Yargıtay Kararları

Blog Image

FER'İ MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMAK İSTEYENİN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMASI NEDENİYLE HÜKÜMDEN ETKİLENECEĞİ GÖZETİLDİĞİNDE HUKUKİ YARARI BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2024 tarihli kararına göre fer'i müdahil olarak davaya katılmak isteyenin sözleşmenin tarafı olması nedeniyle hükümden etkileneceği gözetildiğinde
Blog Image

GEÇİCİ MADDE KAPSAMINDA TERKİN İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMEMESİNDE BU ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİ, YÖNETİCİLERİ VEYA TASFİYE MEMURLARININ MENFAATLERİ DE BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre geçici madde kapsamında terkin işleminin iptal edilmemesinde bu şirketin pay sahipleri, yöneticileri veya tasfiye memurlarının
Blog Image

SAĞ KALAN MÂLİK EŞ BAKIMINDAN MÂLİK OLMAYAN EŞİN DAVA AÇARKEN VAR OLAN HUKUKÎ YARARI ÖLMESİ DURUMUNDA DEVAM EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre sağ kalan mâlik eş bakımından mâlik olmayan eşin dava açarken var olan hukukî yararı ölmesi durumunda devam edemez.
Blog Image

EMEKLİ MAAŞINDAN BELLİ BİR SÜRE KREDİ ÖDEMESİ YAPILMASINDAN SONRA BU KESİNTİYE İTİRAZ EDEN MÜŞTERİ, KESİNTİYİ DURDURAN BANKADAN ÖNCEKİ TAHSİLATLARI İSTEYEMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan
Blog Image

TİCARET SİCİLİNDEN TASFİYEYLE TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİNDE, HUSUMETİN TASFİYE MEMURUYLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİ YETERLİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre ticaret sicilinden tasfiyeyle terkin edilen limited şirketin ihyası isteminde, husumetin tasfiye memuruyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Blog Image

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE ÇIKARILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT, TEBLİĞ ANINDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLMESİ VE YENİ YETKİLİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Aralık 2023 tarihli kararına göre tek ortaklı limited şirkete çıkarılan elektronik tebligat, tebliğ anında şirket yetkilisinin ölmesi
Blog Image

YARGILAMADA İLERİ SÜRÜLMEYEN VE KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMEYEN HUSUSLAR İSTİNAF AŞAMASINDA İNCELENEMEZSE DE SOMUT OLAYA GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yargılamada ileri sürülmeyen ve kamu düzenini ilgilendirmeyen hususlar istinaf aşamasında incelenemezse de somut olaya göre
Blog Image

TTK 124 HÜKMÜNDE SAYILAN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre TTK 124 hükmünde sayılan şahıs ve sermaye şirketlerinde ticareti usulüne aykırı terk etme suçu oluşmaz.
Blog Image

ORGANİK BAĞIN VARLIĞI TEK BAŞINA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASINI GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre organik bağın varlığı tek başına tüzel kişilik perdesinin aralanmasını gerektirmemektedir.
Blog Image

HASAR KAYNAKLI DEĞER KAYBININ BİRLİKTE İFA KURALI GEREĞİNCE ARACIN DAVALIYA TESLİMİ SIRASINDA ÖDENMESİ HALİNDE MİSLİYLE DEĞİŞTİRME KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Ekim 2023 tarihli kararına göre hasar kaynaklı değer kaybının birlikte ifa kuralı gereğince aracın davalıya teslimi sırasında ödenmesi halinde misliyle değiştirme
Blog Image

TARIMSAL SULAMA ABONELİĞİ ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETTEN YARARLANAN TÜKETİCİ OLMADIĞINDAN UYUŞMAZLIĞA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BAKMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2023 tarihli kararına göre tarımsal sulama aboneliği üzerinden verilen hizmetten yararlanan tüketici olmadığından uyuşmazlığa tüketici hakem heyetinin bakma
Blog Image

TALEP İLERİYE ETKİLİ SONUÇ DOĞURACAK ŞEKİLDE MUARAZANIN GİDERİLMESİ NİTELİĞİ TAŞIDIĞINDAN YALNIZCA SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN KESİNLİK SINIRI TESPİT EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre talep ileriye etkili sonuç doğuracak şekilde muarazanın giderilmesi niteliği taşıdığından yalnızca sözleşme bedeli üzerinden
Blog Image

GÖREVLİ MAHKEMEDE ESASA GİRİLMEDEN ÖNCE ARABULUCULUK İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDAN DAVA ŞARTI YERİNE GETİRİLMİŞ OLUP İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre görevli mahkemede esasa girilmeden önce arabuluculuk işlemi tamamlandığından dava şartı yerine getirilmiş olup işin esasına
Blog Image

MAHKEMECE HER DAVACI İÇİN AYRI AYRI BELİRLENEN TEMİNAT MİKTARI, ŞİRKETİN MUHTEMEL ZARARINA KIYASLA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYACAK NİTELİKTEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre mahkemece her davacı için ayrı ayrı belirlenen teminat miktarı, şirketin muhtemel zararına kıyasla hak arama özgürlüğünü
Blog Image

AİLE KONUTUNA İLİŞKİN OLARAK MÂLİK OLMAYAN EŞİN AÇIK RIZASININ VARLIĞI HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre aile konutuna ilişkin olarak mâlik olmayan eşin açık rızasının varlığı her türlü delille ispatlanabilir.
Blog Image

DAVACILARIN MURİSİNİN HEM ORTAK HEM ORGAN SIFATINI TAŞIDIĞI ORGANSIZLIK DURUMUNDA UYGULANACAK HÜKÜM 4721 SAYILI KANUN'UN 427 NCİ MADDESİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacıların murisinin hem ortak hem organ sıfatını taşıdığı organsızlık durumunda uygulanacak hüküm 4721 sayılı Kanun'un
Blog Image

HAK İHLALİNE NEDEN OLAN KARAR KALDIRILDIĞI İÇİN KALDIRILAN KARARIN TEMYİZİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI DA HÜKÜMSÜZ KALMIŞTIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23 Şubat 2023 tarihli kararına göre hak ihlaline neden olan karar kaldırıldığı için kaldırılan kararın temyizine ilişkin Yargıtay kararı da hükümsüz kalmıştır.
Blog Image

EŞİN RIZASI ALINMADAN İPOTEK EDİLEN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ DAVA SIRASINDA CEBRİ İCRA İLE SATILDIĞINDAN DAVANIN KONUSU KALMAMIŞTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre eşin rızası alınmadan ipotek edilen taşınmazın mülkiyeti dava sırasında cebri icra ile satıldığından davanın konusu kalmamıştır.
Blog Image

İFLAS HALİ DIŞINDA ALACAKLI DOLAYISI İLE ZARAR NEDENİYLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI AÇAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Temmuz 2023 tarihli kararına göre iflas hali dışında alacaklı dolayısı ile zarar nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dayalı tazminat davası
Blog Image

MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI VE ARSA SAHİBİNİN SATTIĞI DAİREYE İLİŞKİN DEĞER KAYBI İSTEMLERİNDE ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 10 Nisan 2023 tarihli kararına göre müteahhidin yaptığı ve arsa sahibinin sattığı daireye ilişkin değer kaybı istemlerinde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.
Blog Image

EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİNE DAYALI DAVANIN DİNLENEBİLMESİ İÇİN MÂLİK OLMAYAN EŞİN AÇTIĞI TAPU İPTAL TESCİL DAVASININ SONUCU BEKLENMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istemine dayalı davanın dinlenebilmesi için mâlik olmayan eşin açtığı tapu iptal tescil davasının
Blog Image

AİLE KONUTUNDA BULUNAN MÂLİK OLMAYAN EŞ, BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HAKSIZ İŞGALCİ SIFATINDA BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre aile konutunda bulunan mâlik olmayan eş, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren haksız işgalci sıfatında bulunmaktadır.
Blog Image

İPOTEK İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI CEBRİ İCRA SONUCU KAZANILMIŞ OLAN DAVA KONUSU TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ GEÇERSİZ KILMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2023 tarihli kararına göre ipotek işleminin geçersiz olması cebri icra sonucu kazanılmış olan dava konusu taşınmazın mülkiyetini geçersiz kılmaz.
Blog Image

ÇOCUKLARIN VELÂYETİNİN ANNEDE BULUNMASI VE YASAL TEMSİLCİSİNİN ANNE OLMASI KARŞISINDA ANNENİN ORTAK ÇOCUKLARI YURT DIŞINA GÖTÜRME YETKİSİ BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre çocukların velâyetinin annede bulunması ve yasal temsilcisinin anne olması karşısında annenin ortak çocukları yurt dışına götürme
Blog Image

TÜKETİCİ İŞLEMİ SAYILAN BANKA KREDİSİNE DAİR HAYAT SİGORTALARINDA BANKA POLİÇE LİMİTLERİNDE KREDİ ALACAĞINI ÖNCELİKLE SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİL ETMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 10 Nisan 2023 tarihli kararına göre tüketici işlemi sayılan banka kredisine dair hayat sigortalarında banka poliçe limitlerinde kredi alacağını öncelikle sigorta
Blog Image

TMK 194 HÜKMÜNE GÖRE DAVACI EŞİN DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DEĞERİNİ TALEP ETME HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre TMK 194 hükmüne göre davacı eşin dava konusu taşınmazın değerini talep etme hakkı bulunmamaktadır.
Blog Image

TESLİM TARİHİ KONUSUNDA YENİ BİR BELİRLEME OLMADIĞINDAN DAVALININ TAŞINMAZI EN GEÇ SENEDİN DÜZENLENME TARİHİNDE TESLİM ETMESİ GEREKTİĞİ KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2022 tarihli kararına göre teslim tarihi konusunda yeni bir belirleme olmadığından davalının taşınmazı en geç senedin düzenlenme
Blog Image

EŞLER FİİLEN AYRI YAŞADIKLARINDAN VE EŞİN MALVARLIĞININ BİR KISMINI ELDEN ÇIKARMA YÖNÜNDE GİRİŞİMLERDE BULUNDUĞUNDAN TMK 199 HÜKMÜNÜN KOŞULLARI OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre eşler fiilen ayrı yaşadıklarından ve eşin malvarlığının bir kısmını elden çıkarma yönünde girişimlerde bulunduğundan TMK 199 hükmünün
Blog Image

ŞİRKET İHYASI TALEBİ, ÇEKİŞMESİZ YARGIYA TABİ BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20 Şubat 2023 tarihli kararına göre şirket ihyası talebi, çekişmesiz yargıya tabi bulunmamaktadır.
Blog Image

SOYBAĞI DAVALARI YAZILI YARGILAMA USULÜNE TABİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05 Nisan 2023 tarihli kararına göre soybağı davaları yazılı yargılama usulüne tabidir.
Blog Image

İKİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN AYNI YÖNDE OY KULLANMAMASI DURUMUNDA ALINAN KARAR YOK HÜKMÜNDE OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Temmuz 2023 tarihli kararına göre iki ortaklı limited şirkette ortakların aynı yönde oy kullanmaması durumunda alınan karar yok hükmünde olacaktır.
Blog Image

TTK 638/2 HÜKMÜ KAPSAMINDA AÇILMIŞ OLAN ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA DAVASININ DAVALININ KABULÜ NEDENİYLE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08 Şubat 2023 tarihli kararına göre TTK 638/2 hükmü kapsamında açılmış olan şirket ortaklığından çıkma davasının davalının kabulü nedeniyle kabulüne karar verilmesi
Blog Image

AİLE KONUTU ŞERHİ KOYDURAN MÂLİK OLMAYAN EŞ, MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19 Haziran 2023 tarihli kararına göre aile konutu şerhi koyduran mâlik olmayan eş, meskeniyet şikayetinde bulunamaz.
Blog Image

TESCİLLİ TASARIM KORUMASIYLA VE SINIRLI SÜRELİ HUKUKİ KORUMANIN, HAKSIZ REKABET KURALLARIYLA SÜRE SINIRI OLMAKSIZIN ELDE EDİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre tescilli tasarım korumasıyla ve sınırlı süreli hukuki korumanın, haksız rekabet kurallarıyla süre sınırı olmaksızın elde
Blog Image

AVUKATA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA FİİLİN AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL ETMESİ HÂLİNDE UZUN OLAN CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre avukata karşı açılacak tazminat davalarında fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi hâlinde uzun olan ceza zamanaşımının
Blog Image

TÜZELKİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI TEORİSİ VE TİCARET SİCİL KAYITLARINA GÖRE BORÇLUYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA DANIŞIKLI İŞLEMLER YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 08 Mart 2023 tarihli kararına göre tüzelkişilik perdesinin aralanması teorisi ve ticaret sicil kayıtlarına göre borçluyla üçüncü kişi arasında danışıklı işlemler
Blog Image

İNTERNET ORTAMINDAKİ SİSTEM ÜZERİNDEN HİZMET BEDELİNİ TAHSİL EDİP SATICININ MAL VE HİZMET SATIŞINA ARACILIK EDENLER MALIN AYIBINDAN SORUMLUDUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 29 Eylül 2022 tarihli kararına göre internet ortamındaki sistem üzerinden hizmet bedelini tahsil edip satıcının mal ve hizmet satışına aracılık edenler malın ayıbından
Blog Image

DAVALI ŞİRKETİN KISMÎ BÖLÜNMESİ SURETİYLE KURULAN DAVALI ŞİRKETTEN KURUCU İNTİFA SENEDİ İHDAS ETMEMESİ NEDENİYLE DAVACILAR TAZMİNAT İSTEYEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre davalı şirketin kısmî bölünmesi suretiyle kurulan davalı şirketten kurucu intifa senedi ihdas etmemesi nedeniyle davacılar
Blog Image

ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN KÖTÜ OLMASI VE ŞİRKETİN İYİ YÖNETİLMEMESİ ŞİRKETTEN ÇIKMA TALEBİ İÇİN HAKLI SEBEP OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24 Ocak 2023 tarihli kararına göre şirketin mali durumunun kötü olması ve şirketin iyi yönetilmemesi şirketten çıkma talebi için haklı sebep olarak değerlendirilemez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA DAVALI ŞİRKETİN ÇİFT İMZA KURALI GEREĞİ SORUMLU OLDUĞUNU İDDİA ETMESİ ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞI GEREĞİNCE GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre somut olayda davalı şirketin çift imza kuralı gereği sorumlu olduğunu iddia etmesi çelişkili davranış yasağı gereğince geçersizdir.
Blog Image

DAVA BABALIĞIN TESPİTİNE İLİŞKİN OLUP ADLİ TATİLDE YARGILAMASI DEVAM ETMESİ NEDENİYLE ADLİ TATİLDE İSTİNAF SÜRESİ DURMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2023 tarihli kararına göre dava babalığın tespitine ilişkin olup adli tatilde yargılaması devam etmesi nedeniyle adli tatilde istinaf süresi durmaz.
Blog Image

SOYBAĞININ TESPİTİ DAVASINDA SONRAKİ KANUN OLAN HMK 292 HÜKMÜ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre soybağının tespiti davasında sonraki kanun olan HMK 292 hükmü uygulanmalıdır.
Blog Image

YAZILARDAKİ İFADELER ELEŞTİRİ SINIRININ ÖTESİNDE DAVACININ FAALİYETLERİNİ GEREKSİZ YERE İNCİTİCİ İFADELER OLDUĞUNDAN HAKSIZ REKABET OLUŞTURMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2023 tarihli kararına göre yazılardaki ifadeler eleştiri sınırının ötesinde davacının faaliyetlerini gereksiz yere incitici ifadeler olduğundan haksız
Blog Image

NÜFUS KAYITLARINDAKİ DÜZELTME İSTEMİNE İLİŞKİN DAVALARDA GEREKİRSE ALAKALI KİŞİLERİN MEZARI AÇILABİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Mart 2023 tarihli kararına göre nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine ilişkin davalarda gerekirse alakalı kişilerin mezarı açılabilir.
Blog Image

ESKİ ORTAK TAŞINMAZ DEVRİ SIRASINDA ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ MÜDÜR OLDUĞUNDAN ŞİRKET ADINA YAPTIĞI SÖZLEŞMEDE ŞİRKET TARAF KONUMUNDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2023 tarihli kararına göre eski ortak taşınmaz devri sırasında şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olduğundan şirket adına yaptığı sözleşmede
Blog Image

MARKA HAKKINA TECAVÜZ HÂLİNDE MARKA SAHİBİ, TİCARET UNVANININ TERKİNİNİ TALEP EDEMESE DE SOMUT OLAYDA TERKİNİN ŞARTLARININ OLUŞTUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre marka hakkına tecavüz hâlinde marka sahibi, ticaret unvanının terkinini talep edemese de somut olayda terkinin şartlarının
Blog Image

OKULA KAYIT İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN EŞİN, DAVA DIŞI EŞLE BİRLİKTE OKULA KARŞI MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Şubat 2023 tarihli kararına göre okula kayıt işlemini gerçekleştiren eşin, dava dışı eşle birlikte okula karşı müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilemez.
Blog Image

FİRMANIN SATIN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN BU GÜÇLERDE HERHANGİ BİR REFERANSI VE TECRÜBESİ YOKTUR ŞEKLİNDEKİ BEYAN HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDECEK NİTELİKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Aralık 2022 tarihli kararına göre firmanın satın alınması düşünülen bu güçlerde herhangi bir referansı ve tecrübesi yoktur şeklindeki beyan, haksız rekabet
Blog Image

SOMUT OLAYDAKİ BORÇLU ŞİRKETE YAPILAN ŞİKÂYET KONUSU HACİZ İŞLEMİNDE BORÇLUNUN ORTAĞI VE YETKİLİSİ OLDUĞU LİMİTED ŞİRKETTEKİ HİSSESİ HACZEDİLMEMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2022 tarihli kararına göre somut olaydaki borçlu şirkete yapılan şikâyet konusu haciz işleminde borçlunun ortağı ve yetkilisi olduğu limited şirketteki
Blog Image

TÜKETİCİ HUKUKU KAYNAKLI MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Mayıs 2023 tarihli kararına göre tüketici hukuku kaynaklı menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranmalıdır.
Blog Image

ANONİM ŞİRKETLERDE GÖREV SÜRESİ BİTEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YENİ YK SEÇİLENE KADAR OLAĞANÜSTÜ VE ACİL DURUMLAR İÇİN GÖREVLERİNE DEVAM EDEBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Eylül 2022 tarihli kararına göre anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeni YK seçilene kadar olağanüstü ve acil durumlar için görevlerine
Blog Image

AYNI DERSLERİN ÜCRETSİZ OLARAK BİR SONRAKİ DÖNEM ALTTAN ALINMASI MÜMKÜNKEN ÜCRETLİ OLARAK YAZ OKULU İLE BEDEL TAHSİL EDİLMESİ HAKSIZ ŞART TEŞKİL ETMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre aynı derslerin ücretsiz olarak bir sonraki dönem alttan alınması mümkünken ücretli olarak yaz okulu ile bedel tahsil
Blog Image

DAVALININ İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA DAVACI ŞİRKETTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMDEKİ ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİNE HİZMET VERDİĞİNİ BELİRTMESİ HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Şubat 2023 tarihli kararına göre davalının işten ayrıldıktan sonra davacı şirkette çalıştığı dönemdeki şirketin müşterilerine hizmet verdiğini belirtmesi haksız
Blog Image

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEKİ CEZA KOŞULU SADECE BİR TARAFA İLİŞKİN DE EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇEREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Mart 2023 tarihli kararına göre rekabet yasağı sözleşmesindeki ceza koşulu sadece bir tarafa ilişkin de edim yükümlülüğü içerebilir.
Blog Image

TTK 366 HÜKMÜNDEKİ BİR YILLIK SÜRE SEÇİM YETKİSİNİN GENEL KURULDA OLDUĞUNDA DA UYGULANMASI GEREKEN EMREDİCİ BİR DÜZENLEMEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Mart 2023 tarihli kararına göre TTK 366 hükmündeki bir yıllık süre seçim yetkisinin genel kurulda olduğunda da uygulanması gereken emredici
Blog Image

TÜRKPATENT'E BAŞVURULUP TALEP REDDEDİLMEDEN TANINMIŞLIĞIN TESPİTİ MAHKEMEDE TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Şubat 2023 tarihli kararına göre TÜRKPATENT'e başvurulup talep reddedilmeden tanınmışlığın tespiti mahkemede talep edilemez.
Blog Image

AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI SEBEBİYLE İŞLERİNİ GÖREMEYEN YETİŞKİN HAKKINDA KORUMA KARARI VERİLMESİ TALEPLERİNDE AİLE MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2022 tarihli kararına göre akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen yetişkin hakkında koruma kararı verilmesi taleplerinde
Blog Image

İPTALİ İSTENEN GENEL KURUL KARARINA KARŞI SALT OLUMSUZ OY KULLANMAK TTK 446/1-a MADDESİNDE SAYILAN KOŞULLARI SAĞLAYAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2022 tarihli kararına göre iptali istenen genel kurul kararına karşı salt olumsuz oy kullanmak TTK 446/1-a maddesinde sayılan koşulları sağlayamaz.
Blog Image

HAKSIZ REKABETİN TESPİTİNE VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28 Aralık 2022 tarihli kararına göre haksız rekabetin tespitine ve önlenmesine ilişkin verilen maddi ve manevi tazminat kesinleşmeden icra edilebilir.
Blog Image

ISLAHLA TERDİTLİ OLMAYAN TALEP EKLENMESİ DURUMUNDA REDDEDİLEN TALEP YÖNÜNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 09 Ocak 2023 tarihli kararına göre ıslahla terditli olmayan talep eklenmesi durumunda reddedilen talep yönünden vekalet ücretine hükmedilmelidir.
Blog Image

SEÇİMLİK HAK KULLANILDIKTAN SONRA BUNDAN DÖNÜLEMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 19 Ocak 2023 tarihli kararına göre seçimlik hak kullanıldıktan sonra bundan dönülemez.
Blog Image

YER GÖSTERME BELGESİNDE BULUNAN KAN VE SIHRİ HISIMLARI KAVRAMINA EŞ GİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Kasım 2022 tarihli kararına göre yer gösterme belgesinde bulunan kan ve sıhri hısımları kavramına eş girmemektedir.
Blog Image

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞ RIZASININ ALINMADIĞINA DAYALI GEÇERSİZLİK İDDİASI İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP MAHKEMECE RE’SEN DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26 Ekim 2022 tarihli kararına göre kefalet sözleşmesinde eş rızasının alınmadığına dayalı geçersizlik iddiası itiraz niteliğinde olup mahkemece re’sen dikkate
Blog Image

BORÇLU KENDİ ŞİRKETİ İLE İLGİLİ OLARAK KEFALET VERMEDİĞİNDEN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI ALINMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26 Ekim 2022 tarihli kararına göre borçlu kendi şirketi ile ilgili olarak kefalet vermediğinden kefalet sözleşmesinde eşin rızası alınmalıdır.
Blog Image

ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMIN İCRASININ İHLÂL EDİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI CEZALANDIRMA İSTEMİ İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN TALEP EDİLMELİDİR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 09 Ocak 2023 tarihli kararına göre çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icrasının ihlâl edildiği iddiasına dayalı cezalandırma istemi icra ceza mahkemesinden
Blog Image

ÇALIŞANIN ŞİRKETTEN AYRILIP POZİSYONU GEREĞİ DİĞER ŞİRKETTE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI REKABET YASAĞI ÇERÇEVESİNDE CEZAİ ŞART ÖDEMESİ GEREKİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2022 tarihli kararına göre çalışanın şirketten ayrılıp pozisyonu gereği diğer şirkette çalışmasından dolayı rekabet yasağı çerçevesinde
Blog Image

DAVADAKİ HAKKIN SAKLI TUTULDUĞU İHTİRAZI KAYDI DÜŞÜLMÜŞSE DE SOMUT OLAYDA ONARIM İLE SEÇİMLİK HAKKIN TÜKETİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Kasım 2022 tarihli kararına göre davadaki hakkın saklı tutulduğu ihtirazı kaydı düşülmüşse de somut olayda onarım ile seçimlik hakkın tüketildiğinin
Blog Image

DEVİR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKME GÖRE LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ İÇİN NOTERDE DEVİR SÖZLEŞMESİ YAPILARAK PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2022 tarihli kararına göre devir tarihinde yürürlükteki hükme göre limited şirket pay devri için noterde devir sözleşmesi yapılarak
Blog Image

AİLE KONUTUNDA İLK SATIŞ İTİBARİYLE AÇIK RIZA ZORUNLU İSE DE SONRAKİ SATIŞLARDA İYİ NİYETLİ OLUP OLMAMAK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Kasım 2022 tarihli kararına göre aile konutunda ilk satış itibariyle açık rıza zorunlu ise de sonraki satışlarda iyi niyetli olup olmamak önem arz etmektedir.
Blog Image

ERKEN KAPAMA ÜCRETİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞINA UYGUN OLARAK TESPİT EDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Ekim 2022 tarihli kararına göre erken kapama ücretinin dürüstlük kuralına ve hakkın kötüye kullanılması yasağına uygun olarak tespit edilmesi gerekir.
Blog Image

6284 SAYILI KANUNA İLİŞKİN VERİLEN TEDBİR KARARININ İHLALİ DURUMUNDA İHLALİN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDEKİ MAHKEME YETKİLİDİR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 12 Aralık 2022 tarihli kararına göre 6284 sayılı kanuna ilişkin verilen tedbir kararının ihlali durumunda ihlalin gerçekleştiği yerdeki mahkeme yetkilidir.
Blog Image

DAVALININ BAŞKA KADINLA BERABER YAŞIYOR OLMASI TEK BAŞINA TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASINA SEBEP OLUŞTURMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 07 Aralık 2022 tarihli kararına göre davalının başka kadınla beraber yaşıyor olması tek başına tasarruf yetkisinin sınırlanmasına sebep oluşturmaz.
Blog Image

AİLE KONUTUNDA BULUNAN MALİK OLMAYAN EŞİN AÇIK RIZASI OLMADAN YAPILAN SATIŞ İŞLEMİ TMK 194 HÜKMÜ GEREĞİNCE GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Kasım 2022 tarihli kararına göre aile konutunda bulunan malik olmayan eşin açık rızası olmadan yapılan satış işlemi TMK 194 hükmü gereğince geçersizdir.
Blog Image

KİŞİLERİN GERÇEKTE ÇOCUKLARININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TALEBİ HERKES İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre kişilerin gerçekte çocuklarının bulunmadığına yönelik talebi herkes ileri sürebilir.
Blog Image

AYRI ŞEHİRLERDE YAŞAYAN DEDE VE TORUN ARASINDA YATILI OLACAK VE UZMAN NEZARETİ GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİS EDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2022 tarihli kararına göre ayrı şehirlerde yaşayan dede ve torun arasında yatılı olacak ve uzman nezareti gerektirmeyecek şekilde kişisel ilişki
Blog Image

GENEL KURULUN YILLIK KÂRIN DAĞITIM HAKKINI YETERİ KADAR DAĞITMAYACAK ŞEKİLDE KULLANMASI DA PAY SAHİBİNİN KÂR PAYI HAKKINI İHLAL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre genel kurulun yıllık kârın dağıtım hakkını yeteri kadar dağıtmayacak şekilde kullanması da pay sahibinin kâr payı hakkını ihlal eder.
Blog Image

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ORTAK ADINA VESAYETEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASINDA OY KULLANMASI MENFAAT ÇATIŞMASI NEDENİYLE GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre yönetim kurulu üyesinin ortak adına vesayeten yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanması menfaat çatışması
Blog Image

HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN İLAMLAR ŞAHSIN HUKUKUNA AİT OLMASI NEDENİYLE KESİNLEŞMEDEN TAKİP KONUSU YAPILAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2022 tarihli kararına göre haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz.
Blog Image

GÖREV SÜRELERİ SONA EREN VE GENEL KURULCA YENİLERİ SEÇİLMEYEN TASFİYE MEMURLARININ YERİNE TALEP HALİNDE MAHKEME DE ATAMA YAPABİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 17 Ekim 2022 tarihli kararına göre görev süreleri sona eren ve genel kurulca yenileri seçilmeyen tasfiye memurlarının yerine talep halinde mahkeme de atama yapabilir
Blog Image

SIFIR ARACIN DÖRT KAPISININ SÖKÜLÜP TAKILMASI EKONOMİK DEĞERİ DÜŞÜREN GİZLİ AYIP OLUP ARACIN AYIPSIZ BENZERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 13 Ekim 2022 tarihli kararına göre sıfır aracın dört kapısının sökülüp takılması ekonomik değeri düşüren gizli ayıp olup aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi
Blog Image

TÜZEL KİŞİLERE KARŞI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MAHİYETİNDE EYLEMLERDEN DOLAYI TÜZEL KİŞİ MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 05 Temmuz 2022 tarihli kararına göre tüzel kişilere karşı kişilik haklarına saldırı mahiyetinde eylemlerden dolayı tüzel kişi manevi tazminat talep edebilir.
Blog Image

ARAÇTA YAPILAN MOTOR DEĞİŞİKLİĞİNİN DEĞER ARTIŞINA DEĞİL DEĞER KAYBINA NEDEN OLACAĞI KUŞKUSUZDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2022 tarihli kararına göre araçta yapılan motor değişikliğinin değer artışına değil değer kaybına neden olacağı kuşkusuzdur.
Blog Image

FARKLI TÜZEL KİŞİLİKLERE SAHİP ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİL KAYITLARI İNCELENEREK PERDENİN ARALANMASININ KOŞULLARI İRDELENMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2022 tarihli kararına göre farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerin ticaret sicil kayıtları incelenerek perdenin aralanmasının koşulları irdelenmelidir.
Blog Image

BEŞ YILDAN BERİ EVLAT EDİNENLE BİRLİKTE YAŞAMA KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ TÜRK KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Haziran 2022 tarihli kararına göre beş yıldan beri evlat edinenle birlikte yaşama koşulunun gerçekleşmemesi Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil etmez.
Blog Image

ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULARDA HÂKİM ŞAHSÎ BİLGİSİ İLE SONUCA GİDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Eylül 2022 tarihli kararına göre özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda hâkim şahsî bilgisi ile sonuca gidemez.
Blog Image

EVLAT EDİNME BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVACI MAHKEMECE DİNLENİLMEDEN VEFAT ETTİĞİNDEN DAVANIN BU SEBEPLE REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2022 tarihli kararına göre evlat edinme başvurusunda bulunan davacı mahkemece dinlenilmeden vefat ettiğinden davanın bu sebeple reddi gerekir.
Blog Image

YÖNETİCİ ALEYHİNE SORUMLULUK DAVASINDA GENEL KURUL KARARI TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2022 tarihli kararına göre yönetici aleyhine sorumluluk davasında genel kurul kararı tamamlanabilir dava şartıdır.
Blog Image

KÂR PAYI DAĞITIM KARARI OLMAKSIZIN, ÜCRET, PRİM, MAAŞ VB. ADLARLA ORTAKLARA PARA ÖDENMESİ ÖRTÜLÜ KÂR PAYI DAĞITIMI MAHİYETİNDEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 02 Haziran 2022 tarihli kararına göre kâr payı dağıtım kararı olmaksızın, ücret, prim, maaş vb. adlarla ortaklara para ödenmesi örtülü kâr payı dağıtımı mahiyetindedir.
Blog Image

PERDENİN ARALANMASI TEORİSİNE BAŞVURABİLECEK KİŞİNİN ZARARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2022 tarihli kararına göre perdenin aralanması teorisine başvurabilecek kişinin zarara uğradığını iddia eden üçüncü kişi olması gerekir.
Blog Image

ORTAKLIK SIFATI SONA EREN KİŞİNİN ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN MEVCUT OLDUĞU TARİHLER İÇİN DAVA AÇMASI HALİNDE KESİN YETKİ KURALI UYGULANIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25 Mart 2022 tarihli kararına göre ortaklık sıfatı sona eren kişinin ortaklık ilişkisinin mevcut olduğu tarihler için dava açması halinde kesin yetki kuralı uygulanır.
Blog Image

ŞİRKETE HACİZ YAZISI GÖNDERİLMEDEN, ŞİRKETİN HİSSESİNE FİİLEN ELKONULMADAN VEYA PAYDEFTERİNE HACİZ İŞLENMEDEN HACİZ TATBİK EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2022 tarihli kararına göre şirkete haciz yazısı gönderilmeden, şirketin hissesine fiilen elkonulmadan veya paydefterine haciz işlenmeden haciz tatbik edilemez.
Blog Image

ŞİRKETİN TÜM ORTAKLARI DAVACI VE DAVALI OLDUĞUNDAN DAVADA HUSUMET EKSİKLİĞİNİN BULUNMADIĞININ KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararına göre şirketin tüm ortakları davacı ve davalı olduğundan davada husumet eksikliğinin bulunmadığının kabulü gerekir.
Blog Image

ŞİRKETTE HİZMET AKDİ ÇERÇEVESİNDE GÖREVLİ ORTAK OLMAYAN KİŞİLERİN GÖREVİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TTK 553 HÜKMÜ KAPSAMI İÇERİSİNDEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25 Mart 2022 tarihli kararına göre şirkette hizmet akdi çerçevesinde görevli ortak olmayan kişilerin görevi ile ilgili sorumlulukları TTK 553 hükmü
Blog Image

DAVACI TARAFIN YENİ ARACI TESLİM ALDIĞINDA DAVA KONUSU ESKİ ARACI DAVALIYA TESLİM ETMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM USUL VE YASAYA UYGUNDUR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 23 Mayıs 2022 davacı tarafın yeni aracı teslim aldığında dava konusu eski aracı davalıya teslim etmesine ilişkin hüküm usul ve yasaya uygundur.
Blog Image

MALİK OLMAYAN EŞİN TAPU KÜTÜĞÜNE KONUTLA İLGİLİ ŞERH KONULMASINI DOĞRUDAN DAVA YOLUYLA İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI YOKTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12 Mayıs 2022 tarihli kararına göre malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla istemekte hukuki yararı yoktur.
Blog Image

TAKİP KONUSU OLAN İLAM KARŞILIKLI EDİMLERİ İÇERDİĞİNDEN ALACAKLININ TAKİBE DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN KENDİ EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Nisan 2022 tarihli kararına göre takip konusu olan ilam karşılıklı edimleri içerdiğinden alacaklının takibe devam edebilmesi için kendi edimini yerine
Blog Image

TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ OLSA DA BU TÜR DAVALAR ADLİ TATİLDE GÖRÜLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Mart 2022 tarihli kararına göre tüketici mahkemesinde görülen davalar basit yargılama usulüne tabi olsa da bu tür davalar adli tatilde görülemez.
Blog Image

MÜŞTERİNİN KREDİ KARTINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VERMESİ VE BANKANIN DA LİMİT ÜZERİNDE HARCAMAYA İZİN VERMESİ NEDENİYLE TARAFLAR ORTAK KUSURLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2022 tarihli kararına göre müşterinin kredi kartını üçüncü kişiye vermesi ve bankanın da limit üzerinde harcamaya izin vermesi nedeniyle
Blog Image

ANONİM ORTAKLIĞIN ÇIPLAK PAYININ DA SENEDE BAĞLANMIŞ PAYLAR GİBİ SERBESTÇE DEVREDİLEBİLECEĞİ HUSUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ MEVCUTTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 06 Nisan 2022 tarihli kararına göre anonim ortaklığın çıplak payının da senede bağlanmış paylar gibi serbestçe devredilebileceği hususunda görüş birliği mevcuttur.
Blog Image

DÜRÜSTLÜK KURALININ DOĞAL BİR SONUCU OLARAK HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İLE ORTAKLIK PAYI DEVRİNİN HUKUKEN GEÇERLİ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2022 tarihli kararına göre dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak hisse devir sözleşmesi ile ortaklık payı devrinin hukuken geçerli olduğundan