Yargıtay Kararları

Blog Image

FER'İ MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMAK İSTEYENİN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMASI NEDENİYLE HÜKÜMDEN ETKİLENECEĞİ GÖZETİLDİĞİNDE HUKUKİ YARARI BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2024 tarihli kararına göre fer'i müdahil olarak davaya katılmak isteyenin sözleşmenin tarafı olması nedeniyle hükümden etkileneceği gözetildiğinde
Blog Image

GEÇİCİ MADDE KAPSAMINDA TERKİN İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMEMESİNDE BU ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİ, YÖNETİCİLERİ VEYA TASFİYE MEMURLARININ MENFAATLERİ DE BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre geçici madde kapsamında terkin işleminin iptal edilmemesinde bu şirketin pay sahipleri, yöneticileri veya tasfiye memurlarının
Blog Image

TİCARET SİCİLİNDEN TASFİYEYLE TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİNDE, HUSUMETİN TASFİYE MEMURUYLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİ YETERLİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre ticaret sicilinden tasfiyeyle terkin edilen limited şirketin ihyası isteminde, husumetin tasfiye memuruyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Blog Image

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE ÇIKARILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT, TEBLİĞ ANINDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLMESİ VE YENİ YETKİLİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Aralık 2023 tarihli kararına göre tek ortaklı limited şirkete çıkarılan elektronik tebligat, tebliğ anında şirket yetkilisinin ölmesi
Blog Image

YARGILAMADA İLERİ SÜRÜLMEYEN VE KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMEYEN HUSUSLAR İSTİNAF AŞAMASINDA İNCELENEMEZSE DE SOMUT OLAYA GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yargılamada ileri sürülmeyen ve kamu düzenini ilgilendirmeyen hususlar istinaf aşamasında incelenemezse de somut olaya göre
Blog Image

TTK 124 HÜKMÜNDE SAYILAN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre TTK 124 hükmünde sayılan şahıs ve sermaye şirketlerinde ticareti usulüne aykırı terk etme suçu oluşmaz.
Blog Image

ORGANİK BAĞIN VARLIĞI TEK BAŞINA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASINI GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre organik bağın varlığı tek başına tüzel kişilik perdesinin aralanmasını gerektirmemektedir.
Blog Image

MAHKEMECE HER DAVACI İÇİN AYRI AYRI BELİRLENEN TEMİNAT MİKTARI, ŞİRKETİN MUHTEMEL ZARARINA KIYASLA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYACAK NİTELİKTEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre mahkemece her davacı için ayrı ayrı belirlenen teminat miktarı, şirketin muhtemel zararına kıyasla hak arama özgürlüğünü
Blog Image

DAVACILARIN MURİSİNİN HEM ORTAK HEM ORGAN SIFATINI TAŞIDIĞI ORGANSIZLIK DURUMUNDA UYGULANACAK HÜKÜM 4721 SAYILI KANUN'UN 427 NCİ MADDESİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacıların murisinin hem ortak hem organ sıfatını taşıdığı organsızlık durumunda uygulanacak hüküm 4721 sayılı Kanun'un
Blog Image

HAK İHLALİNE NEDEN OLAN KARAR KALDIRILDIĞI İÇİN KALDIRILAN KARARIN TEMYİZİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI DA HÜKÜMSÜZ KALMIŞTIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23 Şubat 2023 tarihli kararına göre hak ihlaline neden olan karar kaldırıldığı için kaldırılan kararın temyizine ilişkin Yargıtay kararı da hükümsüz kalmıştır.
Blog Image

İFLAS HALİ DIŞINDA ALACAKLI DOLAYISI İLE ZARAR NEDENİYLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI AÇAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Temmuz 2023 tarihli kararına göre iflas hali dışında alacaklı dolayısı ile zarar nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dayalı tazminat davası
Blog Image

ŞİRKET İHYASI TALEBİ, ÇEKİŞMESİZ YARGIYA TABİ BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20 Şubat 2023 tarihli kararına göre şirket ihyası talebi, çekişmesiz yargıya tabi bulunmamaktadır.
Blog Image

İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN AYNI YÖNDE OY KULLANMAMASI DURUMUNDA ALINAN KARAR YOK HÜKMÜNDE OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Temmuz 2023 tarihli kararına göre iki ortaklı limited şirkette ortakların aynı yönde oy kullanmaması durumunda alınan karar yok hükmünde olacaktır.
Blog Image

TTK 638/2 HÜKMÜ KAPSAMINDA AÇILMIŞ OLAN ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA DAVASININ DAVALININ KABULÜ NEDENİYLE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08 Şubat 2023 tarihli kararına göre TTK 638/2 hükmü kapsamında açılmış olan şirket ortaklığından çıkma davasının davalının kabulü nedeniyle kabulüne karar verilmesi
Blog Image

TÜZELKİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI TEORİSİ VE TİCARET SİCİL KAYITLARINA GÖRE BORÇLUYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA DANIŞIKLI İŞLEMLER YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 08 Mart 2023 tarihli kararına göre tüzelkişilik perdesinin aralanması teorisi ve ticaret sicil kayıtlarına göre borçluyla üçüncü kişi arasında danışıklı işlemler
Blog Image

DAVALI ŞİRKETİN KISMÎ BÖLÜNMESİ SURETİYLE KURULAN DAVALI ŞİRKETTEN KURUCU İNTİFA SENEDİ İHDAS ETMEMESİ NEDENİYLE DAVACILAR TAZMİNAT İSTEYEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre davalı şirketin kısmî bölünmesi suretiyle kurulan davalı şirketten kurucu intifa senedi ihdas etmemesi nedeniyle davacılar
Blog Image

ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN KÖTÜ OLMASI VE ŞİRKETİN İYİ YÖNETİLMEMESİ ŞİRKETTEN ÇIKMA TALEBİ İÇİN HAKLI SEBEP OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24 Ocak 2023 tarihli kararına göre şirketin mali durumunun kötü olması ve şirketin iyi yönetilmemesi şirketten çıkma talebi için haklı sebep olarak değerlendirilemez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA DAVALI ŞİRKETİN ÇİFT İMZA KURALI GEREĞİ SORUMLU OLDUĞUNU İDDİA ETMESİ ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞI GEREĞİNCE GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre somut olayda davalı şirketin çift imza kuralı gereği sorumlu olduğunu iddia etmesi çelişkili davranış yasağı gereğince geçersizdir.
Blog Image

ESKİ ORTAK TAŞINMAZ DEVRİ SIRASINDA ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ MÜDÜR OLDUĞUNDAN ŞİRKET ADINA YAPTIĞI SÖZLEŞMEDE ŞİRKET TARAF KONUMUNDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2023 tarihli kararına göre eski ortak taşınmaz devri sırasında şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olduğundan şirket adına yaptığı sözleşmede
Blog Image

SOMUT OLAYDAKİ BORÇLU ŞİRKETE YAPILAN ŞİKÂYET KONUSU HACİZ İŞLEMİNDE BORÇLUNUN ORTAĞI VE YETKİLİSİ OLDUĞU LİMİTED ŞİRKETTEKİ HİSSESİ HACZEDİLMEMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2022 tarihli kararına göre somut olaydaki borçlu şirkete yapılan şikâyet konusu haciz işleminde borçlunun ortağı ve yetkilisi olduğu limited şirketteki
Blog Image

ANONİM ŞİRKETLERDE GÖREV SÜRESİ BİTEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YENİ YK SEÇİLENE KADAR OLAĞANÜSTÜ VE ACİL DURUMLAR İÇİN GÖREVLERİNE DEVAM EDEBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Eylül 2022 tarihli kararına göre anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeni YK seçilene kadar olağanüstü ve acil durumlar için görevlerine
Blog Image

DAVALININ İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA DAVACI ŞİRKETTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMDEKİ ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİNE HİZMET VERDİĞİNİ BELİRTMESİ HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Şubat 2023 tarihli kararına göre davalının işten ayrıldıktan sonra davacı şirkette çalıştığı dönemdeki şirketin müşterilerine hizmet verdiğini belirtmesi haksız
Blog Image

TTK 366 HÜKMÜNDEKİ BİR YILLIK SÜRE SEÇİM YETKİSİNİN GENEL KURULDA OLDUĞUNDA DA UYGULANMASI GEREKEN EMREDİCİ BİR DÜZENLEMEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Mart 2023 tarihli kararına göre TTK 366 hükmündeki bir yıllık süre seçim yetkisinin genel kurulda olduğunda da uygulanması gereken emredici
Blog Image

İPTALİ İSTENEN GENEL KURUL KARARINA KARŞI SALT OLUMSUZ OY KULLANMAK TTK 446/1-a MADDESİNDE SAYILAN KOŞULLARI SAĞLAYAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2022 tarihli kararına göre iptali istenen genel kurul kararına karşı salt olumsuz oy kullanmak TTK 446/1-a maddesinde sayılan koşulları sağlayamaz.
Blog Image

HAKSIZ REKABETİN TESPİTİNE VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28 Aralık 2022 tarihli kararına göre haksız rekabetin tespitine ve önlenmesine ilişkin verilen maddi ve manevi tazminat kesinleşmeden icra edilebilir.
Blog Image

BORÇLU KENDİ ŞİRKETİ İLE İLGİLİ OLARAK KEFALET VERMEDİĞİNDEN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI ALINMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26 Ekim 2022 tarihli kararına göre borçlu kendi şirketi ile ilgili olarak kefalet vermediğinden kefalet sözleşmesinde eşin rızası alınmalıdır.
Blog Image

ÇALIŞANIN ŞİRKETTEN AYRILIP POZİSYONU GEREĞİ DİĞER ŞİRKETTE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI REKABET YASAĞI ÇERÇEVESİNDE CEZAİ ŞART ÖDEMESİ GEREKİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2022 tarihli kararına göre çalışanın şirketten ayrılıp pozisyonu gereği diğer şirkette çalışmasından dolayı rekabet yasağı çerçevesinde
Blog Image

DEVİR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKME GÖRE LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ İÇİN NOTERDE DEVİR SÖZLEŞMESİ YAPILARAK PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2022 tarihli kararına göre devir tarihinde yürürlükteki hükme göre limited şirket pay devri için noterde devir sözleşmesi yapılarak
Blog Image

GENEL KURULUN YILLIK KÂRIN DAĞITIM HAKKINI YETERİ KADAR DAĞITMAYACAK ŞEKİLDE KULLANMASI DA PAY SAHİBİNİN KÂR PAYI HAKKINI İHLAL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre genel kurulun yıllık kârın dağıtım hakkını yeteri kadar dağıtmayacak şekilde kullanması da pay sahibinin kâr payı hakkını ihlal eder.
Blog Image

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ORTAK ADINA VESAYETEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASINDA OY KULLANMASI MENFAAT ÇATIŞMASI NEDENİYLE GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre yönetim kurulu üyesinin ortak adına vesayeten yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanması menfaat çatışması
Blog Image

GÖREV SÜRELERİ SONA EREN VE GENEL KURULCA YENİLERİ SEÇİLMEYEN TASFİYE MEMURLARININ YERİNE TALEP HALİNDE MAHKEME DE ATAMA YAPABİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 17 Ekim 2022 tarihli kararına göre görev süreleri sona eren ve genel kurulca yenileri seçilmeyen tasfiye memurlarının yerine talep halinde mahkeme de atama yapabilir
Blog Image

FARKLI TÜZEL KİŞİLİKLERE SAHİP ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİL KAYITLARI İNCELENEREK PERDENİN ARALANMASININ KOŞULLARI İRDELENMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2022 tarihli kararına göre farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerin ticaret sicil kayıtları incelenerek perdenin aralanmasının koşulları irdelenmelidir.
Blog Image

YÖNETİCİ ALEYHİNE SORUMLULUK DAVASINDA GENEL KURUL KARARI TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2022 tarihli kararına göre yönetici aleyhine sorumluluk davasında genel kurul kararı tamamlanabilir dava şartıdır.
Blog Image

KÂR PAYI DAĞITIM KARARI OLMAKSIZIN, ÜCRET, PRİM, MAAŞ VB. ADLARLA ORTAKLARA PARA ÖDENMESİ ÖRTÜLÜ KÂR PAYI DAĞITIMI MAHİYETİNDEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 02 Haziran 2022 tarihli kararına göre kâr payı dağıtım kararı olmaksızın, ücret, prim, maaş vb. adlarla ortaklara para ödenmesi örtülü kâr payı dağıtımı mahiyetindedir.
Blog Image

PERDENİN ARALANMASI TEORİSİNE BAŞVURABİLECEK KİŞİNİN ZARARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2022 tarihli kararına göre perdenin aralanması teorisine başvurabilecek kişinin zarara uğradığını iddia eden üçüncü kişi olması gerekir.
Blog Image

ORTAKLIK SIFATI SONA EREN KİŞİNİN ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN MEVCUT OLDUĞU TARİHLER İÇİN DAVA AÇMASI HALİNDE KESİN YETKİ KURALI UYGULANIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25 Mart 2022 tarihli kararına göre ortaklık sıfatı sona eren kişinin ortaklık ilişkisinin mevcut olduğu tarihler için dava açması halinde kesin yetki kuralı uygulanır.
Blog Image

ŞİRKETE HACİZ YAZISI GÖNDERİLMEDEN, ŞİRKETİN HİSSESİNE FİİLEN ELKONULMADAN VEYA PAYDEFTERİNE HACİZ İŞLENMEDEN HACİZ TATBİK EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2022 tarihli kararına göre şirkete haciz yazısı gönderilmeden, şirketin hissesine fiilen elkonulmadan veya paydefterine haciz işlenmeden haciz tatbik edilemez.
Blog Image

ŞİRKETİN TÜM ORTAKLARI DAVACI VE DAVALI OLDUĞUNDAN DAVADA HUSUMET EKSİKLİĞİNİN BULUNMADIĞININ KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararına göre şirketin tüm ortakları davacı ve davalı olduğundan davada husumet eksikliğinin bulunmadığının kabulü gerekir.
Blog Image

ŞİRKETTE HİZMET AKDİ ÇERÇEVESİNDE GÖREVLİ ORTAK OLMAYAN KİŞİLERİN GÖREVİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TTK 553 HÜKMÜ KAPSAMI İÇERİSİNDEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25 Mart 2022 tarihli kararına göre şirkette hizmet akdi çerçevesinde görevli ortak olmayan kişilerin görevi ile ilgili sorumlulukları TTK 553 hükmü
Blog Image

ANONİM ORTAKLIĞIN ÇIPLAK PAYININ DA SENEDE BAĞLANMIŞ PAYLAR GİBİ SERBESTÇE DEVREDİLEBİLECEĞİ HUSUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ MEVCUTTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 06 Nisan 2022 tarihli kararına göre anonim ortaklığın çıplak payının da senede bağlanmış paylar gibi serbestçe devredilebileceği hususunda görüş birliği mevcuttur.
Blog Image

DÜRÜSTLÜK KURALININ DOĞAL BİR SONUCU OLARAK HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İLE ORTAKLIK PAYI DEVRİNİN HUKUKEN GEÇERLİ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2022 tarihli kararına göre dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak hisse devir sözleşmesi ile ortaklık payı devrinin hukuken geçerli olduğundan
Blog Image

GENEL KURUL KARARININ YOKLUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNİN İSTENMESİ HİÇBİR ŞEKİLDE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Mart 2022 tarihli kararına göre genel kurul kararının yokluğunun tespit edilmesinin istenmesi hiçbir şekilde hakkın kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilemez.
Blog Image

İHYA TALEBİNE İLİŞKİN VERİLEN HÜKÜM KESİN NİTELİKTE DEĞİLDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23 Mart 2022 tarihli kararına göre ihya talebine ilişkin verilen hüküm kesin nitelikte değildir.
Blog Image

SİCİLDEN TERKİN KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA VERİLEN KARAR ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLMAYIP TEMYİZE TABİ İŞLERDENDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24 Mart 2022 tarihli kararına göre sicilden terkin kararının iptaline ilişkin davalarda verilen karar çekişmesiz yargı işi olmayıp temyize tabi işlerdendir.
Blog Image

LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİNE YOL AÇABİLECEK ÖLÇÜDE MAL VARLIĞININ DEVRİ GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİNDENDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Şubat 2022 tarihli kararına göre limited şirketin fesih ve tasfiyesine yol açabilecek ölçüde mal varlığının devri genel kurulun devredilemez yetkilerindendir.
Blog Image

ANA SÖZLEŞME MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İNFAZI İÇİN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN ONAYI OLMALIDIR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ocak 2022 tarihli kararına göre ana sözleşme maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kararın infazı için imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı olmalıdır.
Blog Image

TEK VE HAKİM ORTAK OLAN BORÇLU İÇİN TÜZEL KİŞİLİĞİN PERDESİ KALDIRILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Aralık 2021 tarihli kararına göre tek ve hakim ortak olan borçlu için tüzel kişiliğin perdesi kaldırılmalıdır.
Blog Image

MÜKELLEF YURT DIŞINDA ANCAK TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DE BULUNMAKTAYSA ONLARI DAMGA VERGİSİNDEN SORUMLU TUTMAK MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 16 Eylül 2021 tarihli kararına göre mükellef yurt dışında ancak temsilcileri Türkiye'de bulunmaktaysa onları damga vergisinden sorumlu tutmak mümkündür.
Blog Image

TİCARİ MÜMESSİL TÜZEL KİŞİLER ADINA YEMİN EDA EDEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Ekim 2021 tarihli kararına göre ticari mümessil tüzel kişiler adına yemin eda edebilir.
Blog Image

ORTAKLIKTAN ÇIKMAYA İLİŞKİN İLAMLAR KURAL OLARAK KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre ortaklıktan çıkmaya ilişkin ilamlar kural olarak kesinleşmeden icra edilebilir.
Blog Image

ORTAĞIN PAY ORANINA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILMASINDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN ALACAKLARDA İŞ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Eylül 2021 tarihli kararına göre ortağın pay oranına göre yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasından sonraki döneme ilişkin alacaklarda iş mahkemesi görevlidir.
Blog Image

MÜDÜRLÜK YETKİSİ OLMAYAN BİR KİŞİNİN MÜDÜRLÜK YETKİSİNİN KALDIRILMASI HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Haziran 2021 tarihli kararına göre müdürlük yetkisi olmayan bir kişinin müdürlük yetkisinin kaldırılması hukuki sonuç doğurmaz.
Blog Image

ÇIPLAK PAY HİSSESİNİN HACZİNE KARAR VEREN İCRA MÜDÜRÜ MUHAFAZA TEDBİRİ İÇİN ANONİM ŞİRKET MERKEZİNE GİTMEYEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre çıplak pay hissesinin haczine karar veren icra müdürü muhafaza tedbiri için anonim şirket merkezine gitmeyebilir.
Blog Image

SOMUT OLAYDA GENEL KURUL KARARI YOKLUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Mart 2021 tarihli kararına göre somut olayda genel kurul kararı yokluğunun ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.
Blog Image

MEŞRU HAKKA DAYANARAK ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETİ TAHLİYE ETTİRMEK SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYILAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 30 Eylül 2020 tarihli kararına göre meşru hakka dayanarak ortağı olduğu şirketi tahliye ettirmek sadakat yükümlülüğünün ihlali sayılamaz.
Blog Image

SORUMLULUĞA ESAS İŞLEM AYRICA TARTIŞILMADIKÇA VE BİLANÇODA GÖSTERİLMEDİKÇE İBRA GEÇERLİ OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 03 Kasım 2020 tarihli kararına göre sorumluluğa esas işlem ayrıca tartışılmadıkça ve bilançoda gösterilmedikçe ibra geçerli olamaz.
Blog Image

ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYE PROSEDÜRÜ EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Temmuz 2020 tarihli kararına göre adi ortaklığın tasfiye prosedürü eksiksiz bir biçimde uygulanmalıdır.
Blog Image

GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILABİLMESİ İÇİN BİLGİLERİ PAYLAŞMAYAN ORTAK ŞİRKETE KARŞI SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07 Ekim 2020 tarihli kararına göre gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bilgileri paylaşmayan ortak şirkete karşı sorumludur.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ÇAPRAZ OLARAK KALDIRILMASININ KOŞULLARI OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 09 Haziran 2020 tarihli kararına göre somut olay açısından tüzel kişilik perdesinin çapraz olarak kaldırılmasının koşulları oluşmuştur.
Blog Image

ŞİRKETTEN ÇIKARILMA İLE ÇIKARILMA VE KAR PAYI ÖDEMESİNE DAİR İLAM KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 30 Haziran 2020 tarihli kararına göre şirketten çıkarılma ile çıkarılma ve kar payı ödemesine dair ilam kesinleşmeden icra edilemez.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASINI GEREKTİRİR KOŞULLAR BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Şubat 2020 tarihli kararına göre somut olay açısından tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasını gerektirir koşullar bulunmaktadır.
Blog Image

ŞİRKETLE MENFAAT ÇATIŞMASI OLAN MÜDÜRÜN DAVADAN FERAGAT BEYANI DÜRÜSTLÜK KURALI GEREĞİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13 Şubat 2020 tarihli kararına göre şirketle menfaat çatışması olan müdürün davadan feragat beyanı dürüstlük kuralı gereği geçersizdir.
Blog Image

ŞİRKETTEN ÇIKMA DAVASINDA ORTAKLIK SIFATI KARARIN KESİNLEŞTİĞİ TARİHE KADAR DEVAM ETMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06 Şubat 2020 tarihli kararına göre şirketten çıkma davasında ortaklık sıfatı kararın kesinleştiği tarihe kadar devam etmelidir.
Blog Image

ALACAĞIN TAHSİLİ İLE BİRLİKTE ORTAKLIĞIN KURULMADIĞININ TESPİTİNDE ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17 Şubat 2020 tarihli kararına göre alacağın tahsili ile birlikte ortaklığın kurulmadığının tespitinde arabuluculuk dava şartı aranmaz.
Blog Image

ORTAKLARIN VE ALACAKLILARIN DOLAYLI ZARARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT ŞİRKETE VERİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 15 Mayıs 2019 tarihli kararına göre ortakların ve alacaklıların dolaylı zararından kaynaklı tazminat şirkete verilir.
Blog Image

YARGILAMA SIRASINDA TÜZEL KİŞİLİĞİ SON BULAN ŞİRKETİN İHYA EDİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28 Mayıs 2019 tarihli kararına göre yargılama sırasında tüzel kişiliği son bulan şirketin ihya edilmesi için süre verilmesi gerekir.
Blog Image

ŞİRKET ORTAĞI, ŞİRKETE OLAN ŞAHSİ BORCUNDAN DOLAYI ŞİRKETE GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17 Nisan 2019 tarihli kararına göre şirket ortağı, şirkete olan şahsi borcundan dolayı şirkete göre üçüncü kişi sayılır.
Blog Image

ŞİRKETLER HUKUKUNDAKİ İHYA DAVASI TTK 1521. MADDESİ GEREĞİ BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13 Aralık 2018 tarihli kararına göre şirketler hukukundaki ihya davası ttk 1521. maddesi gereği basit yargılama usulüne tabidir.
Blog Image

ÖZEL DENETÇİ TAYİNİNE İLİŞKİN HÜKÜM TEMYİZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 11 Nisan 2018 tarihli kararına göre özel denetçi tayinine ilişkin hüküm temyiz edilemez.
Blog Image

YÖNETİM KAYYIMI ATANMASINA İLİŞKİN HÜKÜM İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03 Temmuz 2018 tarihli kararına göre yönetim kayyımı atanmasına ilişkin hüküm istinaftan sonra temyiz edilemez.
Blog Image

TİCARİ TEMSİLCİ İLE TİCARİ VEKİL ARASINDAKİ FARKLARA İLİŞKİN KARAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16 Mayıs 2018 tarihli kararında ticari temsilci ile ticari vekilin arasındaki farkları ortaya koymuştur.
Blog Image

TİCARİ MÜMESSİL BAŞKASINA BONO DÜZENLEME KONUSUNDA ÖZEL BİR YETKİ VERMEDİĞİNDEN ŞİRKET BORÇLU OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2017 tarihli kararına göre ticari mümessil başkasına bono düzenleme konusunda özel bir yetki vermediğinden şirket borçlu olamaz.
Blog Image

BİLGİ ALMA VE İNCELEME İSTEMİ REDDEDİLEN PAY SAHİBİNİN TALEBİ HAKKINDA VERİLEN KARAR KESİNDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 13 Haziran 2017 ve 21 Haziran 2017 tarihli kararlarına göre bilgi alma ve inceleme istemi reddedilen pay sahibinin talebi hakkında verilen karar kesindir.
Blog Image

YÖNETİM KURULU TAŞINMAZIN ACİL İHTİYAÇLAR VE İFLASTAN KURTULMAK İÇİN SATILDIĞINI İSPATLAMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2017 tarihli kararına göre yönetim kurulu taşınmazın acil ihtiyaçlar ve iflastan kurtulmak için satıldığını ispatlamalıdır.
Blog Image

ŞİRKET ORGANININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN MUVAZAA YÖNÜNDEN ŞİRKET ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2017 tarihli kararına göre şirket organının gerçekleştirdiği ileri sürülen muvazaa iddiası yönünden şirket üçüncü kişi konumunda olamaz.
Blog Image

ŞİRKET ÇALIŞANININ AYRILDIKTAN SONRA KENDİ ŞİRKETİNİ KURARAK ÇALIŞMASI HAKSIZ REKABET TEŞKİL ETMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25 Nisan 2017 tarihli kararına göre şirket çalışanının şirketten ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurarak çalışmaya başlaması başlı başına haksız rekabet sayılmaz.
Blog Image

LİMİTED ŞİRKETİN ŞAHSİ ALACAKLILARI, ORTAĞIN SERMAYE KOYMA BORCU İÇİN HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDEREBİLİR.

Limited şirket ortağı, şirket tüzel kişiliğine göre üçüncü kişidir ve ortaklığın, ortaklardan alacağının bulunması halinde, şirket alacaklıları, şirket ortağına bu alacaklar için üçüncü kişi sıfatıyla
Blog Image

ŞİRKET YARARINA TAZMİNAT KARARI

Dolaylı zarar nedeniyle şirket alacaklısı tarafından TTK'nın 336/5. maddesine binaen dava sonucunda hükmedilecek tazminatın zarar verilen şirket yararına hükmedilmesi yönünde talepte bulunulmalıdır.