Yargıtay Kararları

Blog Image

SOMUT OLAYDA KATILMA ALACAĞININ HESABI ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 11 Ocak 2024 tarihli kararına göre somut olayda katılma alacağının hesabı özel veya teknik bilgiyi gerektirmemektedir.
Blog Image

SAĞ KALAN MÂLİK EŞ BAKIMINDAN MÂLİK OLMAYAN EŞİN DAVA AÇARKEN VAR OLAN HUKUKÎ YARARI ÖLMESİ DURUMUNDA DEVAM EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre sağ kalan mâlik eş bakımından mâlik olmayan eşin dava açarken var olan hukukî yararı ölmesi durumunda devam edemez.
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLERDEN HER BİRİ AYRI BİR DAVA KONUSU OLDUĞUNDAN TALEPLER İÇİN AYRI BAŞVURMA HARCI ALINMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesindeki taleplerden her biri ayrı bir dava konusu olduğundan talepler için ayrı başvurma harcı alınmalıdır.
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE KATKI İDDİASINDA BULUNAN EŞ KATKISINI İSPATLADIĞI TAKDİRDE GELİRİ, KATKIDA KULLANDIĞI FİİLİ KARİNE OLARAK KABUL EDİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde katkı iddiasında bulunan eş katkısını ispatladığı takdirde geliri, katkıda kullandığı fiili karine olarak
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİRE SAHİP EŞİN AKSİ KANITLANMADIKÇA YAPABİLECEĞİ TASARRUF ORANINDA KATKIDA BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde düzenli ve sürekli gelire sahip eşin aksi kanıtlanmadıkça yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun
Blog Image

YABANCI MAHKEMEDE GERÇEKLEŞEN BOŞANMA KARARINA İLİŞKİN TASFİYE ZAMANAŞIMI, YABANCI MAHKEMEDEKİ BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre yabancı mahkemede gerçekleşen boşanma kararına ilişkin tasfiye zamanaşımı, yabancı mahkemedeki boşanma kararının
Blog Image

EKSİK BAŞVURU HARCI KONUSUNDA İŞLEM YAPILMAYARAK YARGILAMAYA ÜÇ YIL BOYUNCA DEVAM EDİLDİĞİNDEN MAHKEMEYE GÜVENEREK HAREKET EDEN TARAFA SORUMLULUK YÜKLENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre eksik başvuru harcı konusunda işlem yapılmayarak yargılamaya üç yıl boyunca devam edildiğinden mahkemeye güvenerek
Blog Image

KENDİSİNE İSPAT YÜKÜ DÜŞMEYEN TARAFIN YEMİN TEKLİF ETMESİNİN HİÇBİR HUKUKİ SONUCU OLMAYACAKTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın yemin teklif etmesinin hiçbir hukuki sonucu olmayacaktır.
Blog Image

ŞİRKET HİSSESİNİN DEVREDİLDİĞİ BİLİNSEYDİ SÖZLEŞMENİN HİÇ YAPILMAYACAĞI VEYA DAHA İYİ ŞARTLARDA YAPILACAĞI ANLAŞILDIĞINDAN HİLENİN ŞARTLARI OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 04 Mayıs 2023 tarihli kararına göre şirket hissesinin devredildiği bilinseydi sözleşmenin hiç yapılmayacağı veya daha iyi şartlarda yapılacağı anlaşıldığından
Blog Image

TMK 240 HÜKMÜ GEREĞİ MÜLKİYET HAKKI TANINMASI TALEBİNDE SAĞ KALAN EŞİN KATILMA ALACAĞINDAN DAVALILARIN İPTAL EDİLEN HİSSE DEĞERİ MAHSUP EDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre TMK 240 hükmü gereği mülkiyet hakkı tanınması talebinde sağ kalan eşin katılma alacağından davalıların iptal edilen hisse değeri
Blog Image

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ, YURTDIŞINDA AÇILAN VE KESİNLEŞEN BOŞANMA DAVA TARİHİNDE SONA ERER.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre eşler arasındaki mal rejimi, yurtdışında açılan ve kesinleşen boşanma dava tarihinde sona erer.
Blog Image

VERİLEN BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE TESPİTİ MÜMKÜN MALVARLIKLARI İÇİN İLGİLİ YERLERE YAZI YAZILARAK GELEN YAZI CEVAPLARINA GÖRE TALEP AÇIKLATTIRILMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre verilen bilgiler çerçevesinde tespiti mümkün malvarlıkları için ilgili yerlere yazı yazılarak gelen yazı cevaplarına göre talep
Blog Image

TMK 226/2 HÜKMÜNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ISLAHLA DAVA KONUSU OLMAYAN BİR İSTEM DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞINDAN USULDEN REDDEDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 30 Mart 2023 tarihli kararına göre TMK 226/2 hükmüne dayalı tapu iptali ve tescil talebi ıslahla dava konusu olmayan bir istem dava kapsamına alınamayacağından
Blog Image

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI, SAĞ KALAN EŞİN ÖZGÜLEME TALEPLİ DAVASINI BEKLETİCİ SORUN YAPMALIDIR.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 26 Kasım 2020 tarihli kararına göre ortaklığın giderilmesi davası, sağ kalan eşin özgüleme talepli davasını bekletici sorun yapmalıdır.
Blog Image

SOMUT OLAYDA SAĞIR, DİLSİZ, OKURYAZAR OLMAYAN VE İLETİŞİME TAMAMEN KAPALI KISITLININ EL YAZISIYLA YAZMIŞ OLDUĞU FERAGATI GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2022 tarihli kararına göre somut olayda sağır, dilsiz, okuryazar olmayan ve iletişime tamamen kapalı kısıtlının el yazısıyla yazmış olduğu
Blog Image

SAĞ KALAN EŞ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇARAK TMK 240 VE 652 HÜKÜMLERİNDEKİ ÖZGÜLEMEYE İLİŞKİN DAVA HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞTİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2022 tarihli kararına göre sağ kalan eş ortaklığın giderilmesi davası açarak TMK 240 ve 652 hükümlerindeki özgülemeye ilişkin dava haklarından vazgeçmiştir.
Blog Image

MAHKEMECE, DAVALININ İCRA DOSYASINDA YAPTIĞI ÖDEME MİKTARININ GÜNCELLEMESİ YAPILMADAN ALACAK MİKTARINDAN DÜŞÜLMESİ HATALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10 Ekim 2022 tarihli kararına göre mahkemece, davalının icra dosyasında yaptığı ödeme miktarının güncellemesi yapılmadan alacak miktarından düşülmesi hatalıdır
Blog Image

SONUÇLANAN VE KESİNLEŞEN BİR BOŞANMA KARARI OLMADAN TASFİYE DAVASINDAN FERAGAT EDİLDİĞİ TARİHTE TASFİYE İSTENEMEZ VE YAPILAMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10 Ekim 2022 tarihli kararına göre sonuçlanan ve kesinleşen bir boşanma kararı olmadan tasfiye davasından feragat edildiği tarihte tasfiye istenemez ve yapılamaz.
Blog Image

HER BİR MUDİNİN HESABINA YATAN MİKTAR YÖNÜNDEN EŞLERİN SERBEST İRADELERİYLE PAYLAŞIM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ KABUL EDİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2022 tarihli kararına göre her bir mudinin hesabına yatan miktar yönünden eşlerin serbest iradeleriyle paylaşım gerçekleştirdikleri kabul edilir.
Blog Image

BOZMAYA KONU EDİLMEYEN DAVA KONUSU DİĞER MAL VARLIKLARININ GÜNCEL DEĞERLERİ TESPİT EDİLEMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2022 tarihli kararına göre bozmaya konu edilmeyen dava konusu diğer mal varlıklarının güncel değerleri tespit edilemez.
Blog Image

TAŞINMAZIN SÜRÜM DEĞERİNİN HESAPLANMASI GEREKİRKEN VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ VERGİLENDİRMEYE ESAS DEĞERİNİN BELİRLENMESİ HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06 Haziran 2022 tarihli kararına göre taşınmazın sürüm değerinin hesaplanması gerekirken Vergi Usul Kanunu’ndaki vergilendirmeye esas değerinin
Blog Image

EVDE OTURMAYA DEVAM EDİLECEĞİNE VE EVDE BULUNAN EŞYALARIN DAVALIYA AİT OLACAĞINA İLİŞKİN ANLAŞMA MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE ENGEL OLAMAZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2022 tarihli kararına göre evde oturmaya devam edileceğine ve evde bulunan eşyaların davalıya ait olacağına ilişkin anlaşma mal rejiminin
Blog Image

FAİZ İSTENMEDEN ASIL ALACAK İÇİN AÇILAN DAVA, BİR KISMİ DAVA OLMAYIP TAM DAVADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05 Temmuz 2022 tarihli kararına göre faiz istenmeden asıl alacak için açılan dava, bir kısmi dava olmayıp tam davadır.
Blog Image

EŞLERDEN BİRİNİN ALACAKLISI, BORÇLU EŞİN MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK HAKKI NEDENİYLE DAVA AÇABİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16 Haziran 2022 tarihli kararına göre eşlerden birinin alacaklısı, borçlu eşin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı nedeniyle dava açabilir.
Blog Image

ANNE VE BABA TARAFINDAN EŞLERE YAPILAN TEMLİK İŞLEMİ RESMİ KAYITTA BEDELLE YAPILMIŞSA EDİNİLMİŞ MAL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13 ve 14 Haziran 2022 tarihli kararlarına göre anne ve baba tarafından eşlere yapılan temlik işlemi resmi kayıtta bedelle yapılmışsa edinilmiş mal
Blog Image

SOMUT OLAYDA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ DÖNEMİNDE KARDEŞTEN SATIN ALINAN TAŞINMAZ HİSSESİ EDİNİLMİŞ MAL NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05 Nisan 2022 tarihli kararına göre somut olayda edinilmiş mallara katılma rejimi döneminde kardeşten satın alınan taşınmaz hissesi edinilmiş mal niteliğindedir.
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILAN KATKI PAYI ALACAĞI DAVASINDA, TÜM ALACAK İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMELİDİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 17 Haziran 2021 tarihli kararına göre belirsiz alacak davası şeklinde açılan katkı payı alacağı davasında, tüm alacak için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir.
Blog Image

BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN SONRA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATIŞ TMK 229. MADDESİ KAPSAMINDA EKLENECEK DEĞER SAYILAMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2022 tarihli kararına göre boşanma dava tarihinden sonra üçüncü kişiye satış TMK 229. maddesi kapsamında eklenecek değer sayılamaz.
Blog Image

MAL REJİMİ KAYNAKLI ALACAĞA ZARAR VERMEK İÇİN YAPILAN MUVAZAALI DEVİRLERDE SON KAYIT MALİKİ VE DİĞER ARA MALİKLER DE TARAF OLMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Şubat 2022 tarihli kararına göre mal rejimi kaynaklı alacağa zarar vermek için yapılan muvazaalı devirlerde son kayıt maliki ve
Blog Image

SOMUT OLAYDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALVARLIĞINA YAPILAN KATKI, KATKI YAPAN EŞ TARAFINDAN MAL REJİMİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Şubat 2022 tarihli kararına göre somut olayda üçüncü kişinin malvarlığına yapılan katkı, katkı yapan eş tarafından mal rejimi hükümleri kapsamında talep edilemez.
Blog Image

EŞLER EVLİLİK DEVAM EDERKEN SERBEST İRADELERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PAYLAŞIMLA PARAYI DA DİĞER EŞİN KİŞİSEL MAL GRUBUNA TERK EDEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Şubat 2022 tarihli kararına göre eşler evlilik devam ederken serbest iradeleriyle gerçekleştirdiği paylaşımla parayı da diğer eşin kişisel mal grubuna terk edebilir.
Blog Image

PARA ALACAĞINA HÜKMEDİLMİŞ OLMASI TAŞINMAZIN AYNINI İLGİLENDİREN MUVAZAA DAVASINI KONUSUZ BIRAKAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 01 Temmuz 2021 tarihli kararına göre para alacağına hükmedilmiş olması taşınmazın aynını ilgilendiren muvazaa davasını konusuz bırakamaz.
Blog Image

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE BAĞIŞ AMACINI TAŞIYAN DAVRANIŞ VE İRADENİN DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIK OLMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihli kararına göre mal rejiminin tasfiyesinde bağış amacını taşıyan davranış ve iradenin duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık olması gerekir.
Blog Image

MAL REJİMİ KAYNAKLI ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI YABANCI MAHKEME İLAMININ TENFİZİNE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİ İLE BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihli kararına göre mal rejimi kaynaklı alacak davasında zamanaşımı yabancı mahkeme ilamının tenfizine ilişkin kararın kesinleşmesi ile başlar.
Blog Image

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI SAĞ KALAN EŞ TARAFINDAN AÇILAN ÖZGÜLEME DAVASINI BEKLETİCİ SORUN YAPMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2021 tarihli kararına göre ortaklığın giderilmesi davası sağ kalan eş tarafından açılan özgüleme davasını bekletici sorun yapmalıdır.
Blog Image

TMK 240 VE 652 HÜKMÜNDEKİ HAKLARDAN FAYDALANABİLMEK İÇİN AİLE KONUTUNUN TESPİTİ İSTENEBİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16 Haziran 2021 tarihli kararına göre TMK 240 ve 652 hükmündeki haklardan faydalanabilmek için aile konutunun tespiti istenebilir.
Blog Image

PARANIN BOZMADAN SONRA VERİLECEK KARARA EN YAKIN TARİHTEKİ SÜRÜM DEĞERİ TESPİT ETTİRİLMELİDİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 02 Mart 2021 tarihli kararına göre paranın bozmadan sonra verilecek karara en yakın tarihteki sürüm değeri tespit ettirilmelidir.
Blog Image

BOZMA ÖNCESİ DEĞERE GÖRE KATILMA ALACAĞI HESAPLANDIĞINDAN FAİZ BOZMA ÖNCESİ KARARDAN BAŞLATILMALIDIR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 02 Mart 2021 tarihli kararına göre bozma öncesi değere göre katılma alacağı hesaplandığından faiz bozma öncesi karardan başlatılmalıdır.
Blog Image

MAL REJİMİNDEN DOĞAN ALACAĞI AKAMETE UĞRATACAK MUVAZAA İDDİALARINDA GENEL MAHKEMELER GÖREVLİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 01 Mart 2021 tarihli kararına göre mal rejiminden doğan alacağı akamete uğratacak muvazaa iddialarında genel mahkemeler görevlidir.
Blog Image

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN YABANCI BOŞANMA İLAMI MAHKEMECE GETİRTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2020 tarihli kararına göre tasarrufun iptali davasına konu olan yabancı boşanma ilamı mahkemece getirtilmelidir.
Blog Image

ZAMANAŞIMININ, YABANCI MAHKEME KARARININ O ÜLKEDEKİ KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18 Ekim 2018 tarihli kararına göre zamanaşımının, yabancı mahkeme kararının o ülkedeki kesinleşme tarihinden itibaren başlaması gerekir.
Blog Image

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE DAVACININ DA MİRAS PAYI ORANINDA SORUMLULUĞU HÜKÜMDE GÖSTERİLMELİDİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 05 Aralık 2018 tarihli kararına göre mal rejiminin tasfiyesinde davacının da miras payı oranında sorumluluğu hükümde gösterilmelidir.
Blog Image

FERAGAT NEDENİYLE REDDEDİLEN BOŞANMA DAVASINDAKİ MAL REJİMİ ALACAĞINDAN FERAGAT SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Şubat 2018 tarihli kararına göre feragat nedeniyle reddedilen boşanma davasındaki mal rejimi alacağından feragat sonuç doğurmaz.
Blog Image

HMUK DÖNEMİNDE AÇILAN MAL PAYLAŞIMI DAVASI İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 07 Şubat 2017 tarihli kararına göre HMUK döneminde açılan mal paylaşımı davası için belirsiz alacak davası hükümleri uygulanamaz.
Blog Image

MAL TALEPLERİ OLMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASINI AÇMAYA ENGELDİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 09 Şubat 2017 tarihli kararına göre mal talepleri olmadığına ilişkin beyan mal rejiminin tasfiyesi davasını açmaya engeldir.
Blog Image

MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA NE İSTENİLDİĞİ YETERİNCE AÇIKLANMAMIŞ İSE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 16 Şubat 2017 tarihli kararına göre mal paylaşımı davasında ne istenildiği yeterince açıklanmamış ise davanın usulden reddi gerekir.
Blog Image

MAL PAYLAŞIMINDA DAVA KONUSU ŞİRKET İSE ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMİ İLE SONUCA GİDİLMELİDİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 22 Kasım 2016 tarihli içtihatına göre şirketin mal rejiminin sona erdiği andaki durumu; faaliyet gösterdiği sektörün konumu, büyüklüğü, ARGE, nakit akışlarına ve geleceğe
Blog Image

MAL REJİMİ BİTMEDEN DEVREDİLEN MAL O ANDAKİ NİTELİĞİNE GÖRE KARAR TARİHİNDEKİ DEĞERİ İLE HESAPLANIR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 22 Kasım 2016 tarihli kararına göre mal rejimi sona ermeden devredilen mal devredildiği tarihteki niteliğine göre tasfiye karar tarihindeki sürüm değeri ile hesaplanır.
Blog Image

AİLE KONUTU, ÖLEN EŞİN KİŞİSEL MALI İSE SAĞ KALAN EŞ ÖZGÜLEME DAVASI AÇAMAZ.

Yargıtay 8. HD. 11 Ekim 2016 tarihli içtihatına göre aile konutu, ölen eşin kişisel malı ise sağ kalan eş TMK m. 240 hükmüne dayalı özgüleme davası açamaz.
Blog Image

MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİNDEKİ MEVCUT MALLAR, SONA ERMESİ ANINDAKİ DURUMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR.

Yargıtay 8. HD. 11 Ekim 2016 tarihli içtihatına göre mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan malların, bu tarihteki durumlarına (nitelik, aşama vs.) göre ancak tasfiye tarihindeki sürüm değerleri
Blog Image

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLI ALACAKLARIN ZAMANAŞIMI 10 YILDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 05.10.2016 tarihinde verdiği karar ile mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacakların 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.
Blog Image

MAL PAYLAŞIMINDA ŞİRKETLERE İLİŞKİN HUSUSLARA DAİR KARAR

Sermaye artırımı yapılıp yapılmadığı, kâr payının sermayeye ilave edilip-edilmediği, şirket bilançosuna göre, dağıtıma esas kârın mevcut bulunup-bulunmadığı, kâr payının yatırıma dönüştürülüp-dönüştür
Blog Image

SADAKATSİZLİĞE DAYALI BOŞANMA, BOŞANMADAKİ MAL PAYLAŞIMINDA ETKİLİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 14 Ekim 2014 tarihli içtihatına göre sadakatsizliğe dayalı boşanma hükmü, mal paylaşımı davasında etkili değildir.
Blog Image

SAĞ KALAN EŞİN KONUT ÜZERİNDE İNTİFA VEYA OTURMA HAKKI İSTEME KARARI

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 23 Şubat 2015 tarihli içtihatına göre sağ kalan eş, 01 Ocak 2002'den önce edinilen taşınmaz için TMK m. 240 gereği oturma, intifa ve mülkiyet hakkı talep edemez.