Yargıtay Kararları

Blog Image

TK 35 HÜKMÜNCE TEBLİGAT USULÜNDE ADRESE GÖNDERİLEN TEBLİGATIN, ADRESİN KAPALI VEYA MUHATABIN TAŞINMIŞ OLMASI ŞERHİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDEN İADE EDİLMESİ GEREKİR

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre TK 35 hükmünce tebligat usulünde adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı veya muhatabın taşınmış olması şerhiyle tebliğ
Blog Image

NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇU YARGILAMASI AÇISINDAN NAFAKANIN KALDIRILMASI VEYA TENKİSİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA BEKLETİCİ MESELE YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Ekim 2023 tarihli kararına göre nafaka hükümlerine uymamak suçu yargılaması açısından nafakanın kaldırılması veya tenkisi talebiyle açılan dava bekletici
Blog Image

DOSYA BORCUNU KARŞILAR KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU SUNULDUĞUNDAN BORÇLULAR HAKKINDA UYGULANAN HACİZLER KALDIRILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre dosya borcunu karşılar kesin ve süresiz teminat mektubu sunulduğundan borçlular hakkında uygulanan hacizler
Blog Image

EMEKLİ MAAŞINDAN BELLİ BİR SÜRE KREDİ ÖDEMESİ YAPILMASINDAN SONRA BU KESİNTİYE İTİRAZ EDEN MÜŞTERİ, KESİNTİYİ DURDURAN BANKADAN ÖNCEKİ TAHSİLATLARI İSTEYEMEZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan
Blog Image

SIRA CETVELİNDE NEMALANDIRILAN PARANIN MÜLKİYETİ ALACAKLIYA BIRAKILMALIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 19 Ekim 2023 tarihli kararına göre sıra cetvelinde nemalandırılan paranın mülkiyeti alacaklıya bırakılmalıdır.
Blog Image

TAKİP TALEBİ VE ÖDEME EMRİNDE DAYANILAN BORCUN SEBEBİNİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 15 Ocak 2024 tarihli kararına göre takip talebi ve ödeme emrinde dayanılan borcun sebebinin gösterilmesi zorunludur.
Blog Image

İHALENİN FESHİ İSTEMİ, İHALE ALICISININ ÖĞRENME TARİHİNE GÖRE YASAL YEDİ GÜNLÜK ŞİKÂYET SÜRESİNDEN SONRADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre ihalenin feshi istemi, ihale alıcısının öğrenme tarihine göre yasal yedi günlük şikâyet süresinden sonradır.
Blog Image

İHTİYARİ ARABULUCULUĞA BAŞVURMAK, İİK 284 HÜKMÜNDE BELİRLENEN BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ KESMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihtiyari arabuluculuğa başvurmak, İİK 284 hükmünde belirlenen beş yıllık hak düşürücü süreyi kesmez.
Blog Image

TAKİBİN TALİKİ KARARI DAVA AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİNE NEDEN OLMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre takibin taliki kararı dava açma yükümlülüğünün yer değiştirmesine neden olmamaktadır.
Blog Image

BORÇLUNUN HENÜZ İCRA TAKİBİ BAŞLAMADAN ÖNCE DE YAPILABİLECEK OLASI BİR TAKİBİ DÜŞÜNEREK MENFİ TESPİT DAVASI AÇABİLECEĞİ USULEN KABUL EDİLEBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre borçlunun henüz icra takibi başlamadan önce de yapılabilecek olası bir takibi düşünerek menfi tespit davası açabileceği usulen
Blog Image

İŞLETENİN ALACAĞINI ALMAK İÇİN HAPİS HAKKI BULUNMAKTA OLUP ALACAĞINI SAKLATILAN TEKNENİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE ALABİLECEĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre işletenin alacağını almak için hapis hakkı bulunmakta olup alacağını saklatılan teknenin paraya çevrilmesi yolu ile alabileceğinin
Blog Image

KAYIT KABUL DAVALARINDA İSTİNAF SÜRESİ HMK 345 HÜKMÜ GEREĞİNCE İKİ HAFTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt kabul davalarında istinaf süresi HMK 345 hükmü gereğince iki haftadır.
Blog Image

MALIN TESLİMİNİ BONOLARDAKİ MALEN KAYDI İLE İSPAT EDEN DAVALI AYRICA TİCARİ DEFTER İBRAZINA ZORLANAMAYACAKTIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18 Eylül 2023 tarihli kararına göre malın teslimini bonolardaki malen kaydı ile ispat eden davalı ayrıca ticari defter ibrazına zorlanamayacaktır.
Blog Image

HACİZDE GÖZETİLECEK TARİH HACZİN TAPU KAYDINA İŞLENDİĞİ TARİHTİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30 Ekim 2023 tarihli kararına göre hacizde gözetilecek tarih haczin tapu kaydına işlendiği tarihtir.
Blog Image

MUTABAKATA VARILAN KESİNTİLER YAPILMIŞKEN YENİDEN AYNI DÖNEMİN DENETİME TÂBİ TUTULMASI VE YENİDEN KESİNTİYE MARUZ BIRAKILMASI İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ZEDELER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre mutabakata varılan kesintiler yapılmışken yeniden aynı dönemin denetime tâbi tutulması ve yeniden kesintiye maruz bırakılması
Blog Image

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İİK 150/I MADDESİNDE BELİRTİLEN TEBLİGAT USULSÜZ İSE SÜRESİZ OLARAK ŞİKAYET YOLUNA GİDİLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17 Ocak 2024 tarihli kararına göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde İİK 150/ı maddesinde belirtilen tebligat usulsüz ise süresiz olarak şikayet
Blog Image

İİK 89/4 HÜKMÜ UYARINCA VERİLMİŞ OLAN MAHKUMİYET KARARLARI İLE ONUN EKLENTİSİ OLAN TAZMİNAT KARARLARININ, KESİNLEŞMEDEN İNFAZ OLUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 05 Aralık 2023 tarihli kararına göre İİK 89/4 hükmü uyarınca verilmiş olan mahkumiyet kararları ile onun eklentisi olan tazminat kararlarının, kesinleşmeden infaz
Blog Image

İHTİYATİ HACİZ MİKTARININ BİR KERE YATIRILMASI DURUMUNDA TAPU KAYITLARINDA BULUNAN İHTİYATİ HACİZLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre ihtiyati haciz miktarının bir kere yatırılması durumunda tapu kayıtlarında bulunan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar
Blog Image

İCRA MAHKEMESİ TARAFINDAN TEFHİM EDİLEN KISA KARAR USULÜNE UYGUN OLUP SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMEDİĞİ İÇİN İSTİNAF SÜRESİ BAŞLAMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre icra mahkemesi tarafından tefhim edilen kısa karar usulüne uygun olup süre tutum dilekçesi verilmediği için istinaf süresi
Blog Image

KEŞİDECİ BORÇLUNUN BORCU KABUL ETTİĞİ NAZARA ALINMADAN SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre keşideci borçlunun borcu kabul ettiği nazara alınmadan senedin kambiyo vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiş
Blog Image

KOOPERATİF ÜYESİ OLAN DAVACI ÖDEDİĞİ SERMAYE PAYINI İFLAS MASASINA ALACAK OLARAK KAYDETTİREMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre kooperatif üyesi olan davacı ödediği sermaye payını iflas masasına alacak olarak kaydettiremez.
Blog Image

MUACCEL OLMAMIŞ BİR BORÇ İÇİN ALACAKLI İCRA TAKİBİNİN VE İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ HİMAYESİNDEN İSTİFADE EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre muaccel olmamış bir borç için alacaklı icra takibinin ve itirazın iptali davasının hukuki himayesinden istifade edemez.
Blog Image

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE ÇIKARILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT, TEBLİĞ ANINDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLMESİ VE YENİ YETKİLİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Aralık 2023 tarihli kararına göre tek ortaklı limited şirkete çıkarılan elektronik tebligat, tebliğ anında şirket yetkilisinin ölmesi
Blog Image

İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ON GÜN ŞEKLİNDE BELİRTİLDİĞİNDEN İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre istinaf başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on gün şeklinde belirtildiğinden istinaf başvuru süresi tebliğden
Blog Image

İNŞAATIN SEVİYESİ BELİRLENİRKEN YÜKLENİCİNİN TEK BAŞINA VEYA ARSA SAHİPLERİ İLE BİRLİKTE HER ZAMAN DÜZENLEMESİ MÜMKÜN OLAN BELGEYE İTİBAR EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre inşaatın seviyesi belirlenirken yüklenicinin tek başına veya arsa sahipleri ile birlikte her zaman düzenlemesi mümkün olan
Blog Image

ALACAKLI BAŞKA TAKİP DOSYALARINDAKİ ALACAĞINI DA KESİNLEŞMİŞ OLMASI ŞARTIYLA İHALE BEDELİNDEN MAHSUP YAPABİLECEKTİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 05 Aralık 2023 tarihli kararına göre alacaklı başka takip dosyalarındaki alacağını da kesinleşmiş olması şartıyla ihale bedelinden mahsup yapabilecektir.
Blog Image

İFLAS KARARINA İLİŞKİN BOZMADAN SONRA YENİDEN VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA KARAR TARİHİNE EN YAKIN TARİH ESAS ALINARAK DEPO EMRİ DÜZENLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre iflas kararına ilişkin bozmadan sonra yeniden ve mümkün olduğunca karar tarihine en yakın tarih esas alınarak depo emri
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ, TAZMİN TALEBİ YA DA ÖDEME İHTARININ GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmazın maliki üçüncü kişiye hesap özeti, tazmin talebi ya da ödeme ihtarının
Blog Image

TAKİBİN TARAFI OLMAYAN ŞİKAYETÇİNİN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ANCAK GENEL MAHKEMEDE AÇILACAK DAVADA TARTIŞILABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre takibin tarafı olmayan şikayetçinin haczin kaldırılması istemi ancak genel mahkemede açılacak davada tartışılabilir.
Blog Image

YARGILAMADA İLERİ SÜRÜLMEYEN VE KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMEYEN HUSUSLAR İSTİNAF AŞAMASINDA İNCELENEMEZSE DE SOMUT OLAYA GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yargılamada ileri sürülmeyen ve kamu düzenini ilgilendirmeyen hususlar istinaf aşamasında incelenemezse de somut olaya göre
Blog Image

TTK 124 HÜKMÜNDE SAYILAN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre TTK 124 hükmünde sayılan şahıs ve sermaye şirketlerinde ticareti usulüne aykırı terk etme suçu oluşmaz.
Blog Image

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ARASINDAKİ DUVARLARIN KALDIRILIP FİİLEN BİR BÜTÜN OLARAK KULLANILMAKTA BULUNMASI ARALARINDA TİCARİ VE EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLDUĞUNU GÖSTERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre bağımsız bölümler arasındaki duvarların kaldırılıp fiilen bir bütün olarak kullanılmakta bulunması aralarında ticari ve ekonomik
Blog Image

DAVACININ SADECE MAHKUM OLAN DAVALININ TAŞINMAZ VE ARAÇLARI ELİNDEN ÇIKARDIĞINDAN BAHİSLE TBK 19 HÜKMÜNDE DAYANMAKSIZIN DAVA AÇMASINDA HUKUKİ YARARI YOKTUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacının sadece mahkum olan davalının taşınmaz ve araçları elinden çıkardığından bahisle TBK 19 hükmünde dayanmaksızın dava
Blog Image

BORÇLUYA RIZAİ SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ İPOTEKLİ TAKİPLERİ KAPSAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre borçluya rızai satış yetkisi verilmesi ipotekli takipleri kapsamaz.
Blog Image

DAVALILARIN YAKINLIKLARI İSPATLANMADIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA SALT AYNI SEKTÖRDE İŞ YAPMIŞ OLMAK İİK 280 HÜKMÜNE GÖRE TASARRUFUN İPTALİNE NEDEN OLAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre davalıların yakınlıkları ispatlanmadığı dikkate alındığında salt aynı sektörde iş yapmış olmak İİK 280 hükmüne göre tasarrufun iptaline
Blog Image

KİRA SÖZLEŞMESİNDE FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞI YANİ TAKİBE KONU CEZA KOŞULU ALACAĞININ TAYİNİ YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN LİKİT BİR ALACAKTAN BAHSEDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre kira sözleşmesinde feshin haklı olup olmadığı yani takibe konu ceza koşulu alacağının tayini yargılamayı gerektirdiğinden likit
Blog Image

İİK AÇISINDAN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF SÜRESİNİN DE ON GÜN OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK açısından katılma yoluyla istinaf süresinin de on gün olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

KİRA BEDELİNİN BANKA HESABINA ARTIŞSIZ ÖDENMESİ VE ÖDEMENİN İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN ALINMIŞ OLMASI ARTIŞ KOŞULUNDAN VAZGEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kira bedelinin banka hesabına artışsız ödenmesi ve ödemenin ihtirazı kayıt ileri sürülmeden alınmış olması artış koşulundan
Blog Image

İİK 89/3 HÜKMÜNE GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK 89/3 hükmüne göre üçüncü kişi tarafından açılan menfi tespit davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
Blog Image

TASDİK EDİLMEYEN KONKORDATO DOĞRUDAN DOĞRUYA BORÇLUNUN İFLÂSINA NEDEN OLMAYABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre tasdik edilmeyen konkordato doğrudan doğruya borçlunun iflâsına neden olmayabilir.
Blog Image

İİK 308 HÜKMÜ UYARINCA, ŞİRKET YETKİLİSİ MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK DİNLENMEDEN İFLÂS KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre İİK 308 hükmü uyarınca, şirket yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden iflâs kararı verilemez.
Blog Image

YETKİ BELGESİ VERİLMESİ YÖNÜNDEKİ BAŞVURUNUN, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDEDİLMESİ HALİNDE SÜRESİZ ŞİKAYET KONUSU OLACAKTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre yetki belgesi verilmesi yönündeki başvurunun, icra müdürlüğünce reddedilmesi halinde süresiz şikayet konusu olacaktır.
Blog Image

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ DAVA KONUSU TAŞINMAZLA İLGİLİ OLARAK DEVAM EDEN BİR DAVANIN, SATIŞ TARİHİNDE DEĞERİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ ARAŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 14 Şubat 2023 tarihli kararına göre tasarrufun iptali davasının dava konusu taşınmazla ilgili olarak devam eden bir davanın, satış tarihinde değerini etkileyip
Blog Image

LİMİT AŞIMINA İLİŞKİN ŞİKAYET, SÜRESİZ OLARAK HER ZAMAN İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre limit aşımına ilişkin şikayet, süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir.
Blog Image

İHALENİN FESHİ TALEBİNDE HARCIN YATIRILMAMASI HALİNDE DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILIR ANCAK PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre sıra ihalenin feshi talebinde harcın yatırılmaması halinde dosya işlemden kaldırılır ancak para cezasına hükmedilemez.
Blog Image

İCRA DOSYASINDAKİ BORÇ, TAHSİL HARCI DA DAHİL OLMAK ÜZERE TAMAMEN KAPATILMADIĞI SÜRECE İİK 72/7 HÜKMÜNDEKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İŞLEMEYE BAŞLAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre icra dosyasındaki borç, tahsil harcı da dahil olmak üzere tamamen kapatılmadığı sürece İİK 72/7 hükmündeki hak düşürücü süre
Blog Image

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA TAŞINMAZIN BİRBİRİNE YAKIN TARİHLERDE DEVREDİLMESİ DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ KİŞİ DAVALILARIN KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre tasarrufun iptali davasında taşınmazın birbirine yakın tarihlerde devredilmesi dördüncü ve beşinci kişi davalıların kötü niyetli
Blog Image

YÜKLENİCİ ARSA SAHİBİNE KARŞI EDİMİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEDEN KAZANACAĞI ŞAHSİ HAKKI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMİŞSE ARSA SAHİBİ İFAYA ZORLANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre yüklenici arsa sahibine karşı edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden kazanacağı şahsi hakkı üçüncü kişiye temlik
Blog Image

SIRA CETVELİNE İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE OLUŞAN BİR NEMA GELİRİ VARSA BU GELİR HAK SAHİPLERİNE ÖDENMELİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre sıra cetveline itiraz edilmesi halinde oluşan bir nema geliri varsa bu gelir hak sahiplerine ödenmelidir.
Blog Image

MALZEME SAHİBİ KÖTÜNİYETLİ İSE ARSA SAHİBİ MALZEMENİN KENDİSİ YÖNÜNDEN TAŞIDIĞI EN AZ DEĞERİ ÖDEMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre malzeme sahibi kötüniyetli ise arsa sahibi malzemenin kendisi yönünden taşıdığı en az değeri ödemelidir.
Blog Image

İPOTEK SONRASI DÖNEME DAİR ALACAKLAR HAKKINDA İİK 206/4 MADDESİ HÜKMÜ UYGULANMAK SURETİYLE REHİNLİ ALACAKLIYA GÖRE ÖNCELİĞİ OLMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre ipotek sonrası döneme dair alacaklar hakkında İİK 206/4 maddesi hükmü uygulanmak suretiyle rehinli alacaklıya göre
Blog Image

İCRAİ İŞLEM YAPILMASI TALEBİ İÇERMEYEN YENİLEME TALEPLERİ İCRA TAKİP İŞLEMİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN ZAMAN AŞIMINI KESMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19 Eylül 2023 tarihli kararına göre icrai işlem yapılması talebi içermeyen yenileme talepleri icra takip işlemi niteliğinde olmadığından zaman aşımını kesmez.
Blog Image

KOOPERATİFİN DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPTIĞI FERDİLEŞTİRMEYE İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ İLE İCRA TAKİBİYLE SINIRLI OLMAK HACİZ VE SATIŞ YETKİSİ VERİLMELİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre kooperatifin davalı üçüncü kişiye yaptığı ferdileştirmeye ilişkin tasarrufun iptali ile icra takibiyle sınırlı olmak haciz ve satış
Blog Image

MENFİ TESPİT DAVASINDA NAKDEN KAYDI BULUNAN SENETTE BU KAYIT TALİL EDİLMİŞ VE DAVALI LEHDAR BUNU KABUL ETMİŞSE İSPAT YÜKÜ DAVALI ALACAKLIYA GEÇMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre menfi tespit davasında nakden kaydı bulunan senette bu kayıt talil edilmiş ve davalı lehdar bunu kabul etmişse ispat yükü
Blog Image

HUKUK SİSTEMİMİZDE HACZİN İHYASI ŞEKLİNDE BİR MÜESSESE BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 26 Eylül 2023 tarihli kararına göre hukuk sistemimizde haczin ihyası şeklinde bir müessese bulunmamaktadır.
Blog Image

HEM SIRAYA VE HEM DE ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK İTİRAZLARIN BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLMESİ HALİNDE ÖNCE SIRAYA YÖNELİK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜLMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde önce sıraya yönelik uyuşmazlık
Blog Image

VERGİ BORCUNUN DOĞUM TARİHİ BORCUN TAHAKKUK EDİP KESİNLEŞTİĞİ TARİH DEĞİL VERGİ BORCUNUN AİT OLDUĞU YIL YANİ VERGİ DÖNEMLERİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 19 Haziran 2023 tarihli kararına göre vergi borcunun doğum tarihi borcun tahakkuk edip kesinleştiği tarih değil vergi borcunun ait olduğu yıl yani vergi dönemleridir.
Blog Image

KESİNLEŞTİRME ŞERHİ VERİLMESİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HARCA TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Eylül 2023 tarihli kararına göre kesinleştirme şerhi verilmesi talebinin değerlendirilmesi harca tabi değildir.
Blog Image

İMZAYA İTİRAZ KARARINA İLİŞKİN YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA BAŞVURULAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre imzaya itiraz kararına ilişkin yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz.
Blog Image

ALACAKLI YANCA DAHA FAZLA PARA YATIRILMASININ GEREKTİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE İİK 133 HÜKMÜ UYARINCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ALACAKLIYA MUHTIRA ÇIKARILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Eylül 2023 tarihli kararına göre alacaklı yanca daha fazla para yatırılmasının gerektiğinin anlaşılması halinde İİK 133 hükmü uyarınca icra müdürlüğünce alacaklıya
Blog Image

BORÇLUYA VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN BÜYÜK PARANIN YURT DIŞINDAN NE ŞEKİLDE TRANSFER EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR BELGE BULUNMAMASI YAŞAM DENEYİMLERİNE DE AYKIRIDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 30 Mayıs 2023 tarihli kararına göre borçluya verildiği iddia edilen büyük paranın yurt dışından ne şekilde transfer edildiğine ilişkin bir belge bulunmaması yaşam
Blog Image

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İCRASINA BAĞLI OLARAK İLERİDE TAŞINMAZIN BORÇLUYA DEVRİ ŞARTINA BAĞLI OLARAK HACİZ YAPILMASI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 29 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına bağlı olarak ileride taşınmazın borçluya devri şartına bağlı olarak haciz yapılması
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE ALACAKLI TARAFINDAN KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ VEYA AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESİNE NOTERDEN HESAP KAT İHTARININ GÖNDERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Haziran 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmaz malikine alacaklı tarafından kredi sözleşmesindeki veya akit tablosundaki adresine noterden hesap
Blog Image

YEDİEMİNE ÖDENEN ÜCRETİN SIRA CETVELİNE ÖDENEN KADAR OLUP OLMADIĞI GENEL MAHKEMELERDE YAPILACAK YARGILAMA SIRASINDA ÇÖZÜMLENEBİLİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre yediemine ödenen ücretin sıra cetveline ödenen kadar olup olmadığı genel mahkemelerde yapılacak yargılama sırasında
Blog Image

ÇEKİN İMZA DIŞINDAKİ KISIMLARININ KURŞUN KALEMLE DÜZENLENMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre çekin imza dışındaki kısımlarının kurşun kalemle düzenlenmesinin geçerli olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

TAŞINMAZ BOŞANMA PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE DEVREDİLDİĞİNDEN BU TASARRUF, İİK 278/2-1 MADDESİ ANLAMINDA EŞLER ARASINDAKİ TASARRUF OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2023 tarihli kararına göre taşınmaz boşanma protokolü çerçevesinde devredildiğinden bu tasarruf, İİK 278/2-1 maddesi anlamında eşler arasındaki
Blog Image

İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEP EDİLMEDEN YALNIZCA TAHLİYE TALEP EDİLEMEYECEĞİ GİBİ İTİRAZIN KALDIRILMASININ ISLAH YOLUYLA DA TALEP EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre itirazın kaldırılması talep edilmeden yalnızca tahliye talep edilemeyeceği gibi
Blog Image

KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN GEÇERSİZ OLAN İPOTEK MESKENİYET ŞİKAYETİNE ENGEL DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre kurulduğu andan itibaren geçersiz olan ipotek meskeniyet şikayetine engel değildir.
Blog Image

HUKUKUMUZDA, BORÇLUNUN MALLARINA ÖNCE HACİZ KOYDURAN ALACAKLININ, ALACAĞINI ÖNCE ALACAĞI ŞEKLİNDE BİR PRENSİP GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre hukukumuzda, borçlunun mallarına önce haciz koyduran alacaklının, alacağını önce alacağı şeklinde bir prensip geçerli
Blog Image

BİR BAŞKA ALACAKLI DAVANIN KONUSUNU TAKİP YOLUYLA İHALEDE SATTIRMIŞ VE ALACAĞINI ALMIŞSA ARTA KALAN PARANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 21 Şubat 2023 tarihli kararına göre bir başka alacaklı davanın konusunu takip yoluyla ihalede sattırmış ve alacağını almışsa arta kalan paranın üçüncü kişiden
Blog Image

İŞLETMEYLE BÜTÜNLÜK ARZ EDEN MENKULLERİN HACZİYLE İLGİLİ AYNI DOSYADA YAPILAN TAMAMLAMA HACZİNDE MADEN KANUNU 40 HÜKMÜ HACZE ENGEL DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 03 Ekim 2023 tarihli kararına göre işletmeyle bütünlük arz eden menkullerin hacziyle ilgili aynı dosyada yapılan tamamlama haczinde Maden Kanunu 40 hükmü
Blog Image

İHALE OLUNAN MAL MUHAMMEN BEDELİN ÜSTÜNDE BİR BEDELLE SATILSA BİLE USULSÜZLÜK MALIN DAHA YÜKSEK BEDELLE SATILMASINI ÖNLEMİŞSE İHALENİN FESHİ NEDENİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre ihale olunan mal muhammen bedelin üstünde bir bedelle satılsa bile usulsüzlük malın daha yüksek bedelle satılmasını önlemişse
Blog Image

BORÇLUYA YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLMADIĞI GİBİ RESEN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR KAPSAMINDA DA BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre borçluya yapılan satış ilanı tebliğinin usulsüzlüğü kamu düzeniyle ilgili olmadığı gibi resen dikkate alınacak hususlar
Blog Image

SOMUT OLAYDA MÜLKİYET KARİNESİ DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE OLUP DAVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILMASI İSPAT YÜKÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİNE NEDEN OLMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre somut olayda mülkiyet karinesi davacı üçüncü kişi lehine olup davanın üçüncü kişi tarafından açılması ispat yükünün yer
Blog Image

UYAP SİSTEMİNDE BORCA İTİRAZ SEKMESİNİN SEÇİLMESİNİN KANUNUN BAHSETTİĞİ ANLAMDA İTİRAZ İRADESİNİN ORTAYA KONULMASI AMACINA HİZMET ETMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre UYAP sisteminde borca itiraz sekmesinin seçilmesinin kanunun bahsettiği anlamda itiraz iradesinin ortaya konulması
Blog Image

SOMUT OLAYDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA TMK 612 VE DEVAMI MADDELERİ YANLIŞ YORUMLANARAK ALT SOY MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİLİ HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 22 Mart 2023 tarihli kararına göre somut olayda tasarrufun iptali davasında TMK 612 ve devamı maddeleri yanlış yorumlanarak alt soy mirasçıların davaya dahili
Blog Image

FABRİKA BİNASI İPOTEKLİ ARSANIN MÜTEMMİM CÜZİ OLSA DA ONUN TEFERRUATI NİTELİĞİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLEN HACZEDİLEN MENKULLER ARSANIN TEFERRUATI SAYILAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2023 tarihli kararına göre fabrika binası ipotekli arsanın mütemmim cüzi olsa da onun teferruatı niteliğinde olduğu iddia edilen haczedilen menkuller
Blog Image

AVAL VEREN KİŞİNİN BONO ZAMANAŞIMINA UĞRAMADIĞI VEYA BONONUN BEDELİ ÖDENMEDİĞİ BEDELSİZ OLMADIĞI HALLERDE SORUMLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Şubat 2023 tarihli kararına göre aval veren kişinin bono zamanaşımına uğramadığı veya bononun bedeli ödenmediği bedelsiz olmadığı hallerde sorumluluğu
Blog Image

BORÇLUNUN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURUSU SENETTE YER ALAN İMZASININ SAHTECİLİKLE OLUŞTURULDUĞUNA DAİR OLDUĞUNDAN, İSTEM BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına göre borçlunun icra mahkemesine başvurusu senette yer alan borçlu imzasının sahtecilikle oluşturulduğuna dair olduğundan,
Blog Image

ARSA SAHİPLERİ, DAVA KONUSU TAŞINMAZLARI BORÇLU MÜTEAHHİDİN DE BİLGİSİ VE İSTEĞİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRETMEDİĞİNDEN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI REDDEDİLMELİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararına göre arsa sahipleri, dava konusu taşınmazları borçlu müteahhidin de bilgisi ve isteğiyle üçüncü kişiye devretmediğinden tasarrufun
Blog Image

YAZILI ŞEKİL ŞARTLARINI İÇERMEYEN HACİZ İHBARNAMESİNDEN KAYNAKLANAN ŞİKAYET SÜREYE TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yazılı şekil şartlarını içermeyen haciz ihbarnamesinden kaynaklanan şikayet süreye tabi değildir.
Blog Image

ALACAKLI FERAGAT ETTİĞİ DÖNEME İLİŞKİN NAFAKAYI TEKRAREN İKİNCİ TAKİPTE İSTEYEMEZSE DE, FERAGAT DÖNEMİ DIŞINDA KALAN BİRİKMİŞ TEDBİR NAFAKASINI İSTEYEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 24 Nisan 2023 tarihli kararına göre alacaklı feragat ettiği döneme ilişkin nafakayı tekraren ikinci takipte isteyemezse de, feragat dönemi dışında kalan birikmiş tedbir
Blog Image

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE İHALENİN FESHİ DAVASINDA AYNI TARAFTA YER ALIP ALACAKLI VE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN HİSSEDARLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ortaklığın giderilmesi ve ihalenin feshi davasında aynı tarafta yer alıp alacaklı ve borçlu sıfatı bulunmayan hissedarlar arasında
Blog Image

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDAN SONRA AYNI HUSUSTA MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASINDA HUKUKİ YARAR BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 29 Mart 2023 tarihli kararına göre itirazın iptali davasından sonra aynı hususta menfi tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır.
Blog Image

ADİ ORTAKLIK YANINDA ADİ ORTAĞIN İSMİ DE BELİRTİLMİŞ OLUP DİĞER ORTAK HAKKINDA DA ORTAĞI İFADESİ KULLANILDIĞINDAN TAKİP TÜM ADİ ORTAKLARA YÖNELTİLMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre adi ortaklık yanında adi ortağın ismi de belirtilmiş olup diğer ortak hakkında da ortağı ifadesi kullanıldığından takip
Blog Image

İSTİHKAK İDDİASINA İLİŞKİN PROSEDÜR İŞLETİLMEKSİZİN ALACAKLI TARAFINDAN DOĞRUDAN İCRA HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Nisan 2023 tarihli kararına göre istihkak iddiasına ilişkin prosedür işletilmeksizin alacaklı tarafından doğrudan İcra Hukuk Mahkemesinde dava açılması mümkündür.
Blog Image

BORÇLUNUN ÖDEME İDDİASI CİRANTAYA YÖNELİK OLUP TAKİP ALACAKLISINA YÖNELİK ÖDEME İDDİASI BULUNMADIĞINDAN İİK 170/-a-son HÜKMÜ UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre borçlunun ödeme iddiası cirantaya yönelik olup takip alacaklısına yönelik ödeme iddiası bulunmadığından İİK 170/-a-son hükmü
Blog Image

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ OLMADIĞI TAKDİRDE ÖDEME GÜNÜNDEKİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEP EDİLSE BİLE AYNEN İADE MÜMKÜN DEĞİLSE İİK 24 HÜKMÜ UYGULANACAKTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 01 Haziran 2023 tarihli kararına göre ziynet eşyalarının aynen iadesi olmadığı takdirde ödeme günündeki bedelinin tahsili talep edilse bile aynen iade mümkün değilse
Blog Image

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLARDA GENEL HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ 5237 SAYILI TCK 75 HÜKMÜNDE ÖNGÖRÜLEN ÖN ÖDEME UYGULANAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen suçlarda genel hüküm niteliğindeki 5237 sayılı TCK 75 hükmünde öngörülen ön ödeme uygulanamaz.
Blog Image

BELEDİYE MALLARININ, BELEDİYENİN BEYAN EDECEĞİ MALLAR DIŞINDA DA HACZİ MÜMKÜN KILINMIŞTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Mayıs 2023 tarihli kararına göre belediye mallarının, belediyenin beyan edeceği mallar dışında da haczi mümkün kılınmıştır.
Blog Image

AVAL VERENİN TAAHHÜDÜ GEÇERLİ OLDUĞUNDAN DAVACI İHDAS NEDENİNİN TALİL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE BORÇTAN SORUMLU OLMADIĞINI İLERİ SÜREMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre aval verenin taahhüdü geçerli olduğundan davacı ihdas nedeninin talil edildiği gerekçesiyle borçtan sorumlu olmadığını
Blog Image

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MADDİ HATA SONUCU YANLIŞ İCRA DOSYASINA DAYANILDIĞINDAN İCRA DOSYASININ DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre itirazın iptali davasında maddi hata sonucu yanlış icra dosyasına dayanıldığından icra dosyasının değiştirilmesi mümkündür.
Blog Image

TAKAS VE MAHSUP YAPILABİLMESİ İÇİN İLAMIN KESİNLEŞMESİ ZORUNLU OLMAYIP İLAMA DAYALI TAKAS İTİRAZI, İCRA MAHKEMESİNDE HER ZAMAN İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09 Mayıs 2023 tarihli kararına göre takas ve mahsup yapılabilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunlu olmayıp ilama dayalı takas itirazı, icra mahkemesinde
Blog Image

TATBİK EDİLEN İHTİYATİ HACİZ ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ VE ÖDEME SÜRESİNİN GEÇMESİ İLE KESİN HACZE DÖNÜŞTÜĞÜNDEN HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞTÜĞÜNDEN BAHSEDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 29 Mart 2023 tarihli kararına göre tatbik edilen ihtiyati haciz ödeme emrinin tebliği ve ödeme süresinin geçmesi ile kesin hacze dönüştüğünden haciz isteme hakkının
Blog Image

TAHLİYE BASKISI ALTINDA ON BEŞ GÜN SONRA BOŞALTILACAĞININ VE ALACAKLI İLE ANLAŞILACAĞININ BİLDİRİLMİŞ OLMASI YASADAN DOĞAN HAKKI ORTADAN KALDIRMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Haziran 2023 tarihli kararına göre tahliye baskısı altında on beş gün sonra boşaltılacağının ve alacaklı ile anlaşılacağının bildirilmiş olması yasadaN
Blog Image

İHALE ALICISI İLE TARAFLAR ARASINDA İHALEYE KATILIM SAĞLANMAYACAĞININ SÖYLENMESİ İHALEYE KATILIMA ENGEL OLABİLECEK NİTELİKTE BİR DURUM DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihale alıcısı ile taraflar arasında ihaleye katılım sağlanmayacağının söylenmesi ihaleye katılıma engel olabilecek
Blog Image

İCRA MAHKEMELERİNDE ASLİ VEYA FERİ MÜDAHİLLİK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 03 Temmuz 2023 tarihli kararına göre İcra Mahkemelerinde asli veya feri müdahillik mümkün değildir.
Blog Image

ASIL KİRA BORCUNUN FERİLERİNİN İCRA DOSYASINA YATIRILMAMASI KİRACININ TEMERRÜDÜNDE ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Mayıs 2023 tarihli kararına göre asıl kira borcunun ferilerinin icra dosyasına yatırılmaması kiracının temerrüdünde esas alınamaz.
Blog Image

EK DERS ÜCRETİNİN ANCAK DÖRTTE BİRİ HACZEDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre ek ders ücretinin ancak dörtte biri haczedilebilir.
Blog Image

SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLMİŞ OLMASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE HACİZ KOYMA HAKKI VERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Ocak 2023 tarihli kararına göre satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu kütüğüne şerh edilmiş olması, üçüncü kişi adına kayıtlı taşınmaz üzerine haciz