Yargıtay Kararları

Blog Image

TK 35 HÜKMÜNCE TEBLİGAT USULÜNDE ADRESE GÖNDERİLEN TEBLİGATIN, ADRESİN KAPALI VEYA MUHATABIN TAŞINMIŞ OLMASI ŞERHİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDEN İADE EDİLMESİ GEREKİR

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre TK 35 hükmünce tebligat usulünde adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı veya muhatabın taşınmış olması şerhiyle tebliğ
Blog Image

BEDENSEL ZARARIN GELİŞİM GÖSTERDİĞİ DURUMLARDA ZAMANAŞIMINA BAŞLANGIÇ OLARAK BEDENSEL ZARARIN GELİŞİMİNİN TAMAMLANDIĞI TARİHİN ESAS ALINMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Şubat 2024 tarihli kararına göre bedensel zararın gelişim gösterdiği durumlarda zamanaşımına başlangıç olarak bedensel zararın gelişiminin tamamlandığı tarihin esas
Blog Image

FER'İ MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMAK İSTEYENİN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMASI NEDENİYLE HÜKÜMDEN ETKİLENECEĞİ GÖZETİLDİĞİNDE HUKUKİ YARARI BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2024 tarihli kararına göre fer'i müdahil olarak davaya katılmak isteyenin sözleşmenin tarafı olması nedeniyle hükümden etkileneceği gözetildiğinde
Blog Image

DEVREDİLEN TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERLERİNİN, GERİDE KALAN TAŞINMAZIN DEĞERİNE OLAN ORANI GÖZETİLDİĞİNDE MURİS MUVAZAASININ KOŞULLARI OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Şubat 2024 tarihli kararına göre devredilen taşınmazların toplam değerlerinin, geride kalan taşınmazın değerine olan oranı gözetildiğinde muris muvazaasının
Blog Image

HER NE KADAR ÖLÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILAMAZ İSE DE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ ÖZELLİĞİ GÖZETİLEREK ÖLÜ PAYDAŞIN MİRASÇILARI DAVAYA DAHİL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2023 tarihli kararına göre her ne kadar ölü kişiye karşı dava açılamaz ise de ortaklığın giderilmesi davasının özelliği gözetilerek ölü paydaşın mirasçıları
Blog Image

HMK 373/2 HÜKMÜ UYARINCA DOSYANIN, UYGUN GÖRÜLEN DİĞER BİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2023 tarihli kararına göre HMK 373/2 hükmü uyarınca dosyanın, uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilmesi gerekir.
Blog Image

SATIMDAN SONRA ALACAK YENİ MALİKE TEMLİK EDİLMEDİĞİNDEN TEMERRÜT SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASINDA YENİ MALİK TARAF OLAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Şubat 2024 tarihli kararına göre satımdan sonra alacak yeni malike temlik edilmediğinden temerrüt sebebiyle tahliye davasında yeni malik taraf
Blog Image

SOMUT OLAYDA KATILMA ALACAĞININ HESABI ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 11 Ocak 2024 tarihli kararına göre somut olayda katılma alacağının hesabı özel veya teknik bilgiyi gerektirmemektedir.
Blog Image

GEÇİCİ MADDE KAPSAMINDA TERKİN İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMEMESİNDE BU ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİ, YÖNETİCİLERİ VEYA TASFİYE MEMURLARININ MENFAATLERİ DE BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre geçici madde kapsamında terkin işleminin iptal edilmemesinde bu şirketin pay sahipleri, yöneticileri veya tasfiye memurlarının
Blog Image

NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇU YARGILAMASI AÇISINDAN NAFAKANIN KALDIRILMASI VEYA TENKİSİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA BEKLETİCİ MESELE YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Ekim 2023 tarihli kararına göre nafaka hükümlerine uymamak suçu yargılaması açısından nafakanın kaldırılması veya tenkisi talebiyle açılan dava bekletici
Blog Image

SAĞ KALAN MÂLİK EŞ BAKIMINDAN MÂLİK OLMAYAN EŞİN DAVA AÇARKEN VAR OLAN HUKUKÎ YARARI ÖLMESİ DURUMUNDA DEVAM EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre sağ kalan mâlik eş bakımından mâlik olmayan eşin dava açarken var olan hukukî yararı ölmesi durumunda devam edemez.
Blog Image

DAVANIN KISMİ GERİ ALINMASINDA DAVALININ AÇIK RIZASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA DAVACI DAVASINI ISLAH EDEREK TALEP SONUCUNU DARALTAMAZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26 Ocak 2024 tarihli kararına göre davanın kısmi geri alınmasında davalının açık rızasının bulunmaması durumunda davacı davasını ıslah ederek talep sonucunu
Blog Image

DOSYA BORCUNU KARŞILAR KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU SUNULDUĞUNDAN BORÇLULAR HAKKINDA UYGULANAN HACİZLER KALDIRILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre dosya borcunu karşılar kesin ve süresiz teminat mektubu sunulduğundan borçlular hakkında uygulanan hacizler
Blog Image

EMEKLİ MAAŞINDAN BELLİ BİR SÜRE KREDİ ÖDEMESİ YAPILMASINDAN SONRA BU KESİNTİYE İTİRAZ EDEN MÜŞTERİ, KESİNTİYİ DURDURAN BANKADAN ÖNCEKİ TAHSİLATLARI İSTEYEMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan
Blog Image

SIRA CETVELİNDE NEMALANDIRILAN PARANIN MÜLKİYETİ ALACAKLIYA BIRAKILMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 19 Ekim 2023 tarihli kararına göre sıra cetvelinde nemalandırılan paranın mülkiyeti alacaklıya bırakılmalıdır.
Blog Image

TAKİP TALEBİ VE ÖDEME EMRİNDE DAYANILAN BORCUN SEBEBİNİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 15 Ocak 2024 tarihli kararına göre takip talebi ve ödeme emrinde dayanılan borcun sebebinin gösterilmesi zorunludur.
Blog Image

İHALENİN FESHİ İSTEMİ, İHALE ALICISININ ÖĞRENME TARİHİNE GÖRE YASAL YEDİ GÜNLÜK ŞİKÂYET SÜRESİNDEN SONRADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre ihalenin feshi istemi, ihale alıcısının öğrenme tarihine göre yasal yedi günlük şikâyet süresinden sonradır.
Blog Image

İHTİYARİ ARABULUCULUĞA BAŞVURMAK, İİK 284 HÜKMÜNDE BELİRLENEN BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ KESMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihtiyari arabuluculuğa başvurmak, İİK 284 hükmünde belirlenen beş yıllık hak düşürücü süreyi kesmez.
Blog Image

TBK 586 HÜKMÜ EMREDİCİ NİTELİKTE OLSA DA KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMADIĞINDAN İSTİNAF KANUN YOLU AŞAMASINDA TARAFÇA İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre TBK 586 hükmü emredici nitelikte olsa da kamu düzenine ilişkin olmadığından istinaf kanun yolu aşamasında tarafça
Blog Image

TAKİBİN TALİKİ KARARI DAVA AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİNE NEDEN OLMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre takibin taliki kararı dava açma yükümlülüğünün yer değiştirmesine neden olmamaktadır.
Blog Image

BORÇLUNUN HENÜZ İCRA TAKİBİ BAŞLAMADAN ÖNCE DE YAPILABİLECEK OLASI BİR TAKİBİ DÜŞÜNEREK MENFİ TESPİT DAVASI AÇABİLECEĞİ USULEN KABUL EDİLEBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre borçlunun henüz icra takibi başlamadan önce de yapılabilecek olası bir takibi düşünerek menfi tespit davası açabileceği usulen
Blog Image

İŞLETENİN ALACAĞINI ALMAK İÇİN HAPİS HAKKI BULUNMAKTA OLUP ALACAĞINI SAKLATILAN TEKNENİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE ALABİLECEĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre işletenin alacağını almak için hapis hakkı bulunmakta olup alacağını saklatılan teknenin paraya çevrilmesi yolu ile alabileceğinin
Blog Image

KAYIT KABUL DAVALARINDA İSTİNAF SÜRESİ HMK 345 HÜKMÜ GEREĞİNCE İKİ HAFTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt kabul davalarında istinaf süresi HMK 345 hükmü gereğince iki haftadır.
Blog Image

MALIN TESLİMİNİ BONOLARDAKİ MALEN KAYDI İLE İSPAT EDEN DAVALI AYRICA TİCARİ DEFTER İBRAZINA ZORLANAMAYACAKTIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18 Eylül 2023 tarihli kararına göre malın teslimini bonolardaki malen kaydı ile ispat eden davalı ayrıca ticari defter ibrazına zorlanamayacaktır.
Blog Image

DAVALININ, BAKIM BORÇLUSU KOCASININ BORCUNU İFA ETMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMENİN FESHEDİLEBİLECEĞİNİ İHALEDE EN İYİ BİLMESİ GEREKEN KİŞİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre davalının, bakım borçlusu kocasının borcunu ifa etmediği için sözleşmenin feshedilebileceğini ihalede en iyi bilmesi gereken kişi
Blog Image

HACİZDE GÖZETİLECEK TARİH HACZİN TAPU KAYDINA İŞLENDİĞİ TARİHTİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30 Ekim 2023 tarihli kararına göre hacizde gözetilecek tarih haczin tapu kaydına işlendiği tarihtir.
Blog Image

MUTABAKATA VARILAN KESİNTİLER YAPILMIŞKEN YENİDEN AYNI DÖNEMİN DENETİME TÂBİ TUTULMASI VE YENİDEN KESİNTİYE MARUZ BIRAKILMASI İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ZEDELER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre mutabakata varılan kesintiler yapılmışken yeniden aynı dönemin denetime tâbi tutulması ve yeniden kesintiye maruz bırakılması
Blog Image

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İİK 150/I MADDESİNDE BELİRTİLEN TEBLİGAT USULSÜZ İSE SÜRESİZ OLARAK ŞİKAYET YOLUNA GİDİLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17 Ocak 2024 tarihli kararına göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde İİK 150/ı maddesinde belirtilen tebligat usulsüz ise süresiz olarak şikayet
Blog Image

HAZİNENİN HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Aralık 2023 tarihli kararına göre hazinenin hâkimin hukuki sorumluluğu kapsamında destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu tutulması doğru
Blog Image

ORTAK ÇOCUĞU DAHA ÖNCE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDEN BABAYA YATILI OLARAK KİŞİSEL İLİŞKİ KURAN HÂKİM, ORTAK ÇOCUĞUN ÖLMESİNDEN DOLAYI HUKUKÎ OLARAK SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Aralık 2023 tarihli kararına göre ortak çocuğu daha önce öldürmeye teşebbüs eden babaya yatılı olarak kişisel ilişki kuran hâkim, ortak çocuğun ölmesinden dolayı
Blog Image

DAVANIN HASIMSIZ AÇILMASI NEDENİYLE DAVANIN KAYYIMA İHBAR EDİLMESİ VEYA KAYYIMIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ KAYYIMA TARAF SIFATI KAZANDIRMAZ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre davanın hasımsız açılması nedeniyle davanın kayyıma ihbar edilmesi veya kayyımın davaya dahil edilmesi kayyıma taraf sıfatı
Blog Image

İİK 89/4 HÜKMÜ UYARINCA VERİLMİŞ OLAN MAHKUMİYET KARARLARI İLE ONUN EKLENTİSİ OLAN TAZMİNAT KARARLARININ, KESİNLEŞMEDEN İNFAZ OLUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 05 Aralık 2023 tarihli kararına göre İİK 89/4 hükmü uyarınca verilmiş olan mahkumiyet kararları ile onun eklentisi olan tazminat kararlarının, kesinleşmeden infaz
Blog Image

MURİSİN MALVARLIĞININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURAN MALI İNTİFA HAKKINI UHDESİNDE TUTUP MÜLKİYETİ DAVALI KURUMA BAĞIŞLADIĞINDAN SAKLI PAYLAR İHLAL EDİLMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre murisin malvarlığının büyük bir bölümünü oluşturan malı intifa hakkını uhdesinde tutup mülkiyeti davalı kuruma bağışladığından
Blog Image

YABANCI PARA ALACAĞINDAKİ KANUN YOLU KESİNLİK SINIRI DAVA TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN BELİRLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararına göre yabancı para alacağındaki kanun yolu kesinlik sınırı dava tarihindeki kur üzerinden belirlenmelidir.
Blog Image

İSTİNAF HARCININ GİDER AVANSI OLARAK YATIRILMASI DURUMUNDA İSTİNAF TALEBİ İNCELENMELİDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre istinaf harcının gider avansı olarak yatırılması durumunda istinaf talebi incelenmelidir.
Blog Image

SİTE YÖNETİMİNİN, ORTAK ALANLARDA YAPTIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ HARCAMALARIN RÜCUAN TAHSİLİ İÇİN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre site yönetiminin, ortak alanlarda yaptığını ileri sürdüğü harcamaların rücuan tahsili için dava açma ehliyetinin bulunduğu kabul
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLERDEN HER BİRİ AYRI BİR DAVA KONUSU OLDUĞUNDAN TALEPLER İÇİN AYRI BAŞVURMA HARCI ALINMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesindeki taleplerden her biri ayrı bir dava konusu olduğundan talepler için ayrı başvurma harcı alınmalıdır.
Blog Image

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK HUSUSLARIN HAKLI AZİL SEBEBİ OLUP OLMAYACAĞINI DEĞERLENDİRMEK HÂKİMİN GÖREVİ KAPSAMINDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre bilirkişi tarafından tespit edilecek hususların haklı azil sebebi olup olmayacağını değerlendirmek hâkimin görevi kapsamındadır.
Blog Image

İHTİYATİ HACİZ MİKTARININ BİR KERE YATIRILMASI DURUMUNDA TAPU KAYITLARINDA BULUNAN İHTİYATİ HACİZLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre ihtiyati haciz miktarının bir kere yatırılması durumunda tapu kayıtlarında bulunan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE KATKI İDDİASINDA BULUNAN EŞ KATKISINI İSPATLADIĞI TAKDİRDE GELİRİ, KATKIDA KULLANDIĞI FİİLİ KARİNE OLARAK KABUL EDİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde katkı iddiasında bulunan eş katkısını ispatladığı takdirde geliri, katkıda kullandığı fiili karine olarak
Blog Image

TİCARET SİCİLİNDEN TASFİYEYLE TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİNDE, HUSUMETİN TASFİYE MEMURUYLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİ YETERLİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre ticaret sicilinden tasfiyeyle terkin edilen limited şirketin ihyası isteminde, husumetin tasfiye memuruyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİ DAVALIYA TEBLİĞ EDİLMEDEN VE ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 11 Aralık 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden ve ön inceleme duruşması yapılmadan davanın usulden reddine karar verilemez.
Blog Image

İCRA MAHKEMESİ TARAFINDAN TEFHİM EDİLEN KISA KARAR USULÜNE UYGUN OLUP SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMEDİĞİ İÇİN İSTİNAF SÜRESİ BAŞLAMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre icra mahkemesi tarafından tefhim edilen kısa karar usulüne uygun olup süre tutum dilekçesi verilmediği için istinaf süresi
Blog Image

KEŞİDECİ BORÇLUNUN BORCU KABUL ETTİĞİ NAZARA ALINMADAN SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre keşideci borçlunun borcu kabul ettiği nazara alınmadan senedin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiş
Blog Image

ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ HAKKINDA VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNMASINA KARAR VERİLMESİ SÖZLEŞMEYE VASİYETNAME NİTELİĞİ VERMEYECEKTİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 18 Eylül 2023 tarihli kararına göre ölünceye kadar bakım sözleşmesi hakkında vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verilmesi sözleşmeye vasiyetname
Blog Image

ASIL ALACAĞA BAĞLI OLARAK TAZMİNATA VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİĞİNDEN KESİNLİK SINIRININ TESPİTİNDE ASIL ALACAK MİKTARI ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacağa bağlı olarak tazminata ve para cezasına hükmedildiğinden kesinlik sınırının tespitinde asıl alacak miktarı
Blog Image

KOOPERATİF ÜYESİ OLAN DAVACI ÖDEDİĞİ SERMAYE PAYINI İFLAS MASASINA ALACAK OLARAK KAYDETTİREMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre kooperatif üyesi olan davacı ödediği sermaye payını iflas masasına alacak olarak kaydettiremez.
Blog Image

MUACCEL OLMAMIŞ BİR BORÇ İÇİN ALACAKLI İCRA TAKİBİNİN VE İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ HİMAYESİNDEN İSTİFADE EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre muaccel olmamış bir borç için alacaklı icra takibinin ve itirazın iptali davasının hukuki himayesinden istifade edemez.
Blog Image

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE ÇIKARILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT, TEBLİĞ ANINDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLMESİ VE YENİ YETKİLİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Aralık 2023 tarihli kararına göre tek ortaklı limited şirkete çıkarılan elektronik tebligat, tebliğ anında şirket yetkilisinin ölmesi
Blog Image

İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ON GÜN ŞEKLİNDE BELİRTİLDİĞİNDEN İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre istinaf başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on gün şeklinde belirtildiğinden istinaf başvuru süresi tebliğden
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA BOZMADAN SONRA YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI DURUMUNDA TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasında bozmadan sonra yeni bir bilirkişi raporu alınması durumunda talep artırım dilekçesi verilebilir.
Blog Image

İLGİLİLERİN ÖLÜM SAATLERİNİN KESİN OLARAK TESPİT EDİLEMEMESİ DURUMUNDA BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre ilgililerin ölüm saatlerinin kesin olarak tespit edilememesi durumunda birlikte ölüm karinesi dikkate alınmalıdır.
Blog Image

ALACAKLI BAŞKA TAKİP DOSYALARINDAKİ ALACAĞINI DA KESİNLEŞMİŞ OLMASI ŞARTIYLA İHALE BEDELİNDEN MAHSUP YAPABİLECEKTİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 05 Aralık 2023 tarihli kararına göre alacaklı başka takip dosyalarındaki alacağını da kesinleşmiş olması şartıyla ihale bedelinden mahsup yapabilecektir.
Blog Image

İFLAS KARARINA İLİŞKİN BOZMADAN SONRA YENİDEN VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA KARAR TARİHİNE EN YAKIN TARİH ESAS ALINARAK DEPO EMRİ DÜZENLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre iflas kararına ilişkin bozmadan sonra yeniden ve mümkün olduğunca karar tarihine en yakın tarih esas alınarak depo emri
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ, TAZMİN TALEBİ YA DA ÖDEME İHTARININ GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmazın maliki üçüncü kişiye hesap özeti, tazmin talebi ya da ödeme ihtarının
Blog Image

TAKİBİN TARAFI OLMAYAN ŞİKAYETÇİNİN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ANCAK GENEL MAHKEMEDE AÇILACAK DAVADA TARTIŞILABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre takibin tarafı olmayan şikayetçinin haczin kaldırılması istemi ancak genel mahkemede açılacak davada tartışılabilir.
Blog Image

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNCA VERİLEN USULDEN BOZMA KARARINDAN SONRA MAHKEME ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Mart 2023 tarihli kararına göre Yargıtay hukuk genel kurulunca verilen usulden bozma kararından sonra mahkeme özel daire bozma kararına uyamaz.
Blog Image

YARGILAMADA İLERİ SÜRÜLMEYEN VE KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMEYEN HUSUSLAR İSTİNAF AŞAMASINDA İNCELENEMEZSE DE SOMUT OLAYA GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yargılamada ileri sürülmeyen ve kamu düzenini ilgilendirmeyen hususlar istinaf aşamasında incelenemezse de somut olaya göre
Blog Image

BİR BELGENİN DELİL BAŞLANGICI OLABİLMESİ İÇİN YAZILI OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre bir belgenin delil başlangıcı olabilmesi için yazılı olması şartı aranmayacaktır.
Blog Image

UYAP SİSTEMİNDEN SİLİNMİŞ EVRAKLAR BAŞLIĞI İNCELENDİĞİNDE DAVALI VEKİLİNİN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN YASAL SÜRESİNDE SUNDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre UYAP sisteminden silinmiş evraklar başlığı incelendiğinde davalı vekilinin istinaf dilekçesini yasal süresinde
Blog Image

SÖZLÜ YARGILAMA İÇİN SÜRE VERİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLEREK AYNI CELSEDE YARGILAMANIN SONLANDIRILMASI ADİL YARGILANMA HAKKININ KISITLANMASI MAHİYETİNDEDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre sözlü yargılama için süre verilmesi talebinin reddedilerek aynı celsede yargılamanın sonlandırılması adil yargılanma hakkının
Blog Image

SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİA BİR HUKUKİ FİİL İSE BU HUKUKİ FİİL TANIKLA İSPAT OLUNABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre senede karşı ileri sürülen iddia bir hukuki fiil ise bu hukuki fiil tanıkla ispat olunabilir.
Blog Image

DAVACI TARAFIN MİRAS BIRAKANIN TEREKESİ ÜZERİNDE DAVALI MİRASÇILAR TARAFINDAN TASARRUFTA BULUNDUĞU İDDİASINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacı tarafın miras bırakanın terekesi üzerinde davalı mirasçılar tarafından tasarrufta bulunduğu iddiasına ilişkin inceleme
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILMASINDAN SONRA EK DAVA AÇILAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasının açılmasından sonra ek dava açılamaz.
Blog Image

MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA, MİRASBIRAKAN TARAFINDAN YAPILAN TEMLİKİN MUVAZAALI VE TEREKEDEN MAL KAÇIRMA AMACIYLA YAPILDIĞINI İSPAT YÜKÜ DAVACI TARAFA AİTTİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre muris muvazaası davalarında, mirasbırakan tarafından yapılan temlikin muvazaalı ve terekeden mal kaçırma amacıyla
Blog Image

TTK 124 HÜKMÜNDE SAYILAN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre TTK 124 hükmünde sayılan şahıs ve sermaye şirketlerinde ticareti usulüne aykırı terk etme suçu oluşmaz.
Blog Image

HMK 208/4 GEREĞİNCE MAHKEME KARARLARININ SAHTELİĞİNİN TESPİTİ İSTENİP HÂKİMLER ALEYHİNE DAVA AÇILDIĞINDAN DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre HMK 208/4 gereğince mahkeme kararlarının sahteliğinin tespiti istenip hâkimler aleyhine dava açıldığından davanın
Blog Image

ASIL ALACAKLAR BAKIMINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARABULUCULUĞUN BU ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMİŞ FAİZİ DE KAPSADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacaklar bakımından gerçekleştirilen arabuluculuğun bu alacaklara ilişkin işlemiş faizi de kapsadığı kabul edilmelidir.
Blog Image

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ARASINDAKİ DUVARLARIN KALDIRILIP FİİLEN BİR BÜTÜN OLARAK KULLANILMAKTA BULUNMASI ARALARINDA TİCARİ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLDUĞUNU GÖSTERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre bağımsız bölümler arasındaki duvarların kaldırılıp fiilen bir bütün olarak kullanılmakta bulunması aralarında ticari ve ekonomik
Blog Image

ŞİRKETİN SIRF SERMAYE ŞİRKETİ OLMASININ ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE GEREKÇE YAPILMASI HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre şirketin sırf sermaye şirketi olmasının adli yardım talebinin reddine gerekçe yapılması hâkimin tazminat sorumluluğunu
Blog Image

GÖREV HUSUSU ESAS HÜKÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMİŞ VE DAİRE İLAMLARINDA AÇIKÇA DEĞİNİLMEMEKLE DERECETTAN GEÇİP KESİNLEŞTİĞİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEZ

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre görev hususu esas hükümle birlikte değerlendirilmiş ve daire ilamlarında açıkça değinilmemekle derecettan geçip kesinleştiğinden
Blog Image

ARABULUCUYA BAŞVURU İÇİN ALACAK MUACCEL OLMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre arabulucuya başvuru için alacak muaccel olmalıdır.
Blog Image

BOŞANMAYA İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞEREK NÜFUSA İŞLEM OLMASI NEDENİYLE YABANCI MAHKEMEDE VERİLEN BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİNDE HUKUKİ YARAR KALMAMIŞTIR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşerek nüfusa işlem olması nedeniyle yabancı mahkemede verilen boşanma kararının tanıma ve tenfizinde
Blog Image

ORGANİK BAĞIN VARLIĞI TEK BAŞINA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASINI GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre organik bağın varlığı tek başına tüzel kişilik perdesinin aralanmasını gerektirmemektedir.
Blog Image

ALACAK DAVASINDA INTERPOL TARAFINDAN ARAMA KARARININ AKIBETİNİN SORULMASI, HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre alacak davasında Interpol tarafından arama kararının akıbetinin sorulması, hâkimin tazminat sorumluluğuna yol açmaz.
Blog Image

HENÜZ PEŞİN HARÇ VE GİDER AVANSI DAHİ YATIRILMADAN İHTİYATÎ HACİZ TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ, HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre henüz peşin harç ve gider avansı dahi yatırılmadan ihtiyatî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi hâkimin tazminat
Blog Image

MİRASIN REDDİ VEYA MİRASTAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI, İLGİLİ KİŞİNİN MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMESİNE ENGEL DEĞİLDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre mirasın reddi veya mirastan feragat edilmiş olması, ilgili kişinin mirasçılık belgesi istemesine engel değildir.
Blog Image

ARABULUCULUK AŞAMASINDA DAVALI HAYATTA OLUP DAVA TARİHİNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE VEFAT ETTİĞİNDEN HMK 124/4 HÜKMÜ UYGULANABİLİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk aşamasında davalı hayatta olup dava tarihinden kısa bir süre önce vefat ettiğinden HMK 124/4 hükmü uygulanabilir.
Blog Image

VASİYET ALACAKLISININ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU ÖĞRENDİĞİ TARİHİN, HAZIR OLMAYANLAR İÇİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre vasiyet alacaklısının ölüme bağlı tasarrufu öğrendiği tarihin, hazır olmayanlar için tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi
Blog Image

DAVACININ SADECE MAHKUM OLAN DAVALININ TAŞINMAZ VE ARAÇLARI ELİNDEN ÇIKARDIĞINDAN BAHİSLE TBK 19 HÜKMÜNDE DAYANMAKSIZIN DAVA AÇMASINDA HUKUKİ YARARI YOKTUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacının sadece mahkum olan davalının taşınmaz ve araçları elinden çıkardığından bahisle TBK 19 hükmünde dayanmaksızın dava
Blog Image

TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI, TARAFLARIN AÇIK TAHKİM İRADELERİNİN MEVCUT BULUNMASINA BAĞLIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre tahkim sözleşmesinin varlığı, tarafların açık tahkim iradelerinin mevcut bulunmasına bağlıdır.
Blog Image

EŞİNE ALO DİYE HİTAP ETMEK BOŞANMA SEBEBİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 25 Aralık 2023 tarihli kararına göre eşine alo diye hitap etmek boşanma sebebidir.
Blog Image

DELİL AVANSININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE VERİLECEK KARAR DAVANIN ESASINA İLİŞKİN OLACAKTIR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 04 Aralık 2023 tarihli kararına göre delil avansının yerine getirilmemesi halinde verilecek karar davanın esasına ilişkin olacaktır.
Blog Image

KAYIT MALİKİ İLE VEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GERÇEK MAHİYETİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI AÇISINDAN VEKİLE DE HUSUMET YÖNELTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt maliki ile vekil arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetinin açıklığa kavuşturulması açısından vekile de husumet
Blog Image

BORÇLUYA RIZAİ SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ İPOTEKLİ TAKİPLERİ KAPSAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre borçluya rızai satış yetkisi verilmesi ipotekli takipleri kapsamaz.
Blog Image

HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA ZARAR ANCAK TÜM MAL VARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLİP DAVACININ ALACAĞINA KAVUŞAMAMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre hâkimin tazminat sorumluluğunda zarar ancak tüm mal varlığının paraya çevrilip davacının alacağına kavuşamaması halinde ortaya
Blog Image

MAZERET KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN SÖZLÜ YARGILAMA YAPILMADAN YARGILAMAYA SON VERİLMESİ HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre mazeret kabul edilmesine rağmen sözlü yargılama yapılmadan yargılamaya son verilmesi hatalı olmuştur.
Blog Image

TENKİS DAVASININ VARLIĞI MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ DAVASI İÇİN HUKUKÎ YARAR DAVA ŞARTINI İÇERMEKTEDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre tenkis davasının varlığı muhdesatın aidiyeti tespiti davası için hukukî yarar dava şartını içermektedir.
Blog Image

BOZMADAN SONRA BOŞANMANIN FER'ÎSİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNATLAR YÖNÜNDEN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA YENİDEN KURULAN HÜKÜMDE AYRICA VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre bozmadan sonra boşanmanın fer'îsi niteliğindeki tazminatlar yönünden yapılan yargılama sonunda yeniden kurulan
Blog Image

MUHTIRADA EKSİK MASRAFIN MAHKEMEYE YATIRILMASI ŞEKLİNDEKİ İHTAR USULSÜZDÜR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre muhtırada eksik masrafın mahkemeye yatırılması şeklindeki ihtar usulsüzdür.
Blog Image

DAVALILARIN YAKINLIKLARI İSPATLANMADIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA SALT AYNI SEKTÖRDE İŞ YAPMIŞ OLMAK İİK 280 HÜKMÜNE GÖRE TASARRUFUN İPTALİNE NEDEN OLAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre davalıların yakınlıkları ispatlanmadığı dikkate alındığında salt aynı sektörde iş yapmış olmak İİK 280 hükmüne göre tasarrufun iptaline
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞI YANİ TAKİBE KONU CEZA KOŞULU ALACAĞININ TAYİNİ YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN LİKİT BİR ALACAKTAN BAHSEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde feshin haklı olup olmadığı yani takibe konu ceza koşulu alacağının tayini yargılamayı gerektirdiğinden likit
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİRE SAHİP EŞİN AKSİ KANITLANMADIKÇA YAPABİLECEĞİ TASARRUF ORANINDA KATKIDA BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde düzenli ve sürekli gelire sahip eşin aksi kanıtlanmadıkça yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun
Blog Image

İİK AÇISINDAN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF SÜRESİNİN DE ON GÜN OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK açısından katılma yoluyla istinaf süresinin de on gün olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN BANKA HESABINA ARTIŞSIZ ÖDENMESİ VE ÖDEMENİN İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN ALINMIŞ OLMASI ARTIŞ KOŞULUNDAN VAZGEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin banka hesabına artışsız ödenmesi ve ödemenin ihtirazı kayıt ileri sürülmeden alınmış olması artış koşulundan
Blog Image

HMK 181 HÜKMÜ FARKLI BİR ANLAM YÜKLENEMEYECEK KADAR AÇIK VE KESİN BİR KANUN HÜKMÜ DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre HMK 181 hükmü farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmü değildir.
Blog Image

İİK 89/3 HÜKMÜNE GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK 89/3 hükmüne göre üçüncü kişi tarafından açılan menfi tespit davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
Blog Image

DAVACI İŞÇİ İLE ARABULUCULUK SÜRECİNDE TELEFONLA GÖRÜŞMEK VE SONUNDA MUTABAKATA VARMAK ARABULUCULUK TUTANAĞININ SIHHATİNİ ETKİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacı işçi ile arabuluculuk sürecinde telefonla görüşmek ve sonunda mutabakata varmak arabuluculuk tutanağının sıhhatini etkilemez.
Blog Image

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLMİŞ KARAR KAMU DÜZENİ GEREĞİ İPTAL EDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre verilmiş karar kamu düzeni gereği iptal edilebilir.
Blog Image

2918 SAYILI KANUNUN MADDE 97 VE 99 HÜKÜMLERİNE GÖRE DAVA AÇMADAN ÖNCE DAVALIYA MÜRACAAT SONRADAN YARGILAMA SIRASINDA TAMAMLANAMAZ BİR DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİDİR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre 2918 Sayılı Kanunun madde 97 ve 99 hükümlerine göre dava açmadan önce davalıya müracaat sonradan yargılama sırasında tamamlanamaz.