Yargıtay Kararları

Blog Image

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK HUSUSLARIN HAKLI AZİL SEBEBİ OLUP OLMAYACAĞINI DEĞERLENDİRMEK HÂKİMİN GÖREVİ KAPSAMINDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre bilirkişi tarafından tespit edilecek hususların haklı azil sebebi olup olmayacağını değerlendirmek hâkimin görevi kapsamındadır.
Blog Image

SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA VEKALET ÜCRETİNİN PEŞİN ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILDIĞINDAN BU SÖZLEŞMEDE YAPILDIĞI BİLDİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DE YAZILI YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 03 Nisan 2023 tarihli kararına göre sözleşmede açıkça vekalet ücretinin peşin ödeneceği kararlaştırıldığından bu sözleşmede yapıldığı bildirilen değişikliklerin de
Blog Image

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN SON KISMI KISMİ BUTLANLA GEÇERSİZ İSE DE AÇIKÇA RAKAM BELİRLENEN KISMI GEÇERLİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre avukatlık ücret sözleşmesinin son kısmı kısmi butlanla geçersiz ise de açıkça rakam belirlenen kısmı geçerlidir.
Blog Image

AKDİ VEKALET ÜCRETİ, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA KARARLAŞTIRILABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 03 Temmuz 2023 tarihli kararına göre akdi vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kararlaştırılabilir.
Blog Image

KARAR, YARGITAY TARAFINDAN DAVALI LEHİNE BOZULDUĞUNDAN MÜRAFAA TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ NEDENİYLE DAVALININ ZARARA UĞRAMADIĞI AÇIKTIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararına göre karar, Yargıtay tarafından davalı lehine bozulduğundan murafaa talebinden vazgeçilmesi nedeniyle davalının zarara
Blog Image

TAKDİR EDİLECEK AKDİ VEKALET ÜCRETİ TAKİP EDİLEN DAVANIN HARÇLANDIRILMIŞ DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre takdir edilecek akdi vekalet ücreti takip edilen davanın harçlandırılmış dava değeri üzerinden hesaplanmalıdır.
Blog Image

DAVACI ÜSTLENDİĞİ EDİMİNİ İFA EDERKEN DAVALI TARAFÇA AZLEDİLDİĞİNDEN AZİL NEDENİYLE DOĞAN ÜCRET ALACAĞI İDDİASINI DAVALI AVUKATA İLERİ SÜRMESİ DOĞALDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre davacı üstlendiği edimini ifa ederken davalı tarafça azledildiğinden azil nedeniyle doğan ücret alacağı iddiasını davalı avukata
Blog Image

KURAL OLARAK KAMU İHALELERİNDE ESER SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINDAN SONRA, UYGULANMASINA İLİŞKİN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ ADLİ YARGIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 22 Mart 2023 tarihli kararına göre kural olarak kamu ihalelerinde eser sözleşmesinin imzalanmasından sonra, uygulanmasına ilişkin doğan uyuşmazlıkların
Blog Image

ANNE VE BABA YÖNÜNDEN NÜFUS KAYITLARININ GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre anne ve baba yönünden nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun şekilde düzeltilmesinin talep edildiği davalarda görevli
Blog Image

SOYBAĞI VE MİRAS HUKUKUNU İLGİLENDİREN NÜFUS DAVALARINDA İSPAT İÇİN SUNULAN DELİLLERLE YETİNİLMEYİP KİMLİKLENDİRME İÇİN DNA TESTİ YAPILMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre soybağı ve miras hukukunu ilgilendiren nüfus davalarında ispat için sunulan delillerle yetinilmeyip kimliklendirme için
Blog Image

ÇOCUKLARIN VELÂYETİNİN ANNEDE BULUNMASI VE YASAL TEMSİLCİSİNİN ANNE OLMASI KARŞISINDA ANNENİN ORTAK ÇOCUKLARI YURT DIŞINA GÖTÜRME YETKİSİ BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre çocukların velâyetinin annede bulunması ve yasal temsilcisinin anne olması karşısında annenin ortak çocukları yurt dışına götürme
Blog Image

HER NE KADAR VEKİLİN MAZERETİ GEÇERLİ İSE DE, DİĞER VEKİL TARAFINDAN DA İLGİLİ İŞLEMLER YAPILABİLECEĞİNDEN ESKİ HALE GETİRME İSTEMİNİN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre her ne kadar vekilin mazereti geçerli ise de, diğer vekil tarafından da ilgili işlemler yapılabileceğinden eski hale getirme isteminin
Blog Image

KANUN YOLU SÜRESİNİN BAŞLANGICININ SADECE GİRDİĞİ DURUŞMA İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ OLAN AVUKATA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLATILMASI HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre kanun yolu süresinin başlangıcının sadece girdiği duruşma için yetkilendirilmiş olan avukata tebliğinden itibaren başlatılması
Blog Image

İŞTİRAK NAFAKASINA VELÂYETE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN DEĞİL BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre iştirak nafakasına velâyete ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren değil boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren
Blog Image

YETKİ BELGESİNDE VEKİL EDEN, DAYANAK VEKÂLETNAME, NOTER TARİH VE YEVMİYE NO KISIMLARI BOŞ OLDUĞUNDAN YETKİ BELGESİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre yetki belgesinde vekil eden, dayanak vekâletname, noter tarih ve yevmiye no kısımları boş olduğundan yetki
Blog Image

HÜKÜMDEN SONRA HARİCEN TAHSİL EDİLİP BOZMADAN SONRA FAZLA ÖDENMİŞ PARANIN İADESİ İÇİN BAŞLATILAN İLAMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ VEKİLE TEBLİĞ EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre hükümden sonra haricen tahsil edilip bozmadan sonra fazla ödenmiş paranın iadesi için başlatılan ilamsız takipte
Blog Image

İSTİFADAN SONRAKİ HUSUSLAR MUACCEL DAVA KONUSU ALACAĞA TESİR ETMEYECEĞİ GİBİ AYNI DAVADA KARŞI TARAF VEKİLLİĞİNİ ÜSTLENMEK BU DAVANIN KONUSU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre istifadan sonraki hususlar muaccel dava konusu alacağa tesir etmeyeceği gibi aynı davada karşı taraf vekilliğini üstlenmek
Blog Image

VEKİLİN SORUMLULUĞUNDA YORUM FARKLILIĞININ OLUMSUZ NETİCELERİNİN AVUKATA YÜKLENMESİ DOĞRU OLMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre vekilin sorumluluğunda yorum farklılığının olumsuz neticelerinin avukata yüklenmesi doğru olmayacaktır.
Blog Image

DAVA BABALIĞIN TESPİTİNE İLİŞKİN OLUP ADLİ TATİLDE YARGILAMASI DEVAM ETMESİ NEDENİYLE ADLİ TATİLDE İSTİNAF SÜRESİ DURMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2023 tarihli kararına göre dava babalığın tespitine ilişkin olup adli tatilde yargılaması devam etmesi nedeniyle adli tatilde istinaf süresi durmaz.
Blog Image

MALİK VE İPOTEK ALACAKLISI SIFATLARININ BİRBİRİNDEN AYRILMASI HÂLİNDE UYUYAN İPOTEK HAKKI HÜKÜM VE SONUÇLARINI TEKRAR DOĞURMAYA BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre malik ve ipotek alacaklısı sıfatlarının birbirinden ayrılması hâlinde uyuyan ipotek hakkı hüküm ve sonuçlarını
Blog Image

SOYBAĞININ TESPİTİ DAVASINDA SONRAKİ KANUN OLAN HMK 292 HÜKMÜ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre soybağının tespiti davasında sonraki kanun olan HMK 292 hükmü uygulanmalıdır.
Blog Image

NÜFUS KAYITLARINDAKİ DÜZELTME İSTEMİNE İLİŞKİN DAVALARDA GEREKİRSE ALAKALI KİŞİLERİN MEZARI AÇILABİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Mart 2023 tarihli kararına göre nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine ilişkin davalarda gerekirse alakalı kişilerin mezarı açılabilir.
Blog Image

SAĞLIK KURULUŞUNDA MUHAFAZA EDİLEN EMBRİYONUN NAKLİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İZİN VERİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN TALEP İDARİ YARGIDA GÖRÜLMELİDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2023 tarihli kararına göre sağlık kuruluşunda muhafaza edilen embriyonun naklinin gerçekleştirilmesine izin verilmesi istemine ilişkin talep idari yargıda
Blog Image

KAMBİYO SENEDİNİ ZAMANAŞIMINA UĞRATAN VEKİLİN SORUMLULUĞUNDA BİR ZARARININ DOĞUP DOĞMADIĞININ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre kambiyo senedini zamanaşımına uğratan vekilin sorumluluğunda bir zararının doğup doğmadığının ayrıntılı bir
Blog Image

AVUKATLIK KANUNU’NDA BAŞARI ÜCRETİNİN YASAK OLDUĞUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19 Ekim 2022 tarihli kararına göre Avukatlık Kanunu’nda başarı ücretinin yasak olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Blog Image

KISMİ DAVA İLE BİRLİKTE KURULAN TESPİT HÜKMÜ YİBBGK KARARINDAN ÖNCE KESİNLEŞTİĞİNDEN KİMLERİN SORUMLU OLABİLECEĞİ ARTIK YENİDEN TARTIŞILAMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre kısmi dava ile birlikte kurulan tespit hükmü YİBBGK kararından önce kesinleştiğinden kimlerin sorumlu olabileceği
Blog Image

AHZU KABZA YETKİLİ OLMASI DURUMUNDA VEKİL SADECE VEKALET ÜCRETİ ALACAKLARI VE YAPILAN GİDERLER ORANINDA VEKİL HAPİS HAKKINI KULLANABİLİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2023 tarihli kararına göre ahzu kabza yetkili olması durumunda vekil sadece vekalet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında hapis hakkını kullanabilir.
Blog Image

ÇOCUK TESLİMİNE VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLAR KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2022 tarihli kararına göre çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe icra edilemez.
Blog Image

ISLAHLA TERDİTLİ OLMAYAN TALEP EKLENMESİ DURUMUNDA REDDEDİLEN TALEP YÖNÜNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 09 Ocak 2023 tarihli kararına göre ıslahla terditli olmayan talep eklenmesi durumunda reddedilen talep yönünden vekalet ücretine hükmedilmelidir.
Blog Image

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENETTE KAMBİYO TAKİBİ HAKKI KAYBEDİLDİĞİ İÇİN MÜVEKKİLİN BİR ZARARININ DOĞUP DOĞMADIĞI AYRINTILI ARAŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Aralık 2022 tarihli kararına göre zamanaşımına uğramış senette kambiyo takibi hakkı kaybedildiği için müvekkilin bir zararının doğup doğmadığı
Blog Image

AZLE SEBEP OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN SÜRESİNDE KARARI TEMYİZ ETMEMEK FİİLİNİN SONUCA OLUMLU BİR KATKISI OLUP OLMAYACAĞI TARTIŞILMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2022 tarihli kararına göre azle sebep olduğu ileri sürülen süresinde kararı temyiz etmemek fiilinin sonuca olumlu bir katkısı olup olmayacağı tartışılmalıdır.
Blog Image

YOKSULLUK NAFAKASININ BELİRLENMESİ YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİNDEN ANILAN BELGE İİK 38 HÜKMÜNDEKİ İLÂM NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Ekim 2022 tarihli kararına göre yoksulluk nafakasının belirlenmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden anılan belge İİK 38
Blog Image

MAVİ MARMARA OLAYINDAKİ İSRAİL DEVLETİNİN HAKSIZ FİİLİNE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ADLİ YARGIDA GÖRÜLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Ekim 2022 tarihli kararına göre Mavi Marmara olayındaki İsrail Devletinin haksız fiiline dayalı tazminat talebi adli yargıda görülmelidir.
Blog Image

KİŞİLERİN GERÇEKTE ÇOCUKLARININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TALEBİ HERKES İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre kişilerin gerçekte çocuklarının bulunmadığına yönelik talebi herkes ileri sürebilir.
Blog Image

NÜFUSTA ANNE VE BABA GÖZÜKEN KİŞİLERİN DOĞRU OLMADIĞI TALEBİNDE ANNE İLE BABA ARASINDA ŞEKLİ ANLAMDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre nüfusta anne ve baba gözüken kişilerin doğru olmadığı talebinde anne ile baba arasında şekli anlamda zorunlu dava arkadaşlığı vardır.
Blog Image

AYRI ŞEHİRLERDE YAŞAYAN DEDE VE TORUN ARASINDA YATILI OLACAK VE UZMAN NEZARETİ GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİS EDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2022 tarihli kararına göre ayrı şehirlerde yaşayan dede ve torun arasında yatılı olacak ve uzman nezareti gerektirmeyecek şekilde kişisel ilişki
Blog Image

TAM YARGI DAVASI NİTELİĞİ TAŞIMAYAN VE KONUSU BİR KAMU ALACAĞI OLMAYAN RÜCU DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Haziran 2022 tarihli kararına göre tam yargı davası niteliği taşımayan ve konusu bir kamu alacağı olmayan rücu davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
Blog Image

BABALIK DAVASI AÇILAN KİŞİNİN DNA TESTİ İSTEMESİ SAVUNMA HAKKININ DOĞAL SONUCU OLDUĞUNDAN BU HUSUS İÇİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2022 tarihli kararına göre babalık davası açılan kişinin DNA testi istemesi savunma hakkının doğal sonucu olduğundan bu husus için manevi
Blog Image

KİŞİSEL İLİŞKİNİN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINA UYGUN OLUP OLMAYACAĞI HUSUSUNDA ÇOCUK PSİKİYATRİSTİ TARAFINDAN İNCELEME YAPILMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23 Haziran 2022 tarihli kararına göre kişisel ilişkinin çocuğun üstün yararına uygun olup olmayacağı hususunda çocuk psikiyatristi tarafından inceleme yapılmalıdır.
Blog Image

TEVKİL YETKİSİ İÇEREN VEKÂLETNAME GEREĞİNCE MÜVEKKİLLERİ ADINA AVUKATA VEKÂLET VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2022 tarihli kararına göre tevkil yetkisi içeren vekâletname gereğince müvekkilleri adına avukata vekâlet verilmesi mümkündür.
Blog Image

BELEDİYENİN KAMU HİZMETİNE TAHSİSLİ MALLARINA İLİŞKİN HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP SÜRESİZ ŞİKÂYETE TABİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Nisan 2022 tarihli kararına göre belediyenin kamu hizmetine tahsisli mallarına ilişkin haczedilmezlik şikâyeti kamu düzenine ilişkin olup süresiz şikâyete tabidir.
Blog Image

NÜFUS KAYITLARI DÜZELTİLENLERİN NÜFUS BİLGİLERİ AYRINTILI ŞEKİLDE HÜKÜMDE YER ALMALI VE NÜFUS KAYITLARI ARASINDA BAĞ KURULMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararına göre nüfus kayıtları düzeltilenlerin nüfus bilgileri ayrıntılı şekilde hükümde yer almalı ve nüfus kayıtları arasında bağ kurulmalıdır.
Blog Image

SEN İSTENMİYORSUN ARTIK, SEN NE GURURSUZ KADINSIN, BOŞANMIYORSUN ŞEKLİNDEKİ AVUKATIN SÖZLERİ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2022 tarihli kararına göre sen istenmiyorsun artık, sen ne gurursuz kadınsın, boşanmıyorsun şeklindeki avukatın sözleri
Blog Image

AZİL HAKSIZ OLSA DA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI GİBİ BİR İDDİA SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 20 Nisan 2022 tarihli kararına göre azil haksız olsa da kişilik haklarına saldırı gibi bir iddia söz konusu olmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir.
Blog Image

TEMYİZ EDİLSE BİLE CEZA DOSYASINDAKİ DELİLLERE GÖRE İSPATA YÖNELİK DELİL OLMADIĞINDAN SONUÇ DEĞİŞMEYECEĞİNDEN TAZMİNATIN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 25 Nisan 2022 tarihli kararına göre temyiz edilse bile ceza dosyasındaki delillere göre ispata yönelik delil olmadığından sonuç değişmeyeceğinden tazminatın
Blog Image

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA ÇOCUKLAR ALEYHİNE OLACAK ŞEKİLDE YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23 Mart 2022 tarihli kararına göre soybağının reddi davasında çocuklar aleyhine olacak şekilde yargılama gideri ve vekalet ücreti hükmedilemez.
Blog Image

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VEKİLLE TEMSİL EDİLMESİ NEDENİYLE AYRICA BİR VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLİP DAVALIYA YÜKLETİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 19 Nisan 2022 tarihli kararına göre arabuluculuk faaliyetinin vekille temsil edilmesi nedeniyle ayrıca bir vekalet ücreti takdir edilip davalıya yükletilemez.
Blog Image

ÇOCUĞU DOĞURAN KADININ ANNE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİNDE HAZİNENİN TARAF SIFATI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23 Mart 2022 tarihli kararına göre çocuğu doğuran kadının anne olduğunun tespiti isteminde hazinenin taraf sıfatı bulunmamaktadır.
Blog Image

KAMU GÖREVLİSİ DOKTORUN GÖREVİ DIŞINDA KALAN KİŞİSEL KUSURUNA DAYANILMADIĞINA GÖRE HUSUMET İDAREYE YÖNELTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ocak 2022 tarihli kararına göre kamu görevlisi doktorun görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanılmadığına göre husumet idareye yöneltilmelidir.
Blog Image

PARA ALACAĞINA İLİŞKİN İHTİYATÎ TEDBİR KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Nisan 2022 tarihli kararına göre para alacağına ilişkin ihtiyatî tedbir kararı verilemez.
Blog Image

İLERİ SÜRÜLEN SAHTELİK İDDİALARI TANIMA KARARI VERECEK ÜLKE MAHKEMESİNCE İRDELENEMEZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 19 Ocak 2022 tarihli kararına göre ileri sürülen sahtelik iddiaları tanıma kararı verecek ülke mahkemesince irdelenemez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN BİR KARARLAŞTIRMA OLMAMASI NEDENİYLE DAVACI AVUKAT BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ocak 2022 tarihli kararına göre somut olayda vekalet ücretine ilişkin bir kararlaştırma olmaması nedeniyle davacı avukat belirsiz alacak davası açabilir.
Blog Image

İDARE TARAFINDAN TAŞINMAZIN BİR KISMINA FİİLEN EL ATILMASI DURUMUNDA TAZMİNAT DAVASI ADLİ YARGIDA GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Kasım 2021 tarihli kararına göre idare tarafından taşınmazın bir kısmına fiilen el atılması durumunda tazminat davası adli yargıda görülür.
Blog Image

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDAKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AÇISINDAN MADDİ OLANAKSIZLIK HAKLI SEBEP TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 08 Şubat 2022 tarihli kararına göre soybağının reddi davasındaki hak düşürücü süre açısından maddi olanaksızlık haklı sebep teşkil etmektedir.
Blog Image

BAĞIMSIZ ÇALIŞAN AVUKATIN ALINAN AYLIK ÜCRETLERİ SERBEST MESLEK MAKBUZU KARŞILIĞINDA TAHSİL ETMESİNDE VEKALET İLİŞKİSİ OLUŞUR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Aralık 2021 tarihli kararına göre bağımsız çalışan avukatın alınan aylık ücretleri serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil etmesinde vekalet ilişkisi oluşur.
Blog Image

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİNDEN KAYNAKLI MUNZAM ZARAR İSTEMİ ELVERİŞLİ VE GEÇERLİ DELİLLERLE KANITLANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Aralık 2021 tarihli kararına göre kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden kaynaklı munzam zarar istemi elverişli ve geçerli delillerle kanıtlanmalıdır.
Blog Image

İŞ KANUNU 34. MADDE HÜKMÜ GEREĞİ EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASI YÖNÜNDE TEMYİZ TALEBİNDE BULUNMAYAN VEKİL AZLEDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihli kararına göre İş Kanunu 34. madde hükmü gereği en yüksek mevduat faizi uygulanması yönünde temyiz talebinde bulunmayan vekil azledilebilir.
Blog Image

MAHKUMİYET KARARINI TEMYİZ ETMEYEN AVUKATIN SORUMLULUK DAVASINDA MÜVEKKİLİN CEZA DAVASINDAKİ FİİLİ DURUMU TARTIŞILMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01 Aralık 2021 tarihli kararına göre mahkumiyet kararını temyiz etmeyen avukatın sorumluluk davasında müvekkilin ceza davasındaki fiili durumu tartışılmalıdır.
Blog Image

BELEDİYEYE AİT ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN VERDİĞİ ZARARLARA DAYALI TAZMİNAT İSTEMLERİ ADLİ YARGIDA GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Kasım 2021 tarihli kararına göre belediyeye ait özel halk otobüslerinin verdiği zararlara dayalı tazminat istemleri adli yargıda görülür.
Blog Image

YETKİ BELGESİ İLE DURUŞMAYA KATILAN VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI USULÜNE UYGUNDUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre yetki belgesi ile duruşmaya katılan vekile tebligat yapılması usulüne uygundur.
Blog Image

RÜÇHAN HAKKI VEKALETNAME UMUMİ İSE İŞ SAHİBİ ADINA ÜCRET KONUSU İLE İLGİLİ İLK YAPILAN RESMİ BAŞVURMA TARİHİNE GÖRE SIRA ALIR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30 Kasım 2021 tarihli kararına göre rüçhan hakkı vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu ile ilgili ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır.
Blog Image

AVUKATLIK KANUNUN 35/A MADESİNE DAYALI BELGE İLE MÜLKİYET NAKLİ SAĞLANAMAZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 15 Kasım 2021 tarihli kararına göre Avukatlık Kanunun 35/A maddesine dayalı belge ile mülkiyet nakli sağlanamaz.
Blog Image

İŞİ KABUL YASAĞINA RAĞMEN YEDİ YIL GİBİ UZUN BİR SÜRE VEKALET İLİŞKİSİ DEVAM ETTİĞİNDEN İLERİ SÜRÜLEN AZİL SEBEBİ HAKSIZDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Ekim 2021 tarihli kararına göre işi kabul yasağına rağmen yedi yıl gibi uzun bir süre vekalet ilişkisi devam ettiğinden ileri sürülen azil sebebi haksızdır.
Blog Image

HUKUKİ EL ATMA İDDİASINA DAYALI KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ADLİ YARGIDA GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Ekim 2021 tarihli kararına göre hukuki el atma iddiasına dayalı kamulaştırmasız el atma davası adli yargıda görülür.
Blog Image

AVUKATIN VEKALETEN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI İADE ETMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN DAVADA TBK 147 HÜKMÜNDEKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07 Eylül 2021 tarihli kararına göre avukatın vekaleten tahsil ettiği parayı iade etmemesi nedeniyle açılan davada TBK 147 hükmündeki zamanaşımı süresi uygulanır.
Blog Image

DOSYAYI TAKİP EDEN VEKİL YERİNE VEKALETNAMEDE İSMİ YAZILI DOSYAYI TAKİP ETMEYEN DİĞER VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI USULSÜZDÜR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2021 tarihli kararına göre dosyayı takip eden vekil yerine vekaletnamede ismi yazılı dosyayı takip etmeyen diğer vekile tebligat yapılması usulsüzdür.
Blog Image

VELAYET HAKKI EVLAT EDİNME HALİ HARİÇ OLMAK ÜZERE ANNE VE BABA DIŞINDA KİMSEYE TEVDİ OLUNAMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23 Haziran 2021 tarihli kararına göre velayet hakkı evlat edinme hali hariç olmak üzere anne ve baba dışında kimseye tevdi olunamaz.
Blog Image

BELEDİYENİN SORUMLULUK ALANI İÇERİSİNDEKİ ELEKTRİK TELLERİNDEN KAYNAKLI KAZADA İDARİ YARGI GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Nisan 2021 tarihli kararına göre belediyenin sorumluluk alanı içerisindeki elektrik tellerinden kaynaklı kazada idari yargı görevlidir.
Blog Image

VASİYETNAMENİN TENFİZ VE TANINMASINDA DAVACININ VEKİLLİĞİNİ ÜSTLENDİKTEN SONRA İSTİFA EDİP DAVALI TARAFIN VEKİLİ OLUNAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 20 Mayıs 2021 tarihli kararına göre vasiyetnamenin tenfiz ve tanınmasında davacının vekilliğini üstlendikten sonra istifa edip davalı tarafın vekili olunamaz.
Blog Image

İDARENİN DENETİMİNDEKİ ASFALTA KAYGAN BİR MADDENİN YAYILMIŞ OLMASINDAN DOLAYI GERÇEKLEŞEN KAZADA ADLİ YARGI GÖREVLİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16 Haziran 2021 tarihli kararına göre idarenin denetimindeki asfalta kaygan bir maddenin yayılmış olmasından dolayı gerçekleşen kazada adli yargı görevlidir.
Blog Image

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI KARARININ İCRASINDA İYUK 28 HÜKMÜ UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kararının icrasında İYUK 28 hükmü uygulanamaz.
Blog Image

MÜVEKKİLİN TALİMATINA RAĞMEN VEKİLİN DAVA AÇMAMASI DURUMUNDA MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 27 Mayıs 2021 tarihli kararına göre müvekkilin talimatına rağmen vekilin dava açmaması durumunda manevi tazminat talep edilemez.
Blog Image

MURİSE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ GEREĞİ MİRASÇILAR HAKKINDA TAKİP YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2021 tarihli kararına göre murise verilen idari para cezasının tahsili için ceza sorumluluğunun şahsiliği gereği mirasçılar hakkında takip yapılamaz.
Blog Image

ŞAHSIN TARAF OLDUĞU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART HÜKMÜ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04 Haziran 2021 tarihli kararına göre şahsın taraf olduğu avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şart hükmü geçersizdir.
Blog Image

MÜVEKKİLİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA VEKİLİN VEKALETİ SON BULDUĞUNDAN DAVA AÇMASI MÜMKÜN OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli kararına göre müvekkilinin ölümünden sonra vekilin vekaleti son bulduğundan dava açması mümkün olamaz.
Blog Image

VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN ALACAĞIN HESABI DAVACI AVUKATTAN BEKLENEBİLECEĞİNDEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 25 Şubat 2021 tarihli kararına göre vekalet ücretine ilişkin alacağın hesabı davacı avukattan beklenebileceğinden belirsiz alacak davası açılamaz.
Blog Image

İMAR KISITLAMASI KAYNAKLI FİİLİ - HUKUKİ ELATMA İDDİASINA DAYALI KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI ADLİ YARGIDA GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli kararına göre imar kısıtlamasından kaynaklanan fiili ve hukuki elatma iddiasına dayalı kamulaştırmasız elatma davası adli yargıda görülür.
Blog Image

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARINDAN DÖRT GÜN SONRA VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI AÇILMASINDA BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Mart 2021 tarihli kararına göre anlaşmalı boşanma kararından dört gün sonra velayetin değiştirilmesi davası açılmasında bir engel bulunmamaktadır.
Blog Image

TAPUDA CİNS TASHİHİ İSTEMLERİNDE ADLİ YARGI GÖREVLİDİR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 19 Nisan 2021 tarihli kararına göre tapuda cins tashihi istemlerinde adli yargı görevlidir.
Blog Image

GERÇEK KİŞİNİN AZLİNE DAYALI AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Nisan 2021 tarihli kararına göre gerçek kişinin azline dayalı avukatlık ücretinin tahsili davasında tüketici mahkemesi görevlidir.
Blog Image

ARAÇ TESCİLİ İLE İLGİLİ OLARAK İDAREYİ ZORLAYICI İŞLEME YÖNELİK ADLİ YARGIDA KARAR VERİLEMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 25 Mart 2021 tarihli kararına göre araç tescili ile ilgili olarak idareyi zorlayıcı işleme yönelik adli yargıda karar verilemez.
Blog Image

VEKİL KENDİ KUSURUNDAN HAK ELDE EDEMEYECEĞİNDEN AKDİ VEKALET ÜCRETİ HARÇLANDIRILAN DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Mart 2021 tarihli kararına göre vekil kendi kusurundan hak elde edemeyeceğinden akdi vekalet ücreti harçlandırılan değer üzerinden hesaplanmalıdır.
Blog Image

ÇOCUK İLE KOCA ARASINDA SOYBAĞININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TESPİT DAVASI KAYIT DÜZELTME DAVASIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Mart 2021 tarihli kararına göre çocuk ile koca arasında soybağının bulunmadığına yönelik tespit davası kayıt düzeltme davasıdır.
Blog Image

CEBRİ İCRA İLE EDİNİLEN TAŞINMAZIN REDDEDİLEN TESCİL TALEBİNE DAİR UYUŞMAZLIK İDARİ YARGIDA GÖRÜLÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Mart 2021 tarihli kararına göre cebri icra ile edinilen taşınmazın reddedilen tescil talebine dair uyuşmazlık idari yargıda görülür.
Blog Image

İSKİ SORUMLULUK ALANINDAKİ DERENİN TAŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARARLARDAN İSKİ SORUMLU TUTULABİLİR.

Yargıtay Hukuk Kurulu’nun 16 Şubat 2021 tarihli kararına göre İSKİ sorumluluk alanındaki derenin taşması sonucu meydana gelen zararlardan İSKİ sorumlu tutulabilir.
Blog Image

HUKUK GENEL KURULUNDA AVUKATLAR HUKUKİ YARDIM YAPAMAYACAĞINDAN AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Kurulu’nun 16 Şubat 2021 tarihli kararına göre hukuk genel kurulunda avukatlar hukuki yardım yapamayacağından avukatlık sözleşmesi geçersizdir.
Blog Image

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN HAKSIZ AZİL İLE BİRLİKTE MUACCEL OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Şubat 2021 tarihli kararına göre karşı taraf vekalet ücretinin haksız azil ile birlikte muaccel olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

KAMU GÖREVLİSİ POLİS MEMURUNUN HAKSIZ FİİLİ NİTELİĞİNDEKİ GERÇEKLEŞEN KAZADA ADLİ YARGI GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08 Aralık 2020 tarihli kararına göre kamu görevlisi polis memurunun haksız fiili niteliğindeki gerçekleşen kazada adli yargı görevlidir.
Blog Image

TEREKE TEMSİLCİSİ AVUKAT BİLE OLSA VEKİLLE TEMSİL EDİLMEDİĞİNDEN LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 01 Mart 2021 tarihli kararına göre tereke temsilcisi avukat bile olsa vekille temsil edilmediğinden lehine vekalet ücreti hükmedilemez.
Blog Image

DURUŞMANIN AÇILMASINDAN İKİ DAKİKA ÖNCE GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİ DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli kararına göre duruşmanın açılmasından iki dakika önce gönderilen mazeret dilekçesi dikkate alınmalıdır.
Blog Image

EVLAT EDİNME DAVASI ÖNCESİ TMK 312/1 GEREĞİNCE ANA VE BABA RIZASININ ARANMAMASI KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23 Aralık 2020 tarihli kararına göre evlat edinme davası öncesi TMK 312/1 gereğince ana ve baba rızasının aranmaması kararı verilemez.
Blog Image

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINDA DİĞER MİRASÇILARIN DAVAYA KATILIMI ZORUNLU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 03 Kasım 2020 tarihli kararına göre nüfus kaydının düzeltilmesi davasında diğer mirasçıların davaya katılımı zorunlu değildir.
Blog Image

VEKİLİN İSTİFA DİLEKÇESİ ASİLE TEBLİĞ EDİLMEDEN ASİLE DURUŞMA GÜNÜ İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLEMEZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 14 Aralık 2020 tarihli kararına göre vekilin istifa dilekçesi asile tebliğ edilmeden asile duruşma günü için tebligat gönderilemez.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN ALACAK LİKİT DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23 Eylül 2020 tarihli kararına göre somut olay açısından vekalet ücreti alacağı yargılamayı gerektirdiğinden alacak likit değildir.
Blog Image

SOMUT OLAYDA VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN KADIN ÇOCUĞUNUN SOYADINI YENİ KOCASININ SOYADIYLA DEĞİŞTİREMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Ekim 2020 tarihli kararına göre somut olayda velayeti kendisinde olan kadın çocuğunun soyadını yeni kocasının soyadıyla değiştiremez.
Blog Image

KURAL OLARAK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLİRSE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ HAKKINDAN FAYDALANILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Aralık 2020 tarihli kararına göre kural olarak idari para cezasına itiraz edillirse peşin ödeme indirimi hakkından faydalanılamaz.
Blog Image

DOKTORUN GÖREVİ İLE İLGİLİ KUSURUNA DAYANAN TAZMİNAT İSTEMİ İDAREYE YÖNELTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06 Ekim 2020 tarihli kararına göre doktorun görevi ile ilgili kusuruna dayanan tazminat istemi idareye yöneltilmelidir.
Blog Image

AZLİN MUACCEL HALE GELMİŞ İŞLER YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMININ HESABINDA BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25 Kasım 2020 tarihli kararına göre azlin muaccel hale gelmiş işler yönünden zamanaşımının hesabında bir etkisi bulunmamaktadır.
Blog Image

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ HALİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13 Ekim 2020 tarihli kararına göre avukatlık sözleşmesinin haksız feshi halinde hakkaniyet indirimi yapılamaz.
Blog Image

İMAR MEVZUATI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17 Haziran 2020 tarihli kararına göre imar mevzuatı kamu düzenine ilişkindir.