Yargıtay Kararları

Blog Image

SÖZLEŞMEYLE İŞYERİNİN BOŞALTILARAK TESLİM EDİLMESİ TAAHHÜT EDİLMESİNE RAĞMEN TAAHHÜT YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN DÖNME CEZASI İSTENEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre sözleşmeyle işyerinin boşaltılarak teslim edilmesi taahhüt edilmesine rağmen taahhüt yerine getirilmediğinden sözleşmede
Blog Image

SOMUT OLAYDA KATILMA ALACAĞININ HESABI ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRMEMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 11 Ocak 2024 tarihli kararına göre somut olayda katılma alacağının hesabı özel veya teknik bilgiyi gerektirmemektedir.
Blog Image

SAĞ KALAN MÂLİK EŞ BAKIMINDAN MÂLİK OLMAYAN EŞİN DAVA AÇARKEN VAR OLAN HUKUKÎ YARARI ÖLMESİ DURUMUNDA DEVAM EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Ocak 2024 tarihli kararına göre sağ kalan mâlik eş bakımından mâlik olmayan eşin dava açarken var olan hukukî yararı ölmesi durumunda devam edemez.
Blog Image

TOPLANTI YETER SAYISI OLUŞMADAN ALINAN KARARLARDA MUHALEFET ŞERHİNİN TUTANAĞA YAZDIRILMASI İLE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASI KOŞULLARI ARANMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre toplantı yeter sayısı oluşmadan alınan kararlarda muhalefet şerhinin tutanağa yazdırılması ile hak düşürücü süre içinde açılmış
Blog Image

İHTİYARİ ARABULUCULUĞA BAŞVURMAK, İİK 284 HÜKMÜNDE BELİRLENEN BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ KESMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihtiyari arabuluculuğa başvurmak, İİK 284 hükmünde belirlenen beş yıllık hak düşürücü süreyi kesmez.
Blog Image

TBK 586 HÜKMÜ EMREDİCİ NİTELİKTE OLSA DA KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMADIĞINDAN İSTİNAF KANUN YOLU AŞAMASINDA TARAFÇA İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre TBK 586 hükmü emredici nitelikte olsa da kamu düzenine ilişkin olmadığından istinaf kanun yolu aşamasında tarafça
Blog Image

KOOPERATİFİN ARACI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE UZUN SÜRELİ KİRAYA VERMESİ NEDENİYLE İŞLETEN SIFATINI HAİZ OLMAMASI HUSUMETİ ORTADAN KALDIRMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre kooperatifin aracı üçüncü kişiye uzun süreli kiraya vermesi nedeniyle işleten sıfatını haiz olmaması husumeti ortadan
Blog Image

İŞLETENİN ALACAĞINI ALMAK İÇİN HAPİS HAKKI BULUNMAKTA OLUP ALACAĞINI SAKLATILAN TEKNENİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE ALABİLECEĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre işletenin alacağını almak için hapis hakkı bulunmakta olup alacağını saklatılan teknenin paraya çevrilmesi yolu ile alabileceğinin
Blog Image

KANUNİ ANLAMDA GEREKLİ UNSURLARIN VARLIĞI HÂLİNE CEZA KOŞULU TALEBİNDE DE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN OLARAK HAREKET EDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre kanuni anlamda gerekli unsurların varlığı hâline ceza koşulu talebinde de dürüstlük kuralına uygun olarak hareket edilmesi
Blog Image

DAVALININ, BAKIM BORÇLUSU KOCASININ BORCUNU İFA ETMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMENİN FESHEDİLEBİLECEĞİNİ İHALEDE EN İYİ BİLMESİ GEREKEN KİŞİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre davalının, bakım borçlusu kocasının borcunu ifa etmediği için sözleşmenin feshedilebileceğini ihalede en iyi bilmesi gereken kişi
Blog Image

MUTABAKATA VARILAN KESİNTİLER YAPILMIŞKEN YENİDEN AYNI DÖNEMİN DENETİME TÂBİ TUTULMASI VE YENİDEN KESİNTİYE MARUZ BIRAKILMASI İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ZEDELER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre mutabakata varılan kesintiler yapılmışken yeniden aynı dönemin denetime tâbi tutulması ve yeniden kesintiye maruz bırakılması
Blog Image

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İİK 150/I MADDESİNDE BELİRTİLEN TEBLİGAT USULSÜZ İSE SÜRESİZ OLARAK ŞİKAYET YOLUNA GİDİLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17 Ocak 2024 tarihli kararına göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde İİK 150/ı maddesinde belirtilen tebligat usulsüz ise süresiz olarak şikayet
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLERDEN HER BİRİ AYRI BİR DAVA KONUSU OLDUĞUNDAN TALEPLER İÇİN AYRI BAŞVURMA HARCI ALINMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesindeki taleplerden her biri ayrı bir dava konusu olduğundan talepler için ayrı başvurma harcı alınmalıdır.
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE KATKI İDDİASINDA BULUNAN EŞ KATKISINI İSPATLADIĞI TAKDİRDE GELİRİ, KATKIDA KULLANDIĞI FİİLİ KARİNE OLARAK KABUL EDİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde katkı iddiasında bulunan eş katkısını ispatladığı takdirde geliri, katkıda kullandığı fiili karine olarak
Blog Image

KOOPERATİF ÜYESİ OLAN DAVACI ÖDEDİĞİ SERMAYE PAYINI İFLAS MASASINA ALACAK OLARAK KAYDETTİREMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre kooperatif üyesi olan davacı ödediği sermaye payını iflas masasına alacak olarak kaydettiremez.
Blog Image

İNŞAATIN SEVİYESİ BELİRLENİRKEN YÜKLENİCİNİN TEK BAŞINA VEYA ARSA SAHİPLERİ İLE BİRLİKTE HER ZAMAN DÜZENLEMESİ MÜMKÜN OLAN BELGEYE İTİBAR EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre inşaatın seviyesi belirlenirken yüklenicinin tek başına veya arsa sahipleri ile birlikte her zaman düzenlemesi mümkün olan
Blog Image

KOOPERATİF TARAFINDAN HENÜZ TÜM İNŞAATLAR BİTMEDEN YAPILAN KESİN MALİYET HESABI HİÇBİR ZAMAN KESİN MALİYET SONUCUNU VERMEYECEKTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre kooperatif tarafından henüz tüm inşaatlar bitmeden yapılan kesin maliyet hesabı hiçbir zaman kesin maliyet
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ, TAZMİN TALEBİ YA DA ÖDEME İHTARININ GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmazın maliki üçüncü kişiye hesap özeti, tazmin talebi ya da ödeme ihtarının
Blog Image

ÖNALIM HAKKI SAHİBİNİN SATIŞI KESİN OLARAK BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖĞRENMİŞ OLMASI SÜRENİN İŞLEMESİNE YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre önalım hakkı sahibinin satışı kesin olarak başka bir şekilde öğrenmiş olması sürenin işlemesine yol açmaz.
Blog Image

ASIL ALACAKLAR BAKIMINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARABULUCULUĞUN BU ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMİŞ FAİZİ DE KAPSADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacaklar bakımından gerçekleştirilen arabuluculuğun bu alacaklara ilişkin işlemiş faizi de kapsadığı kabul edilmelidir.
Blog Image

ARABULUCUYA BAŞVURU İÇİN ALACAK MUACCEL OLMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre arabulucuya başvuru için alacak muaccel olmalıdır.
Blog Image

BOŞANMAYA İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞEREK NÜFUSA İŞLEM OLMASI NEDENİYLE YABANCI MAHKEMEDE VERİLEN BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİNDE HUKUKİ YARAR KALMAMIŞTIR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşerek nüfusa işlem olması nedeniyle yabancı mahkemede verilen boşanma kararının tanıma ve tenfizinde
Blog Image

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR ALACAĞIN, KARŞI TARAFIN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ALACAĞI İLE TAKASI MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre sözleşmeden doğan bir alacağın, karşı tarafın haksız fiilden doğan tazminat alacağı ile takası mümkündür.
Blog Image

HASAR KAYNAKLI DEĞER KAYBININ BİRLİKTE İFA KURALI GEREĞİNCE ARACIN DAVALIYA TESLİMİ SIRASINDA ÖDENMESİ HALİNDE MİSLİYLE DEĞİŞTİRME KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12 Ekim 2023 tarihli kararına göre hasar kaynaklı değer kaybının birlikte ifa kuralı gereğince aracın davalıya teslimi sırasında ödenmesi halinde misliyle değiştirme
Blog Image

ARABULUCULUK AŞAMASINDA DAVALI HAYATTA OLUP DAVA TARİHİNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE VEFAT ETTİĞİNDEN HMK 124/4 HÜKMÜ UYGULANABİLİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk aşamasında davalı hayatta olup dava tarihinden kısa bir süre önce vefat ettiğinden HMK 124/4 hükmü uygulanabilir.
Blog Image

DAVACININ SADECE MAHKUM OLAN DAVALININ TAŞINMAZ VE ARAÇLARI ELİNDEN ÇIKARDIĞINDAN BAHİSLE TBK 19 HÜKMÜNDE DAYANMAKSIZIN DAVA AÇMASINDA HUKUKİ YARARI YOKTUR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacının sadece mahkum olan davalının taşınmaz ve araçları elinden çıkardığından bahisle TBK 19 hükmünde dayanmaksızın dava
Blog Image

KAYIT MALİKİ İLE VEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GERÇEK MAHİYETİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI AÇISINDAN VEKİLE DE HUSUMET YÖNELTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt maliki ile vekil arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetinin açıklığa kavuşturulması açısından vekile de husumet
Blog Image

İŞLEMİN SIRF DİĞER PAYDAŞLARIN ÖNALIM HAKLARINI KULLANMALARININ ENGELLENİLMESİ İÇİN TRAMPA OLARAK GÖSTERİLMESİ HÂLİNDE KANUNUN DOLANILMASI SÖZ KONUSU OLUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre işlemin sırf diğer paydaşların önalım haklarını kullanmalarının engellenilmesi için trampa olarak gösterilmesi
Blog Image

MAL AYRILIĞI REJİMİNDE DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİRE SAHİP EŞİN AKSİ KANITLANMADIKÇA YAPABİLECEĞİ TASARRUF ORANINDA KATKIDA BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre mal ayrılığı rejiminde düzenli ve sürekli gelire sahip eşin aksi kanıtlanmadıkça yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun
Blog Image

DAVACI İŞÇİ İLE ARABULUCULUK SÜRECİNDE TELEFONLA GÖRÜŞMEK VE SONUNDA MUTABAKATA VARMAK ARABULUCULUK TUTANAĞININ SIHHATİNİ ETKİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacı işçi ile arabuluculuk sürecinde telefonla görüşmek ve sonunda mutabakata varmak arabuluculuk tutanağının sıhhatini etkilemez.
Blog Image

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLMİŞ KARAR KAMU DÜZENİ GEREĞİ İPTAL EDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre verilmiş karar kamu düzeni gereği iptal edilebilir.
Blog Image

TASDİK EDİLMEYEN KONKORDATO DOĞRUDAN DOĞRUYA BORÇLUNUN İFLÂSINA NEDEN OLMAYABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre tasdik edilmeyen konkordato doğrudan doğruya borçlunun iflâsına neden olmayabilir.
Blog Image

İİK 308 HÜKMÜ UYARINCA, ŞİRKET YETKİLİSİ MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK DİNLENMEDEN İFLÂS KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2023 tarihli kararına göre İİK 308 hükmü uyarınca, şirket yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden iflâs kararı verilemez.
Blog Image

YABANCI MAHKEMEDE GERÇEKLEŞEN BOŞANMA KARARINA İLİŞKİN TASFİYE ZAMANAŞIMI, YABANCI MAHKEMEDEKİ BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre yabancı mahkemede gerçekleşen boşanma kararına ilişkin tasfiye zamanaşımı, yabancı mahkemedeki boşanma kararının
Blog Image

MADDİ VAKIAYI ETKİLEMEMEK KAYDIYLA SALT HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ İDDİA VE SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre maddi vakıayı etkilememek kaydıyla salt hukuki sebebin değiştirilmesi iddia ve savunmayı değiştirme veya genişletme yasağı
Blog Image

KONKORDATONUN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ VAR İSE DE TÜMÜNÜN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre konkordatonun kamu düzeni ile ilgili hükümleri var ise de tümünün kamu düzeni ile ilgili olduğu kabul edilemez
Blog Image

DAVACI, SAĞ OLAN BABASININ KANUNİ TEMSİLCİSİ OLMAMAKLA BİRLİKTE MUHTEMEL MİRASÇISI OLUP EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI DAVAYI AÇMAKTA HUKUKİ YARARI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacı, sağ olan babasının kanuni temsilcisi olmamakla birlikte muhtemel mirasçısı olup ehliyetsizlik nedenine dayalı davayı
Blog Image

YABANCI HAKEM KARARINA KONU UYUŞMAZLIĞIN TÜRK MAHKEMELERİNDE DAVA KONUSU OLMASI HER DURUMDA YABANCI HAKEM KARARININ TANIMA VE TENFİZİNE ENGEL OLMAYABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre yabancı hakem kararına konu uyuşmazlığın Türk mahkemelerinde dava konusu olması her durumda yabancı hakem kararının
Blog Image

GÖREVLİ MAHKEMEDE ESASA GİRİLMEDEN ÖNCE ARABULUCULUK İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDAN DAVA ŞARTI YERİNE GETİRİLMİŞ OLUP İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre görevli mahkemede esasa girilmeden önce arabuluculuk işlemi tamamlandığından dava şartı yerine getirilmiş olup işin esasına
Blog Image

YÜKLENİCİ ARSA SAHİBİNE KARŞI EDİMİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEDEN KAZANACAĞI ŞAHSİ HAKKI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMİŞSE ARSA SAHİBİ İFAYA ZORLANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre yüklenici arsa sahibine karşı edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden kazanacağı şahsi hakkı üçüncü kişiye temlik
Blog Image

MALZEME SAHİBİ KÖTÜNİYETLİ İSE ARSA SAHİBİ MALZEMENİN KENDİSİ YÖNÜNDEN TAŞIDIĞI EN AZ DEĞERİ ÖDEMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre malzeme sahibi kötüniyetli ise arsa sahibi malzemenin kendisi yönünden taşıdığı en az değeri ödemelidir.
Blog Image

EKSİK BAŞVURU HARCI KONUSUNDA İŞLEM YAPILMAYARAK YARGILAMAYA ÜÇ YIL BOYUNCA DEVAM EDİLDİĞİNDEN MAHKEMEYE GÜVENEREK HAREKET EDEN TARAFA SORUMLULUK YÜKLENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre eksik başvuru harcı konusunda işlem yapılmayarak yargılamaya üç yıl boyunca devam edildiğinden mahkemeye güvenerek
Blog Image

KOOPERATİFİN DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPTIĞI FERDİLEŞTİRMEYE İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ İLE İCRA TAKİBİYLE SINIRLI OLMAK HACİZ VE SATIŞ YETKİSİ VERİLMELİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre kooperatifin davalı üçüncü kişiye yaptığı ferdileştirmeye ilişkin tasarrufun iptali ile icra takibiyle sınırlı olmak haciz ve satış
Blog Image

SATIŞ BEDELİNİN TAPUDA DEVİR TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLAYARAK ARALIKLARLA TAKSİTLER HÂLİNDE VE ELDEN PAKET İÇİNDE ÖDENMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre satış bedelinin tapuda devir tarihinden önce başlayarak aralıklarla taksitler hâlinde ve elden paket içinde ödenmesi hayatın
Blog Image

MUVAZAA İDDİASININ GEREK DEF'İ GEREKSE DAVA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre muvazaa iddiasının gerek def'i gerekse dava yoluyla ileri sürülmesi mümkündür.
Blog Image

HAKLI SEBEPLE FESİH HEM BELİRSİZ HEM DE BELİRLİ SÜRELİ ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN BAŞVURULABİLECEK BİR HUKUKİ YOLDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre haklı sebeple fesih hem belirsiz hem de belirli süreli adi ortaklık sözleşmeleri bakımından başvurulabilecek bir hukuki yoldur.
Blog Image

KESİNLEŞEN YABANCI MAHKEME KARARI İLE BOŞANMALARINA KARAR VERİLEN EŞLER BİRLİKTE YAŞAMALARINA RAĞMEN BU KARARIN TANINMASINI VE TENFİZİNİ İSTEYEBİLİRLER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2023 tarihli kararına göre kesinleşen yabancı mahkeme kararı ile boşanmalarına karar verilen eşler birlikte yaşamalarına rağmen bu kararın
Blog Image

KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK DÜZENLENEN GENEL KURUL KARARI HAKKINDA MUTLAK BUTLANLA BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak düzenlenen genel kurul kararı hakkında mutlak butlanla batıl olduğunun tespitine karar
Blog Image

VEKİL KENDİ BORCUNU GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN MÜVEKKİLİNİN TAŞINMAZI ÜZERİNDE İPOTEK KURACAKSA VEKÂLETNAMEDE BU YETKİNİN VERİLDİĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre vekil kendi borcunu güvence altına almak için müvekkilinin taşınmazı üzerinde ipotek kuracaksa vekâletnamede bu
Blog Image

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İCRASINA BAĞLI OLARAK İLERİDE TAŞINMAZIN BORÇLUYA DEVRİ ŞARTINA BAĞLI OLARAK HACİZ YAPILMASI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 29 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına bağlı olarak ileride taşınmazın borçluya devri şartına bağlı olarak haciz yapılması
Blog Image

KENDİSİNE İSPAT YÜKÜ DÜŞMEYEN TARAFIN YEMİN TEKLİF ETMESİNİN HİÇBİR HUKUKİ SONUCU OLMAYACAKTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın yemin teklif etmesinin hiçbir hukuki sonucu olmayacaktır.
Blog Image

KİŞİSEL HAKLARIN DEVRİNİN ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAZILI OLARAK YAPILMASI YETERLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre kişisel hakların devrinin alacağın temliki hükümleri gereğince yazılı olarak yapılması yeterlidir.
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE ALACAKLI TARAFINDAN KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ VEYA AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESİNE NOTERDEN HESAP KAT İHTARININ GÖNDERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Haziran 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmaz malikine alacaklı tarafından kredi sözleşmesindeki veya akit tablosundaki adresine noterden hesap
Blog Image

SOMUT OLAYDA SÖZLEŞMENİN BİR NORMU HÂLİNE GELEN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ TARAFLAR ARASINDA UYGULANMAYA DEVAM ETMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre somut olayda sözleşmenin bir normu hâline gelen hizmet işleri genel şartnamesinin ilgili hükmü taraflar arasında
Blog Image

ARAÇ SAHİBİ İLE TAŞIMA HİZMETİNDE ARACILIK EDEN U. B.V ŞİRKETİ ARASINDA FİİLİ OLARAK SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 19 Eylül 2023 tarihli kararına göre araç sahibi ile taşıma hizmetinde aracılık eden U. B.V şirketi arasında fiili olarak sözleşme ilişkisinin bulunduğu anlaşıldığından
Blog Image

SÖZLEŞMEYİ AYAKTA TUTUP RİZİKOYU BİLMESİNE RAĞMEN PRİM TAHSİLATINI YAPAN SİGORTACININ SÖZLEŞMEYLE BAĞLI OLMADIĞINI İDDİA ETMESİ DÜRÜSTLÜK İLKESİYLE BAĞDAŞMAZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Eylül 2023 tarihli kararına göre sözleşmeyi ayakta tutup rizikoyu bilmesine rağmen prim tahsilatını yapan sigortacının sözleşmeyle bağlı olmadığını iddia
Blog Image

YURT DIŞI SÖZLEŞMESİNDE ÇALIŞILAN ÜLKENİN MEVZUATININ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN HÜKÜM OLDUĞUNDAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÇALIŞILAN ÜLKE MEVZUATI UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yurt dışı sözleşmesinde çalışılan ülkenin mevzuatının uygulanacağına ilişkin hüküm olduğundan ihtilafların çözümünde
Blog Image

ANNE VE BABA YÖNÜNDEN NÜFUS KAYITLARININ GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre anne ve baba yönünden nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun şekilde düzeltilmesinin talep edildiği davalarda görevli
Blog Image

TARAFLAR ARASINDA İMZALANMIŞ BİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ OLMADIĞINDAN VE YAPILAN KESİNTİLERİN DAYANAĞI GÖSTERİLEMEDİĞİNDEN KESİNTİLERİN İADESİ GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Temmuz 2023 tarihli kararına göre taraflar arasında imzalanmış bir üye işyeri sözleşmesi olmadığından ve yapılan kesintilerin dayanağı gösterilemediğinden
Blog Image

MAHKEME MİLLETLERARASI YETKİSİZLİK SEBEBİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERMEKLE YETİNMELİ VE BAŞKA BİR ÜLKE MAHKEMESİNE GÖNDERME KARARI VERMEMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre mahkeme milletlerarası yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar vermekle yetinmeli ve başka bir ülke mahkemesine gönderme
Blog Image

SOYBAĞI VE MİRAS HUKUKUNU İLGİLENDİREN NÜFUS DAVALARINDA İSPAT İÇİN SUNULAN DELİLLERLE YETİNİLMEYİP KİMLİKLENDİRME İÇİN DNA TESTİ YAPILMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre soybağı ve miras hukukunu ilgilendiren nüfus davalarında ispat için sunulan delillerle yetinilmeyip kimliklendirme için
Blog Image

ADİ ORTAKLIK YANINDA ADİ ORTAĞIN İSMİ DE BELİRTİLMİŞ OLUP DİĞER ORTAK HAKKINDA DA ORTAĞI İFADESİ KULLANILDIĞINDAN TAKİP TÜM ADİ ORTAKLARA YÖNELTİLMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre adi ortaklık yanında adi ortağın ismi de belirtilmiş olup diğer ortak hakkında da ortağı ifadesi kullanıldığından takip
Blog Image

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ OLMADIĞI TAKDİRDE ÖDEME GÜNÜNDEKİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEP EDİLSE BİLE AYNEN İADE MÜMKÜN DEĞİLSE İİK 24 HÜKMÜ UYGULANACAKTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 01 Haziran 2023 tarihli kararına göre ziynet eşyalarının aynen iadesi olmadığı takdirde ödeme günündeki bedelinin tahsili talep edilse bile aynen iade mümkün değilse
Blog Image

İHRAÇ KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA İHRACA DAYANAK YAPILAN İHTARNAMELERDE BORCUN VE FAİZLERİNİN TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIK OLMASI GEREKİR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihraç kararının iptaline ilişkin davalarda ihraca dayanak yapılan ihtarnamelerde borcun ve faizlerinin tereddüte yer vermeyecek
Blog Image

DAVACININ ASLİ TALEBİ PARA ALACAĞI OLMADIĞINDAN ARABULUCULUK DAVA ŞARTI OLMADAN DOSYA İNCELENEBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15 Mart 2023 tarihli kararına göre davacının asli talebi para alacağı olmadığından arabuluculuk dava şartı olmadan dosya incelenebilir.
Blog Image

TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ İLKESİ GEREĞİNCE İLGİLİ KİŞİNİN TAŞINMAZLARIN DAVALI ADINA TESCİLİ TARİHİNDE GERİ ALMA SEBEBİNİ ÖĞRENDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Şubat 2023 tarihli kararına göre tapu sicilinin aleniyeti ilkesi gereğince ilgili kişinin taşınmazların davalı adına tescili tarihinde geri alma sebebini
Blog Image

ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İMZALANAN PROTOKOL BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNDAN DİĞER BORÇLULARLA BİRLİKTE MÜTESELSİL BORÇLU HÂLİNE GELMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Şubat 2023 tarihli kararına göre üçüncü kişi tarafından imzalanan protokol borca katılma sözleşmesi olduğundan diğer borçlularla birlikte müteselsil
Blog Image

SATICI ZAMANINDA BOŞ OLAN YERDE HAK İDDİA ETMEYEN DAVACININ TAPUDA PAY SATIŞI NEDENİ İLE ÖNALIM HAKKINI KULLANMASI DÜRÜSTLÜK İLKESİ İLE BAĞDAŞMAZ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre satıcı zamanında boş olan yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda pay satışı nedeni ile önalım hakkını kullanması dürüstlük
Blog Image

SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLMİŞ OLMASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE HACİZ KOYMA HAKKI VERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Ocak 2023 tarihli kararına göre satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu kütüğüne şerh edilmiş olması, üçüncü kişi adına kayıtlı taşınmaz üzerine haciz
Blog Image

ŞİRKET HİSSESİNİN DEVREDİLDİĞİ BİLİNSEYDİ SÖZLEŞMENİN HİÇ YAPILMAYACAĞI VEYA DAHA İYİ ŞARTLARDA YAPILACAĞI ANLAŞILDIĞINDAN HİLENİN ŞARTLARI OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 04 Mayıs 2023 tarihli kararına göre şirket hissesinin devredildiği bilinseydi sözleşmenin hiç yapılmayacağı veya daha iyi şartlarda yapılacağı anlaşıldığından
Blog Image

DAVALI TARAF VERDİĞİ CEVABİ İHTARNAMEDE SÖZLEŞMEYİ İNKAR EDEREK YERİNE GETİRMEYECEĞİNİ BİLDİRDİĞİNDEN ZAMANAŞIMI BU ANDAN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre davalı taraf verdiği cevabi ihtarnamede sözleşmeyi inkar ederek yerine getirmeyeceğini bildirdiğinden zamanaşımı bu andan itibaren
Blog Image

GELİR KORUMA SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Şubat 2023 tarihli kararına göre gelir koruma sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın tahsili istemiyle açılan dava, belirsiz alacak davası
Blog Image

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS KOŞULLARI OLUŞMASINA İMKAN BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 06 Mart 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk anlaşma tutanağı ile doğrudan doğruya iflas koşulları oluşmasına imkan bulunmamaktadır.
Blog Image

TMK 240 HÜKMÜ GEREĞİ MÜLKİYET HAKKI TANINMASI TALEBİNDE SAĞ KALAN EŞİN KATILMA ALACAĞINDAN DAVALILARIN İPTAL EDİLEN HİSSE DEĞERİ MAHSUP EDİLMELİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihli kararına göre TMK 240 hükmü gereği mülkiyet hakkı tanınması talebinde sağ kalan eşin katılma alacağından davalıların iptal edilen hisse değeri
Blog Image

VEKİLİN HİLESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HİLESİ OLARAK DEĞİL KARŞI TARAFIN HİLESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Şubat 2023 tarihli kararına göre vekilin hilesi üçüncü kişinin hilesi olarak değil karşı tarafın hilesi olarak değerlendirilmelidir.
Blog Image

ANLAŞMAMA TUTANAĞININ GİZLİLİK VEYA BEYAN VE BELGELERİN KULLANILAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE TEMERRÜT OLUŞTURMAYACAĞININ KABULÜ SİSTEMİN İŞLEYİŞİYLE BAĞDAŞMAZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre anlaşmama tutanağının gizlilik veya beyan ve belgelerin kullanılamayacağı gerekçesiyle temerrüt oluşturmayacağının kabulü
Blog Image

SERMAYE KONULMASINI KAPSAYAN TASARRUFLARDA ÖNALIM HAKKI KULLANILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Temmuz 2023 tarihli kararına göre sermaye konulmasını kapsayan tasarruflarda önalım hakkı kullanılamaz.
Blog Image

TÜKETİCİ İŞLEMİ SAYILAN BANKA KREDİSİNE DAİR HAYAT SİGORTALARINDA BANKA POLİÇE LİMİTLERİNDE KREDİ ALACAĞINI ÖNCELİKLE SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİL ETMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 10 Nisan 2023 tarihli kararına göre tüketici işlemi sayılan banka kredisine dair hayat sigortalarında banka poliçe limitlerinde kredi alacağını öncelikle sigorta
Blog Image

DÖVİZ ÜZERİNDEN SATIŞIN YASAKLANMASI, DÖVİZ ÜZERİNDEN SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZORLAŞTIRAN UYARLAMA SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Nisan 2023 tarihli kararına göre döviz üzerinden satışın yasaklanması, döviz üzerinden satış ve pazarlama faaliyetlerini önemli ölçüde zorlaştıran uyarlama sebebi
Blog Image

ARAZİ TAHSİSİNİN ÜZERİNDEN 20 YIL GEÇTİKTEN SONRA SİT ALANI İLANI KARARI ALINMASI ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMEYEN UYARLAMA SEBEBİDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Nisan 2023 tarihli kararına göre arazi tahsisinin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra sit alanı ilanı kararı alınması önceden öngörülmesi mümkün görülmeyen uyarlama
Blog Image

BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ HAKKINDA AİLE MAHKEMESİ TARAFINDAN NİSPİ HARCIN TAMAMLATILMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre boşanmanın eki niteliğinde olmayan maddi tazminat istemi hakkında aile mahkemesi tarafından nispi harcın
Blog Image

GEÇERSİZ SÖZLEŞMEDE HAKSIZ ZENGİNLEŞEN TARAF ANCAK DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ESAS ALINARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE ALDIĞINI İADE ETMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2023 tarihli kararına göre geçersiz sözleşmede haksız zenginleşen taraf ancak denkleştirici adalet ilkesi esas alınarak sebepsiz zenginleşme hükümlerine
Blog Image

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ, YURTDIŞINDA AÇILAN VE KESİNLEŞEN BOŞANMA DAVA TARİHİNDE SONA ERER.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre eşler arasındaki mal rejimi, yurtdışında açılan ve kesinleşen boşanma dava tarihinde sona erer.
Blog Image

SÖZLEŞMENİN YORUMUYLA KOOPERATİFİN DAVALI MAL SAHİBİNE KARŞI TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEREĞİ DOĞACAK TAZMİNATTA KENDİSİNİN HAK SAHİBİ OLACAĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2022 tarihli kararına göre sözleşmenin yorumuyla kooperatifin davalı mal sahibine karşı teslim yükümlülüğü gereği doğacak tazminatta kendisinin hak
Blog Image

TESLİM TARİHİ KONUSUNDA YENİ BİR BELİRLEME OLMADIĞINDAN DAVALININ TAŞINMAZI EN GEÇ SENEDİN DÜZENLENME TARİHİNDE TESLİM ETMESİ GEREKTİĞİ KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Aralık 2022 tarihli kararına göre teslim tarihi konusunda yeni bir belirleme olmadığından davalının taşınmazı en geç senedin düzenlenme
Blog Image

MAL BEDELİNİN ÇEKİNCE KONULMADAN ALINMASI, VADE FARKI ALACAĞININ İSTENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08 Mart 2023 tarihli kararına göre mal bedelinin çekince konulmadan alınması, vade farkı alacağının istenmesine engel teşkil etmez.
Blog Image

DAVALI YÜKLENİCİ FAZLA İMALATA YÖNELİK SAVUNMASINI AYRICA KARŞI DAVA AÇMAKSIZIN ELDEKİ DAVADA TAKAS DEF’Î VE MAHSUP İTİRAZI ŞEKLİNDE İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre davalı yüklenici fazla imalata yönelik savunmasını ayrıca karşı dava açmaksızın eldeki davada takas def’î ve mahsup
Blog Image

İHTİYARİ İHALEYE KATILIP PEY SÜREN VE SONRADAN İHALEDEN ÇEKİLEN PAYDAŞ, İHALEDEN SONRA ÖNALIM HAKKINI KULLANABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihtiyari ihaleye katılıp pey süren ve sonradan ihaleden çekilen paydaş, ihaleden sonra önalım hakkını kullanabilir.
Blog Image

DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE BELEDİYE TARAF OLUP BELEDİYE TACİR DE OLMADIĞINDAN DAVA KONUSU UYUŞMAZLIK ARABULUCULUĞA TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 08 Haziran 2023 tarihli kararına göre davanın açıldığı tarihte Belediye taraf olup Belediye tacir de olmadığından dava konusu uyuşmazlık arabuluculuğa
Blog Image

VERİLEN BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE TESPİTİ MÜMKÜN MALVARLIKLARI İÇİN İLGİLİ YERLERE YAZI YAZILARAK GELEN YAZI CEVAPLARINA GÖRE TALEP AÇIKLATTIRILMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre verilen bilgiler çerçevesinde tespiti mümkün malvarlıkları için ilgili yerlere yazı yazılarak gelen yazı cevaplarına göre talep
Blog Image

TESCİLLİ TASARIM KORUMASIYLA VE SINIRLI SÜRELİ HUKUKİ KORUMANIN, HAKSIZ REKABET KURALLARIYLA SÜRE SINIRI OLMAKSIZIN ELDE EDİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre tescilli tasarım korumasıyla ve sınırlı süreli hukuki korumanın, haksız rekabet kurallarıyla süre sınırı olmaksızın elde
Blog Image

ADİ ALACAKLILARIN FAİZ GİBİ BİR KISIM ALACAKLARINDA TENZİLAT YAPILMASI TASDİK EDİLEN KONKORDATO PROJESİNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre adi alacaklıların faiz gibi bir kısım alacaklarında tenzilat yapılması tasdik edilen konkordato projesinde eşitlik ilkesine aykırı
Blog Image

3332 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 4 HÜKMÜNÜN GERİYE ETKİLİ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ KARŞISINDA YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2023 tarihli kararına göre 3332 sayılı Kanun'un geçici 4 hükmünün geriye etkili yürürlüğe girmesi karşısında yabancı mahkeme kararının tanınması
Blog Image

MUNZAM ZARAR DAVASINDA YÜKSEK ENFLASYON, DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ, SERBEST PİYASADAKİ FAİZ ORANLARININ YÜKSEK OLUŞU DAVACIYI İSPAT YÜKÜNDEN KURTARMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2023 tarihli kararına göre munzam zarar davasında yüksek enflasyon, dolar kurundaki artış, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek oluşu davacıyı ispat
Blog Image

MUVAZAALI YAPILAN TEMLİKLE İLGİLİ MURİSİN HİLE NEDENİNE DAYALI DAVASINDAN FERAGAT ETMESİ MURİSİN BAŞLANGIÇTAKİ MUVAZAA İRADESİNİ ORTADAN KALDIRMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihli kararına göre muvazaalı yapılan temlikle ilgili murisin hile nedenine dayalı davasından feragat etmesi murisin başlangıçtaki muvazaa
Blog Image

RÜCU ALACAĞININ DAYANAĞI OLAN ALACAK İPOTEK OLDUĞUNDAN VE İPOTEK ALACAĞINA HUKUKUMUZDA UYGULANAN ZAMANAŞIMI BULUNMADIĞINDAN DAVA SÜRESİNDE AÇILMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre rücu alacağının dayanağı olan alacak ipotek olduğundan ve ipotek alacağına hukukumuzda uygulanan zamanaşımı
Blog Image

DAVALI, DAVACI OLAN KIZ KARDEŞLERİNE YA TAŞINMAZLARI DEVRETMEYİ YA DA BEDELLERİNİ ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETTİĞİNDEN BU BEDEL CEZAİ ŞART OLARAK GÖRÜLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2023 tarihli kararına göre davalı, davacı olan kız kardeşlerine ya taşınmazları devretmeyi ya da bedellerini ödemeyi taahhüt ettiğinden bu bedel
Blog Image

HACİZ TARİHLERİNDE TAPUDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ŞERH OLMADIĞINDAN HACZİ KOYDURAN BANKALARIN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre haciz tarihlerinde tapuda kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerh olmadığından haczi koyduran bankaların araştırma
Blog Image

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR İLE DAVALI YÜKLENİCİNİN DİĞER HİSSEDARLARLA SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ FARKLI DURUMLARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre taşınmazın imar durumu ile ilgili yaşanan sorunlar ile davalı yüklenicinin diğer hissedarlarla sözleşme yapma yükümlülüğü
Blog Image

DERDESTLİĞE İLİŞKİN DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN DAVA TARİHİNE GÖRE DEĞİL İSTİNAF İNCELEMESİNİN YAPILDIĞI KARAR TARİHİNE GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 09 Mart 2023 tarihli kararına göre derdestliğe ilişkin dava şartı eksikliğinin dava tarihine göre değil istinaf incelemesinin yapıldığı karar tarihine göre belirlenmesi