Yargıtay Kararları

Blog Image

SATIMDAN SONRA ALACAK YENİ MALİKE TEMLİK EDİLMEDİĞİNDEN TEMERRÜT SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASINDA YENİ MALİK TARAF OLAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Şubat 2024 tarihli kararına göre satımdan sonra alacak yeni malike temlik edilmediğinden temerrüt sebebiyle tahliye davasında yeni malik taraf
Blog Image

KEŞİDECİ BORÇLUNUN BORCU KABUL ETTİĞİ NAZARA ALINMADAN SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre keşideci borçlunun borcu kabul ettiği nazara alınmadan senedin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiş
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞI YANİ TAKİBE KONU CEZA KOŞULU ALACAĞININ TAYİNİ YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN LİKİT BİR ALACAKTAN BAHSEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde feshin haklı olup olmadığı yani takibe konu ceza koşulu alacağının tayini yargılamayı gerektirdiğinden likit
Blog Image

KİRA BEDELİNİN BANKA HESABINA ARTIŞSIZ ÖDENMESİ VE ÖDEMENİN İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN ALINMIŞ OLMASI ARTIŞ KOŞULUNDAN VAZGEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin banka hesabına artışsız ödenmesi ve ödemenin ihtirazı kayıt ileri sürülmeden alınmış olması artış koşulundan
Blog Image

KUSURLU KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİKTEN SONRA KİRAYA VERENİN DAHA FAZLA BEDELLE YENİ KİRACI BULMUŞ OLMASINDAN FAYDA SAĞLAMASI HAKKANİYETE UYGUN DÜŞMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre kusurlu kiracının sözleşmeyi feshettikten sonra kiraya verenin daha fazla bedelle yeni kiracı bulmuş olmasından fayda sağlaması
Blog Image

ÇEKİN İMZA DIŞINDAKİ KISIMLARININ KURŞUN KALEMLE DÜZENLENMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre çekin imza dışındaki kısımlarının kurşun kalemle düzenlenmesinin geçerli olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEP EDİLMEDEN YALNIZCA TAHLİYE TALEP EDİLEMEYECEĞİ GİBİ İTİRAZIN KALDIRILMASININ ISLAH YOLUYLA DA TALEP EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre itirazın kaldırılması talep edilmeden yalnızca tahliye talep edilemeyeceği gibi
Blog Image

ARAÇ SAHİBİ İLE TAŞIMA HİZMETİNDE ARACILIK EDEN U. B.V ŞİRKETİ ARASINDA FİİLİ OLARAK SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 19 Eylül 2023 tarihli kararına göre araç sahibi ile taşıma hizmetinde aracılık eden U. B.V şirketi arasında fiili olarak sözleşme ilişkisinin bulunduğu anlaşıldığından
Blog Image

AVAL VEREN KİŞİNİN BONO ZAMANAŞIMINA UĞRAMADIĞI VEYA BONONUN BEDELİ ÖDENMEDİĞİ BEDELSİZ OLMADIĞI HALLERDE SORUMLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Şubat 2023 tarihli kararına göre aval veren kişinin bono zamanaşımına uğramadığı veya bononun bedeli ödenmediği bedelsiz olmadığı hallerde sorumluluğu
Blog Image

DAVACIYA ÇEK İLE YAPILAN ÖDEMELER İFA YERİNE GEÇEN ÖDEME MAHİYETİNDE OLDUĞUNDAN DAVACI KUR FARKI ADI ALTINDA BİR TALEPTE BULUNAMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre davacıya çek ile yapılan ödemeler ifa yerine geçen ödeme mahiyetinde olduğundan davacı kur farkı adı altında bir talepte
Blog Image

BORÇLUNUN ÖDEME İDDİASI CİRANTAYA YÖNELİK OLUP TAKİP ALACAKLISINA YÖNELİK ÖDEME İDDİASI BULUNMADIĞINDAN İİK 170/-a-son HÜKMÜ UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre borçlunun ödeme iddiası cirantaya yönelik olup takip alacaklısına yönelik ödeme iddiası bulunmadığından İİK 170/-a-son hükmü
Blog Image

AVAL VERENİN TAAHHÜDÜ GEÇERLİ OLDUĞUNDAN DAVACI İHDAS NEDENİNİN TALİL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE BORÇTAN SORUMLU OLMADIĞINI İLERİ SÜREMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre aval verenin taahhüdü geçerli olduğundan davacı ihdas nedeninin talil edildiği gerekçesiyle borçtan sorumlu olmadığını
Blog Image

TAHLİYE BASKISI ALTINDA ON BEŞ GÜN SONRA BOŞALTILACAĞININ VE ALACAKLI İLE ANLAŞILACAĞININ BİLDİRİLMİŞ OLMASI YASADAN DOĞAN HAKKI ORTADAN KALDIRMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Haziran 2023 tarihli kararına göre tahliye baskısı altında on beş gün sonra boşaltılacağının ve alacaklı ile anlaşılacağının bildirilmiş olması yasadaN
Blog Image

ASIL KİRA BORCUNUN FERİLERİNİN İCRA DOSYASINA YATIRILMAMASI KİRACININ TEMERRÜDÜNDE ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Mayıs 2023 tarihli kararına göre asıl kira borcunun ferilerinin icra dosyasına yatırılmaması kiracının temerrüdünde esas alınamaz.
Blog Image

SENET METNİ İÇERİSİNE YAZILAN VADE TARİHİ, DÜZENLEME TARİHİ İLE AYNI TARİH OLDUĞUNDAN İKİNCİ BİR VADE TARİHİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2023 tarihli kararına göre senet metni içerisine yazılan vade tarihi, düzenleme tarihi ile aynı tarih olduğundan ikinci bir vade tarihi olarak kabul edilemez.
Blog Image

BONODA YAZI VE RAKAMLA BELİRLENEN BEDEL AYNI OLUP PARA BİRİMİ AÇIKÇA AMERİKAN DOLARI OLARAK BELİRTİLDİĞİNDEN MATBU SENETTEKİ TL YAZILARI SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Mart 2023 tarihli kararına göre bonoda yazı ve rakamla belirlenen bedel aynı olup para birimi açıkça Amerikan Doları olarak belirtildiğinden matbu
Blog Image

AVAL VEREN SADECE KAMBİYO SENEDİNDEKİ ZORUNLU ŞEKİL EKSİKLİĞİNİ İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13 Şubat 2023 tarihli kararına göre aval veren sadece kambiyo senedindeki zorunlu şekil eksikliğini ileri sürebilir.
Blog Image

KREDİ BORCUNDAN MAHSUP EDİLMEK ÜZERE VERİLMİŞ SENETLER OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ BEYAN SENETLERİN KREDİ SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre kredi borcundan mahsup edilmek üzere verilmiş senetler olduğu şeklindeki beyan senetlerin kredi sözleşmesinin teminatı
Blog Image

TAKİBE DAYANAK SENET KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNİ HAİZ OLUP SENET ÜZERİNDE TEMİNATA İLİŞKİN KAYIT BULUNMADIĞINDAN BORÇLULARIN BAŞVURUSU BORCA İTİRAZDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre takibe dayanak senet kambiyo senedi niteliğini haiz olup senet üzerinde teminata ilişkin kayıt bulunmadığından
Blog Image

İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU KANITLAMA KÜLFETİNİN ALACAKLIYA AİT OLDUĞU GÖZARDI EDİLMEMELİ VE İSPAT YÜKÜNÜ TERS ÇEVİRECEK UYGULAMAYA GİDİLMEMELİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 03 Nisan 2023 tarihli kararına göre imzanın borçluya ait olduğunu kanıtlama külfetinin alacaklıya ait olduğu gözardı edilmemeli ve ispat yükünü ters çevirecek
Blog Image

BONODA Ç.KÖY/T.DAĞ OLARAK BELİRTİLEN TANZİM YERİ BELİRGİN BİR İDARİ BİRİMİ BELİRTMEDİĞİNDEN KAMBİYO SENEDİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 03 Nisan 2023 tarihli kararına göre bonoda Ç.Köy/T.Dağ olarak belirtilen tanzim yeri belirgin bir idari birimi belirtmediğinden kambiyo senedine özgü haciz yoluyla
Blog Image

TAKİP DAYANAĞI SENET ARKASINDA MONTAJ YAPMA İŞİ İÇİN TEMİNAT SENEDİDİR İBARESİ YER ALDIĞINDAN SENEDİN NEYİN TEMİNATI OLDUĞU AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20 Şubat 2023 tarihli kararına göre takip dayanağı senet arkasında montaj yapma işi için teminat senedidir ibaresi yer aldığından senedin neyin teminatı olduğu
Blog Image

BORÇLU KİRACISINDAN DOLAYI KENDİNE HACİZ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLEMEYECEĞİNİ İDDİA EDEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYANANI ŞİKAYETTE BULUNABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09 Mart 2023 tarihli kararına göre borçlu kiracısından dolayı kendine haciz müzekkeresi gönderilemeyeceğini iddia eden finansal kiralama sözleşmesinin
Blog Image

SENETTEKİ TL İBARESİNİN ÇİZİLEREK YERİNE USD YAZILMASI SENET MATBU OLDUĞUNDAN TAHRİFAT OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 23 Mart 2023 tarihli kararına göre senetteki TL ibaresinin çizilerek yerine USD yazılması senet matbu olduğundan tahrifat olarak kabul edilemez.
Blog Image

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI SEBEBİYLE ALINAN İDARİ YASAK VE TEDBİRLERİN ETKİN OLDUĞU DÖNEMLE SINIRLI OLMAK ÜZERE KİRACI UYARLAMA DAVASI AÇABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2022 tarihli kararına göre Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınan idari yasak ve tedbirlerin etkin olduğu dönemle sınırlı olmak üzere kiracı uyarlama davası
Blog Image

KİRALANAN KULLANIMA ELVERİŞLİ BİR DURUMDA BULUNMASA BİLE KİRA BEDELİNİN TAM OLARAK ÖDENECEĞİ YÖNÜNDE SÖZLEŞMEYE KONULAN HÜKÜMLER GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2022 tarihli kararına göre kiralanan kullanıma elverişli bir durumda bulunmasa bile kira bedelinin tam olarak ödeneceği yönünde sözleşmeye konulan hükümler
Blog Image

KİRALANANDA OLAĞAN KULLANIM İLE OLUŞAN DEĞER AZALIŞI DIŞINDA BİR EKSİKLİK VE AYIBA SEBEBİYET VERİLMEMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Kasım 2022 tarihli kararına göre kiralananda olağan kullanım ile oluşan değer azalışı dışında bir eksiklik ve ayıba sebebiyet verilmemesi gerekir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASINDA ARTIRILMASI İSTENİLEN VEYA KARAR VERİLEBİLECEK MİKTAR ÖDENSE BİLE DAVA REDDEDİLMEYİP KİRA TESPİT KARARI VERİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2022 tarihli kararına göre kira bedelinin tespiti davasında artırılması istenilen veya karar verilebilecek miktar ödense bile dava reddedilmeyip kira tespit
Blog Image

LEHİNE AVAL VERİLENİN BORCU GEÇERSİZ OLSA BİLE AVAL VEREN BU GEÇERSİZLİĞİ İLERİ SÜREMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Mart 2023 tarihli kararına göre lehine aval verilenin borcu geçersiz olsa bile aval veren bu geçersizliği ileri süremez.
Blog Image

YETKİLİ HAMİL OLAN ALACAKLININ, BORÇLU CİRANTA HAKKINDA TAKİP YAPABİLMESİ İÇİN BONONUN KEŞİDECİSİNE ÖDEMEME PROTESTOSU GÖNDERMESİ ZORUNLUDUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Ocak 2023 tarihli kararına göre yetkili hamil olan alacaklının, borçlu ciranta hakkında takip yapabilmesi için bononun keşidecisine ödememe protestosu
Blog Image

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ BAKIMINDAN ISLAH SURETİYLE DAVAYA KONU EDİLEN DÖNEMİ TAKİP EDEN DİĞER DÖNEMLER DAVA KONUSU HÂLİNE GETİRİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin tespiti bakımından ıslah suretiyle davaya konu edilen dönemi takip eden diğer dönemler dava konusu hâline getirilemez.
Blog Image

SENET BORÇLUSU FAKTORİNG İŞLEMİNDEN HABERDAR OLDUĞU ANDA FAKTORİNG MÜŞTERİSİNE İLERİ SÜREBİLECEĞİ ŞAHSÎ DEF’ÎLERİ FAKTÖRE KARŞI DA İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre senet borçlusu faktoring işleminden haberdar olduğu anda faktoring müşterisine ileri sürebileceği şahsî def’îleri
Blog Image

SOMUT OLAYDA HER İKİ İMZA DA ŞİRKETİN KAŞELERİNİN ÜZERİNDE OLDUĞUNDAN BU İMZALAR TEMSİL OLUNAN ŞİRKET ADINA ATILMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2022 tarihli kararına göre somut olayda her iki imza da şirketin kaşelerinin üzerinde olduğundan bu imzalar temsil olunan şirket adına
Blog Image

UZUN SÜRELİ KİRALARDA ANCAK KİRA BEDELİNDE UYARLAMA TALEBİNDE BULUNULABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Ekim 2022 tarihli kararına göre uzun süreli kiralarda ancak kira bedelinde uyarlama talebinde bulunulabilir.
Blog Image

GERÇEK BİR ALACAK BORÇ İLİŞKİSİ OLMADAN MUVAZAALI OLARAK CİRO EDİLEN SENETTEN DOLAYI BORÇLUNUN ZARARINA KÖTÜ NİYETLİ HAREKET EDİLMİŞTİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2022 tarihli kararına göre gerçek bir alacak borç ilişkisi olmadan muvazaalı olarak ciro edilen senetten dolayı borçlunun zararına
Blog Image

SENEDİ TAHSİL CİROSUYLA DEVREDEN CİRANTA ALEYHİNE AÇILMASI GEREKEN MENFİ TESPİT DAVASI SENEDİ ELİNDE BULUNDURAN HAMİL ALEYHİNE AÇILAMAZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Kasım 2022 tarihli kararına göre senedi tahsil cirosuyla devreden ciranta aleyhine açılması gereken menfi tespit davası senedi elinde bulunduran hamil
Blog Image

SOMUT OLAYDA TTK 708 HÜKMÜ UYARINCA TAKAS ODASINA ÖDEME İÇİN İBRAZ EDEN ALACAKLI BANKANIN YETKİLİ HAMİL OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Kasım 2022 tarihli kararına göre somut olayda TTK 708 hükmü uyarınca takas odasına ödeme için ibraz eden alacaklı bankanın yetkili hamil olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

YABANCI PARA CİNSİNDEN KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEMEYE VE BU KAMBİYO SENEDİNİ TAKİBE KOYMAYI ENGELLEYEN BİR MEVZUAT BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Ocak 2023 tarihli kararına göre yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemeye ve bu kambiyo senedini takibe koymayı engelleyen bir mevzuat bulunmamaktadır.
Blog Image

KİRA PARASININ TESPİTİ DAVALARINDA KESİNLİK SINIRI TESPİT EDİLEN KİRA PARASI FARKININ YILLIK MİKTARI ESAS ALINARAK BELİRLENMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2022 tarihli kararına göre kira parasının tespiti davalarında kesinlik sınırı tespit edilen kira parası farkının yıllık miktarı esas alınarak belirlenmelidir.
Blog Image

DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK SÖZLEŞME YAPMA DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASINDAN DOLAYI SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 06 Ekim 2022 tarihli kararına göre dövize endeksli olarak sözleşme yapma değişikliğinin kamu düzeni ile ilgili olmasından dolayı sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Blog Image

ŞİRKET KAŞESİ DIŞINA ATILAN İMZA AVAL OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2022 tarihli kararına göre şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir.
Blog Image

AVAL VERENİN ADRESİ DE DÜZENLEME YERİ SAYILAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2022 tarihli kararına göre aval verenin adresi de düzenleme yeri sayılamaz.
Blog Image

ÇEKTE REHİN CİROSU MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2022 tarihli kararına göre çekte rehin cirosu mümkün değildir.
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİ MAHKEME KARARINA DAYALI OLARAK HAKLI NEDENLE FESHEDİLMİŞ OLDUĞUNDAN YOKSUN KALINAN KÂR TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2022 tarihli kararına göre kira sözleşmesi mahkeme kararına dayalı olarak haklı nedenle feshedilmiş olduğundan yoksun kalınan kâr talep edilemez.
Blog Image

SÖZLEŞMEDE AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE KİRA SÜRECİ BOYUNCA KULLANIMIN GETİRDİĞİ YIPRANMA VE ESKİMELERDEN KİRACI SORUMLU TUTULAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2022 tarihli kararına göre sözleşmede aksi öngörülmemişse kira süreci boyunca kullanımın getirdiği yıpranma ve eskimelerden kiracı sorumlu tutulamaz.
Blog Image

BONODAKİ BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN LEHTARIN KEFİL OLARAK SENEDİN ÖN YÜZÜNE KOYDUĞU AVAL ŞERHİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2022 tarihli kararına göre bonodaki borçtan sorumlu olmayan lehtarın kefil olarak senedin ön yüzüne koyduğu aval şerhi geçersizdir.
Blog Image

TACİR SIFATINI HAİZ KEŞİDECİ VE LEHTAR ARASINDAKİ YETKİ SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ OLUP KÜLLİ VE CÜZ’İ HALEFLERİ DE BAĞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Mayıs 2022 tarihli kararına göre tacir sıfatını haiz keşideci ve lehtar arasındaki yetki sözleşmesi geçerli olup külli ve cüz’i halefleri de bağlar.
Blog Image

İHDAS NEDENİ OLARAK MALEN KAYDI BULUNAN SENET İKRAR NEDENİYLE DÜZENLENİŞ SEBEBİ TALİL EDİLMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2022 tarihli kararına göre ihdas nedeni olarak malen kaydı bulunan senet ikrar nedeniyle düzenleniş sebebi talil edilmiştir.
Blog Image

ANAHTARLARIN NOTERE TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR İHTARNAMENİN TEBLİĞ TARİHİNE KADAR KİRACININ KİRA BORCUNDAN SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararına göre anahtarların notere teslim edildiğine dair ihtarnamenin tebliğ tarihine kadar kiracının kira borcundan sorumluluğu bulunmaktadır.
Blog Image

TAŞINMAZ KİRA SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYE EDİLİRSE SÖZLEŞMEDE FESHİ İHBAR SÜRESİ VARSA KİRACI FESHİ İHBAR SÜRESİ KADAR SORUMLU OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Nisan 2022 tarihli kararına göre taşınmaz kira süresi dolmadan tahliye edilirse sözleşmede feshi ihbar süresi varsa kiracı feshi ihbar süresi kadar
Blog Image

AÇIKÇA ATIF YAPILDIĞININ KABULÜ İÇİN SENEDİN, VADE VE TANZİM TARİHLERİYLE MİKTARLARININ BELİRTİLMESİ GEREKLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mart 2022 tarihli kararına göre açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BRÜT OLARAK BELİRTİLDİĞİNDEN KİRA NET OLARAK HESAPLANDIKTAN SONRA YÜZDE 18 KDV TUTARI DA İLAVE EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mart 2022 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde kira brüt olarak belirtildiğinden kira net olarak hesaplandıktan sonra yüzde 18 KDV tutarı da ilave edilmelidir.
Blog Image

TİCARÎ MÜMESSİL, İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, İŞLETME SAHİBİ ADINA KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA YETKİLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mart 2022 tarihli kararına göre ticarî mümessil, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya yetkilidir.
Blog Image

TİCARİ TEMSİLCİNİN VEKALETNAMESİ AÇIKÇA KAMBİYO DÜZENLEME YETKİSİ İÇERMESE DAHİ TEMSİLCİNİN KAMBİYO DÜZENLEME YETKİSİ BULUNMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Şubat 2022 tarihli kararına göre ticari temsilcinin vekaletnamesi açıkça kambiyo düzenleme yetkisi içermese dahi temsilcinin kambiyo düzenleme yetkisi bulunmaktadır.
Blog Image

TEMLİK CİROSUYLA SENEDE HAMİL OLAN BANKALARIN KÖTÜNİYETİ KANITLANMADIĞI SÜRECE BEDELSİZLİK İDDİASI İLERİ SÜRÜLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ocak 2022 tarihli kararına göre temlik cirosuyla senede hamil olan bankaların kötüniyeti kanıtlanmadığı sürece bedelsizlik iddiası ileri sürülemez.
Blog Image

TAHLİYE İHBARNAMESİ TEBLİĞİNİN SÖZLEŞME KOŞULLARINA GÖRE YAPILDIĞI İDDİASI İCRA MAHKEMESİNDE DİNLENMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ocak 2022 tarihli kararına göre tahliye ihbarnamesi tebliğinin sözleşme koşullarına göre yapıldığı iddiası icra mahkemesinde dinlenmez.
Blog Image

MALİKİN YAPMASI GEREKEN GÜÇLENDİRME KİRACI TARAFINDAN YAPILDIĞINDAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLARDAN YIPRANMA PAYI DÜŞÜLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Aralık 2021 tarihli kararına göre malikin yapması gereken güçlendirme kiracı tarafından yapıldığından zorunlu ve faydalı masraflardan yıpranma payı düşülemez.
Blog Image

TAHLİYE KOŞULU OLAN OTUZ GÜNLÜK SÜRE İÇİN ALACAKLIYA ÖDEMENİN YAPILABİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2021 tarihli kararına göre tahliye koşulu olan otuz günlük süre için alacaklıya ödemenin yapılabildiği tarihin esas alınması gerekir.
Blog Image

KİRACI İLE KİRAYA VEREN ARASINDA CEZA DAVALARI VARSA KİRA İLİŞKİSİ ÇEKİLMEZ HALE GELECEĞİNDEN TAHLİYE KARARI VERİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Aralık 2021 tarihli kararına göre kiracı ile kiraya veren arasında ceza davaları varsa kira ilişkisi çekilmez hale geleceğinden tahliye kararı verilmelidir.
Blog Image

TAKİBE DAYANAK SENETTE TEMİNAT KAYDINDA NEYİN TEMİNATI OLDUĞU BELİRTİLMEDİĞİNDEN BU KAYIT SENEDİN KAMBİYO VASFINI ETKİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihli kararına göre takibe dayanak senette teminat kaydında neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu kayıt senedin kambiyo vasfını etkilemez.
Blog Image

BONONUN BANKADA KAYBEDİLEREK ZAYİ EDİLMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARAR NEDENİYLE BANKA ALEYHİNE TAZMİNAT İSTENEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Aralık 2021 tarihli kararına göre bononun bankada kaybedilerek zayi edilmesi sonucu ortaya çıkan zarar nedeniyle banka aleyhine tazminat istenebilir.
Blog Image

LEHTAR CİROSUNUN SAHTELİĞİ NEDENİYLE CİRO ZİNCİRİNDEKİ KOPUKLUKTAN ÖNCEKİ LEHTAR VE KEŞİDECİYE BAŞVURULAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30 Kasım 2021 tarihli kararına göre lehtar cirosunun sahteliği nedeniyle ciro zincirindeki kopukluktan önceki lehtar ve keşideciye başvurulamaz.
Blog Image

SOMUT OLAYDA BORÇLULAR KİRALANANIN KENDİLERİNE TESLİM EDİLMEDİĞİ İDDİASINI YAZILI DELİLLE İCRA MAHKEMESİNDE İLERİ SÜRMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2021 tarihli kararına göre somut olayda borçlular kiralananın kendilerine teslim edilmediği iddiasını yazılı delille icra mahkemesinde ileri sürmelidir.
Blog Image

KİRA FARKIYLA İLGİLİ KİRA TESPİT KARARINA DAYALI İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN KALDIRILABİLMESİ İÇİN KARARIN KESİNLEŞMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Kasım 2021 tarihli kararına göre kira farkıyla ilgili kira tespit kararına dayalı icra takibinde itirazın kaldırılabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir.
Blog Image

HUKUKİ AYIBIN TACİRİN FAALİYET ALANI İÇİNDE KALDIĞI DURUMLARDA BASİRETLİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KATI BİR ŞEKİLDE UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Kasım 2021 tarihli kararına göre hukuki ayıbın tacirin faaliyet alanı içinde kaldığı durumlarda basiretli davranma yükümlülüğü katı bir şekilde uygulanmalıdır.
Blog Image

KENDİ KUSURUYLA SÖZLEŞMENİN FESHİNE SEBEP OLAN KİRACI TACİR MASRAFLARI VE KULLANAMADIĞI DÖNEME İLİŞKİN TAZMİNAT TALEP EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2021 tarihli kararına göre kendi kusuruyla sözleşmenin feshine sebep olan kiracı tacir masrafları ve kullanamadığı döneme ilişkin tazminat talep edemez.
Blog Image

İLK CİRANTA ÇEKİ YENİDEN TEDAVÜLE ÇIKARMAKLA İKİNCİ CİRANTANIN SORUMLULUK ZİNCİRİ İÇİNDE YER ALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre ilk ciranta çeki yeniden tedavüle çıkarmakla ikinci cirantanın sorumluluk zinciri içinde yer alması mümkün değildir.
Blog Image

DIŞARIDAN BAKILIP İÇİ GÖRÜNEN KONTEYERDA İSTİFİ GÖNDEREN YAPMIŞ OLSA BİLE TAŞIYICININ SABİTLEMEDE SORUMLULUĞU DEVAM EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre dışarıdan bakılıp içi görünen konteyerda istifi gönderen yapmış olsa bile taşıyıcının sabitlemede sorumluluğu devam eder.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN ŞİRKETİN İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2021 tarihli kararına göre somut olay açısından şirketin işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası kabul edilmelidir.
Blog Image

TİCARİ MÜMESSİL GENİŞ YETKİLİ VEKALETNAME İLE BONO DÜZENLEYEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Kasım 2021 tarihli kararına göre ticari mümessil geniş yetkili vekaletname ile bono düzenleyebilir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN KİRAYA VERENİN BANKA HESABINA YATIRILMASI HALİNDE BANKA TARAFINDAN KESİLEN HAVALE GİDERİNDEN KİRACI SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre kira bedelinin kiraya verenin banka hesabına yatırılması halinde banka tarafından kesilen havale giderinden kiracı sorumludur.
Blog Image

CMR KONVANSİYONU GEREĞİ GECİKMENİN GÖNDERENİN HATASI VEYA İHMALİNDEN KAYNAKLANDIĞINI TAŞIYICI İSPATLAMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12 Ekim 2021 tarihli kararına göre CMR konvansiyonu gereği gecikmenin gönderenin hatası veya ihmalinden kaynaklandığını taşıyıcı ispatlamalıdır.
Blog Image

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA GÖRE BEDEL ALMADAN DÖRT YIL BOYUNCA DAVALININ KİRALANANDA OTURMASINA İZİN VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Ekim 2021 tarihli kararına göre hayatın olağan akışına göre bedel almadan dört yıl boyunca davalının kiralananda oturmasına izin verilmesi mümkün değildir.
Blog Image

TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMASI GEREKTİĞİ İDDİASI İMZASI BULUNAN LEHTAR, CİRANTA VE HAMİL YÖNÜNDEN HÜKÜM İFADE ETMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 20 Ekim 2021 tarihli kararına göre tüketici senedinin nama yazılı olması gerektiği iddiası imzası bulunan lehtar, ciranta ve hamil yönünden hüküm ifade etmez.
Blog Image

SÜRESİNDE YAPILAN ŞİKAYET VEYA İTİRAZLARDA KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLİP EDİLMEDİĞİ İCRA MAHKEMESİNCE RESEN İNCELENMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28 Eylül 2021 tarihli kararına göre süresinde yapılan şikayet veya itirazlarda keşidecinin protesto edilip edilmediği icra mahkemesince resen incelenmelidir.
Blog Image

HESAPLANABİLİR OLMAYAN MAKUL SÜREYE İLİŞKİN KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 08 Eylül 2021 tarihli kararına göre hesaplanabilir olmayan makul süreye ilişkin kira bedeli üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilemez.
Blog Image

TAHLİYE TAAHHÜNDE DÜZENLEME VE BOŞALTMA TARİHLERİNİN SONRADAN TAMAMLANMASI BELGENİN GEÇERSİZLİĞİ SONUCUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28 Eylül 2021 tarihli kararına göre tahliye taahhünde düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliği sonucunu doğurmaz.
Blog Image

TESPİT EDİLEN KİRA BEDELİNDEN YERLEŞİK YARGITAY UYGULAMASI DOĞRULTUSUNDA HAK VE NESAFET İLKESİ UYARINCA İNDİRİM YAPILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre tespit edilen kira bedelinden yerleşik Yargıtay uygulaması doğrultusunda hak ve nesafet ilkesi uyarınca indirim yapılmalıdır.
Blog Image

OLAYDA ÇABA SARF EDİLİP SÖZLEŞMEDE BİLDİREN ADRESTE KİRALAYANIN ANNESİNE ANAHTAR TESLİM EDİLDİĞİNDEN TESLİM GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 26 Mayıs 2021 tarihli kararına göre olayda çaba sarf edilip sözleşmede bildiren adreste kiralayanın annesine anahtar teslim edildiğinden teslim gerçekleşmiştir.
Blog Image

TADİLAT VE DEKORASYONLARIN İMAR KANUNUNA AYKIRI TADİLATLAR OLMASI DAHİ DAVALI KİRAYA VERENİ SORUMLULUKTAN KURTARMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Haziran 2021 tarihli kararına göre tadilat ve dekorasyonların İmar Kanununa aykırı tadilatlar olması dahi davalı kiraya vereni sorumluluktan kurtarmaz.
Blog Image

BONODA İLK CİRONUN LEHTARA AİT OLMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 30 Haziran 2021 tarihli kararına göre bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur.
Blog Image

İHTİYAÇ SEBEBİNE DAYALI TAHLİYE DAVASINDA İHTİYACIN YARGILAMA SIRASINDA DA DEVAM ETMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Haziran 2021 tarihli kararına göre ihtiyaç sebebine dayalı tahliye davasında ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.
Blog Image

İNŞAATIN TAMAMININ MAL SAHİBİNE AİT OLACAĞI KARARLAŞTIRILMIŞSA DA FAYDALI GİDER VE EKLENTİLERİN DEĞERİ TESPİT EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre inşaatın tamamının mal sahibine ait olacağı kararlaştırılmışsa da faydalı gider ve eklentilerin değeri tespit edilmelidir.
Blog Image

TİCARİ TAŞIMAYA DAİR VERİ YOKSA VE HATIR TAŞIMASI SAVUNMASI YAPILMIŞSA HATIR TAŞIMASI YAPILMADIĞINI DAVACI İSPATLAMALIDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2021 tarihli kararına göre ticari taşımaya dair veri yoksa ve hatır taşıması savunması yapılmışsa hatır taşıması yapılmadığını davacı ispatlamalıdır.
Blog Image

ÇEK TAAHHÜTNAMESİ İMZALAMA HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ ÇEK KEŞİDE ETME YETKİSİNİ DE KAPSAR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 29 Haziran 2021 tarihli kararına göre çek taahhütnamesi imzalama hususunda yetki verilmesi çek keşide etme yetkisini de kapsar.
Blog Image

HUKUKİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE GEÇERSİZLİĞE DAYALI ZARARDAN TAŞIYICI SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK KAPSAMINDA DAHİ SORUMLU OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli kararına göre hukuki imkansızlık nedeniyle geçersizliğe dayalı zarardan taşıyıcı sözleşme öncesi sorumluluk kapsamında dahi sorumlu olamaz.
Blog Image

KAMU KURUMU OLAN TARAFIN TACİR OLMADIĞI VE DAVANIN TİCARİ DAVA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ AÇIKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli kararına göre kamu kurumu olan tarafın tacir olmadığı ve davanın ticari dava olarak kabul edilemeyeceği açıktır.
Blog Image

SOMUT OLAYDA HAVA TAŞIMA UYGULAMASI KONUSUNDA UZMAN BİR BİLİRKİŞİNİN DE BULUNDUĞU HEYETTEN RAPOR ALINARAK HÜKÜM KURULMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Haziran 2021 tarihli kararına göre somut olayda hava taşıma uygulaması konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu heyetten rapor alınarak hüküm kurulmalıdır.
Blog Image

MÜDÜRLÜK YETKİSİ OLMAYAN BİR KİŞİNİN MÜDÜRLÜK YETKİSİNİN KALDIRILMASI HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Haziran 2021 tarihli kararına göre müdürlük yetkisi olmayan bir kişinin müdürlük yetkisinin kaldırılması hukuki sonuç doğurmaz.
Blog Image

SADECE HACİZ TALEBİ İLE TAHLİYE ADRESİNDEKİ TAŞINMAZDAN KAYNAKLANAN İFADESİ MUĞLAK OLUP TAHLİYE İRADESİNİ YANSITMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Haziran 2021 tarihli kararına göre sadece haciz talebi ile tahliye adresindeki taşınmazdan kaynaklanan ifadesi muğlak olup tahliye iradesini yansıtmamaktadır.
Blog Image

SALT TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN VARLIĞI MAHKEME KARARI İLE TAHLİYE İLAMINA BAĞLANMADIĞI SÜRECE KENDİLİĞİNDEN AKDİ SONA ERDİREMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre salt tahliye taahhüdünün varlığı mahkeme kararı ile tahliye ilamına bağlanmadığı sürece kendiliğinden akdi sona erdiremez.
Blog Image

BONONUN ÖN YÜZÜNE KEŞİDECİ TARAFINDAN İKİ İMZA ATILMIŞ OLSA DAHİ BU AVAL OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2021 tarihli kararına göre bononun ön yüzüne keşideci tarafından iki imza atılmış olsa dahi bu aval olarak kabul edilemez.
Blog Image

TEMLİK ALINAN KİRA ALACAĞINA DAYANAN UYUŞMAZLIK NİSPİ TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN TİCARET MAHKEMELERİNDE GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli kararına göre temlik alınan kira alacağına dayanan uyuşmazlık nispi ticari dava niteliğinde olduğundan ticaret mahkemelerinde görülür.
Blog Image

DAVACI TACİR OLDUĞUNDAN VE TBK 138 HÜKMÜNDEKİ KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN UYARLAMA DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Haziran 2021 tarihli kararına göre davacı tacir olduğundan ve TBK 138 hükmündeki koşullar oluşmadığından uyarlama davasının reddine karar verilmelidir.
Blog Image

HER YENİLEME SÖZLEŞMESİ TBK 347 HÜKMÜNDEKİ ON YILLIK SÜREYİ YENİDEN BAŞLATIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2021 tarihli kararına göre her yenileme sözleşmesi TBK 347 hükmündeki on yıllık süreyi yeniden başlatır.
Blog Image

BONOLARDA TAHRİFATTAN ÖNCEKİ VADE TARİHİ KISMINDA KAPAMA İŞARETİ OLMASI ÇİFT VADE OLUŞMASINA SEBEBİYET VERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 29 Nisan 2021 tarihli kararına göre bonolarda tahrifattan önceki vade tarihi kısmında kapama işareti olması çift vade oluşmasına sebebiyet vermez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA HAKSIZ FİİLE DAYANAN KAZANÇ TAZMİNATINDA HER GÜNÜN ZARARINA AİT ZAMANAŞIMI SÜRESİ O GÜNDEN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli kararına göre somut olayda haksız fiile dayanan kazanç tazminatında her günün zararına ait zamanaşımı süresi o günden başlar.
Blog Image

TAHLİYE TARİHİNDEN SONRAKİ ALACAK TAZMİNAT HUKUKUNU İLGİLENDİRMEKTEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18 Mart 2021 tarihli kararına göre tahliye tarihinden sonraki alacak tazminat hukukunu ilgilendirmektedir.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İNTİFA HAKKI SONA ERSE BİLE KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERMEYECEKTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Nisan 2021 tarihli kararına göre somut olay açısından kira sözleşmesi devam ederken intifa hakkı sona erse bile kira sözleşmesi sona ermeyecektir.
Blog Image

ÇEKLERLE YAPILAN ÖDEMELERDE KUR FARKI İSTENEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Mart 2021 tarihli kararına göre çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez.