece girdiği duruşma için yetkilendirilmiş olan avukata tebliğinden itibaren başlatılması
Blog Image

YETKİ BELGESİNDE VEKİL EDEN, DAYANAK VEKÂLETNAME, NOTER TARİH VE YEVMİYE NO KISIMLARI BOŞ OLDUĞUNDAN YETKİ BELGESİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre yetki belgesinde vekil eden, dayanak vekâletname, noter tarih ve yevmiye no kısımları boş olduğundan yetki
Blog Image

HÜKÜMDEN SONRA HARİCEN TAHSİL EDİLİP BOZMADAN SONRA FAZLA ÖDENMİŞ PARANIN İADESİ İÇİN BAŞLATILAN İLAMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ VEKİLE TEBLİĞ EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre hükümden sonra haricen tahsil edilip bozmadan sonra fazla ödenmiş paranın iadesi için başlatılan ilamsız takipte
Blog Image

İSTİFADAN SONRAKİ HUSUSLAR MUACCEL DAVA KONUSU ALACAĞA TESİR ETMEYECEĞİ GİBİ AYNI DAVADA KARŞI TARAF VEKİLLİĞİNİ ÜSTLENMEK BU DAVANIN KONUSU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre istifadan sonraki hususlar muaccel dava konusu alacağa tesir etmeyeceği gibi aynı davada karşı taraf vekilliğini üstlenmek
Blog Image

VEKİLİN SORUMLULUĞUNDA YORUM FARKLILIĞININ OLUMSUZ NETİCELERİNİN AVUKATA YÜKLENMESİ DOĞRU OLMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre vekilin sorumluluğunda yorum farklılığının olumsuz neticelerinin avukata yüklenmesi doğru olmayacaktır.
Blog Image

MALİK VE İPOTEK ALACAKLISI SIFATLARININ BİRBİRİNDEN AYRILMASI HÂLİNDE UYUYAN İPOTEK HAKKI HÜKÜM VE SONUÇLARINI TEKRAR DOĞURMAYA BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre malik ve ipotek alacaklısı sıfatlarının birbirinden ayrılması hâlinde uyuyan ipotek hakkı hüküm ve sonuçlarını
Blog Image

KAMBİYO SENEDİNİ ZAMANAŞIMINA UĞRATAN VEKİLİN SORUMLULUĞUNDA BİR ZARARININ DOĞUP DOĞMADIĞININ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre kambiyo senedini zamanaşımına uğratan vekilin sorumluluğunda bir zararının doğup doğmadığının ayrıntılı bir
Blog Image

AVUKATLIK KANUNU’NDA BAŞARI ÜCRETİNİN YASAK OLDUĞUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2022 tarihli kararına göre Avukatlık Kanunu’nda başarı ücretinin yasak olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Blog Image

KISMİ DAVA İLE BİRLİKTE KURULAN TESPİT HÜKMÜ YİBBGK KARARINDAN ÖNCE KESİNLEŞTİĞİNDEN KİMLERİN SORUMLU OLABİLECEĞİ ARTIK YENİDEN TARTIŞILAMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre kısmi dava ile birlikte kurulan tespit hükmü YİBBGK kararından önce kesinleştiğinden kimlerin sorumlu olabileceği
Blog Image

AHZU KABZA YETKİLİ OLMASI DURUMUNDA VEKİL SADECE VEKALET ÜCRETİ ALACAKLARI VE YAPILAN GİDERLER ORANINDA VEKİL HAPİS HAKKINI KULLANABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2023 tarihli kararına göre ahzu kabza yetkili olması durumunda vekil sadece vekalet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında hapis hakkını kullanabilir.
Blog Image

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENETTE KAMBİYO TAKİBİ HAKKI KAYBEDİLDİĞİ İÇİN MÜVEKKİLİN BİR ZARARININ DOĞUP DOĞMADIĞI AYRINTILI ARAŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre zamanaşımına uğramış senette kambiyo takibi hakkı kaybedildiği için müvekkilin bir zararının doğup doğmadığı
Blog Image

AZLE SEBEP OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN SÜRESİNDE KARARI TEMYİZ ETMEMEK FİİLİNİN SONUCA OLUMLU BİR KATKISI OLUP OLMAYACAĞI TARTIŞILMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2022 tarihli kararına göre azle sebep olduğu ileri sürülen süresinde kararı temyiz etmemek fiilinin sonuca olumlu bir katkısı olup olmayacağı tartışılmalıdır.
Blog Image

YOKSULLUK NAFAKASININ BELİRLENMESİ YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİNDEN ANILAN BELGE İİK 38 HÜKMÜNDEKİ İLÂM NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Ekim 2022 tarihli kararına göre yoksulluk nafakasının belirlenmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden anılan belge İİK 38
Blog Image

TEVKİL YETKİSİ İÇEREN VEKÂLETNAME GEREĞİNCE MÜVEKKİLLERİ ADINA AVUKATA VEKÂLET VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2022 tarihli kararına göre tevkil yetkisi içeren vekâletname gereğince müvekkilleri adına avukata vekâlet verilmesi mümkündür.
Blog Image

SEN İSTENMİYORSUN ARTIK, SEN NE GURURSUZ KADINSIN, BOŞANMIYORSUN ŞEKLİNDEKİ AVUKATIN SÖZLERİ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2022 tarihli kararına göre sen istenmiyorsun artık, sen ne gurursuz kadınsın, boşanmıyorsun şeklindeki avukatın sözleri
Blog Image

AZİL HAKSIZ OLSA DA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI GİBİ BİR İDDİA SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 20 Nisan 2022 tarihli kararına göre azil haksız olsa da kişilik haklarına saldırı gibi bir iddia söz konusu olmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir.
Blog Image

TEMYİZ EDİLSE BİLE CEZA DOSYASINDAKİ DELİLLERE GÖRE İSPATA YÖNELİK DELİL OLMADIĞINDAN SONUÇ DEĞİŞMEYECEĞİNDEN TAZMİNATIN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 25 Nisan 2022 tarihli kararına göre temyiz edilse bile ceza dosyasındaki delillere göre ispata yönelik delil olmadığından sonuç değişmeyeceğinden tazminatın
Blog Image

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VEKİLLE TEMSİL EDİLMESİ NEDENİYLE AYRICA BİR VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLİP DAVALIYA YÜKLETİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 19 Nisan 2022 tarihli kararına göre arabuluculuk faaliyetinin vekille temsil edilmesi nedeniyle ayrıca bir vekalet ücreti takdir edilip davalıya yükletilemez.
Blog Image

PARA ALACAĞINA İLİŞKİN İHTİYATÎ TEDBİR KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Nisan 2022 tarihli kararına göre para alacağına ilişkin ihtiyatî tedbir kararı verilemez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN BİR KARARLAŞTIRMA OLMAMASI NEDENİYLE DAVACI AVUKAT BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ocak 2022 tarihli kararına göre somut olayda vekalet ücretine ilişkin bir kararlaştırma olmaması nedeniyle davacı avukat belirsiz alacak davası açabilir.
Blog Image

BAĞIMSIZ ÇALIŞAN AVUKATIN ALINAN AYLIK ÜCRETLERİ SERBEST MESLEK MAKBUZU KARŞILIĞINDA TAHSİL ETMESİNDE VEKALET İLİŞKİSİ OLUŞUR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Aralık 2021 tarihli kararına göre bağımsız çalışan avukatın alınan aylık ücretleri serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil etmesinde vekalet ilişkisi oluşur.
Blog Image

İŞ KANUNU 34. MADDE HÜKMÜ GEREĞİ EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASI YÖNÜNDE TEMYİZ TALEBİNDE BULUNMAYAN VEKİL AZLEDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihli kararına göre İş Kanunu 34. madde hükmü gereği en yüksek mevduat faizi uygulanması yönünde temyiz talebinde bulunmayan vekil azledilebilir.
Blog Image

MAHKUMİYET KARARINI TEMYİZ ETMEYEN AVUKATIN SORUMLULUK DAVASINDA MÜVEKKİLİN CEZA DAVASINDAKİ FİİLİ DURUMU TARTIŞILMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01 Aralık 2021 tarihli kararına göre mahkumiyet kararını temyiz etmeyen avukatın sorumluluk davasında müvekkilin ceza davasındaki fiili durumu tartışılmalıdır.
Blog Image

YETKİ BELGESİ İLE DURUŞMAYA KATILAN VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI USULÜNE UYGUNDUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre yetki belgesi ile duruşmaya katılan vekile tebligat yapılması usulüne uygundur.
Blog Image

RÜÇHAN HAKKI VEKALETNAME UMUMİ İSE İŞ SAHİBİ ADINA ÜCRET KONUSU İLE İLGİLİ İLK YAPILAN RESMİ BAŞVURMA TARİHİNE GÖRE SIRA ALIR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30 Kasım 2021 tarihli kararına göre rüçhan hakkı vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu ile ilgili ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır.
Blog Image

AVUKATLIK KANUNUN 35/A MADESİNE DAYALI BELGE İLE MÜLKİYET NAKLİ SAĞLANAMAZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 15 Kasım 2021 tarihli kararına göre Avukatlık Kanunun 35/A maddesine dayalı belge ile mülkiyet nakli sağlanamaz.
Blog Image

İŞİ KABUL YASAĞINA RAĞMEN YEDİ YIL GİBİ UZUN BİR SÜRE VEKALET İLİŞKİSİ DEVAM ETTİĞİNDEN İLERİ SÜRÜLEN AZİL SEBEBİ HAKSIZDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Ekim 2021 tarihli kararına göre işi kabul yasağına rağmen yedi yıl gibi uzun bir süre vekalet ilişkisi devam ettiğinden ileri sürülen azil sebebi haksızdır.
Blog Image

AVUKATIN VEKALETEN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI İADE ETMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN DAVADA TBK 147 HÜKMÜNDEKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07 Eylül 2021 tarihli kararına göre avukatın vekaleten tahsil ettiği parayı iade etmemesi nedeniyle açılan davada TBK 147 hükmündeki zamanaşımı süresi uygulanır.
Blog Image

DOSYAYI TAKİP EDEN VEKİL YERİNE VEKALETNAMEDE İSMİ YAZILI DOSYAYI TAKİP ETMEYEN DİĞER VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI USULSÜZDÜR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2021 tarihli kararına göre dosyayı takip eden vekil yerine vekaletnamede ismi yazılı dosyayı takip etmeyen diğer vekile tebligat yapılması usulsüzdür.
Blog Image

VASİYETNAMENİN TENFİZ VE TANINMASINDA DAVACININ VEKİLLİĞİNİ ÜSTLENDİKTEN SONRA İSTİFA EDİP DAVALI TARAFIN VEKİLİ OLUNAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 20 Mayıs 2021 tarihli kararına göre vasiyetnamenin tenfiz ve tanınmasında davacının vekilliğini üstlendikten sonra istifa edip davalı tarafın vekili olunamaz.
Blog Image

MÜVEKKİLİN TALİMATINA RAĞMEN VEKİLİN DAVA AÇMAMASI DURUMUNDA MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 27 Mayıs 2021 tarihli kararına göre müvekkilin talimatına rağmen vekilin dava açmaması durumunda manevi tazminat talep edilemez.
Blog Image

ŞAHSIN TARAF OLDUĞU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART HÜKMÜ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Haziran 2021 tarihli kararına göre şahsın taraf olduğu avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şart hükmü geçersizdir.
Blog Image

MÜVEKKİLİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA VEKİLİN VEKALETİ SON BULDUĞUNDAN DAVA AÇMASI MÜMKÜN OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli kararına göre müvekkilinin ölümünden sonra vekilin vekaleti son bulduğundan dava açması mümkün olamaz.
Blog Image

VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN ALACAĞIN HESABI DAVACI AVUKATTAN BEKLENEBİLECEĞİNDEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 25 Şubat 2021 tarihli kararına göre vekalet ücretine ilişkin alacağın hesabı davacı avukattan beklenebileceğinden belirsiz alacak davası açılamaz.
Blog Image

GERÇEK KİŞİNİN AZLİNE DAYALI AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Nisan 2021 tarihli kararına göre gerçek kişinin azline dayalı avukatlık ücretinin tahsili davasında tüketici mahkemesi görevlidir.
Blog Image

VEKİL KENDİ KUSURUNDAN HAK ELDE EDEMEYECEĞİNDEN AKDİ VEKALET ÜCRETİ HARÇLANDIRILAN DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Mart 2021 tarihli kararına göre vekil kendi kusurundan hak elde edemeyeceğinden akdi vekalet ücreti harçlandırılan değer üzerinden hesaplanmalıdır.
Blog Image

HUKUK GENEL KURULUNDA AVUKATLAR HUKUKİ YARDIM YAPAMAYACAĞINDAN AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Kurulu’nun 16 Şubat 2021 tarihli kararına göre hukuk genel kurulunda avukatlar hukuki yardım yapamayacağından avukatlık sözleşmesi geçersizdir.
Blog Image

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN HAKSIZ AZİL İLE BİRLİKTE MUACCEL OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Şubat 2021 tarihli kararına göre karşı taraf vekalet ücretinin haksız azil ile birlikte muaccel olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

TEREKE TEMSİLCİSİ AVUKAT BİLE OLSA VEKİLLE TEMSİL EDİLMEDİĞİNDEN LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 01 Mart 2021 tarihli kararına göre tereke temsilcisi avukat bile olsa vekille temsil edilmediğinden lehine vekalet ücreti hükmedilemez.
Blog Image

DURUŞMANIN AÇILMASINDAN İKİ DAKİKA ÖNCE GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli kararına göre duruşmanın açılmasından iki dakika önce gönderilen mazeret dilekçesi dikkate alınmalıdır.
Blog Image

VEKİLİN İSTİFA DİLEKÇESİ ASİLE TEBLİĞ EDİLMEDEN ASİLE DURUŞMA GÜNÜ İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 14 Aralık 2020 tarihli kararına göre vekilin istifa dilekçesi asile tebliğ edilmeden asile duruşma günü için tebligat gönderilemez.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN ALACAK LİKİT DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Eylül 2020 tarihli kararına göre somut olay açısından vekalet ücreti alacağı yargılamayı gerektirdiğinden alacak likit değildir.
Blog Image

AZLİN MUACCEL HALE GELMİŞ İŞLER YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMININ HESABINDA BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25 Kasım 2020 tarihli kararına göre azlin muaccel hale gelmiş işler yönünden zamanaşımının hesabında bir etkisi bulunmamaktadır.
Blog Image

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ HALİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13 Ekim 2020 tarihli kararına göre avukatlık sözleşmesinin haksız feshi halinde hakkaniyet indirimi yapılamaz.
Blog Image

BİR DAVADA VEKİL OLAN AVUKATIN TANIK OLARAK DİNLENMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24 Haziran 2020 tarihli kararına göre bir davada vekil olan avukatın tanık olarak dinlenmesi mümkündür.
Blog Image

TARAFLARCA İMZALANAN SULH SÖZLEŞMESİNDE İMZASI BULUNMAYAN VEKİLİN HER İKİ TARAFTAN ALACAĞI DOĞAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14 Ocak 2020 tarihli kararına göre taraflarca imzalanan sulh sözleşmesinde imzası bulunmayan vekilin her iki taraftan alacağı doğar.
Blog Image

SOMUT OLAYA GÖRE EK DAVA AÇMAMAK VEYA DAVAYI ISLAH ETMEMEK TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU GEREKTİRMEZ.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 19 Aralık 2019 tarihli kararına göre somut olaya göre ek dava açmamak veya davayı ıslah etmemek tazminat sorumluluğunu gerektirmez.
Blog Image

AVUKATLIK KANUNU M. 164 FARKLI BİR ANLAM YÜKLENEMEYECEK KADAR AÇIK VE KESİN BİR KANUN HÜKMÜ DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Ocak 2020 tarihli kararına göre Avukatlık Kanunu m. 164 farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmü değildir.
Blog Image

VEKİLİN İSTİFASININ ASİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİ SEBEBİYLE VEKALET GÖREVİNİN SONA ERDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 21 Ekim 2019 tarihli kararına göre vekilin istifasının asile tebliğ edilmemesi sebebiyle vekalet görevinin sona erdiğinden söz edilemez.
Blog Image

BORÇLUNUN VEKİLİ DAHA SONRA KENDİ DOSYASINDAN TAŞINMAZA HACİZ KOYDURURSA MENFAAT ÇATIŞMASI OLUŞUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Mayıs 2019 tarihli kararına göre borçlunun vekili daha sonra kendi dosyasından taşınmaza haciz koydurursa menfaat çatışması oluşur.
Blog Image

İADE BORCUNDA MUACCELİYET, VEKİLİN HESAP VERMESİ VEYA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN BİTMESİ İLE BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 19 Mart 2019 tarihli kararına göre iade borcunda muacceliyet, vekilin hesap vermesi veya sözleşme ilişkisinin bitmesi ile başlar.
Blog Image

AVUKATIN OLURU YOKSA ÇALIŞAN SIFATIYLA STAJYER AVUKATA YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİ USULSÜZDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07 Şubat 2019 tarihli kararına göre avukatın oluru yoksa çalışan sıfatıyla stajyer avukata yapılan tebliğ işlemi usulsüzdür.
Blog Image

YETKİ BELGESİ İLE GEÇİCİ GÖREV YAPAN AVUKATIN SORUMLULUĞUNUN SINIRINA İLİŞKİN KARAR

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 29 Ocak 2018 tarihli içtihatı ile yetki belgesi ile geçici görev yapan avukatın sorumluluğunun sınırına ilişkin karar vermiştir.
Blog Image

GERÇEK KİŞİNİN AZLİNE DAYALI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay 13. HD. 21 Haziran 2017 ve Yargıtay 20. HD. 12 Haziran 2017 tarihli kararına göre gerçek kişinin azline dayalı vekalet ücretinin tahsili davasında tüketici mahkemesi görevlidir.
Blog Image

ŞİRKET ORTAĞININ AZLİNE DAYALI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01 Haziran 2017 tarihli kararına göre şirket ortağının azline dayalı vekalet ücretinin tahsili davasında asliye hukuk mahkemesi görevlidir.
Blog Image

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BİR KISMININ AVUKATA AİT OLMASI YASAĞI AV. KANUNU M. 164’E AYKIRI DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24 Mayıs 2017 tarihli kararına göre kamulaştırma bedelinin bir kısmının avukata ait olması yasağı Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesine aykırı değildir.
Blog Image

HMK'NIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRAKİ VEKALETNAMELERDE AHZU KABZ YETKİSİ OLMASA BİLE AVUKAT PARAYI ÇEKEBİLİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 24 Mayıs 2017 tarihli kararına göre HMK'nın yürürlüğünden sonraki vekaletnamelerde ahzu kabz yetkisi olmasa bile avukat dosyadan parayı çekebilir.
Blog Image

HAKİMİN SANDALYEYİ ALDIRIP ARA KARARDA AVUKATI AYAĞA KALDIRMAK İSTEMESİ MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Mayıs 2017 tarihli kararına göre hakimin sandalyeyi aldırıp ara kararda avukatı ayağa kaldırmak istemesi manevi tazminatı gerektirmez.
Blog Image

SERBEST ÇALIŞAN AVUKATIN SÖZLEŞMEDE BAŞKA İŞ ALMASINI YASAKLAYAN HÜKÜM YOKSA VEKALET İLİŞKİSİ OLUŞUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 01 Mart 2017 tarihli kararına göre serbest çalışan avukatın sözleşmede şirketçe başka iş almasını yasaklayan hükmün bulunmaması durumunda vekalet ilişkisi oluşur.
Blog Image

AVUKAT OLMAYAN KİŞİ VEKİL SIFATIYLA DAVA AÇARSA DAVANIN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN REDDEDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Kasım 2016 tarihli kararına göre avukat olmayan bir kişi, vekil sıfatıyla dava açarsa davanın esasına girilmeden dava şartı yokluğundan reddi gerekir.
Blog Image

6502 SAYILI TKHK ÇERÇEVESİNDE AVUKAT İLE MÜVEKKİL ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEMELER

Yargıtay 13. Hukuk ve 20. Hukuk Daireleri, 2016 yılı Aralık ayının sonlarına doğru verdiği içtihatlarda, 6502 sayılı TKHK çerçevesinde avukat ile müvekkili arasındaki uyuşmazlıklarda görevli mahkemeyi
Blog Image

MÜVEKKİLİN, AVUKATINA KILAVUZU KARGA OLAN MİSALİ SÖZÜNÜ KULLANMASI ELEŞTİRİ KAPSAMINDA YER ALIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 23.11.2016 tarihinde verdiği karar ile müvekkilin, avukatına kılavuzu karga olan misali sözünü kullanmasının kişiliğe yönelik bir saldırı oluşturmadığı sonucuna varmıştır.